Goudsche Courant, woensdag 6 april 1892

Donderdag 7 h$T l 1892 NO 4804 GOUDSGHE COURANT iVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken kan gesoMeden tot iln uur des namiddags van den dag der uitgave t Sequah aal morgen Donderdag zijn eerste séance geven in de Sociëteit Ons Genoegen De daarop volgende Séance zal eerst Maandag 11 April worden gahoudeli daarna hebben geregeld de bijeenkomsten plaats Naar men verneemt heeft de raadkamer der rechtbank te Rotterdam rechtsingang met bevel tot gevangenhouding verleend tegen Pierre Fr ngois Corneille Pietersse 22 jaar slagersknecht wonende te Gouda als verdacht van don aldaar in den nacht van 28 op 29 Maart gepleegden moord op de weduwe V O niet daarop gevolgden diefstal I de fabriek het loon wil verhoogen en ik hoop ook dat de Zondagsarbeid binnenkort tot de geschiedenis zal behooren Dat ik voor de vrgheid bon behoef ik uiet te herhalen dit weet trouwuns ieder die mij kent Dan geeft de heer 11 nog een verklaring vao hot zinnetje duur en slecht en cgt ilat hg op 1 April twee brooden ekocht had voor 14 en 15 lu diu slechts 8 en 8 ons wogeir Ikzouzeggtn koop dan geeu brood bij bakkers die te licht wegen maar koopt het dan bij diegene die de wicht wel geven die er volgens den heer H dan toch gelukkig nog zijn Dit is dus geen argument wat de oprichting der Coöperatieve bakkerij rechtvaardigt die wellicht het brood uit veler mond nemen zal En wat de kwaliteit aangaat wel mijnheer H wat gebruikt u daar toch een zwak argument oor Wie assureert mij dat de magen iii normalen toestand waren die dat brood moesten verorberen Neen dan ware liet beier gaweu t hot scheikundig te laten onderzoeken dan k in raeu een oordeel vellen want het kon bost gn wat u afk urde dat dit een andtr zeer smakelijk en lekker vond D een houdt bg voorbeeld van een weiiiig kleverig ot zacht brood de andere van goed gaar en hard de eoii van uarin de andere van oudbakken brood imu En uu moge de heer H de Cooper itie een goed louldel noemen om de winkel9t ind tot s arawerking aan te sporen ik acht het een pii irdanmidd l en im schien ook wel een midilel erger dan de kwaal Do hoer H sohgnt te ijveren voor den treurige toestand van den werkman maar vergeet dat ook de bakkers winkidiera enz enz met een woord de middenstand ven oo m een treurigo toestand verkeereii althans oor de bakkers is het alles bebalv ui ilen laatsten tgd een voordeehge tgd geweest Moeten nu de werklieden de werklit deii de middenstand vernietigen ter wille van het kapitaal Mg ilunktdan zal de resolutie verhaast wordtn en zal de tijd niet meer verre rgn dat le arbeitters du kapit disten dea oorlog verklaren want ftaar de l roletariers vermeer jderen vermeerdert de ontevrede ibfj i U dank zeggende voor de aatsing M de R hebik eer te yn UKdw Dienaar HM KRCKSEN Bg deze beveel ik mg beleeid aan vooï het MAKEN WASSCHEN VERVEN en VERMAKEN vaii alie soorten Stroohoeden G FRAIKIN A 20 Achter de Kerk AFGEPA STE iiimi mum j Laag ste prijzen Prachtig e lïessins I uitgebreide keuze i 8CHËIMK Zn De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het maken van Dames en Einder Costuums en tevens voor het i Garneeren van Hoeden S FRAIKIN i A 20 Achter de Kerk ADVERTENTIEN j Bevallen van een Zoon N va OMME geb VAN HEB VooaiiK Delft 3 April 1892 EenDIElTSTBODEP G van goede getuigen voorzien biedt iich tegen Augustus aan een Burgerpot kunnende koken Brieven franco onder No 2184 aan het bureau van dit blad Eel nobbelii Boftrnvliss Huideelt Wratten enz worden 7 8 dagen tgageheel v wgderd zouter de minste pgn te verooraakeh ook zelf liiet op de gevoeligstehuid PrOn per flacon m t peuxeel 30 ctK Alléén echt ba B SCeOLïEN Coiffeur Ewch de handteekéuing vee A v TÜIJLL DE NIEïïWE LONDON de beste van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN IS zeer gemakkelgk in t gebruik wordt verkocht in flacons van S5 en lüO cenlH en is te Go ida verkrggbaar alleen bj I A CATS Araucaria Excelsa Zie ïüU lsclTe Courant 5 Apiil 9 2 Fraaie Planten per stuk f 4 Gebrs STEENSMA Eloomisten Gouda BATHUEIIXEK s ENEIPP MALZEOFFIE uit het beste Beiersche Mout bereid is de beste g oedkoopste en voedzaamste volksdrank Verkoopprijs 7 Ct per pakje van lo 15 Ct per pakje van 250 Gram franco door geheel Nederland VerkrijgbiiarbijalleKriiideiiierseDDrogisten Verdere inlichtingen en monsters verstrekt Kalhreiner s Centraal Oepnt voor Nederland Singel 550 552 Amsterdam De SPAANSCHJS COGA AC van d firma van HOLK en tuk KUILE te Dei t Overtreft alle fijne Cognac Te liouda alleen te verkregen hg J vas OIJE per flesch 1 85 Men biede liet geluk de hand 500 000 Mark ala lioufdprijs in het gelukkigst gevnl biedt du nieuwste groute ieldverlotiilg die dour de llüoge Kegeeriug vun Maillbur r goedgekeurd en gewaarborgd is l e vooniBelige innclitiug vau bet nieuwe pla bestaai daarin dat in den loop van slechts weinige mannilen lu 7 vui lotingen vau lOO Mtü hiteil £ 0 iOO pryzeil liedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing uilen komen daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel 300 000 Mark l prijs l prijs i prijs 1 prijs I prijs I prijs bij uitnemeudheid eubter a M 100 000 8 prijien a M 15000 AM 200 000 26 prijzen a M 10000a M 100 000 SBprgzenaM 5000 aM 75 000 106 prgzon a M 3000 aM 70 000 203 prijzen a M 2000 aM 66 000 6 prijzen a M 1500 2 prgzen M 60 000 606 prijzen n M 1000 1 prgs aM 55 000 1060 prijzen a M 500 I prijs il M 50 000 30930 prijzen a M 148 1 prijs aM 40 000 l7188prgzeuaM300 200 1 prijs a M 0 000 160 127 100 94 67 40 20 De prystrukkiugea zijn volgeus plan van ambtswuge vaêtgesteld Voor de aanstaande eerste irijatrekking dezer groote dooi den Staat gewaarborgde Geldverloting kost 1 geinsrl origineel lot sleobts M 6 of 3 60 1 li lf II f i n u 1 80 1 kwart l j II 0 90 tegen inzending van bet bedrag lu baiikpapier of por postwissel Alle oommissies worden onmiddellgk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd eu ieder speler ontvangt vau ons de met het wapen van lieii Staat voorziene Origiueele Luteil zelf lu handen Bij ledere bestelling wordt het vereischte olficieele plan waaruit de vurdeeliug der prijzen op de versuhitleude klassen alsook de betreltende inleggeldeu te vernemeu is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd iia elke trekking de ufhcieele lijsteu De lutbetaiing der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg vau den Staat en kan door directe toezending ot ook naar verkieziug der Belanghebbeudeii in alle i routere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Uns debiet is steeds door bet geluk begunstigd Il oiiil r vele andere aanzienlijke prijzen hebben 1 111 rrnalen vrdgens oflicieele ben ijzen de eersie Hoofdtrelfers verkrrgsn en onze Beguustigers zelt uitbetaald o a Mark 0 000 100 000 80 000 0 000 40 000 enz Het IS te voorzien dat bij deze op deu liecbtsteu groudslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werk same deelneming bepaald kan worden gerekend eu verzoekcu derhalve uin alle rommissies te kunuon uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor deo 16 APRIL ei k te doeu toekomen KAUFMAKN SIMON Itaiikiers ii Cieldwitïselftart Ju H iuburjc I 5i Hiermede daukeu wij voor höt vertrouwen ons tot biertoe geschoiikeii eu daar wij bij het begm der nieuwe verlutiui ter dfoluerniug mvit eren ïulleu wij ook voor het verfolj beraoeul zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van on e geëerde Begunstigers te verwerven Zeëf ette Cfesteendrukte NAAmAMS worden GELEVERD door A BRIi K nA eo Zn Gouda Siielpersdruk van A BaiNK CA N kmq De uitgave dezer Conjant gesohieUt dagelflks met uitzondering van Zou en Feestdagen De prjjg per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 iizoaderlBke Nommers VIJF CBNTEIN de Mink J J A Steenla G U Gïoenendal P H Toekens en L J Eepiton Eindelijk werden nog aaamoediginaspryzen uitgereikt aan do leerlingen der 2e klasse 2e afd C Spruit voor Meetkunde Stelkunde Hand en Lijnteekenen J F Potharst voor Eekenkunde H van Harten voor Taal en L Blok voor Natuurkunde en Lijnteekenen aan de leerlingen der 2e klasse Ie afd L Groeneweg voor Meetkunde SteUunde Bekenkunde Taalen Natuurkunde en J W Woerlee voor Hand er Lljnteekenenjaandeleerlingender Ie klasse W Versobut voor Meetkunira C Ooma voor Stelkunde A A van der Vooroa voor Kekenkunde en Handteekenen M BoogaeriH voor Taal G H Groenendal voor Schoonsohrijven en T PuiJ voor Lynteekenen Door don heer H E van Gelder lid der commissie van toezicht op het M O eu als zoodanig President der Eiamen oommissie weid het bovenstaande met een doeltreffende toespraak gisterenavond in tegenwoordigheid van eeuijSjledon der Commissie en Je Leeraren dor school Saa de leerlingen medegedebld Oe inzending van advertentiön BINNENLAND GOUDA 6 April 1892 Uitslag van de overgang en eindexamens aan degemeentelijke Burgeravondsohool Het eindexamenwerd met gunstig gevolg afgelegd en het diplomamitsdien uitgereikt aan 0 G S Breukel A C Vos A van der Hulst G van Wingerden W Bedija H Hoogendoorn eu J Amesz Bevorderd werden van de Ie tot de 2e klasse A A van der Vooren J A Herstel W Versohut C Ooms J Th Wagner J de Peer M Boogaerdt A J de Mink M J de Jong H F Nieveld J J Maroa J Smit P J Spükerman S P van Leeuwen en L i Beparon van de 2e tot de 3e klasse C Spruijt H van Harten P J Ch Dossing J F Potharat P G van Willigen J de Koning L Blok L Groeneweg J W H Ch van Staveren F A de Weger G Kiir k roaat H Sliediwht i Zitwing N Kunsel J van den Heu el en G F Draaisma Voorts werden prijzen toegekend wegens getrouw schoolbezoek aau H Hoogendoorn W Bedijs A Tan der Hulst G S Breukel I de Bruin I Severs J van Vlaardingon G Speksnijder O van Wingerden J Reparon A van Eyk 1 Sliedrecht P J Ch Dessing E A M Woloken C Spruijt P G van Willigen J Sanders J de Koning H Lugthart H van Harten J W Woerlee N Gestel N Kunsel L Groeoeweg J L Gravesteijn H Sliedrecht J W H Gh Tan Staveren G F Draaisma 0 Kwakernaat T Puil J N Vos C Snel C J Leyerweert M Boogaerdt S P van Leeuwen J Th Wagner N 3 C Verweq J de Peer A A van der Vooren J Smit H P Nieveld J J Maree P J Spijkerman C Ooms C F Clemens A I o FEVILLETOM Daar Anie en Sixte er op aandrongen dat hij hei kasteel niet zoo zou pl nderen om huu kamers te versieren met alles wat jaren achtereen in de familie was bewaard gebleven moest hij hun bekennen met welk doel hg zich zooveel moeite gaf Naar het Fransch TWEEDE GEDEELTE 60 De vertrekken voor de jouggehuwden werden in gereedheid gebracht op de tweede verdieping maar toen Barinc zijn zin niet kon krijgen met de kamer haalde hg zijn schade in met bet meubilair door in het heele kasteel rond te zoeken naar alle voorwerpen van kunstwaarde of waaraan een herinnering 88 verbonden In de studeerkamer van Sixte liet hg het portret en de schrijflessonaar van Gaston plaatsen in de kamer van Anfe werd een prachtig Arabisch tapijt gelegd met rgke patronen en Meuren en een antiek kastje uit den tijd van Henirir II waarin hij een keur van degelgke boeken met mooie bandjes had geplaatst eindelijk in de slaapkamer gordijnen van geborduurde zijde met zilver en go d opgewerkt voorstellende Hendrik IV en ApoUo en een groot iedikant met baldakgii uit de zeventiende eeuw met gordijnen en een hemel van Genueesch fluweel i A Ik wil u hier een nestje maken dat een ber inneriiigsoord voor u zal zijn uw jeugd en uwer liefde waardig Daar de bezigheden van Sixte eu vooral de toestand van den generaal ge n lange huwelijksreis toelaten wat mij om de waarheid te zeggen niot spijt want die reizen onder voorwendsel van afzondering en eenzaamheid zijn üi werkelijkheid toch niets anders dan hinderlijke f kwetsende Terwarriugen waarbg men zijn herinneringen verbrokkelt zonder ze later bij elkaar te kunnen garen om er nog eens van te genieten acht ik wenschelijk dat de gehoele huwelijksdag hier wordt doorgebracht en eindigen zal in dit vertrok dat ik tot dat doel in gereedheid breng Ik weet heel goed dat de ouder dan wel gemist kunnen worden mijn plan is dan o om met mgu vrouw naar Biarritz te gaan waar gg den volg uden dag of don daarop volgenden dag kortom wanneer u dat goed dunkt bg ons kunt komen Zoodoende hebt ge volkomen vrgheid van samenzijn op het kasteel waar ook uw grootvader en overgrootvaders hebben gewoond de reeks zal dan niet worden onderbroken en later zullen uw kinderen doen als gij daar het kasteel natuu lijk lu de fan ilie blijft Gedurende die zes weken kwam Sixte dagelglts é ADVERT SNTIEN worden geploatirt van 1 5 regels a 50 Centen iedere r rf meer 10 Centen GROOTE LETTBJftS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags ver8cli Dt Bij kon besluit zyn benoemd tot notaris binnen het arroiid Utrecht ter standplaats de gemeente Amersfoort C A van Blaricum thans notaris te Oudewater ter standplaats de gemeente Oudewater A W van der Maden candidaat notaris te Haarlem De onderwijzer K P Kruidering van Visvliet heeft de benoeming aan de O L School te Haastrecht met aangenomen Door de afdeeling Haastrecht der Kiesvereeniging rBurgerplioht zijn tot candidaten voor de Provinciale staten gekozen de heerrn A Knijtf te Woerden B W Haentjes Dekker te Oudewater en J P Mahlstede te Bergambacht Maandag avond werd aan Sequah te s Hage voor zijn hotel in de Bij Faat een serenade gebracht Om 10 uur vertrokken zijn muzikanten met eenige vrijwilligers tot één muziekkorps vereeoigd gevolg door een troepje ei rheumatieiclgders die hem hulde wilden brengen en door honderden menschen omstuwd ran bet Casino In plaats van fakkels waa de sloet omgeven met lamplons terwyl drie Tanen daarin prijkten u l de Hollandsche de £ ngelsc e en de Aroerikaansche vlag Zoo trok men over de Gedempte Gracht het Spui de Poten don Zwarten Weg naar de Bijnstraat Vau hot balkon van zgn hotel sprak Sequah vertolkt in het HoUandsch de meuigto toe en betuigde zijn dank voor de hem gebrachte eerbewijzen De muziek speelde allerlei populaire stukjes waarbij het Kngelsche en ons rolkslied niet werden vergeten Soms stemde de muziek in met liederen die de menigte begon te zingen Ten slotte strooide de wonderdokter gel uit het raam tot groot vermaak van het publiek Hg deelde mede dat hij nu wel naar Gouda ging maar voorloopig lederen dag nog tot 7 uur ia Drn op het kasteel logde hij de dertig kilometer die Bayonne van Krteau scheidden te paard af daar de vert ekuren niet toelieten Tan den spoorweg gebruik te maken Vijf minuten voor vier bracht de oppasser heba zijd paard om vier uur kwam hij zgn deur uit en tusschen kwartier ov r zessen en tien minuten voor half zeven hield hy stil voor het hek van het kasteel waar Anie hem stond op te wachten De portier nam het ros bij den teugel en bracht het naar de stal waar het kon uitrusten tot den volgenden dag daar een ander morst dienen by den terugkeer naar Bayonne en door de laan langs den oever der Gave bereikten de verloofden met langzame schreden al piatende het huis Een vochtige koelte steeg op uit het schuimende water de ondergaande zon wierp beur gouden stralen over de kruinen der wilgen en over da uitgestrekte grasvelden En met eiken avond vjnnderde dit tooneel de bladeren kregen ongevoMg hun rosachtige of gele herfsttinten en over de eilanden lag een witle nevel waaruit de koeien opdoken Maar niet over de bekoorlijkheden van het landschap over het spel der lichtstralen ovor de muziek der wateren over iie poëzie van den avondstond spraken zij zïj fluisterden alleen over zicbzelven over hun tegenwoordig en toekomsüg geluk Somtijds evenwel sprak Sixte ver hetgeen tg aanschouwden maar dan was het om hef talent te roemen waarmede Anie in de ti gke schetsen ot