Goudsche Courant, vrijdag 8 april 1892

i n 1803 N 4806 Zaterdag 9 April GOUDSGHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzeadlng vaa advertentlön kan geschieden tot Min aur des namiddags van den dag der uitgave houden en moest er om te kunnen rerkoopen lager fgegeven worden Tarwe Zoeuwaohe ƒ 8 8B a ƒ 9 Mindere dito ƒ 7 50 a ƒ 8 Afwekende ƒ B 5 a ƒ B 90 Polder ƒ 6 2B a 7 75 Roode ƒ 6 B0 a ƒ 7 25 Angel ƒ 7 60 a ƒ 8 50 Rogge Zeeuwsohe ƒ 7 a ƒ 7 50 Polder ƒ 5 76 a ƒ 6 26 Gerst Winter ƒ 4 20 a 4 60 Zomer ƒ 8 90 a ƒ 4 30 Chevalier ƒ S a ƒ 5 75 Haver per heet ƒ 3 a 4 26 per 100 kilo 7 26 a 8 Hennepzaad Inlandsch f 9 25 a 9 50 Buitenlaudsch ƒ 7 25 a ƒ 7 75 Kauariezaad ƒ 6 75 i 7 50 Boonen Bruine bonnen ƒ 9 a ƒ 11 50 Duivenboonen 7 a ƒ 7 25 Paardenboonen ƒ 6 20 a ƒ 6 40 Brwten Buitenlandeohe voorerwten per 80 K ƒ 6 80 a ƒ 7 20 Mais per 100 kilo Bonte Amorikaansohe 5 50 5 70 Cinquantine ƒ 8 26 a 8 75 Melkvee goede aanvoer handel en prijzen traag Vette varkens redel aanvoer handel matig 21 a 24 et per half K G fiiggen voor Engeland redel aanvoer handel vlug 20 a 22 ot per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel redel 0 80 a ƒ i 20 per week Vette schapen weinig aanvoer handel zeer slecht Nuchtere kalveren goede aanvoer handel zeer traag ƒ 2 a ƒ B Fokkalveren 6 a ƒ 10 Aangevoerd 12 partyen kaas handel vlug Islo Qual ƒ 27 a ƒ 27 2de Qual 23 a ƒ 25 Noord HollaDdsoho ƒ 27 Boter goede aanvoer handel gewoon Goeboter f l Oi a 1 20 per kilo Weiboter ƒ 0 85 a 1 00 per kilo PETROLEUM I OTEEttllMGEN van de Makelaars CaDtzUar ScbalkwUk te Kotterdaoi De markt wa heden onveranderd Ixjoo Tankfust ƒ 6 30 Geïmporteerd fust ƒ 6 40 Mei en Juni levering 6 25 September Octo ber November on December levering 6 60 Burgerlijke Stand GEBOREN 5 April Andries Johannes ouders Bizot en W van Rooijeu Uirk ouders J Binee en A M Heemskerk 6 Johannes Coruelis ouders T Rivet en D C van Dam OVERLEDEN 5 April J Schouten 1 j II m 6 T Grootendorst 7 m B van Dam 51 j J C Flux 8 j Stolwük GEBOREN Willen Johannes ouders J d Groot en K Burger Pietje P de Bruyn en J Stigter GEHUWD IJ A vau Eijk en L Versluis Beeuwijk GEBOREN Jakob ouder C Hofland en N Stoutbart Pieter ouders S Jongeneel en L Bak OVERLEDEN F van Greuuingeu 18 m J van Kooien 87 j ADVERTENTIEN Hedeo ontsliep na een amarteiyk Igden tot diepe droefheid ran my en haar Broeder en Zuster mgne innig geliefde Dochter BA8TIAANTJE van DAM in den ooderdom van 51 jaren Wed G TAN DAM Fbeokbikss Gouda 6 April 1892 GEVRAAGD een nette met I MKI a s bij Mej VEENING Dubbele Buurt ARCHITECT PLANNEN BEGBOOTINGEN en BESTEKKEN voor verbouwingen van Woonhuizeu en Fabrieken worden gemaakt door H PAUL lngenieur iirchii ct te Gouda Gourla Snelpersilruk van A Beinkman zoon SALONBOOT IJSEL II COUPONBOEKJES 1 Klasse voor 10 vaarten Alleen geldig tusschen Moordrecht Gouderak en Gouda Van af heden verkrggbaar voor 1 aan het kantoor der Boot DE DIRECTIE TE KZOOIP een goede pourtij Slooi h f 16 per 560 Kilo te bevragen bö W VERWEU in den Tempelpolder bg Reeuwijk Men biede het gehk de hand 500 000 Mark als boofdprgs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote aeldverloting die door de Hooge Regeering van HuiUburK goedgekeurd en gewaarborgd is De voorueelige inrichtini van het nieuwe plan besiaai daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 varlotingen van 100 000 loten 30 a00 prUzeil bedregende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder zgn kapitale prijzen van eventueel S00 000 Mark bg uitnemendheid echter 1 prijs ii M 300 000 8 prijzen 4 M 16000 1 prgs a M 200 000 26 prijzen ii M 10000 1 prijs aM 100 000 66 prijzen a M 5000 Iprgs aM 76 000 106prgzenaM 3000 prgs aM 70 000 203 pryzen ii M 8000 Iprga aM 65 000 6 prgzeu a M 1500 prijzen a M 60 000 eoOprgzenaM 10001 prijs aM 65 000 1060 prijzen a M 6001 prjjs ÜM 60 000 30930 prijzen a M 148 Iprgs aM 40 000 17188prgzenaMSO0 200 1 prijs aM 80 000 150 127 100 94 87 40 20 De prgstivkkingen zijn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanttiande eerste prgstrekkiog dezer groote door dei Staat gewaarborgde Geldverioting kost 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 601 half o 3 1 80 0 90 1 1 kwart tegen inzending van bet bedrag iu bankpapier of per postwisaeL Alle commissies worden onmiddellgk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Orif iueele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte ofBcieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betrrttende iuleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zeudus wg aan onze Begu ptigers ouaangovraagd na elke trekking de officieele lijstan Do uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bowerkstelliiid worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andore aanzienlijke prijzen hebben wij meermaleo volgens officieele benijzeu de eerste Hoofdtrelfors verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den bechtsten grondslag gevestigde onderneming an alle kanten op eene zeer werk same deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 16 APRIL e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars In Haiuburjc P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zuüun wij ook voor het verfoig bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Verkooping van gebruikt Hout De Notaris H GRÜENENDAAL te Gouda is voornemens op DINSDAG den 12 APRIL 1892 des morgens 10 uur op de terreinen aan de Karnemelksloot bg het Militair Hospitaal en bü het KoGSehuis van C van dkh KLEUN te Gouda in het openbaar te verkoopen OM CONTANT GELD Eene groote partg GEBRUIKT HOÜT ais Bindten Ribben Planken waaronder Eiken afkomstig van de brug aan de Kup Ramen Deuren Kozgnen Sparren alsmede eenjg Brandhout Alles daags vóór den verkoop te bezichtigen Nadere inlichtigen geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda 9 Stad GOUDA aanvangende Zaterdag 9 April Vertrek van GOUDA DINSDAG voormiddag 5 oor DONDERDAG namiddag 1 d ZATERDAG 4 Vertrek van ROTTERDAM MAANDAG middag 12 uur WOENSDAG voormiddag 7 VR1 IDAG namiddag 2 Nadere informatiën te Rotterdam aan boord van den Lichter WIJN HAVEN bij de Wfln bmg alwaar de goederen dagelyks iu ontvangst worden genomen ligplaats te GOUDA Oost i haven I POT Co Alom te bekomen Il mim MEN j of de beschrgving der beroemde geschilderdil Kerkglazen van de Groote of St Janskerk t Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der eartont ekeningen eni waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levens bericht der beroemde Glasschilders de Gebroedere Dirk en Wouter Crabeth nooB i CHRISTIAAN KRAMM Prijs 80 Cents A BRINKMAN van welken aard ook en tanden hol of aange 1 stoken worden oogenblikkelgk en voortdurend renezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prgs per flacon 35 Cents 3 Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bg het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H 8ELLE Anegang 42 ffaar n Depöthouder L A de VLET TBR Markt 97 naast het Hotel dk ZALM De uitgave dezer Courant geschiedt dageigks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Hïoaderlgke Nommera VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 April 1892 Woensdag 13 April a a des avonds te 8 uur zal io de zaal Kunstmin dor Sociëteit r Ons Genoegen in oene openbare vergadering an do Kiesrereeniging Burgerplicht als spreker optreden de heer Dr J Zaaijer Az Lid van de Tweede Kamer dor StatenGeneraal In dou morgen van Diu sdag 2 Maart jl is te Gouda in hare woning aan den Kleiweg E No 46 met diepe wond aan den hals dood gevonden de wed Pieter van Oudshoorn In die woning zijn ontvreemd 2 bankbiljetten van 26 I gouden tienguldenstuk V rijksdaalders met 17 guldens zwart of donkerbruin leiluron portomonnaie voorzien van beugelsluiting gouden hotloges namelijk een dames remontoirmet kleine w zerplaai zoodat aan ion voorkant vanliet borlogo nog eun gouden rand is alsmede een cylinder ouderwetsch lieerenhorloge met rechten gokarteldeu rand Mocht iemand een dergelgk horloge ua 28 Maart jl op een of audere wijze in zijn bezit hebben gekregen dan wordt verzocht aaarvan onmiddellijk mededeeling te doen hetzij aan don KechterCom missaris Mr van Rees hetzij aan den Officier van Justitie t Rotterdam hetzij aan de plaatselijke politie Woensdag 13 Vpril o k des avonds 8 ure zal in het Uotel Ue zalm eene vergadering worden gehouden waartoe verscheidene stadgenooten zijn uitgeuoodigd van het gewest Zuid liolland en Zeeland van het Nederlandack GymnwiUek iierbond Er is nl FEVILLETOIM CJit ICLOt I i©T7 eaa Naar het Framch DERDE GEDEELTE I 62 Was het dit buffet was het de bevalligheid van Anie of was het eenvoudig omdat z deel uitmaakte van de militaire kringen zeker is het dat men er zich een glorie van maakte met haar om te gaan Wy hebben mevrouw de Saint Cristeau I Dat zeide genoeg Zooals ouder militairen meer gebeurt had men den naam der vrouw gevoegd bg dien van den echtgenoot en niemand zou er aan hebben gedacht hem dien te betwisten omdat men er trotsoh op was En men was Anie vooral dankbaar dat zij haar echtgenoot dien klinkendeu naam had aangebracht omdat zg zelve er niet mee pronkte en geen gebruik maakte van baar afkomst om zich met twee of drie deftige dames uit het garnizoen af te scheiden Haar Donderdagen waren zoo gezocht dat die van de generaalavrouw er doodsch bij geleken en reeds meer dan eens had men haar te kennen ge besloten dit jaar te Gouda oen openbare gymnastiekuitvoering te geven mits daartoe de noodige steun wordt verkregen Het Dagelijksch Bestuur van Gouda en de Garnizoens Commandant hobbm reeds hun medewerking beloofd Op deze vergadering zullen de plannen nader worden besproken Gisterenavond ten 8 ure gaf Sequah zijn eerste séance in de sociëteit Ons Genoegen Een zeer talrijk publiek waaronder ook verscheidene dames was opgekomen Er werd ƒ 0 10 entree geheven Sequah begon met zijne excuses te maken dat hy iets te laat kwam maar daar h zoojuist uit s Haga knam kon dit niet anders H begreep zeer goed dat velen waren gekomen om den kwakzalver te zien waarvan de couranten zooveel gesproken hadden maar bij vorzocht iedor niet af te gaan op de woorden van anderen maar uit eigen oogen te zien en z lf te oordeelen God gaf den mensoh hot verstand om dit te gebruiken e hij verwachtte van het Goudsche publiek dat zq hem Sequah niet zoudeu beoordeelen op gatuigem vau anderen maar alleen naar hptgeen zij zelf ran hem zagen Zendt mij rheumatieklyders toe ook die welke door de doctoren z n opgegeven Zijn zij onvermogend een bewijs van geestelijke of predikant is voldoende kunnen zij daarrntegen betalen de genezing is het waard Het Maandblad tegen de Kicakzalverij had tegen spr geschreven on geageerd en hom uitgedoagd nnur Amsterdam te komen Hij kwam daar en verzocht alle tegonstundera op de tribune te komen om te bewijzen wat zij zeiilon doch zij bleven weg Ook hier ter slede noodigt hij ieder die iets op hem of zijn geneeswijze heeft aan te merken tot hem te komen Verder dfelde hij nog raudo dat hij genoodzaakt was entree te heffen daar de ondervinding had geleerd dat bij kostelooze toegang zoovele ir euschen en kinderen opkwamen dat het te vol werd Hij geven dat zij er ook nog Zondagen kon bijnomen Moar Anie vond dat één ilag per week aan de vriendschap gowyd voldoende was Bovendien behoorden de Zondagen aan de ouders te Ourteau en de ondere dogen vnn baar echtgenoot aon het vertrouwelijk samenzijn aan hunne liefde Hoowel Sixte bijna den geheelen dag werd in beslag genomen door zgn dienst bij den generool die in t geheel niet meer kon schrijveu en somtgds weken achtereen de kamer hield terwgl de minste poging om uit te gaan hom reeds zoozeer afmatte dat hij oogenblikkelijk weder in zijn leunstoel terugzonk verschafte hij zich het kostto wot het wilde enkele uren van vrgheid s ochtends en s avonds waarin zij zich geheel aan elkander konden wgden zonder dat iemand hen kwam storen s Ochtends vroeg reden zij te paard uil Anie had terwijl zij bg een harer vriendinnen de vacantie doorbracht eenige rijlessen gehad on hoewel zij geen uitmuntende paardrgdster wiis wist zij zich toch in het zadel te houden on haar aangeboren lenigheid haar vlugheid haar flinkheid en behendigheid gevoegd bij de lossen van Sixte deden het overige Zg volgden den oever van de Adour tot aan den vuurtoren van Blonc Pigeon daur zotten zij hun paard in galop over het witte zand on draafden door c o pijnboBschen waar zij de pgnboomen klagend hoorden zingen en den lieerlijken geur dor dennen inademden Zoo zetten zij hun weg voort tot aan den seinpaal of tot non het meer van Chiberti ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverientiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt stak die dubbeltjes echter niet in eigen zak maar gaf daarvoor maattijden aan behoeftigen Ook hier ter stede zou hij dat doen te beginnen van Maandag a st dagelijks aan 60 personen den ernen dag mannen den anderen vrouwen terwijl hq des Zaterdags 100 arme kinderen een maal zou doen bereiden In den Haag gaf hij soms middag séanoea tegen entree van ƒ 1 En de opbrengst was zoo groot dat hij van dat geld nu nog steeds daar dagelijks maaltijden gaf Men had beweerd dat ook die maaltijden niets dan reclame waren maar in den Haag was dit nu toch waarlijk niet meer noodig Hy zeide nu lederen avond in Gouda op te zullen treden 2 middag séanoes per week te geveu en dacht hier een 3 weken te blijven Al dadelijk werd een patient behandeld nl eeu persoon die hier algemeen bekend is nl Jan Hoogendoorn wonende in het Oudemannenhuis oud 74 jaar die verklaarde ruim 4 jaar aan pgn in de lendenen en beenen te lijden Sequah verzocht een werkman uit het publiek genoomdeu persoon te willen wrgven waarvoor zieh aanmeldde Kok wonende op de Zeugstraat Na een lOtal minuten achter een gordijn behandeld te zijn kwam hij genezen te roorsoliijn en maakte op uitnoodiging van Sequah onder de vroolijke tonen der muziek een dansje Omdat hij de eerst in Gouda behandelde patient was overhandigde Sequah aan Hoogeodoorn onder luide toejuichingen van hot publiek een bankbiljet van f 25 Voordat Kok het looneel verliet gaf hij ook dezen met zekere edele nonchalance 5 Natuurlijk wfrdon deze cadeaux gaarne in ontvangst genomen Daar SequSh nog naar s Hoge terug moest hij ia daar onder behandeling van een doctor doch nagenoeg hersteld zou deze eerste séance slechts kort duren Ten slotte deod hij de muziek het ff ien Merlandt bloed spelen nadat hij alle aanwezigen verzocht had het hoofd te ontblooten Hier opende zich voor hun blikken een onbegrensde horizon terwijl de wit schuimende golven aan hun voeten don oever besproeiden en als door een zelfde ingeving stonden zij stil om ts staren naar de witte zeilen van een schip iu de verte of om tegen een blauwen hemel de rookkolom te volgen van een reeds uit hot gezicht verdwenen stoomschip Vervolgens keerden zij langs zijwegen over Biarritz naar huis terug Meestal hodden zij zich dan verlaat met kg ken of praten en moesten zij zich dus haasten Sixte zou nauwelijks tijd genoeg hebben om van uniform ts verwisselen alvorens hij voor den generaal moest verschijnen die woedend op anderen en op zichzel ven over zgn gedwonjon werkeloosheid niet het minste stofje of slgkspotje gedoogde Hoe kunt go uu werken wa neer jte u reeds s ochtends vroeg zoo afmat en bovendien brengtge ook nog de vischlucht mede Dat laatste zou hij zeker niet hebben vergeven indien hij Sixte niet zoo noodig had gehad twas trotiwens het eenige wat hij hem verwijten kon Hij is een knap verstandig officier ziet erzeer nei uit en is geschikt voor allo opdrachten die men hem wil toevertrouwen maar hg riektnaar visch Somtijds ook in plaats van te gaan paardrgden wot altijd voor Anie een vermoeienis was stapten zij io een klein roeibootje dat voor hun woning lag en naarmate het eb of vloed was zakten zij de