Goudsche Courant, donderdag 7 april 1892

Haag zou blijven om lijders aan rheumatiek te helpen wat met gejnich werd begroet Nadat de muziek het Wilhelmui had gedaan ging men uiteen Men meldt uit Hazerswoude van 4 April Ëene ontzettende ramp heeft onze gemeente getroffen Twee groote gebouwen even een doortocht latende voor den rijweg tussohen Leiden en Gouda werden in enkele uren van a avonds 8 s lO g nre in de asch gelegd De brand in een klein winkelhuisje van V van der 8pek Sr begonnen en ontstaan door het aanmaken van eene kachel met petroleum tastte weldra eene broodbakker van C Gaarkeuken en het perceel van deu i huisschilder A Francken aan welke huizen allien onder éene kap tonden om vervolgens naar de herborg van P Pijnacker aan de overzijde over te slaan Door het kloek optreden van de brandweer die met drie brandspuiten op de plaats des onheils ter blnssching werkzaam was en het wenden van don wind werd verdere brandschade voorkomen Hartbrekender toonee volgde oohter toen vi r personen nochevonte voren gewaarschuwd onder de invallende mureu en eene vuurmassa werden bedolven waarvan één A v Staveren een jeugdig arbeider van 24 jaren na ongeveer een half uur lijdens stierf Van een ander J Scholten werden beide beonen gebroken terwijl twee anderen belangrijk werden gekneusd De gebouwen en meubelen van P van der Spek C Gaarkeuken on P Pijnacker ware tegen brandschade verzekerd doch de huisschilder A Francken die niet geassureerd was lijdt aan gebouw materialen on huisraad groote schade De spuiten zijn den geheelen nacht gebleven terwijl de spuitgasten en zij die vrijwillig hulp verleenden den geheelen nacht op de plaats des onheils aanwezig en bozig waren Aan dr Duyvia van Koudskerk en dr Bertel van Rijndijk Hazerswoude werd aasitentie verzocht tot hulp van den plaatselijken geBeesheer welke door beide heoren welwillend werd verleend Eindelijk dat wil zeggen volle drie maanden nadat de ontslagen hoofd agent van politie te s Hertogenbosch A V L uit zijne pre emieve hechtenis werd ontslagen kwam Zaterdag diens zaak voor de rechtbank aldaar H t openbaar minieterie werd waargenomen door Baron Speyard van Woerden Mr Hengst verdedigde beir agde en de rechtbank was samengesteld uit Mr Boelens pres Baron mr van Lamsweerde en mr Bosch rerhters en mr Van Heyst griffier De zittinï lie des voormiddaga om 10 uur begon werd met twee tusschenpoozen aQ een half en twee uur voortgezet tot s avonds kwart voor tien De akte van beschuldiging sprak van knevelanj als ambtenaar der gemeonre bij bet innen der markt 1 gelden op de markt te s H ortogenbosch gepleegd door I van onderscheidene marktbezoekers in het tijdsver i loop van Januari 1888 tot 1 April 1891 verschil lende bedragen gevorderd te hebben boven het ver i chuldigde marktgeld tot oen gezamenlijk bedrag van j ongeveer ƒ 12 per week Niet minder dan 53 gotui i gen werden in deze zaak gehoord voor bet meeren i deel marktbezoekers uit wolk verhoor bleek dat tus Bchen het bedrag door v L van hen gevorderd vcJór en na de invoering van het couponstelsel een aan merkelijk verschil bestaat en dat dit op zeer enkulrf uitzonderingen nog verminderde onder den thans fungeerenden marktmeester Mede bleek dat bij die tudién in de laatste zes maanden genomen de Wazige en teedere gezichten op de Gave en haar oevers had weergegeven En wanneer zij dan bescheiden opmerkte dat zij te eenzijdig was verklaarde hij zich nader indien zij werkelijk bij haar komst op O jrteau een leerlinge waa geweeat dan had deze natuur die zij zoo meeaterlijk weergaf omdat er voorzeker een innerlijke overeenstemming bestond tusachen haar en dat land Tai haar een kunstenarea gevormd haar studies muntten boven alles uit door oorspronkelijkheid Toen mevrouw Barinc van deze dagelijksche bezoeken boorde merkte zij vrj koel op dat dertig kilometer in t komen en dertig kilometer in het teruggaan samen zestig kilometer uitmaakten maar toen zij gezien had dat noch de zestig kilometer noch de warmte of do regen eenigen invloed hadden op de regelmatigheid van Siitc begon zij hem met een iH lwillender oog te beschouwen eii in bem eigensebüppen te zien die zij niet in hem vermoedde Wanneer zij dan ook tegen Ante over hempraatte birhaalde zij steeds haar geliefkoosde uitdrukking die alles in zich besloot Zeker hij isheel net En opdat hij nog netWr zou zijn hield zij r j zelf het oog over dat Manuol niets verzuimde in de kamer die ter beschikking van Sixte was gesteld en waarin hij van kleederen jcon verwisselen om bij het weggaan de stoffige uniform weer aan te trekken vermindering door t L vrij geregeld bij de betrokkenen was aangedrongen op geheimhouding Uit het verhoor van den Burgemeester van s H rtogei bosch kwam aan het licht dat niettegenstaande deze vermindering do marktgelden onder hst tegenwoordige régime meer opleveren dan voor dien tgd dat er weinig of geea controle Qp de inning bestond het aan B en W bekend was dat v L op ongeveer ƒ 160 aan fooien kon rekenen en aan dezen nimmer eenige aanstelling was verstrekt als ambtenaar met de inning der marktgelden belast De Commissaris van politie gehoord verklaarde dat hem nooit eenige klacht ter oore was gekomen over te veel betaalde gelden en hij bij de voortdurend hoogere opbrengst der markt geen het minste wantrouwen kon koesteren tegenover den bij hem ala trouw bekenden v L wieus leefwijze hoogst zuinig was zóó zelfs dat hij niet rookte on evenmin zelfs een glas bier gebruikte Beklaagde ontkende zich aan eenig plichtsverzuim te hebben schuldig gemaakt en in alle opzichten te hebben gehandeld op last van den Commissaris van politie tevens marktmeester bewerende dat bij op diens ast abuizen had begaan en om die te bedekken de betrokkenen tot stilzwijgendheid bad aangemaand In oen uitvoerig betoog schetste het O M den toestand van het marktwezen te s Bosch en beweerde dat was er aan v L ook al geen schriftelijke aaustelling tot inning der marktgelden uitgereikt alle omstaudighedeu er voor pleitten dat deze als ambtenaar had gehandeld terwijl liet getuigenverhoor duidelijk had aangetoond dat deze zich aan knevolarij had scliuldig gemaakt zoodat art 366 W v S van toepassing was terwijl het O M de te veel geïnde gelden meende te kunnen bepalen op ƒ 1000 a ƒ 1500 per jaar zoodat het bij het O M vaststond dat een aanzienlijk doel van het markigeld door v L tot zakgeld was gemaakt liet O M vorderde voor bekl schuldigverklaring aan knevelarij en dientengevolge eene gevangenisstraf van 2 jaar 7 jaar ontzetting van rechten art 28 en 29 W v S veroordooliug in do kosten van het gediSg en onmiddellijke gevangenneming Mr Hengst beklaagdes raadsman het woord bekomende bestreed in eene even uitvoerige rede de conclusten van h t O M toonde aaa dat v L op een gezamenlyk inkomen van 1200 kon rekenen en gispte zeer de houding vau den commissaris van politie diu volgens siireker zeker uiet minder dan V L verdiende op de bank der beschuldigden plaats ie nemen De president dreigt met ontruiming der tribune wanr eer men aldaar mocht voortgaan met het geven van teekenen van goed of afkeuring Verdediger acht het oen onwaarheid dat v L gehandeld beeft op last van B en W en mag hij veilig toegeven dat deze wel handelde op last van den commissaris van politie wijl dit z i tot ge ne vervolging van beklaagde kaq leiden Hij concludeerde met gerustheid tot vrijspraak van bekl te meer wijl de rechtbalMc reeds 30 Dec j l weigerde bevel tegen hem te verleenen lot gevangenhouding terwijl er voor do gevangenneming van belilaagde d e steeds tegen alle raadgevingen in binnen bet bereik der justiWe was gebleven zeker geen voldoende reden bestond Na re en dupliek bepaidde de rechtbank de uitspraak op Dinsdag 12 dezer en vond in raadkamer vergaderd g eest geen termen tot gevangenneming van beklaagde Maar wat in Ourteau voor heel net doorging werd te Bayonne voor verschrikkelijk overdreven gehouden Wat een onzin Gevaar te loopen van tweemooie paarden dood te rijden voor zoo n jong ding Hij haalt er zich ook geen kleine vermoeienis meeop den bals Doze tochten door de kameradon als zoo overdreven u tgekreten werden eenvoudig belachelijk gevonden door de vrouwen en do chtors van die kameraden Weet je al dat kapitein Siite eiken dag zestig kilometer te paard aflegt om zijn meisje even tegaan bezoeken Staat de generaal dat toe Die arme generaal heeft bem zoo noodig Ik zeg maar Nu die rijjto meisjes zijn waarIql ong eloofelijk lastig met haar veeleischendheid Het komt mij voor dat deze indien zij een weinigmeer lakt had bezeten zoo wija zou geweest zijnte toonen dat het ala men een man betaalt nietnooilig is van de daken te verkondigen dat menbem alles kan laten doen wat men wil Gaat ge er heen ala zij trouwen MisKhien om eens te kijken t zal welgrappig zijn In afwachting van de huwelijksplechtigheid verzuimdb men niet even voor vier uur den weg naar Saint Palaia op te gaan met het eenig doel om kapitota ixte te zien voorbij komen in ziinyeregel zm e Sene talrijke menigte woonde de terechtzitting bij on ook voor het paleis van justitie was veel volk op de been doch de orde werd niet verstoord Op den Atlantic and Southern Pac ïc apoorweg ia bij hot station Birmingham een nachtelijke postdiefstal gepleegd door een bende dieven die den machinist dwongen den trein te laten stilstaan den dienstdoeudeu poatbeambte neerschoten en uit den postwagen p 1 m al de aangeleekende brieven met 6000 dollars a in geldswaarde stalen Zij staken den trein in brand om schrik te verspreiden onder de passagiers terw l eenigon bezig waren met stelen werd door de anderen aanhoudend geschoten Darrbij werd een seinwachter gewond De politie doet ijverig onderzoek naar de roevers en gebruikt ook bkedhondon daarbij Te Amsterdam vertoeft thans een man die niet minder dan 25 jaar in Siberië heeft doorgebracht en wiea het eindelijk gelukt is uit dai oord te ontvluchten Jakob Koton de zoon van een wela eatelden molenaar te Lawk wo Russisch Polen nam op 19 jarigen leeftijd aan het poolache oproer in 1863 doel In de nabijheid van zijn aeboorte stad kreeg hij een schot in den linker voet hij werd door de Russen gevangengenomen en tot levenslange verbanning naar Siberië veroordeeld Eenige malen werd door Koton een poging tot ontvluchticg ondernomen en na twee mislukte pogingen die bem veel straf berokkenden slaagde hij er eindilijk in aan het onherbergzame oord te ontkomen Thans toeft bij te A t aterdain waar bij gaarne een nederlandscho bewerking van het verhaal zijner lotgevallen zou willen doen verachijnen Hij waa een goedhartig elibatair en als oom an het kindje werd hem gedurende één dag de zorg voor het vontjo opgedragen Toen heeft hij roor de aardigheid opgeschreven alles wat de baby in een uur uitvoerde Vijftien minuten achtereen schreeuwen zonderadem te halen Genoeg baar van zijna ooma hoofd plukken om er een sluinerrol mee te vullen Een glazen vaas breken i Het behangael versieren door er zoo hoog ala hij kon met de pook op te krassen Zes knoopen van ooma jas toekten Den inhoud van moeders werkmandje in hetvuur worpen Aan den kop van de kat trekken zoodat hijleelijk in het gezicht werd gekrabd i j In den kolenbak vallen zoodalrzijn wit pakjebeelemaal vuil wa llüt karpet in urand steken terwijl oom eventjes uit de kamer was Onder de sofa kruipen en weigeren te voorschijn te komen als oom hem niet de jampot gaf De pantoffels van zijn moeder vo melk smijten Eindelijk toen hij zijn moeder ziet aankomennaar de deur rennen en van de trappen vallen zoodat hij ziin neus aan hrt bloeden maakte en in zijnkiel oen groeten winhelhaak had j Echo Te Castelvetrano op Sicilië heefteen vije brigadier twee zijner ondergeschikten in bun slaap vermoord den pas en zoo vol aandacht om zich recht te hpuden en daardoor zijn paard het loopen e vergemakkelijken dat hij de tot hem gerichte groeten nauwelijks beantwoordde A Die lomperd 1 En de moeders die een goede Qp voeding hadden genoten lieten niet na uit dit so uwapel ie zedelea te trekken bet geld ia toch maar alles in de wereld Bmdelijk waa de dag van het huwelijk daar 4n in weerwil van de herhaalde voorspellingen door mevrouw Barinc getiit dat er zeker nog wel weer een of ander alecht zou uitkomen waa allea gereed de toiletten van moeder en dochter de inrichting van het huis te Bayonne de kamers op het kasteel de tent de lunch zelfs het weer dat volgens het beweren van mevrouw zeker afgrijselijk zou zijn was overheerlijk Rijtuigen waren voor de genoodigden beschikbaar gesteld te Puyoo landauers voor hen die van Dar en Orthez kwamen te Bayonne groote breaks gerei en door koetsiers in jasaen met zilver galon en met hooge hoeden op mèl linten getoojd om hen af te halen die het aangenamer en minder kostbaar zouden vinden om de reis op die manier te make De plechtigheid was bepaald op half twaalf vijfminuten vóór half twaalf deed do generaal een vanSixte s getuigen zijn intrede in het salon in groottenue vergezeld van zijn vrouw en vyf dochteft Wordt vervolgd gadst ztj hem bij zijn chef hadden belasterd De goordenaar tot dusver een uiterst oppassend raenscb ittlde zich den volgenden morgen uit eigen beweging il handen der politie en bekende tevens dat hij voornemens waa geweeat nog twee andere oudergeighikten te vermoorden indien hij hiertoe in de gebgenheid ware geweest VERBETilRING In ons vorig nr is in het bericht van de vergadering van de kiesvereeniging Burgerplicht abusievelyk gezegd dat Gouda drie jaar geledou een zijnerafgevaardigden in de Proviaciale Staten verloor Ditstoet natuurlijk zijn zes jaar VERSLAG van lie Kamer van Koophandel eu Fabrieken te tiouiia over den toestand van Handel Nijverbeld en Scheepvaart In 1891 Bij den aanvang van dit Verslag meent de Kamer een niet ongunstig oordeel over den algemeenon toestand van handel en nijverheid te kunnen vellen Ouder dankbetuiging aan allen die haar tot dit oordeel in staat atelden betreurt zij de onthouding van enkelen De aanvoer op onze markten bedroeg 1883 87 Gemidd 1888 1889 1890 1891 Paarden 75 314 416 409 427 Koeien 1014 749 919 986 695 Kalveren 7363 1017 7481 8656 8648 Schapen 2465 3602 8318 355 5989 Lammeren 2642 2376 3422 3972 8558 Varkena 6057 8592 5143 4620 7347 Biggen 16913 19719 9262 23292 22506 Bokk Goiten 485 445 396 404 393 K G Kaas 834142 815385 705294 798147 809661 K G Boter 78126 69888 71838 60672 58686 Omtrent don Kamhandel wordt ons medegedeeld Bij den aanvang van het jaar 1891 waa ergoede vraag voor allo soorten en niettegenstaande er zeer veel stalkaas was gemaakt in het seizoen 90 91 bleef er veel vraag voor Frankrijk tot hei begin van Maart Do moeste stalkazen werden opgeruimd legen ƒ 23 t t 26 De nog voorhanden oude kaas werd ook tot hooge prijzen van do hand gezet zoodat de uitkomst van 1890 de hooge inkoupsprijzen van dat jaar in aanmerking genomen gunstig mag genoemd worden Evenwel was de vraag in April door do hooge prijzen merkbaar iets minder uitgezonderd voor eipprtkaas waarvoor tot flinke prijzen vraag bleef Voor nieuwe hooikaas werden de prijzen niet zoo hoog ingezet ala men algemeen hnfl verwacht Voor puike partijen in hoofdzaak voor export geschikt werd van 24 tot ƒ 25 besteed terwijl de prijzep voor Engeland zich bepaalden van ƒ 20 tot ƒ 23 Het aeizoen van graskaas opende wat do prijzen betreft voor do landbouwirs niet ongunstig Voor prima kwaliteit Mcika as besteedde man van 28 tot 30 terwijl voor do gewone soorten ƒ 24 tot ƒ 27 werd betaald Algemeen verwachtte men dat deze prijzen in verhouding tot de vraagzouden dalen doch door de ongunstige weersgesteldheid waardoor de aanmaak van Mei tot Augustusaanmerkelijk minder was dan het vorige jaar wasdit uiet het geval Dlentengerolge betaalde men voor prima zware kaas hooge prijzen zelfs voor sommige partijen tot 34 è ƒ 36 Hoewel in Sel omber ft October voldoen Ie gemaakt werd en in die soorten tamelijk veel handel waa ondergingen do prij en weinig of geen verandering daar de kwaliteit evenals het vorige jaar onbevredigeud was V as het gewas gedurende den zomer slecht he t tegenovergestelde kan worden gezegd van de maanden October en November daar de kaas in die maanden zeer goed was zoodat voor deze soorten in verhouding tot de kwaliteit flinkeprijzen van ƒ 25 tot ƒ 27 voor Frankrijkbesteed werden 1 Over het geheel hebbeu de InndbouwerJ wat de pr jzïu betreft alle reden tot tevredenheid hetgeen eenigszins ten goede komt aan hot kleine owas Ook voor de kaashandelaren bestaat weinig vreea dat de prijzen zulle dalen daar de voorraad bij het einde van 1391 ier klein waa in verhouding van andere jaren De margarlne loterfttbriek werkte in de eerste maanden vi n bet vorige jaar vrij geregeld totdat op ema een enorme rijziug van de margarine prijzen I ontstond tengevolgo waarvan de meeste fabrieken gauooilzaakt worden om vele bestellingen pruilge 1 voeril lo latjn daar de koopcrs van margariiie boter in Engeland de daardo or verboogde prijzen niet wilden betalen Gelukkig was de Goadsche boterfabriek in het vorige jaar aangevangen om ook roomboter en kaas te maken waardoor zij in de golegouheid was om de aanzienlijke melkcontracten die met een aantal boeren gesloten waren gestand te doen Voor het oprichten van inrichtingen bedoeld bij art 2 alinea 1 der Wet van 2 Juni 1875 Staatsblad No 95 werd krachtens de Wet vergunning verleend lo aan de firma K Jonker en Zonen alhier tot uitbreiding van hare krijt looderts en schuurgoedmolen aan den Turfsiugel door bet plaatsen van een stoomketel met grooter arbeidsvermogen 2o aan de firma G B van Goor Zonen alhier tot het brengen van eenige wijzigingen in hare sloomboekdrukkerij aan den Kleiweg 3o aan de Goudsche machinale garenspinnerij alhier tot uitbreiding door bijbouw van een niachinegebouw en hot daarin plaatsen van nieuwe stoommachines 4o aan de firma K Jonker en Zonen alhier tot hel bezigen van atoomkracht in hare aardewerkfabriek in de Kandeelsteeg De pijpen fabrieken werkten voorttturend door en konden geregeld voldoen aan de orders uit het binnenland en uit België Anilere landen zonilon weinig of geen orders een gevolg van de steeds groote concurrentfe met buitenlandsche fabrieken die minUere qualiteiten tot Uge prijzen leveren Het gebruik van lange Goudsche pijpen gaat evenwel merkbaar vooruit Fabrikanten oiulervinden voortdurend veel nadeel van de arbeidswet van 1889 omdat in liuune fabrieken op stuk wordt gewerkt en de fabrikanten geen meerdere werkzaamheden vorderen dan de werklioden vermeenen te kunnen doen Een arbeidsdag van 6 tot 8 uur met rusttijden tot een gezamentlijken duur van minstens l j uur blijft zeer gewenscht H ordl vervolgd Rultentandsch Ovcfzicht Do behandeling der suppletoire begrooting in verband met dc vaslstelliiig der jaarwedfle v n dou niouAien ministerpreaident i in bet Pruisische Huis van Afgevaardigden van de orde van don dag afgenomen voornamelijk omdat de conservatieven en het centrum een debat over de intrekking dor schoolwet den val van den minister Von Zedlitz ez de jninisterieele crisis duchten en zij hunne aanvallen adden moeten richten togen Caprivi Euleaburg en den nieuwen minister van eeredienst rflet wie zij niet in onmin willen geraken Ook willen zij niet tornen aan de stelling van Japrivi die dan wel eens weder op het deiikheeld zou kunnen komen om af te treden De Duitscho rijkskanselier Caprivi isi twee jaar in betrekking en nam noch nooit verlof na Pa ichAi zal hij naar Karlsbad gaan en eenige weken uitrusten Zijn betrekking behield hij op verzoek van den Keizer maar zgn prestige ia zoo geilaald dat hij eigenlijk ala een verloren man wordt beschouwd Hot Czechisch Duitscho Vergelijk waarover zooveel te doen is geweest is Zaterdag in de commissievan den Boheemscheii Landdag hegraven Eerst werd het voorstel der Jong Czechen verworpen om ten opzichte van do wetsontwerpen die uitvloeisel waren van bet Vergelijk over te gaan tot de orde van den dag Deze gingen toen weg en daarop werd met de atemmen der Oud Czechen en der conservatieve grootgrondbezitters togou die der Duitsch liberalen besloten de beraadslaging over de wetsontwerpen voor onbepaaldeu tijd te verdragen De conservatieve Duitsche adelspartij zal nog menig woord moeten hoeren van de Duitsohliberalen over bet verbreken van hun hij bet sluiten van het Vergelijk nu twee jaren en twee maanden geleden gegeven woord De groote uittocht der Israëlieten uit Rusland zal waarschijnlijk dit jaar beginnen Renter aeint flEr is allo reden te gelooven d it het Russische gouvernement zijn goedkeuring geschonken beeft aan de statuten der vereeniging die zich bolast heeft met de door Bardn Hirsch op hot touw gezette Jodenoraigratie Als die goedkeuring gegeven ia hebben de Joden slechts de noodige formaliteiten in acht te nemen en dan ia hot hun vergund Rualand te verlaten Do emigranten zullen io groepen verdeeld worden j Men zal zooveel mogelijk op familie betrekking letten en tot hoofden van kleinere üedeelton zullen de meeat welvarenden of liever de minst armen worden gekozen In bet bijzonder zij die op eigen kosten kunnen reizen Is de eerste groep dus die der gegoedsten de vweede groep bestaat uit hen die intellectueel bot hoogst staan Zij reizon op kosten der vereeniging De vereeniging vreest echter nog groote moeielijkheden zoo het Duitscho gouvernement blijft weigeren zijn grenzen open te stellen Dit zou een tweede Bioode Ze wezen Het is echter niet te verwachten dat do Czaar spijt zal krijgen evenals Pharao en een leger zal zenden om hen terug te haleu Ten einde een te groote volksverhuizing tegen te gaan heeft de vereeniging duizenden circulaires verspreid waarin de Joden verwittigd worden dat iedet persoon die emigeeren wil zich moet wenden tol hat comité der hoofdstad van het district waar hg woont en eerst de noodige inlichtingen eu aanwqzicgon moet vragen Ook laa de vereeniging weten dat dit jaar maar oen beperkt aantal personen geholpen kan worden daar de noodige schikkingen voor den overtocht noch niet genomen zijn en alles nog niet in Argentinië gereed is voor de ontvangst der emigranten Eén oproer dat op anarchie zou zijn uitgoloopen is in de Argentijnsohe republiek voorkomen door eene uitbarsting van dictatoriaal geweld Zoo dikwijls al dit in de Zuidamerikanusohe republieken gebeuren moge is het toch noodig er een kort bericht tot aanvulling dor teleü rammon van te geven In de vorigo maand hoeft generaal Mitre van da candidatuur voor het presidentschap dor republiek afgezien en plaats gemaakt voor den heer Saenz ena Deze waa door conservatieven en liberalen ala candidaat aangenomen de radicalen haddon Lij de Congrosverkiezingen eene beslissende nederlaag geleden en de keuze van het Hoofil van den Staat zou naar het zich liet aanzien iu den loop dezer maand zonder moeilijkheid plaats vinden Do radicalen hebhen om dit te beletten naar de wapenen gegrepen Zijn de berichten hunner tegonstanders waar die echter met verontwaardiging geloochend worden dan was het den radicalen om niets raind r te doen dan het uitraoor len hunner tegenpartij door dolk geweer en dynamiet Hun leider dr Alom moet de onvoorzichtigheid gehad hobbeu deze plannen vrij ondubbelzinnig op hot papier to zetten en deze bescheiden heet het vorder hee t de regeering iu handen Beschuldigingen als deze met echte of valscho bewijsstukken komen echter in deze republieken zóó dikwijls voor dat ze hare beteokenis verliezen Meer kenmerkend is het dat alle dagbladen zonder onderscheid van richting de nederlaag dio de radicalen goledi n hebben toejuichen en do regeeriiig prijzen voor hare vastberadonheid Ook de beurs heeft i nii de dicta oriale handelingen van den president en de ministers hare goedkeuring gehecht hetgeen eepe opmerkelijke legenatelling oplevert met de ongerustheid en de pa iiek die zich in Juli 1890 vertoonden toen president Celman met dezelfde wapenen als thans Pellegrini tegen zijne tegenstanders tekeerging Het uitvoerend gezag is voor geen krasse maatreden teruggedeiisd Zaterdag is de staat van beleg afgekondigd werden alle wachten verdubbeld de ofiicieren gelast i iQn troep gee i oogenblik te verloten het geschut werd ingespannen en do te Zarato en Maldonado gekampeerd liggende troapeu werden gereed gehouden om onder bevel van den minister van oorloa naar Buenos Vyres te rukken Zondag ochtend zijn nadat door deze maatregelen de schrik onder do oproermakers gekomen was dr Alem generaal Garcia eu al do andere aanvoerders der radicalen gevangen genomen en op een gereedliggend oorlogsschip iil verzekerde bewaring gebracht Dit hoeft den volgendefï ochtend de reis naar Statoneiland op de Vuuriand kust aanvaard In dit onherbergzame oord kunnen de samenzweerders nadenken over de wisselvalligheid van de politieke fortuin Kantono ercciit te Goiida Zitting van Woensdag 6 April 1892 De volgende personen zijn veroordeeld wegons Het ala gezagvoerder v n een sloombjot daarmede varen in de rivier de Gouwe met grooter snelheid dan 130 meters per minuut H te Middelburg van V te Helmond D de V te Middelburg M van M te te Breda ieder tot 5 of 3 dagen hechtenis J te Dordrecht C van V te Oudewater en G J te ZierJkzue ieder tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis Op den openbaren weg laten staan van eoii tretdier zonder voorzorgsmaatregelen tegen het veroorzaken van schade te hebben genomen J J Ie Waddingsveeu tot ƒ 6 of 3 dagen hechtenis Het te Gouda na kennisgeving door Burgemeester ea Wethouders de straat vóór zijne woning niet van sneeuw to hebben ontdaan J S J J P en H N te Gouda ieder tot 1 of 1 dag hechtenis B jP A M en T P te Gouda ieder tot ƒ 0 50 of l dag hechtenis A V te Gou a vrijgesproken Openbare dronkenschap A H J S en M N te Gouda ieder tot 1 of 2 dagen hectitoni Allen zijn tevens veroordeeld in de koslon ve haalbaar hij ijf dwang van 1 dag I