Goudsche Courant, donderdag 7 april 1892

1892 N 4805é Vrijdag 8 April GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentlön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave AFKONDIG NO BüSGEMEESTER en WETj OUDEBS an Gouda doen te weten dat b Koainklijk besluit vau dea 3n Mairt 1892 fo 44 de hefliag eenor Plaataefyko Belasting voor hot gebruik vaa de WAAG ia goedgekeurd en dat de tot die heffing betrekkelijke Baadsbesluiteu luiden als volgt De RAAD der Gemeente GOUDA Overtvegonde dat het ivanscliel jk is eenige wijzigingen te brengon in z jn besluit van 17 Juni 1856 betreffende do heffing eener Plaatselijke Belasting voor het gebruik van de WAAG goedgekeurd by Koninklijk besluit van 18 Augmim 1856 No 43 Geïien de voordracht van BUKGEMEESTEE en WETHOUDERS Gelet op art 238 der Wet van 2Ï Juni 1851 Staabhlad No 86 Heeft besloteu Het bovenbedoelde heffingsbasluit ta herzien en te bepalen Artikel 1 Het weegloon met inbegrip van het schikloon bedraagt vijf en twintig centen van iedere honderd kilogrammen meer of minder goHichtnaar evenredigheid met dien verstande dat een verschil van minder dan tien kilogrammen niet in aanmerking wordt genomen Voor varkens minder dan honderd kilogrammenwegende bedraagt het weegloon v ftien centen voorvarkens van honderd kilogrammen en daarboven v jfen twintig centen per stuk De noodige schalen en gewichten worden van wege het Gemeente Bestuur verstrekt Art 2 De invordering dezer belasting geschiedt overeenkomstig de Verordening op de invordering van IT Juni 1856 Art 3 De heffing volgens dit besluit vangt aan terstond nadat van de verleende Koninklijke goedkeuring afkondiging zal zijn gedaan Vastgesteld den 26n Januari 1892 onder No 6 De RAAD voornoemd BROUWER VAN BERGEN IJZENDOORN Secretaris Pooralter VERORDENING op de invordering der Belasting voor het gebruik van de WAAG te Gouda Artikel 1 Hij die verlaugt goederen aan de Waag te doen wegen is vorpliohl het daarvoor verschuldigde weegloon te betalen n den pachter of waagmeeator zooals dit door den Gemeenteraad wordt vastgesteld Art 2 Do pachter of waagmeesler zal van iedere gewogen partij aauteekening houden en daarvan afgeven een waagbiljet waarin den aard van het gewogene alsmede het gewicht en het bedng van het ontvangen weegloon staal vermlld Art 3 De pachter of waagmeesler ontvangt zijne instructie van Burglèieester eu Wethouders Aldus vastgesteld door den R der gemeente GOUDA den 17n Jmi 1856 De Secretaru De liurgemeenter DROOGLEBVER FORTUIJN IJZENDOORN Gouda 6 Apnl 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJi NDOOBN De Secretaris BROUWER PETROLKÜM NOTEKKINGËN van de Makelaars Caotzlaar Sebalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 6 80 Geïmporteerd fust ƒ 6 40 Mei en Juni levering 6 25 Juli levering Au gustuslevering f 6 30 September October November en December levenng 6 60 ADVERTENTIE Voor de vele bewgzen van deelneming ons betoond bg het overlüdeo van onze geliefde Moeder en Aanbehawdmoeder betuigen wg onzen dank J V D LINDEN N T D LINDEN A T D LINDEN C T V D LINDEN MONTUN Bij mgn vertrek naar Pretoria roep ik mgne vrienden ea bekenden een laatat vaarwel en tot weerziens toe B W BEGEER Passagier van de Grantnlly Castle 5 pCt Ie Hypotheek FandlDrievezi DER NOmWESTEM MC FMG BTFOTSkSMS Gevestigd te Amsterdam Commissarissen M J WALLER lid der firma TESTAS WALLER te Amsterdam W REBEL Je lid der firma Wed GERBERT REBEL te Amsterdam j G J ENGEL8ERTS lid der firma E 0 ENGELBERTS Sc Co te Arnhem A M CANNON Oud Burgeraeester dor stad Spokaiie Washington U S A en President van de Bank of Spofefte i J R PLANTEN Consul Genoraal der Nederlanden te New York Directeuren H A VAN VALKENBURG Mr M F DE MONCHY J P GUÉPIN Maatschappelijk Kapitaal f 6 000 000 waarvan geplaatst f 2 400 000 Gestort maatschappelijk kapitaal 942 600 Meservefonds f 157 000 afmotulerUJk belegd en gedeponeerd bij de Nederlandsche Bank De Directie der Northwestern and Pacific Hypotheekbank geeft 5 pCtPANDBRIEVEN uit In stukken van ƒ 1000 en 600 bij uitloting inwisselbaar tegen nieuwe stukken voor zoover de voorraad strekt Zij zijn te Amsterdam k pari verkrijgbaar bij de firma BROEKMAN HONDERS en buiten Amsterdam bij de Correspondenten der Bank De statuten der Northwestern and Pacific Hypotheekbank sluiten alle handelingen uit buiten het hypotheekbedrijf vallende Zij limiteeren de uitgifte harer Fandbrietfen tot een maximumbedrag van zesmaal het geplaatste maatschappelijk kapitaal Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd In tegenstelling daarmede oefisnen de meeste Amerikaansche H3rpotheekmaat8ohappijen niet alleen het hypotheekbedrijf uit maar doen ook bankiers en andere zaken waartoe zij volgens hare statuten gereahtigd zijn Uaar réservefonds wordt meestal niet a£sond6rli k belegd Het op hare balabsen voorkomende surplus kan geen reservefonds genoemd worden daar het bij besluit van het bestuur zonder dat de t ekrachtiging van de aandeelhouders daarvoor wordt gevorderd ieder halfjaar onder de aandeelhouders kan verdeeld worden gel k dit herhaaldelijk bij Maatschappijen in Amerika geschied KRAEPELIEN HOUIPS door M Genees en Scheikundigen Bekr met fiouden ea 2ilv Hfè l am Versterkend en Aangenaam vod oWa Uet melk gekookt leer aan te bevelen voor dafemkadt golrak by kinderen zwakke personen en klierschtige ge telb i Het water toebereid is zy als geneeakraclitice dMnk nitgtaluiid by diairhée I ook voor znigelingen en kleine kinderen De echte Elkel Cacao van KraepeUen A Holm alom verkrijgbaar in vierkante bossen van x Egr f 1 70 h K t h f 0 90 eo M Kg h f 0 60 vooizien 25 = van Etiqnet waarop nevenstaand fahriekimerk ea de handteekeniiig van deyri rirtBm rk fabritaaten WÜr KBABPEUB en HOLM te ZBIST Hare statuten missen meestal de bepaling van een maximumuitgifte van Obligation terwijl het maximumbedrag der door de Maatschappij te garaadeeren leeningen daarin niet wordt beperkt waardoor die Maatschappijen haar risico ongelimiteerd kunnen vergrooten Gelegenlieid tot weiden van of HUIS daarvoor in te richten TË HUUR gbvraagd op goeden stand Franco brieven met uitvoerige inlichtingen onder letter L aan den Boekhandelaar L HANSMA Apeldoorn Wegens onvoorziene omstandigheden wordt met Mei verlangd bg een heer en dame te Gouda eed eenvoudige DIENSTBODE die een burgerpot kan koken als meid alleen Adres onder No 2185 aan het Bureau dezer t onrsnt JOi G VEE OF DEN Scheurpolder Hoek van Holland JONGVEE a IS van 15 April JONGE PAARDEN a 25 i toU November ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buienlandache Couranten worden dadetgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Nadere informatiën bij VRIJBERG Scheurpolder Hoek van Holland Verder s Maandag en Dinsdags bjj C F OCKHORST Paardenen Veestallen handel in luxe Paarden en zwarte Hengsten Binnen en Buitenlandsche expeditie van Paarden en Vee Veewaag Vleeschtransportenz Veemarlft Rotterdam Gooda Snelperadruk van A Bbinküan Zook De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Llzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 7 April 1892 In eone heden gehouden centrale vergadering van alle liberale kiesvereenigingen in ons diatrict zijn voor de verkiezing van drie leden voor de Provinciale Staten lot onndidaten geateld de bh A KnijfF Hz Ie Bietveld taftr lid Mr D N Brouwer te Gouda en P van der Hoo te Krimpen a d Lek Aan de algemeene vu Mering ran de Kieavereeniging Burgerplicht o terenavond ging eens bijeeakomat vooraf van Beatuuraleden en Oudbe atuttrsledeu waarin den afgetreden voorzitter den heer Mr J Fortuijn Droogleever een aouvenir werd aangeboden bestaande uit Thorbecke s buatc en een praohtwerk Theuriet Seine des èoiê goilluatreerd door Oearousseaus Dit werd overhahdigd onder een hartelijke toespraak van den heer M Noothoven van Goor waarop de heer Fortuin Droogleever zijn dank betiligdevoor dit bli k van waardeering De anti revolutionnaire Kiesverecniging alhier die heden vergaderde zal Donderdag 14 April e k definitief candidaten atollen voor de Provinciale Staten Sequah zal niot alleen hedenavond eene avance geven in de Sociëteit Ona Genoegen maar ook Vrydag en Zaterdag en voortaan dagelijks Met genoegen zal men zeker kennis nemen van eene advertentie in dit nr waarbq kenuia wordt gegeven dat voor de Salonboot IJsel II conponboekjea worden uitgegeven voor 10 vaarten tuaschen Moordrecht Goudorak ec Gouda Liefhebbers van FEVILLETOI XJlt la et ILeTrexi JVaar iet FramcJi TWEEDE GEDEELTE XIV BI Anie trad dadelgk op hen toe Ik maak u mijn compliment joffrouw sprak de generaal ter ijl zyn oog met welgevallen op haar rustte zooala rq daar atond onder den bruidesluier die tot aan den zoom van haar wit satijnen kleed afhing gij zijt ib eerste bruid die ik op tijd gereed zie Ik heb zeker roeping voor het militaire antwoorden zij glimlachend Daa de kerk en het daar tegenover staande atadhuia niet moer dan driehonderd nieter van het kasteel verwijderd waron behoefde men voor dezen korten afstand geen rijtuigen te gebruiken Toen de stoet op de plaats van bestemming aankwam vond men er de twaalf spuitgasten van het dorp in een rij opgeatold on luide fanfares weerklonken door de lucht Nooit had men in het overvolle kerkje zooveel wandelen hebben daardoor een goedkoope gelegenheid van aen wandeling naar Moordrecht terug te varen Da ateenkolenvereeniging jde Voorzorg die het vorige jaar voor da leden van Providentia is opgericht en 70 leden telde lat dit jaar niet doorgaan aangezien 4 AprU mot de inning der stortin geu daarvoor is begonnen en tot heden alechta 22 aan die storting gevolg gaven De reden daarvan is dat elk gezin waarvan een huisgenoot op de Stearine Kaarsenfabriek werkt zich in de aldaar onder de werklieden opgerichte en beheerde ateenkolenvereeniging kan doen inschrijven hetgeen het afgaloopen jaar een voordeel was van 16 et per HL tegenover do Voorzorg zoodat elk die in de gelegenheid ia daarvan gebruik maakt hetgeen bigkt uit het fait dat het ledental aldaar met ruim 90 ia vermeerderd Een tweede reden bestaat daarin dat door de met 1 Maart ingevallen atrenge vorst de bouwkundige en andere vakken ilie in de open lucht worden uitgeoefend niet konden werken en om die reden in plaats van met 2 Maèrt dW aemte8tQitinf 4 d i a plaata hebben deze werd uitgesteld tot 4 April hetgeen tengevolge heeft gehad dat ook sommigen hun 25 et in de Spaarbank hadden belegd Hoewel het te bejammeren is voor de 23 die wenachten doortegaan met betalen welk getal de vele bemoeiingen niet loont zal hel het best zijn dal eik zyn 25 et per week in de Spaarbank belegt ten einde in het najaar elk voor zich te trachten a contant zich van goedkoope steenkolen te voorzien Do heer P Krijgsman die verleden jaar met de levering was belust en ruim 800 HL leverde komt een woord van lof toe voor zijne soliede bediening en puike leverantie Naor wij vernemen heeft tl M de Koninginregentes den wensch van het schouwburg comité te uniformen bij elkander gezien en de zonnestralen die vrij door de vensters zonder gordijnen konden binnenkomen weerkaatsten in het goudgalon en zilvergalon zoodat de geestelijke er door verblind werd 00 die eenvoudige verlegen man inplaats van de aanspraak te houden die hij zoo goed van buiten had geleerd er zich toe bepaalde hun haperend de woorden voor te lezrn die voor alle bruidsparen uit de gemeente dienst deden Trouwens al had hg met de meeste zalving zyn onuitgesproken toespraak len einde toe voorgedragen de anders zoo vrome schare zou niet geluisterd hebben men kwam niet om te hooren maar om teiien In dp militaire wereld kende men Anie niet verscheidenen van de familie Barinc zagen Sixte voor den eersten keer Men bekeek hem rechts en links en nam nieuwsgierig hera op van top tot teen do officieren schatten het fortuin van ie vrouw de bloedverwanten overdachten hot heden en de toekomst j van den echtgenoot Zij zullün minstens vijf en zeventig dmzond gulden rente hebben i Hoe is hot mogolgk Dan zullen zij wol een jmooi huis te Parijs gajn betrokken In elk geval zullen zij ons iu Bayonne nogwel eens een bal geven I Niet minder verschillend waren de beoordeelmgon over het uiterlijk Zeker zij was eun beetje scheef i zij zag or toiingachtig mt t w is duidelijk te zien j Int zij höur hn ir verfde man kon niet beweren ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere r meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien wordato alle Advertentiën gratis opgenomen J het ADVERTENTIEBLAD t welk des fi iandags verschflnt Amsterdam ingewilligd om door H M Koningin Wilhelrain den eersten steen van den stadsschouwburg te doen leggen Bij kon besluit is P F van Slijpe benoemd tot burgemeester der gemeente Ammerstol Ds C Do Groot predikant by de Chr Ger Gem te Waddingsveen is op grond van art 80 der Dordsche Kerkenordo voor onbepaaldon tijd in do bediening des Woords geschorst De jaarlijksohe verkiezing van hoofdingelanden en hoofdiugelanden plaatsvervangers in de Krimpenerwaard zal ditmaal plaata hebben op Woensdag 20 April e k In het Ie en het 2e district treedt niomand af Voor het 3e district zal ton huize van D Van der Wouden te Lokkerkerk de verkiezing plaats hebben van twee hoofdingelanden on twee hooldingelanden plaatavervangers Aftredend a a ro pecticTelijk de h eeren L Kooij te Krimpen a d IJsel Joh V Vliet te Ouderkerk n d IJsel M De Tager tó Lekkerkerk en N Hoogendijk te Capella a d Üsel Onze vrees dat de adresbeweging door Dr Hnbrecht in het leven geroepen over de sregeling ten gevolge hebbeu zal dat er tweediarlA tijdrekening zal komen is rceda op weg Iflaj Arheid teworden y De minister van binnenlandache zaken verzendt aan adressanten het volgende leuke antwoord dat trouwens te voorzien was i De minister van biunenlandsche zaken beschikkende op de adressen van Dr Hubr cht en anderen Heeft goedgevonden aan adressanten te kennen te geven dat het ook hem wensclielijk voorkomt dat spoorwegtijd en burgerlijke tijd samenvallen dat hij dan ook aan do daarbij betrokken autoriteiten bereids in overweging gegeven heeft in dien zin werkzaam te dat haar toilet rijk was maar hel was ergerlijk naar den Parijschen smaak En wat zag Sixte er deemoedig uit hg vroeger de knapste officier van Bayonne Natuurlijk verkocht Daar de sacristie te klein was voor het in ontvangst nemen van de gelukwenschen was er overeengekomen dat iedereen naar bel kasteel zou teruggaan en dat er twee categorien van genoodigden zouden wezen zg die den lunch bleven gebruiken en anderen die zich moesten vergeiioegen raet het beschounen van den stoet Barinc had zijn roem als landheer bg dozen maaltijd willen d6en uitkomen door het menu saam te atollen uit voortbrengselen van zgn eigen vischwater ham van zijn eigen varkens eenden uu zgn vijver pastei van wild op zgn grondgebied gescholen bloemtn en vruchten uit zijn tuin en serres Men was voor den liincli welwillender gestemd dan voor de jonggehuwden eii mot algemeene stemmen word verklaard dat alles ovorheerlgk was niet fijn maar van nitiuuntendo kwaliteit wat trouwens gemikkelijk is voor menscluMi die i iet op het geld behoeven te zien Vnie liad i haar sluier afgelegd en ging aan denarm vun ha ir echtgenoot van tafeltje tot tafeltje om ieder oen vriendelijk woord o ejii glimlach te geven vjjj Du militaire families aten ui M hoek van de tent bij elkaniltT Jf i 4i i t ïfef 1 mm i u mma m mm m m mimm m I II