Goudsche Courant, maandag 11 april 1892

i Drie oants porL In hat weekblad Nederland wordt beweerd dat hel heel wat moeite kost precies te weten tot hoe er siob de kring a het stadsport iu elke gemeente uitstrekt Het blad geeft eenige Toorbeelden ontleend aan da kringen Den Haag en Arnhem welke laatste intussohen naar de rnA Cl opmerkt niet opgaan en chrgft dan Zou man bij hat inttrllen van hat drie oanta port er aan gedacht hebben dat er zooveel moeilgkheid nit lou Toortvloeien dat men zou moeien Tervallen in zoorael onderscheidingen on zooveel grenzen zou moeten trekken die om er niet msar van ta zeggen er toch wel wat lohderling uitzien Hoe dat ty da nieuwigheid kan nog groota go Tolgen hebben trZü kan een atap zgn die dwingt om verder te gaan op den weg uitloopende op een uniform binnenlandsche port van drie canten Immers bet drie cents porl zooals het nu geregeld is zal in da practgk niet bijster voldoen Er lal iets ridicuuls in gelegen zyn en iets waarmede het zoo gesteld is en waarmede velen in aanraking Ipmen houdt het varmoedelgk niet lang uit Wat zal er dan gebeuren Van verhoogeu komt in dan rejtel niets in Du8 blijft er niets over dan verlaging m a w uitbreiding van bet drie oanls port tot grooter kringen Elke kring heeft wadar zgne eigenaardige bezwaren Naarmate die zich doen gevoelen wordt da drang naar verdere wijziging steeds grooter en het einde is onvermijdalijk dat er weder een uniform binnenlandsch port komt maar dan een van drie eenten Er is nu geen uniform binneolandsoh port meer maar zulk een port is zoozeer een vereischte dat hat er over korter of Unger tijd weder zal kom uodat de nieuwigheid nu ingevoerd slechts als een overgangstoestand als de voorbereiding van iets beters is aan te merkan Man schrijft uit Rotterdam aan het Utr Dagblad In de woning van vrouw X was tijdens hare afwezigheid ingebroken of liever men had blijlcbaar m een valschen stantel zich toegang weten te verschaffen ecne kast opengebroken en daarw eenige sia rUen ran edel metaal ontvreemd De dader bleef verborgen Natuurlijk kreeg de politie van het geval kennis en deed zij bare nasporingen Maar elke aanwgzing ontbrak de dief bad zqn tiaamkaartje niet achtergelaten en de politie tastte in het donker rood ï eaa btfurvrouw wist echter raad Da bestolene moest naar een kaartlegster gaan Wat de politie niet wist dut wist de kaartlegster Over welke hulpmiddelen da politie ook beschikt niet over kaarten dia het verborgene openbaren Vrouw K kreeg het adres van eene btste op en toog er des avonds heen Werkelijk wist de kaartlegster meer te ontdekken dan de politie Ue diefstal was gepleegd door eene vronw die in de buurt van vrouw X woonde zij werd aan deze in het spel kaarten aangewezen en voorts werd een nauwkeurig signalement gageven een bleek gezicht donker haar niet groot van postuur Na deze aanduiding hadden de buren aan wie door vrouw K medegadeeld was welke belangrgke anwgzingen da kaartlegster bad gedaan spoedig de schuldige ontdekt Niemand anders dan vrouw Din verteederen maar het zou niettemin vervelend lastig ergerlijk voor haar zijn En da sympathie die zij eerst voor den verstooten minnaar had gevoeld veranderde weldra in vijandigheid tegenover denstandrastigen minnaar kon hij haar niet met rust laten De kwellingen van don vader hoewel van geheel anderen aard dan die der docbtei waren daarom met minder hevig Toea hel huwelgk van Ania en Siite was vastgesteld had Barinc bij zichzelren gezegd dat bet nn uit was met zijn gewetenswroeging en dat het testament van Gaston dat hem in zgn slapelooze nachten zoo dikwgls als ren nachtmerrie bad vervolgd nu slechts een onlieleekenend stukje papier was geworden Wat deed dal testament er nu nog toe Was het niet volkomen nelzelfde of Sixte van bet fortuin genoot als erfgenaam van Gaston of als echtgenoot vsn Anie Onder den invloed van deze gedachte met die verwachting had hg dat huwelijk begnnstigd en had kq bel met zooveel vreugde met zooveel bigdscbap zien voltrekken aan zichaelven aan zün eigen rust zijn perboonlgke voldoening dacht hij minstens even veel als aan het geluk van zijn kind Welk een verlichting I Haar ti en het huwelgk was voltrokken bleek die verlichting niei in overeenstemming met hetgeen bjj zich had voorgesteld en bet stnlrja papier zoo licht als een veertje begon hem opnieuw zwaar te wegen Wel had hg nn met da schrikbeelden dal gevoel ges kon de dievogga zijn want zü zag doorgaans bleek had donker haar en was niet groot van postuur Men had trouwens al lang begrepen dat vrouw Dinges niet zuiver in haar schoenen stond Z was zoo gluiperig an zy durfdo iemand nooit reoht in de oogen kijken Er waren ten allan overvloede onbedrieglgke teakeoen Den dag na den diefstal had rrouw Dinges een mud aardappelen opgedaan en dat terwijl baar vent niet arkte Hoe kwam zij aan hot geld als bet niet was door stelen Daarenboven droeg zjj sedert een paar dagen een nieuwe muts en haar dochtertje bad nieuwe klompen aan De buurvrouwen waren eenstemmig in haar oordeel dat vrouw Dinges Uiukweg mosst worden aangesproken Verontwaardigd ontkende deze dat zg iets van den diefstal wist Maar ontkennen hielp niet want de kaartlegster had haar duidelijk genoeg aangewezen er woonde a 9 gehaele buurt heen andere bleek van gezicht donker van haar on klein van postuur Vrouw Dinges maakte zich boos en sohold trouw X voor lasteraar Er ontstond een kijfpartü die de geheela buurt deed uitloopen en de politie had handen vol werk om de rust te herstellen Dit gebeurde in het dorp Kralingan iu het jaar onzes Heeren 1892 De DelfUehé Opmerktr ziet verband tusschen de verschillende moorden in den laatstcii tijd geleegd Geen verband tusschen de moordenaars maar het blad meent dat het mededee en en voortdurend baspreken van een moord tot navolging aanleiding geeft een psychologueb verschijnsel dat zich ook tan aanzien van andere gebeurtenissen voordoet De heer Very de eigenaar van het kolBehuis te Parijs waar Bavachol gevat is ontvangt tal van dreigbrieven Hij en z u sohoonbroeder da kellner denkan er daarom over Parqs te verlaten en zich ergens in een afgelegen hoekje Ie verschuilen waar men beo mat rust zal laten Te Parijs wil niemand hen hebben daar alle huiseigenaren bang zija voor de wraak der anaiohisten Geen wonder dus dat de man in zeuuwanhtigen toestand geraakt en in de overtuiging verkeert dat er vroeg of laat op ham en zijn familie een aanslag zal gepleegd worden De haar Vary is eohler een flink burger Hg heeft dan ook gezegd dat boa onaangenaam hij zijn tegenwoordi eu toestand ook vindt dit ham echter niet belatteo zou hatgceo by gedaan had nogmaals ta doen indien de pUeM h t gebood j I Ta Urk heeft zich een commissie gevormd dia zich ten doel stelt beho ftige typhuslijders ta ondersteunen De typbus die iu da laatste dagen ran Februari uitbrak scheen half Maart geheel geweken doch lau 26 Maart 2 April hebbeu zich 10 nieuwe gevallen voorgedaan waarran 6 met duodelijkan afloop In de meeste huisgezinnen waarin genoemde ziekte heerscbt is bet treurig gesteld Door de weinige verdiensten in bet laaisla halfjaar mist men daar alles zelfs het allemoodzakalijksta als voedsel dekens sohoone ocderkleeren eni Bg bekkenslag is uit naam dar genoemde commiasir dan bewoners aangekondigd dat ieder dia kleêdiogstukken lakens dekens enz af wilda staan ten behoeve dier arme lijders ze kan van angst die drukking die benauwdheid en dat angstzweei die zijn wroeging hadden vergezeld toen hij na breedvroerig overleg met zicbzelvei bad uitgemaakt dat Sixte niet hal nste recht bad op Gaston s fortuin msar toch waaf die gedachte weldra drukkend genoeg geworden om ham een zenuwachtigan angst aan te jagen De oorzaak hiervan wat voornamelgk dal hü steeds meer was overtuigd geworden hoe beter hg Sixte leerde kennen dat deze de zoon vsn Gaston was in slles Wanneer Gaston aan tafel iels belangrijks bad te vertellen begon hij werktuiglijk au zonder zichzelveu rekenschap te geven van hetgeen hij dci d de voor hem staande glazen naar weerskanten van zich af te schuiven en een open plaats vóór zioh op tafel te maken Sixte deed dit zoo volmaakt op dezelfde manier dat men Gaston zou meeoen te zien Lachte dalton dan trok bij do wangen en bovenlip zoo op dat zijn neus veel korter scheen de uitdrukking van Sixte s gelaat was volkomen dezelfde Ëiudelgk wanneer Gaston iets bestreed had hij do gewoonte zgu bewgsgrondtn te laten vergezeld gaan van een eigenaardige bewegiog met de hand eerst met duim en wgsvingor en eindelijk moest de middelste vinger naar het scheen zijn betoog afsluiten an dat ging altijd in dezelfde volgorde Sixte bad dezelfde handbeweging Wat beive n die verschillende punteu van ver doen bezorgen bij dan haar W T da Vries penningmeesier De Jongedoohter Vereenig Sorcat stelde den Penuingin al haar gemohkte kleeditigstukken en lakens ter hand en ook van particulieren kwam bet een en ander in Een inzameling langs da huizen gehouden heeft 280 opgebraobt waarvoor aan zieken versterkende lavensmiddelsn zallon worden verstrekt Een geruohtmakend proces werd dezer dagen ta Dublin behandeld Hat betrof de indertijd reeds vermelde wreedheden door Mevrouw Montagu eene dame van zeer aanzienlijke familie te Coleraiue in Ierland tegen hare kinderen gepleegd De zaak zou in den gewonen loop bohondeld ziju te Londonderry maar wagens de bittere gevoelens jegens de beschuldigde in bare eigene woonplaats word het wgzer geacht de behandeling te Dublin te doen plaats hebben Mevrouw Montagu werd beschuldigd van verschillende wreedheden maar bepaaldelijk van manslag ap haar driejarig dochtertje eenvoudig omdat bat iets gedaan had waaraan jonge kinderen zich buiten sohuld meermalen schuldig maken Het kind werd door da Fransche gouvernante opgesloten in eau hok wnar geen licht of lucht kon toetreden en dat zeer klein was zonder dat het kind zelfa Bohoongamaakt werd Ëen uur later kwam Mevrouw Montagu thuis en yfeTi door de gouvernante op de hoogte gebracht van wat zij gedaan had Niettemin ging de moeder éérst eten en nailat het kind 3 uren lang opgealoten was geweest ging zg er naar kijken Maar toen was het arme kind reads dood Het bleek dat het meisje ook met ern kous was vastgebonden aan eeu paar ringen in den muur zoadat het letterlijk gestikt was Ook jegens de andere 7 kinderen wenden verschillende wreedheden bewezen Hat bleek dat dit alles deal uitmaakte van een systeem van Mevrouw Montagu die van een beslist optreden tegenover kindereu hield en geen tegenspraak duldde Zij werd schuldig bevonden en veroordeeld tot 12 maanden gavangenissiraf een vonnis dat vrij wel algemeen goedgekeurd zoo niet te licht geaobt wordt Voor iemand van de positie van Mevrouw Montagu is echter elke gevangenisstraf reeds zeer zwaar INOEgOWPEN Mgnheer ie Sedaelair I Den In April jl heb ik mijn ontslag genomeu als Sacrataris Boakhouder van het Zieken en Weduwenfonda Providenlia heigaan niet weinig verwondering wekle omdat ik van de opriohting af die functie had waargenomen en aangezien ik het oordeel van bet Qoudsche publiek in dien tijd zeer goed heb leeien kannen en overtuigd ban dat dit in 10 gevallen 9 maal verkeerd is heb ik gameend U te moeten verzoeken mijn schrijven aan hel Be siuur in Uw blad te willen opnemen ten einde delozers Uwer Courant er mede bekend te maken niet twijfelende of U£d zal mijn verzoek wiUen toestaan naarvoor ik U dan hg voorbaat reeds mijn dank betuig Ziehier dan M H den letterlijken inhoud van mijn schrijven waarbij k commentaar geheel over bodig acht Geachte Mede Bestuurders I Was het 66t 2 jaren mijn plan reeds mij niet meer herkiesbaar ta atollen als Secrataris Boekhou gelijking f Klaarblijkelijk had Sixte deze gewoonten geérfd van zijn vader en zg waren dus een overtuigender aota van erkenning dan de mannen van de wel kon den opmaken Geen eerlijk man zou met deze gegevens aarzelen om te verklaren dat Sixte rechtens de eenige erfgenaam was Ën wat ieder eerlijk man zou doen mocht hü daarin besluiteloos zgn hg dio in alle omstandigheden des levens slechts zijn geweien had gehoor zaamd Wiiarom kwam dat geweten dan na hel huwelijk van Sixie en Anie weer mat zooveel heftigheid in opstand wanneer hg zich nu niets meor had te verwijten Omdat erkend moest worden dat dit huwelijk niets anders was geweest dan een uitweg ingegeven door drogredenen en uitvluchten Waarover zou Sixte zich kunnen beklagen terwjjl hg op welke wijze dan ook van het fortuin van zijn vader genoot Als ordenaam van Gaston of als echtgenoot van Anie was dat niet hetzelfde Welnu neen dal was niet hetzelfde en indien Sixta zich niet beklaa de dan was dit alleen omdat bet beataan van dat testament hem onbekenil was maar mocht hg die bet wel kende zijn gewetensbezwaren onderdrukken en met een gerust hart tot ziobzelven zeggen dit hij zich niets te verwijten had iWvrit vervolgd dull op verzoek mijner vrienden ben ik daarvan alsIMB twuggokeerd Nu ik echter sedert dien tijd il ondervinding in zóó ruime male heb opgedaan dit uitsluile Émijii pertmn voor alles wat voor de Vèreenigiiig Bor bet Bestuur wordt gedaan hal mikpunt van allerlei hatelijkheden en laaghedbn is tlb ik gemeend die belagers niet Ungor de gelegeulitid daartoe ta moeten geven Gndnromle 17 jaren heb ik ondervonden dnt oniltnk ja verachting en verguizing het loon is voor llklilie bijzonder in Gouda zich interesseert om bet lot vau zijn evenmensch te helpen lenigen en ik beb die minachting steeds met oiiverschilUghoid gnduld on gelslenbeid godrogen overtuigd mgu plicht te doen en menig werkmansgezin in tijden vag nood ook mot Uwe zeer gewaardeerde medewerking voor totalen ondergang behoed heti een blijkt uit mijns hierbij gaande gehouden administratie van de oprichting af en hetgeen janrlgks in d verslagen door mij gespecifïcüerd is aangetoond De gedachte alloen dat in die i7 jaren met inbegrip van hel Ie Kwartaal van dit boekjaar aan 8039 personen 80 012 68 zegge dertig duizend twaalf gulden en 68 ets werd uitgekeerd in tegenstelling met de Isge aantggingeu en miskenning van sommigen waarbij enkelen zich zelfs niet ontzagen mijn eer en gooden naam verdacht te willen maken zgn redenen te over om dat alles éénmaal moede mgn functie als Seoretoris Boekhouder neder te leggno te meer daar de onaangename botsingen met die steoda tegenwerkende personen van zulk een twijfelachtig karakter en totaal gemis aan zedelijke opvoeding en beschaving wel steeds zulllon blijven voortbestaaii Ook valt door mgn bodanken als Bestuurder een plaats open die zeker gaarne zat worden ingenomen door één dier laden welke allgd en overal uitgezonderd in de Vergaderingen waar dit behoort zooveel aanmerkingen op hel Bestuur hebban la meer daar hot een functie ir die volgens art 27 van hal Rnglemept wordl bezoldigd Hiermede M H I neem ik afscheid van U nis Bestuurder niet als Vriend en mocht het blgken noodig te zijn mgn opvolaer eenige inliehtingjin te gaven rerklaar ik mü daartoe gaarne bereid Na dankzegging oor Uwe steeds betoonde bereidvaardigheid en medewerking lol bevordering der bloei van de Voreeniging verbigre steeds Uw Vriend w g J Th IMHOLZ T April 1892 ADVERTENTÜUNT ♦ ündertroutvd J e TAN LfB HEGGE ZIJNEN Ie Luitenant der Infanterie wt J 8 M P TEMMINCK Qouda 8 April 1892 Ondertrouwd M A A DR B X K CM C KRAAIJENBBINK RotUrdam Woerden 8 April 1892 Algemetne Kennisgeving Bevallen van een Dochter J M SCHIM TAN 0BJS LOEFF b fBoONDKHS Gouda 9 April 92 D F Vestdijk Specialiteit massage CONSTIPATIE darmverstopping wordt in den regel met gunstig gevolg door massage behandelt Dames assistentie voor vrooweiyke patiënten desrerlangd aanwezig Brack s Voelen Hotel Amsterdam OPENBARITERK00PIN6 te GOUDA ten overstaan van den Notaris t 6 C FORTÜIJN DBOOGLBEVER op WOENSDAG 13 APRIL 1892 des morgen te 9 uren aan de Bouwmanswoning wyk Q No 2 aau het Jaagpad van die gekalfd hebben of nog kalven moeten eene partö HOOI BOUW en MELKGEBEEDSCHAPPEN VBEN enBAGGEBBEL GELS een SLEBPHEK een BERGHEEFT BERUBOOMEN KAASPLANKEN en SCHRAGEN RIETMATTEN LADDERS eene ARRESLEDE of VRACHTSLEDE BELLBNTUIG KRUIWAGENS ZBISSEN een zoo goed als nieuwe KOEVLONDER TAKKEBOSSEN BRANDHOUT enz Voorts het geTjoTiwde en gepoote op de Werf van gemelde Bonwmanswoning te weten van het TFoorihtiis deBlNTLAGBN de ZOLDERS de KAP de KOZIJNEN de RAMEN de DEUREN de BEDSTEDEN de KASTEN de SCHOT TEN en het IJZERWERK van de Schuur al het HOUT en IJZERWERK Alzoo worden van den koop uitgezonderd en niet verkocht de Steenen de Dakpannen en de Vloertegels bovendien wordt nitgezonderd de Keuken en hetgeen zich daarboven bevindt voor zoover het in gemeenschap gebouwd is met het belendende huis van den Heer SPRUIJT Wflders wordt verkocht DE HOOIBERG waarvan de kap geheel na r de rivier de Gouwe Tervoerd kan worden zoodra het Woonfaois is afgebroken Bindelp De Vrucht eo Wilgenboomen die zich op het terrein bevinden De eigenaar van den Grond zorgt voor het afbreken zoodat de koopers bet door hen gekochte kunnen en moeten weghalen naar gelang de afbraak vordert Alles te bezichtigen des morgens vóór de rerkooping aanvangt Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris 6 O FORTÜIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 19 APRIL 1892 des morgens te 10 uren ten sterfhuize van D VERDOOLD aan den Kattensingel Wgk Q No 81 van 15 liOEIE waarvan 2 nog kalven moeten Voorts 2 breede en een smalle Schouwen Bouw en Melkgereedsohappen 14 Kippen eenig Meubilair enz Des morgens vóór ile Verkooping te zien Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris WegensLiqddaüe r OPEHBARE TEM00PII6 I te GOUDA lop ZATERDAG 30 APRIL 1892 des morgens te elf uren by de Stalling Wjk Q No 275 in de Crabethstraat tegenover het Station van den Staatsspoorweg ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER Tan Zes hg de weg bekend staande PAARDEN mak voor stoom verschillend van leeftyd alle Zwarte Merriën Voorts Gfoed onderhoiiden Rijtuigen als Een Berliner een Eenpaardslandauer drie Brikken Toor 4 8 en 12 personen 3 1 Tilbury s twee Coupe s Clarence een Tentwagen eene Victoria en een Vrachtwagen Eindeiyk Een en Tweespanstuigen en verdere Stalbenoodigheden Des morgens vóór de verkooping van 9 tot elf uren te zien Na lere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Openbare Verkoopingp te REEUWIJK op ÜINSpAG 12 APRIL 1892 des morgens te 10 uren op de werf van het perceel wgk H No 38 aan den Plattenweg van den OPSTAL van eene SCHUUR voor afbraak BRANDHOUT BAGGERGEREEDSOHAP TIMMERHOUT 9 VIJZELS ledige VATEN 3 BAGGERBOKKEN eenig MEUBILAIR enz Des morgens vóór de verkooping te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Vétkooping van gebruikt Hout De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is voornemens op DINSDAG den 12 APRIL 1892 des morgens 10 vuur op de terreinen aan de Karnemelksloot by het Militair Hospitaal en bg het Koffiehuis tbu C taW deb KLEUN te Gouda in het openbaar te verkotipen OM CONTANT GELD Bene groote party GEBRUIKT HcibT als Bindten Ribben Planken waaronder Eiken afkomstig van de I rug aan de Kap Ramen Deuren Kozunen Sparren alsmede eenig Brandhout Alles daags vóór den verkoop te bezichtigen Nadere inlichtigen geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda hel onoverlroffen LAtJKItBiËR en het gunstig bekende S T O TJ T van J M V v SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Gouda