Goudsche Courant, zaterdag 9 april 1892

D séanoa duurde slechts een klein uur en Sequah enookt het publiek niet te rooken daar in een too kleine taal hg zeide nog nimmer ia een too klein lokaal te i a opgetreden dit lastig was Zg die door Sequah behandeld willen worden moeten zich morgens in One Genoegen aanmelden Heden avond zvllen twee fatienlen worden behandeld De opbrengst Tan de inzameling van bedragen Tocr het huldeblgk aan de Groot Hertogin van Saksen Prinses Sophia der Nederlanden bedraagt in Gouda ƒ 265 11 Gisteren middag ia op de Machinale Garenspinnerg een der werklieden met da machine in aanraking gekomen waardoor het eerste lid van een rg vingers der rechterhand a edraaid is De heer G C van t Hoog onderwijzer aan de Openbare lagere school te Haastrecht heeft met goed gevolg het examen voor de vrge en orde oefeningen in de Gymnastiek afgeleg Men schrijft uit den Haag aan het Utr Vagbl Ken vrij groot aantal onzer voornaamste Hmlandsche schilders uit den Haag en andere plaatsen schijnen de dupe te z n geworden van een zoogenaamden ondernemer van tentooDstellingen een Hagenaar die in Engeland een uitverkoren collectie HoUandsche kunst zon eipoaneren en van den eventueelen verkoopprijs lechts een zeker percentage voor zich als honorarium bedong De bewering in zgne hiecop betrekkelgke circulaire dat de zaak stond onder de hooge bescherming van de zuster onzer koningin regentes de hertogin van Albany heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat de schilders den man die overigens een niet bekenden naam droeg hun vertrouwen schonken en naar men zegt moeten ruim 100 teekeningen van aanzienlijke waarde aan dm ondernemer ter leen zgn gegeven Er is nu sedert ruim een jaar voorbg gegaan maar onze schilders verkeeren omtrent het lot hunner stukken nog altijd in t onzekere Eene afrekening heeft niet plaats ghad en de teekeningen hebben zij niet teruggekregen De ondernemer is intusschen in den Haag teruggekeerd en moet zelfs voor de mededeeling waar de stukken zich bevinden eene betaling eischen van £ 300 Er heerscht natuurlijk groote opgewondenheid onder de teleurgesltelde schilders die onlangs alhier eene vergadering hielden en gezamenlijk eene zekere som bijeen brachten als waarborg voor de kosten van een rechtsgeding Men vreest echter dat de onderneming zoo alim is overlegd dat er niet veel aan te doen zal zijn Vooral is men ontwaardigd oyer het gebruik datin deze van den naam r Hertogin van Albany iagemaakt Het dorp Weerde in het arrondissement Mechelen vierdo dezer dagen den lOOn verjaardag van een zijner inwoners Deze Jaen Govaerte werd in 1810 ingelijfd bij een der dragonder regimenten van Xapoleon Hg WBs genoodzaakt te voet met een paar van zijn Inndgeouoten van Weerde over Brussel Leuven Maastricht eu Aken den weg naar Hannovej af te leggen ten einde zich bij zijn regiment te voegen van daar rivier af of gin en roet den stroom mede opwaarts Jftie plaatste zich dan aan het roer Sixte nam de riemen en zoo voeren zij voort zonder veel moeite onder vertrouwelijk gekout tol de keer an het getij hen naar huis terugbracht op die dagen bracht Sixte de lucht van modder mede in de kamer van den generaal Geregeld om tien minuten voor elf kwam hij thuis om te ontbijten eu in de met bloemen getooide eetkamer voor een gedekte tafel vond hij dan zijn vrouwtje zitten gekleeJl om hem te ontvangen Daar bij dit dejeuner de knecht niet bediende maar de schotels uit de keuken met een lift werden bovengebracht en voor het overige op een zoogenaamden stommeknecht naast de huisvrouw waren neergezet kouden zij vrijuit met elkandur praten en wanneer hun een woordje op du lippen kwam dat te toeder te lieflijk as om te wordeu uitgesproken dan konden zij het besluiten met een kus Wanneer zij echter spraken over het genot van het heden en de zekerheid van o n altijd wolkpnlooze toekomst dan herdachten zij evenals allen die eeledfU eu gewanhoopt hebben het droevig verleden Een paa minuten vo r één uur moesten zij scheiden dau geleidde zij hem tot aan het hek van den tuin en achtej een heesterboachje omhelsden zij elkander nog een laatste maal evenwel liepen zij nog een eindje voort Nadat hij vertrokken was bleef zij aan het hek staan en volgde hem met ging de reis verder naar Hamburg en Bremen waar de ruiters eindelgk van paarden werden voorzien Govaeits nam aan versoheiden gevechten deel zonder ooit gewond te worden In de omstreken van Hamburg werd zgn paard onder hem doodgeschoten Daar stond zijn eskadron tgdeus den grooten slag vae Leipzig In 1814 toen Napoleon naar Alba verbannen werd mocht Oovaerts naar zgn Vaderland ierugkeeren Zeer dikw ls doet hg vMhalen over de komeet van het jaar 1811 Van dien tgd af zegt hg in zgn manïef bggeloof kon Napoleon niets goeds meer uitrichten Bg het feest door de gemeente Weerde te zgner eere aangericht had Oovaerts de oude unilorm der dragonders van Napoleon aangetrokken Dbl V Z H Het iy V A Séfft maakt de volgende opmerking Uit het verslag der dagbladen van een door den heer van Houten ingeleid debat over de aanhangige belastingvoorstellen in de kiesvereeniging s Gravenhage vernamen wg dat hg is voorstander van een vrij notariaat Wg erkennen dat wij dit van een zoo goed jurist als de heer van Houten niet hadden verwaohl Die het vrge notariaat dat wil zeggen het notariaat niet langer een ambt maar een beroep dat kan worden uitgeoefend door een ieder die aan zekere door de wet gestelde eischen van bekwaamheid voldoet invoert schaft de authentieke akte af voor alle handelingen overeenkomsten eu beschikkingen waarvan de wet thans gebiedt of belanghebbenden verlangen dat bg authentiek geschrift zal blijken art 1 der wet op bet noalris ambt en nu is het ons niet duidelijk waar het dan met de zekerheid van het verkeer heen moet Een dreigend gevaar Ter aanvalling van het bericht omtrent den heidebrand die jl Zondag aan het kanaal te Scheveningen dicht bg het kruithuis plaats had schrijft men aan de jivondpoii Op genoemden voormiddag te pl m lO i uur waren verschillende leden van de vereeniging Oraw eNoMQu bezig met schijfschiet oefeniugen toen een der aanwezigen een begin van brand tnsschen den Waalsdorpschon weg en het schietbuis ontdekte Onmiddelgk vingen die heeren met blussen aan door taad en water op de vlammen te werpen hierbg door twee flinke knapen bggestaac Toen het brandje een zeei dreigend aanzien kreeg werd met het oog op het kruithuis dat circa 100 meter van de plelc verwijderd staaat door een der aanwezigen de commandant der wacht gewaarschuwd die met zijn flinke grenadiers onmiddellgk toesnelde en toen met die heeren schutters het geluk had den brand te blusschon Toen de commandaerende officier en de stoomspuit ter plaatse kwamen was het onheil dat werkelgk zeer dreigend en ernstig was gelukkig afgewend Men schrijft uit Botterdam aan de Tyd Ofschoon men hier ter stede van gemeentewege alles reglementeert of dit tracht te doen vooral waar de gezondheid in het spel is of er met de haren bg gesleept kan worden laat men den verlcoap van bedorven ïiach steeds vrij en ongestoord zijn gang gaan Er is trouwens geeu enkele politieverordening volgens welke men dien verkoop kan weren de oogen totdat hij verdwenen was onder de ForteMarine Daar stond zij nog een oogenblik stil met een gBVoel van verlatenheid en om haar tijd te besteden ging zij naar haar atelier om een paar uur te werken Daar zij niet meer de onderworpen voor haar studies had die de iave haar verschafte te Ourteau met zijn grillige be planting zgn bossuhen en weilanden schilderde zij wat zij nu voor oogen had het uiizicht op den stroom met zijn bootjes en i stoomschepen zijn groene oevers met de heggen en licht geverfde huizen met pannen daken die langs de berghelling stonden tot aan het zilverachtige water Zg die gewoon aan de bleeke lichttinten van Parijs naar hot zuiden gaan gevoelen zich naarmale zij vorder komen getroffen door de steeds grnoter wordende lichtstorkte de Loiro schijnt hun ongemeen helder de Gironde nog meer do Adour op sommige oogenblikken van den dag verblindend Dit teedere wazige licht waarin niets dat harde of stoott nds heeft van het ware zuiden poogde zij op het doek weder te geven wanneer de zon dan ook begon te dalen stond zij op en verliet haar schildersfzol Dan kleedde zij zich haastig om eenige bezoeken af te leggen en weder terug te zijn wanneer haar echtgenoot thuis kwam Van dat oogenblik af konden zij ongestoord bij Op vleesch vprdt een nauwlettend oog gehouden verkoop van de bedorven visoh wordt alleen niet verboden maar zelfs door een bepaling eenigermata in du hand gewerkt Vleesoh dat bedorven wordt bevonden wordt onmiddellijk in beslag ftenomen en naar het abattoir vervoerd om voor de consumtie onbruikbaar te worden gemaakt Visch daarentegen indien die in bedorven ataat ter vischmarkt wordt aangevoerd wordt onmiddelgk van de markt vervgderd en weder ter beschikking van de betrokken eigenaars gesteld Deze verknopen dan de bedorven visch aan de roudventsrs en door dezen wordt de burgerg want niet ieder heeft de gelegenheid om visoh op de vischmarkt te koopen of te laten keopen voortdurend de bedorven visch in de hand gestopt Do moordenaar Deeming is thans ook herkend als Harry Lawson die in 1890 te Huil wegens opüchterg gevangen zat en als de man die in ZuidAfrika drie moorden pleegde Omtrent zgn verbigf in de Transvaal wordt nog gemeld dat Deeming evenals een medeplichtige bg het oplichten van de Nationale Bank te Johannesburg voor 162 000 pd st deed de politie op een dwaalspoor poogde te brengen door te Durban een grafsteen te doen zetten op zgn naam Hg is ook betrokken geweest bij de zwendelarij van de groote goudmgn maatschappij van Knlg te Johannesburg De aldaar vermoordde blanke was een aan lager wal geraakte gewezen Engelsche oflioier Graham met wien Deeming twist gehad en dien hg Sept 1888 verraderlgk overvallen en omgebracht knoet hebben De twee mede omgebrachte inboorlingen zullen denkt men daarvan toevallig getuigen geweest zijn en daarom uit den weg zijn geruimd Niet alleen D iemings beeld maar ook de keuken vau zgn vilU bg Kainhill waaronder zgn vermoorde vrouw en kinderen werden begraven wordt geplaatst in het Museum Tussaud te Londen Do moordenaar werd nabij Melbourne van de mailboot overgenomen op een stoombarkas en in alle stilte en onverwacht des ochtends vroeg in een voorstad van Melbourne aau wal gebracht Bg het naderen van Melbourne werd Deeming zeer onrustig eu vroeg telkens aan de bewakers maatregelen te nemen om hem te beschermen tegen het volk Uit het dagboek van een pasgeborene 1 Januari Zoo juist geboren Leuk erg leuk Papa schijnt het anders niet zoo heel prettig te vinden 1 Februari Pa wandelt eiken nacht de slaapkamer met mg op en neer wanneer ik schreeuw Ik schreeuw altgd ik moet toch iets doen 1 Maart Die baker ia valsch zij prikt ra telkens met n speld ik geloof zeker met opzet 1 April Alles wel beschouwd kan men ook genoeg van de flesch krggeo 1 Mei Baker drinkt iets uit een zwarte flesch Ik heb haar gesnapt Het is ar niet zoo een all de mijne 1 Juni t Is toch eigenlijk vervelend als j familie hebt die niets anders weel te zeggen dan kietekiotekiete en maar steeds met den vinger io je ribben port Als ik groot ben zal ik het ookbij hen doen en eens ieu wat ze dan wel zeggen 1 Juli Drie kinderen van hiernaast hebben de mazelen Ik krijg niets Hoe saai elkander bigven daar zij order hadden gegeven hen onder geen voorwendsel to komen lastig vallen Het allereerst gingen zij Anie s werk van dien dag beschouwen zoolang de studie nog slechts wai geschetst bopaalde Sixtc zich to opmerkingen val weinig belang maar als zij meer opgewerkt was putte hij zich uit in lof en bewondering Weet ge wel zeide hij dikwijls dat het mijsomtijds spijt dat wij je schilderijen niet kunnenverknopen Dat spijt mij niet iABet minst en om verschillende redenen waaronder wel de voornaamsteis dat de prijs die de koopera or voor willen besteden misschien niet zou beantwoorden aan deslof dien ge mij toezwaait Maar dat wilde hij niet toegeven Na een wandeling door den tuin bezochten zij de paarden en keerden in huis terug om den maaltijd te gebruiken daarna wandelden zij bg raooi weder de kade langs of wanneer de lucht niet helder was namen tg onder do verand plaats en sloegen de bewegingen op de rivier gado de stoombooten die binnenliepen met het veiligheidsticht voorop en de sleepboot die vuur aanmaakte oi een zeilschip uit de haven te brengen Zoo ging de tijd ongemerkt en in zalige bekoring voor hin voorbij Plotseling hoorde men in de stilte van deu grond oen dof gerommel dat snel luider werd De trein van Parijs Wordt vermlgd VERSLAG van de Kamer van Koophandel n Fabrieken te Gouda over den toestand van Handel Aiyverbelden Scheepvaart In 1891 Vergelijkend overzfcht van de scheepvaart Er is alzoo een vermeerdering van 2469 telegrammen Aangekomen of sgobgetauin 1890 1891 Stoombooten Zeilschepen Kub Meter 15 884 31 429 3 161 817 14 421 88 806 3 267 042 1890 1891 1051 telegr 1015 1769 isuee telegr De opbrengst was ƒ 6230 62 tegen ƒ 5399 98 in 1890 het verbruik van telegramzegols bedroeg ƒ 88 77 De Kijkstelefoonkantoren te Waddinxveen en te Zevenhnizen beiden onder dit Telegraaf kantoor behoorende behandelden Waddinxveen Verzonden Ontvangen 1890 1891 Zevenhuizen Verzonden Ontvangen telegr 147 204 894 I 851 telegr IFordt vermlgd De tcheepmalierym hebben gedurende het afgeloopen jaar bevredigend gewerkt voornamelijk in den aanbouw van ijzeren schepen Vergelijkend overzicht van de beweging in de verwisselingskas van het Correspondentschap Ie klasse te Gouda van de Nederlandsche Bank Boekjaar 1889 1890 1890 1891 Te Ans in Belgié is in de mijn Bankbiljetten ingevoerd a ƒ 1000 ƒ 830 000 ƒ 300 ƒ 200 100 ƒ 100 100 a 60 40 26 137 500 248 000 193 600 268 950 700 660 Francois een gedecltelgke werkstaking uitgebroken als gevolg vah de loonsverlaging 667 600 Bankbiljetten uitgevoerda lOUO 222 000 B 300 200 100 30 200 a 60 40 26 121 270 ƒ 373 470 428 000 ƒ 10 000 21 000 Te La Louvière hebben de mijnwerkers genoegen genomen met een loousvermindering vaij 10 pCt zoodat het werk herval is 469 000 Specie ingevoerd Zilver Muntbiljelten 7 000 23 962 0 40 960 7 000 28 600 a f 85 600 De voor drie weken te HaineSaint Pierre uitgebroken werkstaking duurt echter nog voori en volgens oen besluit oer arbeiders zal uit nog wel een maand duren Specie uitgevoerd Zilver Muntb ljetten 245 000 20 000 4 ƒ 266 600 3 968 350 ƒ 432 960 ƒ 679 500 210 000 19 630 4 229 680 Bankbilj tegen Bankb verwiss 3 8 8 40 Specie 376 000 Specie Bankb 584 130 o Van 50 i Van ƒ 10 Vergelijkend overzicht van het vervoer van reizigers en goederen van en naar het Station Gouda van deu Nederlandachm kympoorweg in 189Ü en 1891 tot 14 Oct on daarna van den StaaUspoortDeg Omschrgviug 18 8 9 1890 Hoeveelheid Opbrengst Hoeveelheid Opbrengst Keizigers Bestelgced Vrachtgoed IJlgoed Paard en Vee Bijtuigen a2U 776 879 869 kg 14 481 681 10 598 St 2 2i2 70 5 14 381 8 28 550 33 4 962 28 28 16 3i 5 145 980 886 16 454 890 98 000 KG 8 642 St 4 223 54627 17 086 65 28 048 33 412 79 6 390 15 62 05 Statistische opgaven van het Postkantoor over 1891 vergeleken met die van 1890 Gefrankeerde brieven Ongefrankewrde Aangetoekende mot aangegeven waarde tot een bedrag van Dienstbrieven Enkele briefkaarten Dubbele Gedrukte stukken Monsters of stalen van koopwaren Debiet van postzegels enz Gestorte postw tot bodr v Uitbetaalde Tor invord ontv kwitant tot een bedrag van Uitgegeven Spaarbankb Bedrag der Spaarbankinl Spaarbankbet Onbetaalde kwitantién tot een bedrag van Verzonden postpakketten De Spaarbank van het Departement Gouda der Maatschappij tot Nnt mn t dlgeiiieen gaf 394 nieuwe boekjes uit ontving ƒ 113114 50 on gaf terug ƒ 104636 63 De Hulpbank verleende 61 voorschotten tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 6650 Overzicht van t telegrafisch verkeer aan het Rijkskantoor Do Timet gaf eon overzicht omtrent de dynamiet aanslagen welke vau Januari 1881 tot December 1891 in Engeland en Ierland zgn beproefd of uitgevoerd geworden Het totaal er van bedroeg zeventig Onder die zeventig veroorzaakten er slechts tien persoonlijk letsel en van diegenen die letsel bekwamen werd er slechts één rechtstreeks gedood terwijl het aantal der ernstig gekwetsten tien of twintig dat der licht gekwetsten 140 of 160 bedroeg Aan den anderen kant bestond er goede grond om aan te nemen dat bij den aanslag op de Londou Bridge in December 1884 drie der booswichten zelven hunnen helschen toeleg met hun leven moesten boeten Een dertig anderen vielen in de handen der justitie en werden tot dwangarbeid verwezen Alles in aanmerking genomen staat dus bet feiteigk aangerichte kwaad geheel buiten verhouding tot den wil er toe Het aanwenden van dynamiet als middel tot wereldverbeiering leverde tot dusver nog weinig bemoedigende resultaten op 1 1890 1891 35420Ü 360988 2166 1860 6839 7702 2019 507281 88 694642 315 34826 ZUVi 234813 241564 1339 1248 603272 690964 5305 13182 42686 80 43840 06 293571 02 295976 94 276154 21 289071 61 7019 7173 3121648 39124 67 t 80 910 6280 93 6J16 77 22814 25781 438 377 46400 34 58686 93 35537 52 438S7 66 Uitstel geen afstel met de behandeling van het krediet voor den nieuwen Minister president in Pruisen De zaak zal nu na het Paaschrecos aan de orde komen eu de heeren van de rechterzijde kunnen nu nog eens rijpelijk bedenken wat zy zeggen zulleu t Is voor hen inderdaad een moeielijke politieke positie De onderwijswet zal om eeno andere reden m het Huis nog ter sprake komen De vrgziuiiigen willen met de nationaal liberalen eu de vrijconser vatieven die in de oommissie een lijn met hou trokken een voorstel indienen waarbij de Regeering verzocht wordt een financieele schoolwet te maken en da rest te laten rusten De correspondent van do Kolniache Zcdunij deelt het een en ander mede over de voornaamste candiilaten in Argentinië voor het presidentschap fiooa Pena en Mitre Indien generaal Roca president wil worden kan dit meent de correspondent ten minste als hij or een burgeroorlog aan waagt Het was generaal Eooa die met groote bekwaamheid ja sluwheid aan do nationale partij patido autonomista nacionnl die sterk achteruit was gegaan weder nieuw bloed heeft weten toe te voeren Hij heeft zich daartoe bedi nd van zgn persoonlijken njand Mitre die intusschen eou dor populairste mannen der republiek is Mitre gaat door voor oen arooiner on een idealist maar staat tevens bekend als een der edelste staatslieden I van Zuid Amerika 1890 189 izom 13883 2192 13174 tolegr 14773 2678 28156 30625 telegr Mitre liet zich een candidatuur voor het presidentschip vanwege do nationale partij aanleunen en mankte zich daardoor miu of meer afhankelijk van Eoca Zonder Rooa s hulp was echter zijn eigen partij de Union Civica reeds machtig genoog hem tot president te verkiezen Er werden verzonden en ontvangen Opgen on verder gezonden Er werd nog een nieuwe candidaat door Roca vooruitgeschoven en dat was Luis Saenz Pena Velen meenen dat Roca deze twee neveus elkander gesield had om op het beslissende mgenblik zelf als candidaat op te treden De oorresposdent van de Kölnuche kan dit echter niet gelooveu Daarvoor heeft Eooa zich te dikwijls en te sterk in tegengestelden zin uitgelaten De financiën van Argentinië zijn in treurigen toestand Er it geen land dat zoo diep in de schuld zit Bij Europa staat bet voor 3V milliard mark 2 milliard gulden in t krijt De jaarlijksohe rentelast bedraagt 100 millioen gulden en in 1894 zal deze zelfs zonder nieuwe lecmlngen 120 millioen bedragen De staatsuitgaven zgn van 1880 tot 1890 van 18 op 100 millioen gekomen De invoer is ontzettend toegenomen en de uitvoer gaat maar langzaam vooruit De Brazillianen beroemen zich erop dat hij hun Krach Europa geen penning heeft verloren Dit zou van Argentinië niet gezegd kunnen worden De correspondent van de Kolniacie is echter van oordeel dat Argentinië zoo het een inkomstenbelasting invoerde zijn verplichting zou kunnen nakomen Hij voegt er echter bij dat men er van een dergelijke belasting niets wil weten Dezelfde correspondent geelt ook eenige iulichtinfon omtrent de Jodenkolonieu in Argentinië Als men de lijn van Buenos Ayros over Bosaria volgt komt men na zestien uur sporeus in Palacio Hier hebben zich reeds voordat baron Hirsch begon te koloniseeren op eigen gelegenheid 800 Joden neergezet Het was grond van een groeten grondbezitter dr Palacio Deze lieden waren op kosten der regeering naar Argentinië gekomen maar zij waren in nood geraakt en hadden de hulp van baron Hirsch ingeroepen In November 1890 zond baron Hirsch zijn drie agenten naar Argentinië Dit waren de Engelschman CuUen do Duitscher Lóweuthal en de Vlaming Vinkcroy De kolonie van dr Palacio Mozesville ging nu aan baron Hirsch over en daarnaast ontstond weldra Aarcnsville dat bevolkt werd door Joden die reeds vroeger wegens geschilled Mozesville verlaten hadden en toen naar een andera plaats Synchale waren getrokken Toen nu het aantal immigranten sterk toenam ontstond ook de kolonie Mauricio zoo genoemd naar baron Hirsch wiens voornaam Mauricio is Deze kolonie is echter nog lang niet gereed Op eigen gelegenheid waren er 800 Joden naar Argentinië gekomen Baron Hirseh zond er JOOO en uit Brazilië waren er lOOÜ naar Argentinië getrokken Mozesville is reeds overbevolkt Daar zijn 200 familien en er ia maar land voor 116 Het is zoker dat de Argentijnen niet bijzonder ingenomen zijn met de immigratie maar zij zijn lang niet ongevoelig voor het goud van baron Hirsch I NOEZONDEN LEVËNSVËRZEKEm G Voor eenige oogenblik ken rraag ik de aandacbt der lezers van deze courant voor eene beschouwing over Levensverzekeringen in t algem en waarin ik u in t kort het doel en het nut daarvau wil doen opmerken opdat onder sommigen uwer niet langer een zeker wantrouwen zou bestaan tegen zulke uitstekende inrichtingen als deze Ik nam mij voor toen ik hiervan begon noch mijne Maatschappij noch mijzelven op deu voorgrond te pluHtseR door u te wijzen op de voordeelen juist door haar aangeboden eu lare soliditeit tegenover die van andere Maatschappijen van denzelfden aard te verheffen of zelfs te vergelijken De prospeciusaen of dt duor u te vragen inlichtingen moeten u daaromtrent zelf doen besluiten waar ge uw loven verzekeren wilt hot is alleen mijn doel met dit schrijven te trachten u er toe te brengen eens ernstiger over deze zaak van zoo groot aanbelang te denken dan ge wellicht tot nu toe gedaan bobt indien de sredachte aan een mogelijk overlijden vóór de uwen al eens bij u ia opgekomen H t verzekeren van zijü leven ten bate van deinenen die men achterlaat is helaas in ons land nog niet zoo algemeen als in andere landen al ia het waar dat die tak van voorzorg zich hoe langer hoe meer uitbreidt Evenzoo is het een feit dat daaromtrent nog vele verkeerde begrippen en vooroordoelen bestaan en t is juist daarvoor dat ik eene lans wil breken Velen denken toch dat zij het menigmaal zoo zuur verdiende geld als t ware wegwerpen ja dat hot in de meeste gevallen ouherroópeUjk verloren is en toch IS nipts minder waar Vraagt ge den eersten den besten geloofwaardigeu persoon als den geestelijke den arts den onderwijzer uwer woonplaatsen om inlichtingen daaromtrent zij allen zullen u het tegendeel verklaren niet alleen maar u zelfs ten sterkste aanraden als het u maareenigszins mogelijk is door het sluiten van eene verzekeTitks op UW leven de toekomst van de u dierbare betrekkingen minder donker te maken ala het ongtjluk wilde dat gij hun mocht ontvallen Wet is waar kan niet ieder er voor zorgen dat do zijnen geheel onbezni d achterblyven maar toch L