Goudsche Courant, vrijdag 8 april 1892

W Ijn doch ds bevoegdheid mist om daartoe bevelen t geven of bindende voorschriften te verstrekken on dat ook de regeling van den spoorwegtijd niet behoort tot de bevoezdheid van den minister van binnenlandsohe zaken Nauwelijki is dit antvroord in Rotterdam bekend geworden of de voorstanders van den Middeneuropeeschen tgd hebben zich tot het gemeentebestuur aldaar gewond om voorloopig den Amst tijd te houden Voorloopig maar aangezien de spoorwegen met 1 Mei Greonwichtijd invoeren en deze niet telkens de klok kunnen verzotten zal het einde zijn dat wy voor goed tweederlei tyd krijgen Hut is toch duidelijk dat zone tijd alleen reden van bestaan heeft indien men consequent de aangenomen beginselen handhaaft en dat België waar zonder verzet VV E tijd wordt ingevoerd ongeneigd cal bevonden worden over een half jaar woer eens te veranderen Het is te hopen dat ton slotte de gemeentebesturen practischer lieden zullen blijken dan de illusionisten welke zich tot in het verre nageslacht goede gevolgen voorstellen van hel verzetten der klok In de openbare vergadering van don Raad van State bracht de staatsraad nr Des Amorie van der Hoeven gisteren verslag uit over het berojp door Joh Dee Jzn en anderen en de wed v d Bent en anderen ingesteld tegen het besluit van Gedop Staten waarbij de op 9 10 en 11 Febr in de gemeente Leiden gehoudrn loting voor de nationale militie is vomittigd p grond dat zich in de lotingsbus bevonden twee briefjes met het nummer 365 De Commissaris der Koningin heeft tot ongegrond verklaring van het beroep geadtiseerd Zes pers neii voerden het woord tot bestrijding van de uitspraak van Gedep Staten Zy voerden o a aan dat de eenige onregelmatigheid dio bij do loting is voorgevallen is dat er een dubbel briefje was doch dat dit aan niemand is te beurt gevallen dat de houding van den riclamant Zuurdeug die bij Gedep Staten bezwaren inbracht uieLnobel is geweest daar hij niet iladelijk bij het plegen van de beweerde onregelmatigheid aanmerking m iakte maar eerst latpr toen gebleken was dat zijn zoon een dienstplichtiK nummer had getrokken Ouder degenen die Ier toelichting van het beroep het woord voerden behoorden ook drie weduwen die het mededoogon van den Raad van State inriepen op grond dat aan hare nu vrijgelotezonen wellicht bij eeue nieuwe loting dienstplichtige nummers ouden ten deel vallen en dat zij dan hare kost winners zoudrn moeten missen De loteling Smit 4ie het dubbele no 365 heeft getrokken dat vernietigd is deelde mede dat hoewel hii bij het overloten waarschijnlijk een vrg nummer 31i heeft getrokken hij toch al was dit niot zoo op handhaving der loting zou aandringen De heer J G Van Heuveu als gemachtigde vau de we l Van Hensbergeu bestreed het beroep De Kon beslissing wordt later medegedeeld Men schrijft aan het Kieuics v d datj uit Kleef Het is biet onaardig na te gaan welk succes de Kneypsche inrichting die I Maart geopend is reeds gehad heeft nu er eeno volle maand na die opening verbreken is Op den iaatsten Maart werd de 1470 patient ouder handen gonomeu van dat aantal zijn de kleinste Daar gebeurde h Jt tegenovergestelde van hetgeen in de faraili j Bariuc was voorgevallen waar men Sixte zoo koel had ontvangen hier was men teruggetrokken tegenover Anie en zoo in t oog loopend was dit vooral bij de dames dat Sixte meende verzachtende omstandigheden te moeten aanvoeren Imlion je eens wist zeide hij zacht tot welkeen toppunt van afgunst de arme dames uit onzemilitaire kringen komen ais zij met huwbare dochters in de war zitten Dat dacht ik wel DachP je ook dat juffrouw Laurence Harraca de oudste dochter van den generaal de eenige is die een hoed van Lebel en een Farijsche japon heeftlaten komen en dat de vier andore door haar thuiszijn nagemaakt Dat is te zien maar ik zie daar geen redenin mij minder te kleoden dan ik nu doe ik hebdie kunstgrepen van ineidjes zonder geld immersook gekend en ik had niet eens voorbeelden vanLebui Zoo voortgaande kwamen zij bij een tafeltje waar baron D Avignac zat in gezelschap van eenige jonirelieden Danr iüj regelrecht naar de kerk was gegaan hadden zij hem nog niet gezien Kr volgde een oogunbhk van pijnlijke verlugenheid waaraan b Avignac eun einde maakte door Anio eenige bele fdo woorden toe te voegen en Sixte de hand te drukken helft Hollanden Zonder eenige humbug gaat Dr Bergmunn voort en hy heeft de voldoening dat reeds verscheidene patiënten genezen of grondig herstellende naar hunne haardstede teruggekeerd zijnOpmerkelyk vooral waren de genezingen van personen die beroerten gehad hadden waarop gebreken aan het hart en melancholie waren gevolgd dan koortsen door ontstekingen veroorzaakt verder longontstekingen dan nog eene deliriumzieke en eindelyk onderscheidenen die aan verzwakking van zenuwen enz lijden Voor Kleef belooft het eeno voordeelige toekomst want zelfs de grooto seizoen hotels die doorgaans oene lange winterslaap houden hebben reeds uu hi nne poorten geopend en vele kamers hy ptivaatpersonen zijn verhuurd Gisterenavond had in de Sociëteit Ons Genoegen eeno vergadering plaats van de Kiesvereeuiging Burgerplichpi tot het stellen vau 3 candidaien voor de Provinciale Staten Deze werd bygewoond door deu heer A Knijfï Hzn lid der rov Staten De Voorzitter de heer ï G G Valetle opeide de verga eriug met een woord van hulde aan den afgetreden voorzittet den heet Mr J Fortuiju Droogleever Het is allen leden dezer vereèniging bekend zeide spr hoe verdienstelyk genoemde heer zich voor haar heelt gemaakt welke otfers hij zich heeft getroost voor de liberale zaak en waar mag geconstateerd worden dat het district Gouda nog niet voor goed voor de liberale partij is vorlpren daar is dat voor een groot deel te dankeu aan deuiijver waarmode de heer üroogleever steeds werkzaaita was in het belang dor liberale zaak in ons district ëpr houdt zich namons alle leden van Burgerpliclit ook voor het vervolg aanbevolen voor zyn oumisbarrn steun en eindigt met hartelyk woord van dank voor alles wat bij in de jareu dat hij voorzitter dezer vereèniging was deed De vergadering vereeiiigde zich blijkeus laide toojaiching met deze woorden en daarop sprak de voorzitter een woord van erkentelijkheid tut den heer H Kano van Gelder die zich als secretaris zeer verdienstelijk had gemaakt en voortaan als vicepresident werkzaam zcu zijn eveneens tot den heer Dr VV Julioa die de functie van penningmeester zou blijven waaroemen Ook deze woorden vanden toejuiching Daarop was het stollen van candidaten aan de orde Op de volgens art 10 opgemaakte voorloopige candidateulijst kwamen voor 1 de Heereu K K XIJKF Hzn aftr lid te Rietveld bij VVoerden en Mr D N BROUWER te Gouda voorgesteld door de hh Mr J Fortuijn Droogloever D ü van Vreumingen en A Tliioi 2 do Heeren A KNIJFF Hzn Mr D N BROUWER en P VAX DEE HOOG te Krimpen a d Lek voorgesteld door de hh J M Noothoven van Goor H G Hoff hamer on W Begeer De heer Mr J Fortuijn Droogleever kreeg daarop het woord tot aanbeveling der hh Koijll en Brou t Was oen verlichting voor beiden maar zij zorgden wel Jaarvan niets te laten merken Wist je dat D Avignac terug was vroeg I Anie Neen Ik ook niet Een uur daarna terwijl de gasten iu den tuin wandehlen bevond Anie die een harer bloedverwanten had uitgeleidu gedaan zich onverwachts tegenover den baron die haar tegemoet kwam Hij veinsde kalmte en onverschilligheid maar zijn glimlach verried duidelijk innerlijke oiitioering Hij groette haar en sprak met een somberen blik Ik bad u zoo lief dat uwe afwijzing die liefdeniet heeft gedood ik zal nooit iemand anders liefhebben dan u Alvorens zij van haar verwarring kou bekomen was hij verdwenen DEEUE GEDEELTE Bayonne gelegen op korten afstand van d zee waar de wind door de duinen getemperd verkoeling brengt juist daar waar een grillige rivier en een fraaie stroom in elkander vloeiun Bayonne omgeven door groene en vette weilaudeo gelyk de grasvelden van Normandié tegenover een boschrijke wer Vooraf echter betuigde hg zyn dank voor de hartelijke woorden hem door den voorzitter toegevoegd Was het niet zonder leedwezen dat spr de betrekking van voorzitter had nedorgelegd genoegen deed het hem den heer Valetle als zijn opvolger te mogen begroeten De praeiidiale zetel vau deze Liberale Kieavereeniging wasivoorzeker geeu zetel met rozen getooid en waar ogk den nietiwen voorzitter wellicht teleurstellingen wachten daar wenschte spr hem toe dat hy deze manmoedig drage en nog lang met de overige bestuursleden werkzaam moge zijn ter bevordering van do belangen van Ai liberale zaak in ons district en daardoor ook in die van de liberale partij in Nederland i Daarop overgaande tot eene aanbeveling der hh Knijff en Brouwer meende spr ten opzichte van eerstgenoemden kort te kunnen zijn Jijne tegenwoordigheid te dezer plaatse was alreedJ een bewijs dat hy bereid was alle inlichtingen t $ geven die men noodig mocht achten en voorts wees spri op de eervolle plaats die de heer Cnijtf gifdurende 18 jaren in de Frovinciale Staten Md ingeniimen Étteds toonde hij op óndubbelziunigoi ijze e der I te zijn en al dien tijd was hu nuttig Werkzi het belang dhr Provincie EvenVeel genoeg hot spr dood toen de heer Knijff 18 jaafi g gekozen w Jrd zoo zat ijti herkiezing hem h verheugen daar hy getoond heeft de hem trouwde belangen op uitstekedne wijze te behaf Wat de candidatuur van MwBrouwef betreft spr Wij zijn hier allen inwonersi Van Goti weten wie do heer riri u wor is Vroeger was liet altijd gewoonte dat 2 leden der Proy Stuttjn uit de gemeente Gouda vvarttu zonder te jÉndigen tegen het bégiqsul dat de Loden der Slatten de geheele i provincie Jfertegdiiwoordi on is er zeker veel vojp te iftgen dat de jmee t aanzienlijlte geineettte uit ihet district ócjk een ruim deel heeft in jle verteitówoordigipg daarvan en waar dan vóoj 6 jaaii een der tertegenWoordigers uit Gojl da er uit viel ia het allesziut iweuschelyk thans i eder iemand uit dezen gemeente daarin te brenrau In den heer Brpuwer nu zouden wij meent 8pil en uitstekende keuze doen Niet alleen omdat h $ Secretaris ia dezer gemeente op zich zelf trouwens reeds ükwü aanbeveling spr brengt hier in herinnering hoé Gouda vroeger van 1851 tot 1867 in de Staten vertegenwoordigd werd door zijn hoogg achten oom die oveneen Secwiaris van Gouila wa maar ook omdat hij in polderbesturen zitting heeft en in alle opzichten op de hoogte is van de belangen wier beharliging aan de Provinciale Staten is toevertrouwd Spr meent met volle overtuiging Mr Brouwer als een zeer ge chikt candidaat te kunnen aanbevelen Daarop voerde de heer J M Noothoven van Goor bet woord die na het zooeven gesprokene aarroede hy zich volkomen vereenigde niet veel zou zeggen tot aanbeveling van do twoe heeren reeds door den vorigen spr besproken Met ontzaglijk veel genoegen had spr vóór 6 jaar toen do wind in ons district min of meer uit een verkeerden boek woei de herkiezing van den heer Knijff begroot en hij vertrouwt dat de kiezers hem ook thans op zijn zetel zullen handhaven Ook de candidatuur van Mr Brouwer acht spr eeno gelukkige Werd vóór 6 jaar door de lauwe opkomst in een paar liberale gemeenten do heer Fortuiju Droogleever niet herkozen spr zou hot een bergvlakte van waar men nu en dan een ruim uit zicht heeft in de daten zou een van de schoonste steden van het zuiden zijn indien zij geen vestingwer en had Ten einde zich niet in dezo verouderde vestingwerken te laten opsluiten hebbon de bewoners die niet door een gebiedende reden in de stad worden teruggehouden woningen laten bouwen op de route d Espagne in de vallei van Nion en langs do Adour met het uitzicht op een schoone wandelplaats beplant met hooge boomen die de Allées marines wordt genoemd Een dezer woningen had Barinc uitgekozen als verblijf voor zijne kind ren een der fraaisti zoo niet der rijkste in ilen vorm van een chalet met een veranda begroeid met klimplnnten te midden van een altijd groenen tuin mot reusachtige magnolias en fraaie grasvelden Ken dezer grasperken was bestemd voor lawntonnis veld hel andere voor crocket terwijl een kamer beneden tot biljartzaal was ingericht Een dag in do week stond het huis voor bezoekers open het lawn tennisnot was uitgespannen de boogjes voor het crockotspol in den grond geplant en iu de eetzaal was een buffet voorzien van alle voortbrengselen uit de tuinen van Ourteau die de 75000 gulden inkomen schenen te rechtvaardigen welke men den jonggetrouwden toeschreef ffardt vervolgd ginte plicht hebben geacht dien man die in do gtiten een zoo waar lig opvolger was geweest yan ijjli hooggeachton oom opnieu daarvoor oandi at t stellen doch waar genoemde Juier om verschillemie tKJeoen niet in aanmerking olscht to komen on llie candidatuur v n Mr Brouwer niet andera dan je sympathie van alle liberippn wegdragen da r qg kunde zijn bckwaBmheda l zyn groote ijver een uilstokend lid in lUj Staten zouden doCn 8ii ook wijl hij bijzonder do hoogte was van Mmeente en polderzakem Van der Hoog to aan Spr heeft zich iltende pé rsonen in n is hom verzelcerd jeschikt Lid der Ider Hoog is grond urende 16 jaaf de rapen oen bewijs dat izms gezipn is I Hij lOte 1 vaart en dorfs jnméit betreft é in idbijuivzaKcii op do dar hij onlangs te d ir afd del Holloirtv een rade Meld I Dm al die rodoit t ikunndl ai bfe 1 II amer het pol Ten slotte boval spr don Krimpen a d Lek als candidi 1 verbinding gesteld met vi lit Krimponerwaard en doi ir t t genoemde heer een alle iten zou zijn De he p Vl dgecaar on beklepdt reeds betrekking van raadslid van hjj in zgo naaste omgeving a oud gfzagvoerder op de lie groofsU reeder wat tol Nodorlahl i Dat hij ook vaii hoogfe ia Èblijkt uit heti f Lolkkorkeik in eop vergfidi lalulsche Maatschappij van L ov r lani iouw aaugolegeJihtl oep j5eoujt bjr hpip als canl tdti iatilii Mit vo è idi atui r fan dtij ijn spo oii veif bulder schetste 8J K kwfamheiig i4i iu in d6 Mn vanjwerkkracht en jfidei Hoog was spr grinid vat uitste outlvïiugen meende o ertmgii hf r n ilWd hl als een Uien op behanilotiL toewijding niet plirst kende in do hei lig van eunde ii hori M uijj tetendejj ie M de i klet denfAoerJV Ijk bekei raa 4 latien omtjijnt i spr ook dezen inet fille geillisiheid o kunnen aan bevelen I M Niemand qteer het wpord ver lahgenfe werd daarop tct stemming overgegaan De iheer Knijff verlaat de vergadering De uitslag den stemming is dat do hh Knijff 79 St Mr Brouwer en van der Hoog ieder 78 stemmen op zich vereeoigen terwijl de hoer Haentjes Dekkor 1 stem verkreeg Tot candidaten zijn dus gesteld de hh A KNIJFF HzN Ma D N BROUWER P VA N DER HOOG De Voorzitter zegt daarop het overbodig te achten de leden der Kiesvuroeniging op het hart te drukken alles te doen ora de gestelde can ii laten do overwinning bij do stembus te verzekeren Dittnaai staan zulke bijzondere belangen op het spel dut ieder zicli van zelf getlrongen zal gevoelen het zijne te doen om de drie geuoemdo heeren te doen verkiezen Spr hoopt dat do liberalen in het district Goudi ditmaal een schitterende overwinning zullen behalen Er is hier iets goed Ie maken Is do overwinning schitterend dan zal dat geschetter i an de tegenpartij wel ophouden dat Gouda voor goed voor haar gewonnen is Spr eindigt met een hartelijk Tot Keerziem aan de stemlius on sluit daarop de vergadering VEBSL 4G van Ae Kamer van Koophandel en Fabrieken te iouda over den toestand van Handel Aïy verheid en Scheepvaart In 1891 De pottenhakkerijen of aardewerkfahrieketi werkten geregeld door Het arbeidsloon werd in zoo verre vorhoou d dat het tubeergéjd dat langz inierhaud was afgeschaft weder aan de draaiers word toegestaan Verdere aanvragen ora vorhoogiiig van loon moesten worden van dj band gewezen Door de aanhoudende stijging van de prijzen dor grondstoffen vooral van de turf waren fabrikanten genoodzaakt den prijs van het aardeweik te verhoogeii Omtrent de Kleingarmfabrieken wordt ons medegedeeld dat de toestand der handspinnerijen verre van bevredigend is Do machinaal gesponnen garens verdringen vooral omdat zij veel goedkoopor zyn hoe langer hoe meer het met de hand gesponnen garen Het bind en pakgaren vroeger veel gemaakt is op enkele uitzonderingen na geheel door hot machinale verdrongen Do visschfrsgarens vooral in de besta soorten houden zich nog staande de onbevredigende uitkomsten der verschillende visscherijen waren echter do oorzaak dat ook dit artikel niet vlug ging zoodat ooK hierin geen vooruitgang te constatoeren is terwijl hot een niet te verachten concurrent in de kntoon heeft Do prijzen der verschillende soorten van vlas en Russische hennep waren over het algemeen lager de HoUandsohe en Ttaliaansche hennep daarentegen iets huoger dan in 1890 De stand van i het arbeidsloon onderging officieel geen verandering De mac iinale garenspiunertj werkte 60 ii 70 urenper week met iVO mannelijke en 50 vrouwelijkewerklieden Het werkloon der mannen bedroeg van ƒ 5 25 tot f 18 dat Ier vrouwen van 2 50 tot 7 50 per week De vervaardigde hoeveelheid garens was ruim 200 000 K G De uitvoer naar het buitenland was Vrij beperkt vooral wegens do booge invoerrechten in naburige stajmn van gefabriceerde goederei geheven wordende De prijzen der garens waren zeer gedrukt door de buiteulandscho vooral Duitsche concurrentie Aangi ande de atoofnl eukerij eigendom dor genieente verhuurd aan do machinale garenspinnorij wordt ons medegedeeld 1 dat Jjsoowel de handspinnerijen hier ter stede als do maipinale garouspinnerij gelegenheid vonden voor bot b uken vau hennep in deze inrichting dat de oxploitafi o onvoordeelig waf omdat erijbelangrijke herstellingen noodzakelijk waren e secpziederij zag haar iebiet eenigszins toenemen bierbrouwerijen hielden gelijken tred raoi het g nstij e weder zoodat de omzet verre bciisdeulimgo jarifn is gebleveii 1 iMiirindmirie had be Bre resultaten dan ifi 1 90 e iifoomolieslafffrij wérkte in het yoorjaarl meer angér als in andere jarei wegens dpr strengen mok ngen winter 90 91 en wegunii gebr nao iraniyelcn in Rusland zoodat die algemeen Ifljiur ep HAvel do prijs verbeterde kwat de mag naar lijnkAekeu te onverwacht op er liduding kar te uroliteeretl wat bij nge teeds het gev41 is Aan het einde vaji het held ook life lijnolié prijs het hoogste st md reikt ijtjch ifeze aloot met December ca pcf lageH i Dit vondij zijn oorzaak in enorme UI lco ilerkoopfp iu het vooruitzicht van een groot koekendebiet ook jïn dozen Jwinter welke ïorwachting echter in het najaar tot einde December nitt vervuld is Omtrent do üoftdache maciinefabnei valt nietsbijzonder te vermelden De toestand der tabaks ên aiffareitfabrieken is dezelfde als in 1890 In de houtzagerijen was ie het vorige jaar meer levendigheid dan men bij den gedrukten toestand van landbouw en nijvorheiti had durven verwachten Door de groote concurrentie waron de winsten in den liouthundel echter maar zeer matig en het is zelfs niet inogelijk geweest om do opgaande markt in het buitenland te volgen behalve van eikenhout waarvan de prijzen zeer zijn vooruit gegaan De toestand der boekdrukken en binderij door stoom godreven veranderde niet Do loodwitfabriek zag do aanvragen naar loodwit op de oud hollandseho wijze bereid belangrijk toenemen De fabrieken van kunstmineraalwater vouden door de ongunstige weersgesieldheid weinig aftrok Omtrent de Uoudsche tFaterleidmgmaatiichappij ontving de Kar or het volgend kort verslag over het boekjaar 1891 Op 1 Januari 1891 waren aangesloten 1660 abonnemeuta contracten met 23 19 porceelen voor een bedrag van ƒ 36127 67 en 106 meter contracten met 122 perceelen voor een bedrag van ƒ 2 t32 Op 1 Januari 1892 waren aangesloten 1790 abonnements conlracten met 2496 perceelen voor een bedrag van f 26866 78 on 109 meter contracten met 123 perceelen voor een betlrag van f 2467 zoodat er gedurende 1891 130 abonnemoiitsooutrac ton met 163 perceelen voor een bedrag van 1739 31 bijgekomen zijn en 3 meter contracten met 1 perceel voor een bedrag van ƒ 35 Voorts werdt gecontracteerd voor 18 closets 14 baden 4 striiatbesproeiingen 1 brandkraan en 1 fontein Gedurende 1891 erd naar de stad gepompt 372113 750 VIS of per dag 1019 489 M tegen 321964 750 M 882 095 gedurende 1890 alzrfo eene vermeerdering van 5 0149 MS of per dag 137 394 M Het waterverbruik per hoofd en per dag bedroeg gedurende dit jaar 81 56 liter tegen 66 11 liter per hoofd en por dag gedurende 1890 dus oene vermeerdering van 13 45 liter per hoofd en per dag IFordt vervolgd BuUenlandscIt Overzicht De btihnndüliiig der suppleinontairö bögrootiug in verblind met do vaatstelliug der jaarwedde van den nieiuveu Mioisterpresident is iu tiet Pruisische Huis van Aff ovaardiffdoii van de orde vau den dag afgenomen voornamelijk omdat de couservatioven en bel Centrum een debat over de intrekking der scliüülwet deu val van deu Minister Zedlitz en de Ministerieele crisis ducbtton eii zij hun aanvallen hadden moeten richten tegen Caprlvi Eulouburg en den nieuwen Minister vau ïleredienst met wie zij niet iu onmin willen geraken Üok willen zij niet tornen aan de stelling van Caprivi die dan wel eens weder op het denkbeeld zou kunnen kolnen om af te treden De natiouaalliberalen en een klein deel der conservatieven stemden legen Ook de Minister BÖtticher en llerrfurth De Keizer heeft den Poolsoben Rijksafgevaardigde Koscielski een brief gezonden waarin hij hem on zijn vriend hartelijk dank zegt voor de ondersteuning verleepd bij de behandeling der marine begrootiug De heer Koscielski kreeg mot den brief een schilderij voorstellend hfit Keizerlijk jacht Men weet dat de Polen ich van het Centrum afscheidden bij de stemming over het groote oorlc sohip In Engeland zijn drie leden van een Socialist club in Loiideb leden van tho Anarchist section of ffthe Party tot tucUthuisstraf veroordeeld omdat ze de maatse happij porbetereu wilde door haar in de ïucht to laten springen Ze werdeu gevat met de dynamletbommen in hun bezit Deze miscladigers schijnen verstandelijk en zedelijk ziek te zijn krankziniiii Hun type is Kavachol die verklaart een oiideu man en twee oude dames op wïecde wijze vermoord te hebbeiii om dus geld Q verkrijgen tot bevrijdiging der meSschheid 1 mo anarchistische waanzin schijnt aanstekelijk te ijn Want nu is ook in Madrid oen poging gedaan om het huis der Afgevaardigden in de lucht te laten springen i De revolutionaire socialisten die zelve voorzichtig op den acl torgrond blijven maar steeds over de noodzakelijkheid van güueU spreken en schrijven zijn de hoofdschuldigen Z aklioofdige raisdadigdrs worden door hen opgeruid Very de koHiehuishouder op den Boulevard MaIgQIila waar Kavachol is gearresteerd is diep terneergeslagen ddor de ele dreigbrieven welke hij ontvangen beeft Hij lioudt zich overtuigd dat men hom naar het iovL n staat Doch heeft hij aan een verslaggever van don Teinps verklaard wat ik gedaan heb zou ik wetT doen om een Kavaehol over te leveren aan do politie Very uil zijn huis verlaten on zijne zaak aan kant doen om veiliger te zgn Sedert eenige dagen zoekt hij niet een ander huis maar slechts een kamer doch hij kan niemand vridoT dio hem als huurder wil hebbon Hij denkt er nu aan om ver van Parijs te gaan wonen onder een anderen naam Gisteren tegen middernacht is een bom welke tegen een venster van het commissariaat van politie te Angurs was geplaatst ontploft Een agent werd gekwetst Iu den omtrek zijn tal van ruiten verbrijzeld Van den dader is nog geen spoor ontdekt Alleen bleek uit het onderzoek dat men niet met een dynamietpatroon maar met een werkelïjken bom te doen had Do tipaanscho regeering wist al voor een maand dat twee vreerade anarchisten te Madrid waren gekomen om er een vernielingswerk aan te richten in overleg met Spaansche a archisten Zij werden dus nauwlettend in het oog gehouden Zoo gebeurde het dat zij op den voet gevolgd werden door de politie toen zij zich naar do Kanoer van Afgevaardigden begaven om er de twee dynamietbommen neder te leggen Het helsche plau zou reeds twee dagen vroeger door hen uitgevoerd zijn maar de een de Portugees Ferreira werd ongesteld zoodat het plan dien dag bleef rusten De bommen wogen elk vier kilo volgens de verklaring van experts zouden zij voldoende zyn geweest ora hut geheele parlementsgebouw in de lucht te doen vliegen Op de bij de anarchisten gevonden verdelgingslgst stond ook het koninklijk paleis aangeteekend De aanslag hierop zou Palmzondag plaats hebben op het oogenblik dat hut geheele hof met het gevolg zich in do kapel zou bevinden tot het bijw nen der mis Te Barcelona een broeinest van de anarchisten vreemde zoowol als Spaansche zijn een dertiental Frauscho brojders en een Klzasser gepakt Zij zullen het land uitgezet wordec Volgens de telegrammen uit Dahomey neemt immers het aantal opstandoliogeu daar verbazend toe en is het reeds tot zes duizeud geklommen Kotonou en tal van dorpen zijn in brand g Stoken en de Dahomeyanen hebben op vier uren afslaud van Porto Novo hun kamp opgeslagen De Fransche ministerraad heeft besloten de noodige versterkingen naar Dahomey te zenden Dit mag wel zooals wij reeds opmerkten dadelijk geschieden en dan up Hinko schaal De luitenant gouverneur Balhot zal anders een zware taak hebben M A RB TB ERICHTKN Gouda 7 April 1S92 Alweder kouden gr anprijzen zirh niet staaiidü