Goudsche Courant, woensdag 6 april 1892

v werd tan slotte benoemd N P Zuidveld voor den t d 1 jaar met 14 st tegen 1 stem op de Zeeuw Wg heriaaeren de leden van de Kiesvereeniging irBurgerpliohl aan de vergadering van morgiaavond half aoht in Ons Genoegen waarin caodidaten Toor de Provinciale Staten geateld zullan worden Uen sohynt in het district ovei twee der liberale eandidalsn vr eenstMnmifi d kh A Kiiqtf Hu en P v d Hoog zyn in alle deelen van het district gesteld maar Mr D N Brouwer welke alhier de derrie der voorloopige candidaten is is noch te Oudewater noch te Woerden gesteld Het is zaak dat de leden morgenavond in grooteu getale opkomen om getuigenis hunner sympathie met deze oandidatuur te geven De fout van drie jaren geleden waardoor Gouda eeu zyner afgevaardigden rloor moet goed gemaaki worden en de leden van Burgerplieht zyn m staat hiertoe het initiatief te nemen door Mr Brouwer te proclaraeeren In ons artikel over de Weerbaarheids vereeniging tSvrjerplicit verauimden wy den naam te noemen van oen der meest verdienstelijke leden dier vereeniging den heer A van Eeedt Dortlaiid Eeeds in 3 Mei 1869 tot Bestuurslid verkozen vervult hg nog steeds die betrekking en deed in die 23 jaren veel in het belang van Burgerplicht waarbij hg van 12 Mei 1873 tot 22 Sept 187 ook als 2e Luit dienst deed Bij een schets der geschiedenis van genoemde vereeniging mocht zgn naam niet onvermeld bigven maar verdient daarin veeleer een eervolle plaats Beroepen naar Wageningen Ds J Hoek te Zeveahuizen Het crimineel gerechtshof te Berlgn was voor een psnr dagen getuige van een zeldzaam tooueei Ëen werkman Bauft geheeten die wegens majesteitsschenDis terechtstond braakte met aan waanzin grenzende roekeloosheid de ernstigste beleedigingen uit tegen den Keizer den Reehter en de Kegeering Hg werd tot twee jaren gevangenisstraf veroordeeld Toen hg Bit de zaal werd weggeleid wierp hij een reporter p den grond die hem in den weg kwam doch hem verder niets misdaen had en sohopte daarop iqn verdediger Toen de bewaarders hem nu poogden te bedwingen sloeg hg woest naar alle kanten tot hij op den grond geraakte Een der bewaarders beet hij in een vinger tot op het been en hg werd eerst overmeesterd nadat een ander bewaarder een voet op zijne deel zette en hem bgna deed stikken Met zluk een woestaard had men in ket Berlijnsche gerechtshof nog nooit te oen gehad Kene moedige daad werd Zondag voormiddag verricht door P C Schuit wisselwachter aan den overweg aan den Diergaardesingel te Rotterdam Toen de sneltrein uit Den Haag welke te U 46 uur aan ket station D P alhier aankomt reeds in het ge oh was begaven zich eenige kinderen komende van den Bengeldqkschen weg op den overweg om naar den Diergaapdesingel over te steken en kropen daartoe oader de reeds neargelateu afsinitboomen door Een dier kinderen een meisje ren 10 jaar genaamd S Duvelaars en wonende aun de Josfpbstraal had reeds bgna den overweg gepasseerd oen zij op de r ils g IM MS M S Wil je ons dan plunderen f vroeg zg Waarom niet Ter wille van een man die niets heeft Juist omdat hg niets heeft moeten wg hemvergoeden wac hem ontbreekt Dat is dolzinnigheid Wg geven het aan ons kind Neen niet aan ons kind maar aan onzen schoonzoas en het Igkt wel of ge aan hem meer denkt dn san haar Wat heeft hij toch voor je gedaan Wat zie je in hem P Ik begrijp er niets van Barinc s voornemen was geweest van zgn fortuin twee gelijke sieelen te maken de eene helft voor Sixte de andera voor hem zelf wal volgens zijn eweten slechts rechtvaardig was maar de weerstand zgner vrouw dwong hem zijn schgnbare edelmoedigheid te matigen Last ons en behoorlijk contract opmaken sprak mevrouw Barinc en later als wij gezien hebben wat het voor een schoonzoon is dien ge mij mdringt zullen wg h m geven wat hg verdient Waarom zouden w hem ons fortuin in hajiden ge n verscheidene officieten zgn zeer verkwistend ik zie T bet belang niet van in om hem in de gelegenheid te stellen zich te rnineeren als hem dat in den zin mocht komen geven al wat je wilt en wat hem noodig of aangenaam zal zgn maar als verplichting niet meer dan noodig is Daar het er dan ook wetkelijk weinig toe deea Staande waarlangs de trein moest pasaeeren door het geschreeuw van wandelaars op het dreigende gevaar opmerkzaam werd gemaakt doch dour den schrik bevangen en uiet we eude wat te doen doordien man ran weertgden stond te sohreeuweu bleef zg op d rails staan Genoemde wiaaelwaohter snelde toe en giwp met g mar voor eigen levea het meisje op het oogenblik dat de locomotief nog slechts enkele meters van haar verwMerd waa Uc moedige beambte rolde met het kind aan de overzgde van de rails op Hen grond dooh een var beiden bekwam letsel Levi Vos te Amsterdam gearresteerd als verdacht de moordenaar te zgn van Anita Verhoeven is bg gebrek aan bewijs vrggelatea Gisteren werd uit Heemskerk do hulp ingeroepen vau de politie te Batorwjjk Ëen deftig gekleed heer gewapend met eeae groote bijl en vergezeld vau twee zgner knechts had bezit genomen van het oude kasteel jineuiimrg dV sedert jaren niet bewoond wordt Hg beweerde firoggraaf te zijn en trachtte door middel van oude bijna onleesbare boeken en oorkonden die hg had inedagebracht te bewijzen dat hg graaf en heer was van verschillende graafschappen en heerlgkheden zoodat hij eigenaar was van bijna geheel Nederland Hij wenschte nu het huis Auemiurg te exploitaeren en om te beginoea de bgl aan den wortel van het prachtig geboomte te leggen Gelutkig werd hg hierin gestoord doch hem te verwgderen daann slsagde men niet gemakkelijk De man die krankzinnig schijaten van wien men do herkomst npg niet weet is door de bevoegde autoriteit aanvankelijk in het raadhuis dpgesloten terwg de zaak inmiddels bg de justitie aanhangig is gemaakt Het fuit veroorzaakte niet weinig beweging onder de bevolking van het anders zoo stille en vreedzame dorpje Heemskerk Een spaarbank uit winatliejag Het Sociaal H eekblad bespreekt het jaarverslag van de Spaarbauk vereonigiog te Zutphen Volgeus hare statuten heeft deze vereeniging ten doel aan le ingezetenen van Zutpheu en der omliggende gemeenten de gelegenheid tu geven bij haar gelden op een veilige wgze rentegevend te beleggeil Doch dat dit nie t het ceeige doel was noeh Dok thans te zamen net het bouwen van woningen het eenige doel is moge blgkeo uit het n in de statuten liepaald wordt over de wijze ran verdeeling der gemaakte winst Allereerst komt 4 pCt van hec gestorte kapitaal ten goede aan de aaodeelheuders in het reservefonds Het overbigvende wordt aldus verdeeld 60 percent van het reserve fonds totdat dit een vierde zal bedragen van het niaatschappelgk kapitaal 26 pCt aan de aaqdeelhoudW IS pCt aan de direoteureu gezhmeulijk lü pCl Xn den administrateur De eigenaars handelen dus met deze spaarbank zooals gehandeld wprdt door de eigenaars eeuer handelszaalÉ of indusrriaele ondiernemiug In 1891 ttokkea zy vac faun kapitaal 8 pCt rente bovendien is het gi storte reservefonds in den loop der jaren reeds verdubbeld en wanneer het statnaire maximum zil zjjn bereikt zal het dividend nog verhoogd wordeu met de helft der overwinst De rente voor de inbrengers daarentegen bedraagd slechts 2 i pCt en boven de 600 2 pCt op welke wgni de voorgenomen Vergoeding pinata vond drong hij ar niet verder op aan Stxte loa zgn deel van het to taxa krggen dat was het voornaamste Wel kwam het niet in hem op Sixte te verdenkeu dat hij zich ooit zou willen ruïneenw aaar de woorden zijner vrouw waren toob te voorzichtig en te verstandig om in den vind te worden geslagen Een andere zaak die niet minder reden tot besprekingen gaf was de hnwelijkepleohtigheid zelve Met bet oog op het nog zoo kortelings plaat gehad hebbende overigden van zgn broeder wilde Barinc gea uiterlgk vertoon een eenvoudige kerkelijke inzegening gevolgd door een d euner voor de familie en de getuigen scheen hem voldoende Maar volgens mevronw mocht dat zoo niet afloopen was haar dochter met dra baron getrouwd dan zou deze een vond een bewijs van goeden smaak zijn geweest maar met kapitein Sixte met mijnheer Valentiu Sixte zou het den schgn hebben alaofmen niet met hem voor den dag durfde komen en dat wilde zij niet Integendeel men moest de gelegenheid waarnemen om de kwade tongen het zwggen op te leggen en Sixte juist door dit huwelgk in slaat te stellen zich een positie in den omtrek te verschaffen De zes maanden van den rouw waren verloopen en men kon dus het kasteel voor gasten openstellen Twintig jaar geleden zou zij die gasten hebben ontvangen met een dejeuner en een bal ebarapfore Vroeger as dit 8 percent doen de vermindering met eeu kwart en eeu halfpercentja vermeerderde de zuivere winst voor de aandeelhouders ongeveer met 2000 Onder die aandeelhouders vimit men personen van burgerlgken en adellgken bloede behoorend tot de meest geziene ingezetenen Is er voor hen vraagt het S ff eene andere vergoejgking te bedenken dan dat eg eigenlgk nooit hebben nagedacht over nooii zich rekenschap gegeven van hetgeen zij deden De heer G Massink deed dat wèl als aandeelhouder heeft hg eenige voorstellen ingedie id om aan den bestaanden toestand een eind te maken door 1 terwgl hot reserve fonds ten waarborg voor de inbrengers in genoegzame mate steeg de aandeelen geleidelgk af te lossen en inmiddels de aandeelhouders uiet meer te doen ontvangen dan S pot rente 2 de ialeggelden ruchtbaarder te doen worden voor de deelnemers Dat die voorsiellen verworpen werden behoeft niemand te verwonderen Doch dat niemand den heer Massink bgviel in de zaak der rente reductie on vau de affossing der aandeelen moet wel bevreemding wekken Laat het ons ronduit zeggen besluit het blad hadden de aanwezige bestuurders en aandeelhouders overwegen dst het hier niet een fab iekszaak of een handelsonderneming gold maar een spaarbank de met moeite ter zijde gelegde penningen van minder bevoorrechten te dien ure het hart op de rechte plaats gehad zij zouden eenparig het den voorsteller hebbeu toegestemd dat divident trekKerg mueat ophoutlen Intussehen heeft de beer Massink een goed werk verricht door zgn initiatief en door de openbaarmaking van wat hem wedervaren is Thans verliest hetgeen wg hierboven aanvoeden als mogelijke vergoedelijking voor de aandeelhouders zgn kracht Thans zijn zg nadrukkelgk herinnerd san de betcekeais van faun doen Voortaan zal de verantwoordelijkheid ervoor ten volle op hen rusten wanneer zg zich niet haasten den financieelen grondslag der hun toebefaoorende spaarbank te wijzigen en hot karakter van winstbejag daaraan te ontnemen Wg voegen er bg dat wg in bun schoenen staande de geldbedragen die wij boven een matige rente in het verleden uit het zaalge getrokken hadden niet gaarne in onzen zak zouden houden In allen gevalle zooals het nu is wg hebben er aleohts één woord voor dat men er zich over behoort te schamen Ds Ncmhebrl van Ee fPr J vroeger een aanhanger van dr Kuyper is nu iu t openbaar opgetreden om tegen dr Kuyper te getuigen Hij hield te Veenklooster eene rede die door een talrijk publiek werd aaugehoord om te betoogen dat het hoogtijd wordt tegen de anti revointionaire kiesvereeniging Nederland en Oranje die geheel en al staat onder de leiding van dr Kuyper op te treden Volgens ds N heeft dr Kuyper de christelgk historische riofating geheel verlaten daar hij kur de anti revolutionairen en r katholieken rider radicalen laat stemmen terwgl hg zich meermalen heeft ingelaten met ruilhamlel in stemmen Spreker was vroeger zelf lid geweest van Nederland en Oranje maar had niet alleen voor tijn lidmaatschap bedankt dooh het vaste voornemen opgevat om zooveel hg kon tegen Nederland en Oranje op te treden Hg maar daar do mode voor die burgerlijke vermaken voorbg was wilde zg hun een lunch aanbieden die men zou voordienen terwijl de genoodigden waren gezeten aan kleine taMtjea on I er de groote tent ia der tuin dat gaf gelegenheid om nog een groot aantal kennissen en bloedverwanten vi de familie SaintCristeau te vragen en ook de militaire wereld van Bayonne de kameraden van Siite Meer dan les weken waren noodig voor de toe bereidselen het uitzet de toiletten uit Pargs die een eerste costuumnaaister te Ourtean kwam passen ket in gereedheid brengen van een kamer op het kasteel voor het jonge paai en de inrichting van he h is te Bayonne Deze toebereidselen vormden een nieuw onderwerp van bespreking tusseheu man en vrouw want Ae trouw aan zijn voornemen van vergoeding wenschte Barinc zijn eigen kamer namelijk die van Gaston aan Sixte en Anie af te staan maar mevronw Baniic wilde hier niet van hooren Tellen wg hier dan niet toeer mee P vroeg zg verontwaardigd Op onaen leeftijd I Ditmaal schaardf de dochter zich niet aan de zgde van den vader en hij moest dus an haar verlangen toegeven Wordt xtnoUjd t noemde dr Kuyper een eminent mensoh en stond tegenover hem als eeu gewoon lid der kerk tot een geleerden dominé Volgens spreker komt alles voorea ua in de macht van Kome Dr Knyper egt wel Wg hebben ons met Home vereenigd om subsidie voor onze schoUn te bekomen maar dit is eene groote fout Het program van dr Kuyper is een verkeerd adres Het behoort niet thuis bg de kiezers maar b j de antirevolntioiiaire Kamerclub Als predikant der Nederl herv kerk wenscht spreker ook mannen in de Tweede Kamer die de kerk liefhebben tenminste haar niet vijandig zijn Om dat doel te bereiken moeten er christ hist kiesvereonigingen opgericht worden Ze moeten bestaan uit kiezers die het ohr bist beginsel ook iu Staatszaken huldigen ui die leden zgn der Nederl herv kerk althans baar niet vijandig onder het woord ckrUtehjk verstaat hij t geen overeenkomstig is met Gods woord Onde het woord historitch al de maatschappelijke zedelijke en godsdienstige toestanden op staatkundig gebied die tot in liet hoogste bestuur met den christelgken zuurdesem moeten doordroagen worden Kraohtons dit beginsel staan de leden dezer vereeniging tegenover alle revolutionaire handelingen tn welken vorm die opk gehuld zgn Zij verbiudan zich in de verschillende genoemde besturen volgens eerste stemming geen persouen te kiezen dan wanneer zij hunne instemming roet dit beginsel betoond hebben Dr Dam ohr ger pred Kollamerzwaag trad met den s jreker in debat ontkende dat dr Kuyper van de chr bist richting was afgeweken de redenen daarvoor door ds Nonhebel aangevoerd waren oubaduidend Immers Rome scheidt zich zelf al van de antirevolutionairen Spr ziet niet in dat het noodig is mue ohr hist kiesvereeniging op te rishten daar zulks niet dan tweedracht onder de antirevolutionairen zal veroorzaken De Staat is geen kerk In staatsbeginsel kunnen we één zgu Beiden kunnen we er bgv vóór zjjn dat een man maar éóne vrouw m hebben beiden kunnen we voor t particulier grondbezit zgn In zgne repliek zeide ds Nonhebel o a nog waar men zich vereenigen kan moet het ook dr Kuyper beeft nog nooit uitgesproken dat ik de aimenwerkiug met Rome betwist radicalen heeft hg in de Kamer geholpen het eenige wat dr K nog vasthoudt is Ben God aanbidden dr K scheidt de kerk zoodanig van den Staat dat deze ongodsdienstig wordt enz enz Nadat ds Dam nogmaals Nederland en Oranje had verdedigd tegen de aanvallen van ds Nonhebel en een neutralen Staat tegenover iedere burger o elke partg gewenscht bad werd de vergidering die met psalmgezang en gebed was begonnen en geëindigd door den president gesloten Er werd dadelgk geen chr hist kiesvereeniging opgericht omdat men zich meer op de hoogte wenschte te stellen aangaande bet reglement dat ds Nonhebel hier en daar ronddeelde De Kltine Prate schrgft De heer Heinrioh Lattemann de koene luchtssbipper en neerdaler heeft zgn witttervacantie gebruikt voor de uitvoering van twee reeds lang door hem bedaohte vindingen die voor de luohtseheepvaart ran ogzonder gewicht belove te worden De eerste is een nieuw soort valscherm dat half zoo groot als het tegenwoordige als eeu mantel kan worden opgerold Bij het necrdalai ontvouwt bet scherm zich in een oogwenk en even spoedig gaat het uitstaan Voor de luchtreizigers is dit scherm van groote beteekenis daar men wegens het geringe g wicfat verscheidene kan raedenemen en zeo in geval van nood voor meerdere personen gereed houden kan Hier komt nog bg dat het scherm bg alle weer zonder gevaar dat het in het netwerk van den ballon verward raakt kan worden gebruikt Door de snelheid waarmede het scherm uit gaat staan is het thans den luchtreiziger mogelgk op de plaats waar hij opsteeg of ten minste in de onmiddellijke nabgheid hiervan neder te dalen want men kan llu van een geringere hoogte voordat de ballon een eind is afgedreven neerdalen De tweede uitvinding is een reuzenvalschorm ballon een ballon van ongeveer 1 1200 M inhoud die in een valscherm verandert i De ballon heeft den vorm vaif eeii kogel het onderste deel slaat op een gegeven oogenblik door tan InnhtiobippBr te bepalwi doer eigen druk naar 1 binnen zoodat de ballon den vorm van een reusach j tig valscherm van meer dan 40 W omtrek verkrggi De stof waaruit de ballon is vervaardigd is voor zichtig met asbest en andere vuurvaste stoffen geprepareerd Voor de vulling wordt verwsrmde lucht gebruikt Am deze te verkrijgen heeft de heer Latteraann een bgzouder verwarmingstoestel vervaardigd De e T le opstggingen met dezen nieuwen ballon zullen te Berlijn plaate vinden In Augustus gaat i heer Lattemann waarschijelgk naar Chicago Baiteolaodscb Overzicht Voor de Franschen zijn Tonkin Dahomey en Madagascar op het oogenblik zwakke punten Volgens een telegram uit Tonkin werden de ersterkte positién der opstandelingen na een levendigen strijd ingenomen Twintig Franschen en daaronder drie ófGcieren sneuvelden De afgevaardigdenBouge zal echter eene interpellatie hierover aanvragen Hij gelooft dat de toestand in Tonkin van dien aard ie dat een groot verschil bestaat tusschen de optimistische telegrammen van den gouverneur generaal en den werkelijken staat van zaken Fion voorgaande dépêche vau Porto Novo Slavenkust sprak van eeü legermacht van negenhonderd Dahomeyaneii die zich met vgandelgke bedoelingen tegen de Franschen te Kezoaow ophield De Frunscho luitenant gouverneur had bg den koning van Uahomey hiertegen geprotesteerd Nu meldt een telegram dat er weder tweeduizend andere Uabomeyanen 29 Maart deQuetoro szijnovergetrokken en nu op den linkeroever van de Quéiné ter hoogte van Oboa gelegerd zijn De koning van Dahomey is echter met zgn geheele strgdmacht op de been Hg is ge egerd links van Aladi De luiteoani gouverneur ontving een schrijven van de overheid te Widdah Het luidt De koning van Dahomey voert oorlog omdat het land hem behoort evenals Porto Novo en alles wat zich aan zee UevindL Over alles wat op aarde be staat heeft da koning van Dahomey te beschikken Het is dus daar voor tfe Franschen ook noi niet alles rozegiïur en maneschgn Dahomey baart Frankrijk niet minder moeite dan Atjoh ons In de Kamer werd de Minister Kibot geïnterpelleerd door den heer De Mahy ten opzichte van Madagascar l eze vroeg gerattstelling der openbare meening ten aanzien van de achterstülling vau FraU scben bij vreemdelingen Ook ten opzichte van verleende consessieii had zalk plaats men stond den Ëngelscheu conoessién toe welke aan Franschefi geweigerd werden men bewewde zelfs dat de Regeering der Hova s met de Amerikaansofae Regeering een overeenkomst bad geslopen betreffende eeu deelneming aan de tentoonstelling te Chicago De Minister van Bttitenlandsche Zaken erkende de moeielijkheden aan de toepassing van het tructruat verbonden maar de vrees van den heer De Mahy was overdreven De toestand was ru ttg nieuwe conoessién waren niet Verleend Ten aanzien van de tentoon telting te Chicago wachtte dé Regeering nader berichteii af n zg zou roor de handhaving der reehtau van Frankrgk zorgen Ds Regeering zou zich niet verzetten tegen een grondig door de Kamer in te stellen onderzoek betreffende den toestnnd van bet protectoraat Van de nieuwe commissie der Kamer tut onderzoek der begrooting hebbeir slechts 14 leden deel uitgemaakt van de vorige commissie Kr zijn 8 radicalen 21 opportunisten m 4 leden der rechterzijonder ivwder 6 nd Ministars en 3 ou4 fiBe Ministers Oear t gekeel rond dis begrovting algemeene goedkeuring Alleen op s Ministers voorstellen betreffenile de belasting op de dranken werden eitelgke aanmerkingen gemaakt De heer Casimir Péner istot voorzitter gekozen In den Ttaliaanscheu Senaat gaf de Minister van de schatkist een overzicht van de door het Kabinet verkregen resultaten De in en uitgaanile reebten overtreffen de ramingen het tekort was bepertct De Minister somde de maatregelen op welke genomen zijn om de ngging van den wisselkoers te eletten en ter bestrgding van den geheimen bond der baissiers tot welker ontbinding de Regeeijing besloot B j koninkigk besluit van den 2en April is deBelgische miaiater van financiën de beer Beemai rt ad tnterim belMt met de portefeuille van bttitenlandsche zaken De Courrier de Bruxellet meldt dat als clencaal candidaat voor den Kameaetel van Philippeville opangevallen door den dood van den minister van buitenlandsehe zaken prins De Chimay in aanmerking komen de heer de Villermont en de zoon van den overledene prins Pierte de Chimay mits deze zich itellig vorklare tegon het koninkigk re ere i i De Patrie een clerioaal blad hetwelk te Brugge verschijnt bericht dat m deze week baron De Coninck de Merchem lid van den Senaat voor de arrnndissBMBten Veurne Dixmayde een wets oorstel zal iiiüMnen waarbg pelen zonal er ic Oateode Spa Namen enz phuts hebben in de casino kursalen en ndefa openbare inrichtingen erboden wordeu BurgBriylje Stand GÏBOHEN 1 April Johannes Cornells ouders J C den Edel en W M Wiltenburg Maria Kla zina ouders J van Wgk en A Jonkheid 2 Pieter ouders L Broekhuizen en C ü lluizinga Antooia ouders W de Grugl en C van Schravezand 3 Grietje Wilhelmina ouders Verwaal en A Graatland Maria ouders J van Dam en M Koppendraaier 4 Alida Maria ouders van derKlegn en G M IJsseUtegu Leendert Johannes onders L C de Loog en J A van den Berg OVERLEDFN 2 April J van Tol huisvr van M van den Berg 64 j M J Stigter 16 j T van Loon 5 m 8 P J Daalmans 26 j 11 m G Lokura 12 w Zeventaoizen GEBOREN Jan Dirk ouders P Verhoef en M Prins OVERLEDEN A Broere 8 w INGEZONDEN GeaeUe Redaclte Beleefd verzoek ik U voor hut volgende eenige ruimte af tt staan in uw blad en wel uaar aanleiding van het ingezonden stuk vau den heer Holsderver De heer H begint met toe te geven dat ik niet heb gezegd dat de Coöperatieve bruodbakkerij opgericht wordt door de Directie der Kaarsenfabriek maar wil mif dan toch aan den anderen kant weer niet geheel vrij pleiten Nu M de Redacteur schuld is altijd een leelgk ding de meHSte menscheu zgn bang om het open en rond te bekennen on daarom is het dan ook van den heer H te begrijpen dat hij het gezegde tracht te disteleeren uit hetgeen ik werkelijk gezegd heb Hij zegt toch omdat ik den heer Carrière niet tegengesproken en aangetoond heb dat de kleine bakkers zoowel als de groote heeren aandeelhouders en Directie der Kaarsenfabriek ponds ponds gewijs mee betalen aan belasting daardoor dan toch zijdelings er op gewezen heb In de eerste plaats ingnhecr H moet ik Ü zeggen dat ik zoowel het eene als bet andere gehoord had maar wie uu eigentlijk het initiatief der oprichting van genoemde bakkerij genomen had was voor mij niet duidelgk en IS mij nu noch niet recht duidelgk daarom heb ik er ook voor gezorgd het niet te zeggen Wanneer ik toch het verslag van de vergadering lees waar de heer lieldt als spreker optrad dan lees ik ook dat de heer Imholz de heeren Steens Zgnen en IJssel de Schepper een woord van dank voor hunne belangstelling bracht Wanneer nu de heer H eens een tegenstander van Coöperatie was d in zou hij volgens de zijdelingsche taktiek die hij er op né boodt de Directie der Kaarsenfabriek toch niet zoo onschuldig houd Hg zou dan wellicht zeggen omdat deze heeren niet tegenspraken of protesteerden steunen zij de oprichting der bakkerg ja wellicht ging hij nog verder en zou wellicht tot de conclusie komen die mgnhoer IJssel de Schepper zwggt zelfs waar hg als gemeenteraadslid toch zeer goed weet dftt bg de treurige tijden die ook de belastinübetalonde burgers beleven en uu weer gedrukt zullen worden door middel van Coóperatin dat deze mijnheer er zeer zeker een Kroot voorstander van is Gij govo het mijnheer H dergelijke conelusien gaan niet tf vooral niet om publiek in oen blad bekend tu maken ook al is het dat er veel voor te zeggen is Zoo slaat het dan ook met hetgeen ik ge gd heb in het debat bij de rede van den beer KKreq Waar ik aandrong qp verhoogtug vau loon daar waar blijkbaar te weini betaald wordt en dit veel beter was dan Verbruiks Cooperatie beweerde de heer Enno van Gelder dat dan de loonsverhooging eigenlgk ten goede kwam van do bakkers waarop ik repliceerde dat ook de bakkers belasting betalen zoowel als de heeren der Stearine kaarsenfabriek de kaarsenfabriek was in discussie gebracht door den heer Carrière dat daarvan ieder ook der Heeren zg het dan ook wal ruim vau profiteerden en due de bakkers een kleine winst niet mocht wordeu misgund Dit is de toedracht der zaak eu na deze toelichting zal wel niet een onbevooroordeelde mg beschnldigen als zou ik hier zijdelings geiegd hebben dat door de directie der Kaarsenfabriek de coöperatieve bakkerg wordt opgericht Verder vraagt de heer H wat heeft nu de fabriek te maken met de bakkerg Ik stel Jaartegeaovér een andef e vraag hoe komt het dat naar ik gehoord heb althans de werklieden v een gedeelte van het geld van hun boekje van bh directeuren krgzeu nu juist nu de Coöperatieve bakkerij opgericht wordt Ieder gevoeU dat dergelijke geruchten iemand in de war brengen door dergelgke geruchten kan ook de heer Carrière wel in de war gobr icht zgn en wsirkelgk de beer H zou althans mij een dienst befrgzen op deze vraag een duidelgk antwoord te geven Waarom juist de kaareenfabriek wat bet loon der werklieden betfefit in debat ki amf Wel omdat ƒ 7 20 bg een loo groote winst geen voldoend loon is En is het waarIgk een verblgdcnd gerucht Ie hooren dst genoem