Goudsche Courant, maandag 11 april 1892

Heden overleg Tiel in den ouderdom van 82 jaar onze geliefde Moeder G van KEIJSKEN Wed A Voesikb J i V VOKSÏER J VOttSTER AlTMA Gouda 7 ipril 1892 Bezoeken vOn rouwbeklag worden niet a ge wacht Maandag 11 April Het Leger des Heils Gouda zal in de zaal Oranje en Nederland DINSDAG en WOENödSg 12 en 13APK1L tweegroote Bijeenkoaisten houden N 4807 GpUDISCHE COURANT BiieuwS en Advertentieblad eoor Gouda en Omstreken De Directeur midden zjjn DEUKEN OPEN 7 uur AANVANG 8 uur TOEGANG 10 Ct J H j Tongeren Kapt der Stadkolonie zal in ons ïHd io0Bn m t woedt in een flil ke gemeente toop gepresenteerd eem goed be zgnde Handel in ilteenk lenL iz benevélis Grinthaffdel fftoó oT niolfle voor ruime berging Alieq Wr gnnstig gelegeti aan Koopaom biliyk Ö6a kapi nfil e in franc Bn Door fam van Z H te klante ZAAK Cokes Turf Pa hnis toet beOfvens Tuii groöt raa waï taal circa twi ha en Brie BoekL PFAü letgehkdehand 00 Mark als nie Had e Regeering en ei aarborgd ii De i oorueèlige $ i ichfiug van het nieuwe plan bestaai daarin dal in ded loop ijan slj chts weit ntge maundqu in 7 veilotingeij van 100 00 J oteiir 0 £t H nrijzeii bedragende f 9 553 0 te ivolwdige béslissi zgiiff kifeitale prgzen JIark il ij uitneinendll 1 f rgs II ïi M ooJiprijs i gelukkigst geval biedt de Jldverloriag die door de n llaiuburiï goedgekeurd Ben vap omzet voor Oe iDzetkdlng van adTerte tida kaa gesctilecleu tot iOa utu ue namiddags van den dag der uitgave len franco lett A H to Bodegravend fV eerbaartjeid Vereeniging v ÖUR ERi LIGT Aanvang dèr chietoefè4ingen op ZONDAG 10 APBIl 1892 vöormidlag ten 10 nrö I j pET BESTUUR eer ITette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRIi KMA eo Zn FEANSCHE ST00M7EE7EEU Ghemiscbe eo Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen fl Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen üameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Taielkleedeu Trypen met nieuwe patronen geperst Kwasten Gamitnren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen knnuen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omatreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 1 5 Mark tó ulle komep dnaroiidef eventueel S00 00l ecbter 8 prgzen a M 1600026 grijzen a M 10000 66 prgzen M 5000 l06 prgzen i U i 203 prgzen a M I 6 prgzen a M 606 prgzen k M 1080 prgzen iM 30930 prijzen i M 17188prgzenaM300 200 30 000 160 127 100 94 67 40 20 De prijstrekkingen zgn volgeus plamvan ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prgstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde GeldverInting kost 1 geheel origineel ot slechts M 6 of 3 60 1 half 3 1 80 1 kwart l j SO tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellgk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van oos de mot het wapen van den Staat voorziene Orlgflueele Loteil zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het veriMschte officieele plan waaruit do verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers ouaangevraagd na elke trekking de ofticieele lijsten De uitbetaling der prgzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsan van Nederland bewerksteiliiid worden Oos debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebban wij meermalen volgens ofBcieala be ijzen de eerste Hoofdtroffers verkregen en onze Begunstigers zolt uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 000 00 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bg deze op den hechtsteu grondslag gevestigde ondernaining van alle kanten op eene zeer werksame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken dorhalvo om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig nogelgk in elk geval voor den 16 APRIL e k te doen toekomen KAUFM ANN SIMON Bankiers en Geldwisseltuu s in Hanibarg I S Hiermede danken wg voor bet vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wg ook voor het verfolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenlieid van onze geëerde Begunstigers te verwerven 300 000 IjJrgs laM 20q 00 1 i rgs a M 100 000 1 prijs i4M 76 000 1 prijs a M prgs a M prgzen a Im 1 prgs a M l prgs a M 1 pnjs a M 1 prijs a M 2 3000 1 2000 1600 1000 600 148 70 000 66 000 60 000 55 000 50 000 40 000 i t DHOF uit de blikken Trommel Wettig gedeponeerd uitmuntend middel tegen hoent scheikundig onderzocht door verscheiden doctoren en inden handel gebracht in nette blikken Trommeltjes voor 25 cent door N KATER Handelsmerk Co Groningen WAARSCHUWLSG Men gelieve 1 er op te letten dat elk stukje Drop de vorm heeft van een zittende Kat Verkrjjgbaar b H W M STEEVBNS Gouda h ERKELEN8 Botkoop C ROELEVEN Zoelermeer M ZIJDERLAAN Stolwijk C VAN WIJK Oudeieater I Gouda Snelpersdruk van A Beinkman zooN kan ieder vat doen en het is toch altyd beter wat dan niets gedaan Hoevele weduwen en weezen zyn er niet die door het afsterven van den kostwinner tot volslagen armoede geraakten en eeu toevlucht tot do armenkas moesten Hadden nu de eobtgenooten van die alleen ashtergobleveneu van hunne ootrangsteu wat ter zijde gelegd dan hadden zij na hun verschriden een meer of minder groot bedrag bezeten waardoor zy niet alleen in den eersten tijd voor broodsgebrek bewaard bleven maar ook in staat werden gesteld door het beginnen van t eeu of ander meer duurzaam in hun onderhoud te voorzien Hadden zij bij het leven van dien echtgenoot en vader een onbekommerd bestaan het geleden verlies wordt er te harder door gevoeld en zou iedere vrouw de nagodachtonis Vnu haar man niet zegenen die niet alleen bij zgn leven een goed huisvader wns geweest maar ook er voor gezorgd had dat hij door hot afzonderen van euu klein deel zijner verdiensten haar met hare kindereu behoedde Toor de noodzakelykheid een beroep te moeten doen op de liefdadigheid Noeihde ik zooeven eene categorie van personen die eene verkeerde meening omtrent de inrichting der Verzekerings Maatscbappijeu koesterden ten slotte resten mij nog iwee groepen te schetsen Tot de eerste dier twee afdeelingen roken ik hen die hevig gekant zijn togen elke levensverzekering Veel zag ik tegen hen niet aanvoeren bij eenig ernstig n idenken en naar ik hun toe ensch niet doen ondervinden zullen zij zelfs tot het besluit komen dat z dwars au onverantwoordelijk I handelden Alleen wil ik heu afvragen Ge verzekert uw buis en inboedel tegen brandgevaar uw vee tegen t hemelvuur of ziekten uw oogst tegen hagel enz ongevallen die u misschien nooit zullen trelfen Waarom verzekert go uw leven niet ten gunste van vrouw of kroost ter gl het zeker is dat ge eens sterven zult Zijn zg u minder waard ofaolit ge het gevaar vau onverwacht ie sterven minder groot Tot de tweede afdeeling behooren zg die volkomen oiertuigd zgn van den plicht die op hen rust reeds tijdens hun laven te zorgen dat hunne nabestaanden niet zonder iets zullen achteri lgven maar die van dag tot da uitstellen een contract te sluiten tot dat bet te laat is ook voor ket berouw l at onzalige uilstellen Wie uwer heeft in den kring zijner bekenden niet één geval bijgewoond of er van gehoord dat oen flinke krachtige man wien men nog jaren levens toedacht door een onvoorzien toeval eene plotseling ontstane ziekte door den onverbiddelijken dood uit het midden der zijnen weggerukt Wie waarborgt u dat zulk een lot ook u niet treffen zal Of is er iemand onder u die met zekerheid het uur van zijn dood bepalen kan C Mel H dm yevaarttji want al heeft elke ziekte niet het verlies van liet leven ten gevolge meer dan eens wordt een te vViren krachtig lichaam geweldig daardoor gesloopt Zijn nu de tarieven van elke solide Maatschappij berekent met het oog op volkomen gezonde personen on ziet men u in uw vollen leveusbloei gaarne komen bij een ziekelijk cestel blijft de toegang voor u gesloten en door eigen onbezonnenheid wordt bet leed door uw afstorveu veroorzaakt nog vermeerderd door soms nijpeode armoede Hiermede meen ik de mijzelveu gestelde taak om eens een nieuw gezichtsveld op dit gebied voor u te openen volbracht te hebbeu met de hoop dat dit schrijven menige latere weduwe of wees stof tot dankbaarheid zal geven omdat de echtgenoot of vader door het lezen er van tot het juiste begrip is gekomen van datgene wat dienen kan om hun droevig lot zooveel als in zijn vermogen was te verzachten dank ik u voor de aandacht die ge eraan hebt willen verleenen Achtend L w Dw Dr J H BIJNING liupecteur der Ferzekeringsbank Koamoa PËTROLKlUH NOTEKKIMGËiS van de Makelaars Cantzlaar SchalkwU k te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Taukfust ƒ 6 30 Geïmporteerd fust 6 40 Mei en Jum levering 6 25 September Octo ber November on December levering 6 60 ADVERTEIffTIBaq De Heer en Mevrouw VIRÜLY Roijbb bedanken voor de belangstelling ondervonden bij de geboorte van hunnen Zoon Brummen 9 April 1892 189 i De nitgave deser Codrant geschiedt dA l ks met Qitzondering van Zoii en Feestdagen De prgi per r e xnaanden ia 1 25 fiancoper poet 1 7 a Mtoaderlüke lüommeTs VIJF CENTSN DitilJfumiiier bestaat uit TWEE BLADEN lEl ttSTE BLAD BtltfNENLAND lÖOUDA 9 ilpril 1898Bg de tweede séance van Sequab dis gisterenavond in dOm Genoegen plaats had was de opkomst nog aanmerkelijk gronlir dan Donderdag Diimaal werden een man en vrouw behandeld en blijkbaar m t veel succes Het gewotie dansje bleef ook thans oiet achterwege en onder het spelen der muziek en het gejuich van het publiek sprongen ig lustig over het tooneel Tot slot werd iweder bet Kederlandsoha volkslied gespeeld Op 24 April n s juist 62 weken na den brand fiAjA de herbouwde kerk der Nederl Herv gemeente iè Berg Ambaoht worden ingewijd Do dienst zal bij die gelegenheid worden geleid door Ds 1 G Brulning van Schoonhoven consulent der gemeente Uit Haastrecht schrgft men aan de Schomh Ct dd 7 April Het mannenkoor van den Protestantenbond gaf gisterenavond eene openbare uitvoering in bet gebouw hunner vereeniging De verschillende ngnummers werden netjes gezongen Ook de beide pianonumroers werden door de dames M den directeur en den heer Verhoef uit Oudowater keurig afgespeeld Alles toonde dat de leden het wintergetg goed gestudeerd hadden Lof aan den directeur den heer Muntendam voor de pogingen aangewend om het schoone zoo te beoefenen FEViLLETOM Naar het Fmmch DERDE GEDEELTE L 58 l Was de trein die in Volle vaart dan bergrug van de Landas kwam afrollen en weldra Boucau bereikt had zg zagen de lichten van de locomotief die naar hen toe schenen te komen hij ging voorbij matigde zijn vaart en stoomde het station binnen Hot zou weldra elf uur slaan do dag was ten einde II Evenwel vertoonden zich aan dezen onbewolkten hemel twee donkere stippen de een verontrustte de dochter de ander den vader Toen Anie op don dag van haar huwelijk den baron had hoeren zeggen dat hij niemand lief zou hebben dan haar was zg uitermate verwou lerd en ontsteld geweest Gernimen tgd was zij er zeer van ontdaan en slechts het besef van de noodzakelijkheid om haar echtgenoot en den gasten een kalm AD VERTEN TIEN worden geplaatet van 1 5 regels 50 Centen iedere regri meerlOCenten GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gra i opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt hem toen aan dat haar man hem den toegang tot de woning had ontzegd Na eene kleine woordenwisseling trok K ijn mes en bracht de vrouw eens doodelg ke wonde in den buik toe K verliet daarop bedaard de woning en werd wel door een politieagent gezien doch deze niets kwaads vermoedende liet ham loopen Nadat bel feit bekend was geworden werd hg echter gearresteerd en de vrouw naar het ziekenhuis overgebracht De vrouw is kort daarop overleden Aarnout Kerape die hoewel daghslder bewezen is dat hij den moord te Meliskerke niet hoeft gepleegd bij niemand werk kon krijgen is thans als vrijwilliger in dienst getreden hij het korps marinier In de zitting van het gerechtshof te Leeuwarden is Donderdag een hooger beroep behandeld ingesteld door C P C W oud 54 jaran secretaiis der gem Vries den 22 Maart j l ontslagen burgemeester vau die gemeente van een vonnis der rechtbank te Assen waarbij hij is veroordeeld tot 1 naand geI vai enLsstraf met ontietting van het recht om het antm van burgemeester te bekleeden gedurende 6 jaren omdat hg in November 1887 een proces verbaal door den gemeenteveldwachter opgemaakt tegen iemand die na bezetten tg d in een herberg aangetroffen werd verscheurd heeft Beklaagde bekende bat feit maar beweerde dat hij meende te hebbon te beoordeelen of hg een pro cesverbaal al dan niet aau den officier van jnstitie had op te zenden Da advocaat generaal jhr mr F van Panhuijs vorderde bevestiging van het vonnis Da verdediger mr M Oldenhuis Gralama betoogde dat de elementen voor bet ten loste gelegde misdrijf niat waren bewezen en vroeg vrijspraakUitspraak over 8 dagen Ia de zitting der rechtbank te Utrecht kamerburgorlgke zaken vaa b ensdag is vonnis geil in het rechtsgeding A de moeder voogdes vib den jeugdigen J Q Doiiottt Meas een slachtoKar van het spoorwegongelak bj Buineilwold op 2 Januari 1888 tegen de Uaatachappij tot exploitatie van staatsspoorwegon De rechtbank besliste dat over da feiten geen verschil is zoodat nader getuigenbawijs niet noodig is i dat de rechtbank nietdoelt het gevoelen der gedli gde Maatschappij dat voor den verminkte elke virwachtiag voor een in zgn stand passenden werkkling zou ontbreken at achtte de rechtbank die verw lohtingeu niet groot en hare vervulling oog van verre verwijderd De elementen der schade zgn dos bekend zo kunnen door de rechtbank worden begroot jpn een nadere staat is dus onnoodig i De rechtbank veroordeeHtè mitsdien de MnatBohappij tot vergoeding in ens van ƒ 2464 17 voor de kosten van genoeskii dige hulp tot den dag der dagvaarding dat bedrag iet de rente ad 5 pet en voorts jaarlijks gedurende het leven van den vemiinkto voor 1 de nOedige vervoermiddelen 650 j 3 de noodigé ieoeOTMat tlllp 35r 3 de vernietigde verwafchtin 300 te zamon ƒ 1300 eu den iseher in j en de gedaagde Maat In de Hematerhuisstraat te s Hage werd gisteren voormiddag door zekeren K een ongehuwd jonkman van ongeveer 20 jaren een moordaanslag gepleegd K kwam nog al dikwgls bjj de vrouw van v d L die in bovengenoemde straat eeue groenten nering drgft Dit scheen do echtgenoot minder aangenaam te vinden en hij ontzegde daarom aan K den toegang lot zgne woning Gisteren op don veijaardsg vat vrouw v d L kwam K toch haar feliciteeren en naar men zegt i tevens om geld vragen De vrouw herinnerde er i dat hij op zijn bureau een bezoek had gehad van den baron daar Anie hierover verwonderd scheen voegde bij er bij dat dit bezoek zich zeer goed liet verklaren uil D Avigcac s bedoeling om te toonen dat hg geen wrok meer koesterde over zijn nederlaag zijn tegenwoordigheid bij de bruiloft was reeda veelbeteekenend geweest maar dit bezoek was het nog meer Wat zou zij hierop antwoorden zonder alles te vertellen Een oog nblik had zij geaarzeld maar toen toch vastberaden gezwegen Misschien hnd Sixte ook wel gelijk en in dat geval had zij de door den baron geuite woorden slechts te beschouwen als een sraartkreet dien hij niet had kunnen weerhouden Maar hoe zij zich do zaak ook voorstelde zg bleef altijd eenigermate ongerust en toen Sixte kort daarna van een tweede en vervolgens van een derde bezoek sprak begon zij zich af te vragen of er ook eenig gevaar dreigde onder deze gazochti bezoeken t Is waar hij was nog niet bij haar aan hui geweest maar wat moest zij doen alfdatgobeurdef Deze vraag beansstigdo haar rij verlangde rust voor hanrzelve en nog maar voor baar echtgenoot en het mocht toch waarlijk geen rust heeten steeds op zijn hoede te moeten zijn voor een man die haar met een eeuwiga liefde bedreigde Zij was volkomen zeker van zichzelve en vreesde dus in geenen deele zich door deze liefde te laten gelaat te toonen had hare ontroering tot bedaren gebracht 1 Maar de indruk op dat oogenblii verkregen was niet ttitgewischt en al vergat zg il het bijzijn van I haar echtgenoot den baron onk geheel en al zoodra I zij alleen was zag zij hem dikwijls weder voor zich met zijn bloek gelaat zijn somberen blik en zijn bevende lippen terwgl hg tegen haar zeida Ik I zal nooit iemand liefhebbén dan u Waarom had hij haor die woorden toegevoegd I Met welk doel Of waren zij hem in zijn smart ontsnapt Zij had er zoo gaarne met Sixte over gesproken maar zg durfde niet nit vrees van hem ongerust te maken en ook omdat alles wat op den baron betrekking had da gedachte aan hem zijn naam haar onaangenaam aandeed Daar zij na eanigen tgd bemerkte dat hij haar niet zooals zjj govreesd had kwam bezoeken werd zij meer gerustgesteld ongetwijfeld had hij gesproken onder den invloed van groot verdriet onwillekeurig en zonder er hij ta denken en zg had modelijden voor ham gevoeld die arme man Dat medelijden wus echter niet zoo heel groot er mengde zich ean zekere soort van sympathie ouder omdat bij haar had liefgehad omdat hij haiir uog liefhad kon zij niet boos op hem zijn vooral niet omdat dia liefde haar niet had belet Sixte te trouwen Eanigen tijd later deelde Sixte haar echter mede