Goudsche Courant, maandag 11 april 1892

werd om het Fransohe gezag tot aan de BoTeo Senegal uit te breiden Seeda ael n tjjd geleden waren de Pnnaohen in Tijandeljiklieden met de Uunhnauaobe stammen die tuaaoheu He bowaloopen Tan Niger 40 negal wonen Sarooiy ataaahoofd van Uassulu ia een verbitterd Tijand der Vmnaehen Bveaali Befaautin an Dahomey beeft by too nu en dan de litfbebberg op de territorién te Tallen die onder Fraukryks protectoraat alaan en dan alles weg te roofen wat nq krygen kan lerwyl de buitgemaakte inwoners ala alar en rerkocht worden Sedert eenigen tyd toobde Samory neiging zich met de Engelschen in aanraking te stellen en nu werden de Franschen nog meer Op bem Terbitterd De geweren en kanonnen waarmede JB moiy ibans uitgerust ia werden hem maar de Franschen beweren door de Kogelaohe kooplieden gelererd De Franschen zallen nu nog twee nienwe Soudaneesche tirailleurcompagnién oprichten en da afdeeling Spahis versterken De onderdrukking van den slavenhandel is de leuze waaronder de Franschen veilig in het veld kunnen trekken Bovendien laten de verdragen met Engeland van 1889 1890 en 1891 den Franschen groote rqheid van handelen Volgens die verdragen staat het bekken van den Boven Niger dus ook Samory s ryk onder Fransch toezicht Het bericht vau den dood van Ménard is een reden voor de Franschen om krachtig op te treden Tol heden aren de berichten van do expeditieHénard allergunstigst geweest Hij was door de verschillende stammen vriendelyk ontvangen bad verscheidene verdragen met de inboorlioKen gesloten en was reeds weder op den terugweg naar SaintliOttia In het gezicht van de kust is hg dus vergaan I Onmiddellijk na Faschen zegt de Berlijcsche cornapondent van de Timet zal Von Caprivi eenige eken naar Carisbad gaan Weken geleden drong de keizer er reeds op aan dat de kanselier eens wat HMt zon nemen De keizer stelde zelfs een zgnet laatsloten ter beschikking van den kanselier In parlementaire kringen wordt echter gefluisterd dat bet vertrek aaar Carlsbad niets is dan een voorteeken van Von Caprivi s aanstaand aftreden Sommige bladen beweren dat men de beraadslaging over Graaf Kulenberg s salaris als minister preaideiit uitgesteld heeft omdat bet onnoodig zou zijn veel moeite te doen daar Euleuberg toch binnenkort het kanselierschap met zgn waardigheid als ministerpresident zal vereenigen Hen kan zich dus nog op vele verrassingen voorbereiden Volgens de Kmizeitung zal de conservatieve partij in bet Pruisische Huis voor afgevaardigden zich onmiddellijk na bet Paauh reces bezig houden met wijziging en aanvulling van bet conservatief programma Daartoe zijn ten opzichte van vier punten aamelgk joden quaestie beursbervorming bandwerkatand en landbouw voor ieder twee rapporteurs benoemd De gedelegeerden der doctrinaire liberalen en der progressisten te Brussel ziju bet na herhaalde beraadslagingen eens geworden over een vergelgk tusschen beide Iractius teneinde bg de aaustande verkiezingen voor de constituante een gemeenschappelgke candidatenlijst aan te bieden Men is overeengekomen om de wederzijdscbe vereenigingen een compromis op de volgende grondslagen voor te stellen De candidaten der twee vereonigingen zullen zich verbinden de opheffing te eischen van eiken directen of indirecteu census en het opnemen in de grondwet van hel beginsel der toekenuing van het kiesrecht aan alle meerderjarige burgers maar terwijl de can didaten der Association hun stem znllcn geven aan bet onbeperkte algemeen stemrecht zullen de candi 1 dateu de Ligue het denkbeeld verdedigen dat de uitoefening van het kiearecht aan voorwaarden behoort gebonden te zijn waardoor de ongrletterden en bedeelden daarvan zullen zgn nitgesloteu intusschen znllen zij slechts verlangen dat die voorwaarden gesteld worden bij de gewone kieswet zoodat uitbreiding der kies be oegdheid in hot vervolg zou kunnen geschieden zonder grondwetsherziening iVan beide vereenigingen is nu de beslissing cf zg dit vergelijk aannemen BUBOELIJKE STAND GEBOREN 6 April Cornelis ouders F K TJrbanua en S Vermei Wiebrand ouders K J van der Meer en 6 Feddema OVEELEDEN 7 April E van der Wal 10 m A van Üuijn 6 w 8 J van der Wolf huisvr van G M Wocrlee 90 j ONDERTROUWD C Vet 39 j en E Heij 86 j J H van der Hegge Zijnen te Haarlem 82 j n J S M P Temminck 34 j PETROLEUM NOTEEKIIMGËN van de Makalaars Caatzlaar Schaltw k Rotterdaoi De maikt waa beden onveinderd 1 00 TankfuBt ƒ 6 80 Geïmporteerd fust 6 40 Mei n Juni lsvering tjK Svfêembtr Oeto ber November en December levering ƒ 6 60 Advertentiën Weerbaarhelds ereealglng BÜRGERPLIGT Aanvanff der Schietoefeningen op ZONDAO 10 APRIL 1892 voormiddag ten 10 nre HET BESTUUR Mea biede liet geluk de hand 500 000 Mark als hoofdprgs in bet gelukkigst geval biedt de nieuwste fTOOte Acldferlotillf die door de Hooge Regeering van Hainbur goedgekeurd en gewaarborgd is De voordeelige inrichting van het nieuwe plan bestaai daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 vei lotingen van 100 000 loteu 50 200 prezen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige besliasing zullen komen daaronder znn kapitale prgzen van eventueel 000 000 Hark bg uitnemendheid echter Iprgs a M 300 000 Iprgs a M 200 000 Iprgs a M 100 000 Iprgs aM 75 000 Ipnjs sM 70 000 Iprgs aM 65 000 2 prijzen a M 60 0001 Iprgs aM 55 000 ipf i aM 90 000 Ipnja iiM 40 00 Ipnjs aM 80 000 8 prijzen a M 15000 26 prijzen a M 10000 56 prgzen i M 5000 106 prgzen a M 8000 203 prgzen ïi M 2000 6 prgzen a M 1500 606 prijzen a M 1000 1060 prgzen a M 600 30930 prgzen a M 148 17168prgzenaM300 200 150 127 100 94 67 40 20 De prgstrekkingen zijn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prgstrekkiog dezer groote door den Staat gewaarborgde Qeldverloting kost 1 geheel origineel ot slechts M 6 of 3 60 1 half 3 1 80 1 kwart l i 0 90 tegen inzending van bet bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene OrMoeele Loten zelf in banden Bij iedere bestelling wonit bet vereischte officieele plan ivaarait de verdeeling der prijzen op de verschillende klaasen alsook de betreifende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers ooaangevraagd na elke trekking de officieele lijaten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door bet geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele ben ijzen de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Hark SöO OOO 100 000 80 000 60 0 0 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eeoe zeer werksame deelneming epaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 16 APRIL e k te doen toekomea KAUFMANN SIMON Bauklers en Geldwisselaars iu Haniburx P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verlo fing ter deelneming inviteeren zullen wg ook voor het verfolg bemoeid zijn door een stipte en recele bediening de tevredenheid van onze gebeide Begunstigers te erwerven Openkre Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 20 APRIL 1892 des mor gans te elf nren in hetEoffiebai HABifoNiB aan de Markt ten overataan van den Notaris ti C FORTUIJN DROOQLEEVER van No 1 Een aangenaam gelegen goed onderhouden eu gemakkelgk ingericht Woonhuis en Erf aan de Westhaven te Oouda Wyk B No 147 Te aanvaarden 1 Juni 1892 Het Huis bevat beneden twee Kamers Eenken ea Kelder en boven drie Kamers Dienstbodenkamer en Zolder het is van waterleiding en gasleiding voorzien en No 2 Een HUIS en ERF in de Minderbroedersteeg te Gouda Wyk B No 101 Verhuurd bg de week voor ƒ 1 De veiling van bet ter verkoop aangekondigde Unis en Erf aan den Kattensingel te Gouda gaat viet door De perceelen zyn de laatste 3 werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 4 oren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Opeobare Verkoopingf te GOUDA op Oinsdaff 86 April 1893 des morgnns te 9 uren aan het Hnis Wijk O No 1 aan het Nonnenwater ten overstaan van den Notant G C FORTUIJN DROOGLEEVER van Eenen netten en goed onderbonden INBOEDEL bestaande uit Mahoniehouten en andere Meubelen Bedden en Beddengoed Gewerkt Goud en Zilverwerk en zoo voorts De goederen zgn daags vóór de Verkooping te zien des morgens van 9 tot 12 eu des namiddags van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris PORT a PORT EN in diverse fijne kwaliteiten bij M J DE GHAAF HOOGE GOUWE 255 Het beste Foetismiddel is thans PÖETS PASTA DE SABEL Oedeponeerd rfnnm Tm ITTTr Fabneksmerk oini 1at daarin VEHBBNZQD ïb wat tot nu toe niet waft verkregen een onovertroffen Poetsmiddel voor Metalen ea Olamv erkaii tegelijk dat ntet vlekt niet Btmft de voorwerpen i iet aantaat geen vergift bevat en daarbij vlug en sindeluk werkt Het beste voor ieder die te poetsen heeft Alom verkriigbaar 6 cents per stukje met volledige HoUanaftohe gebruiksaanwijzing Oeneraal Agenten voor Nederland en Koloniën M f PÏB R ZONSN te Wormerver Voor enkele grootere plaatsen worden nog uiuluitead engros verkoopers fcwcht Condiu D c uuivraac Piieuwste Voorjaars enOOTE KEUZE LAGE PKUZEN Alsmede ruime kenze zeer T srdeellge TRICOT TAILLES I G HOUTMAN Markt 53 Hoek Kerksteeg mm Onovcrtro ffep KWA LITEIT Alom Tsrkrügbaar In bussen van ƒ 1 60 ƒ 0 85 en 0 45 CACAO IrRnnTES Westzaan Il tt W M 41 JJM Opgericht 182S TTergrelljDst d © TXT IT 3 B 3 vaxi W afGn ay met die van andere Firma s alvorens Uwe Bestellingen te doen PRIJSCOURANT franco op aanvraag Verkoop bj elke hoeveelheid Tke Continental Bodega Company Firma T CRBBAS Govtda Thei nlimntal Handelaren In Wyn Bier en Gedlste eerd FabrikaDlcD vao Melaalvrij Mineraalwater Al onze wijnen zijn per glas te proeven in onze Bodega ten einde verder ieder in de gelegenheid te stellen ook met onze UITMUNTENDE BIEREJN LIMONADEN enz kennis te maken stellen wij die van af heden ook per glas verkrijgbaar in het proeflokaal Onze Lager en Gerste bieren leveren wij op flesschen die één Liter en halve flesschen die een halven liter inbonden terwijl onze prijzen niet hooger zijn dan van hen die op flesschen van veel hleineren va aavA leveren en statie geld niet berekend wordt Vraagt uitgebreide prijscouranten PEOENIX BODEGA Terstond gevraagd een Nette Jongen als ïriellz i er Zich te vervoegen aan de Bodega s morgens van 10 12 uur Brandstoffen ADVERTENTIËN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadel k opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Door fam omst wordt in een flinke gemeente van Z H te koop gepresenteerd een goed beklante ZA K zgide Handel in Steenkolen Cokes Turf enz benevens Grinthandel groot Pakhuis met Bovenzolder voor ruime berging benevens Tuin Alles zeer gunstig gelegen aan groot vaarwater Koopsom billak Ben kapitaal circa twee mille Bew van omzet voorhanden Blieven franco lett A V hg den Boekh PPAÜTH te Bodegraven SEQÜAH 3 Cents Sigaar V GRENDEL mum im MARKT A 68 GOUDA Specialiteit in lieeren Mode en $ port Arti elen Groote kenze in Engelsche en Scbotsche Stofien Abonnement fl 95 per jaar Het eerste jaar een COSTÜUM twee PANTALONS en een DEMI SAI80N Het tweede jaar een COSTÜUM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behoudt de Kleedingstnkken en betaalt per kwartaal vooruit Wensoht men het eerste jaar de WINTERJAS en het tweede jaar DEMI 3AIS0N dan betaalt men fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Gulden Stalen worden Mn hnis bezorgd Natuurtvollen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULÜS Marchand Tailleur Markt A 68 Gouda Q SOOS Markt JALOUSIEBAND GORDIJN en JALOUSIEKOORD wit of grauw MEUBEL en SCHILDERIJKOORD in alle fraaie kleuren per el of afgepaste stukjes COMMISSARISSEN voor de bereiding en nitdeeling van SOEP te Gouda hebben de eer aan de deelnemers kennis te geren dat de Rekening van Ontvangst en Uitgaafgedurende den Winter 1891 92 veertien dagen ter visie ligt ten Kantore van den Penningmeesterden Heer H GROENEN DAAL des middags van 12 1 uur W J FORTUIJN DROOGLEEVER Voorzitter H G flOEFHAMER Secretaris Gouda 9 April 1892 Chr Jongelings Vereeniging DANIËL te Gouda Bovengenoemde Vereeniging hoopt D V MA A yO AG 18 APRIL 2de Pa sehdag haar 28 j rig bestaan te herdenken Het openbaar Verslag zal plaats hebben in het lokaal tot Heil des Volks aan de Peperstraat alhior des namiddags om 3 uur Waarb als Spreker zal optreden den WelEerw Heer D A WABTMNA Toegang Vrfl HET BESTUUR Wettig gedeponeerd BIJ BIE lOEST gebruik DBOPuitde BLIKKEy TBOMHandelsmerk M E Ij van I KATER Co Groningen Elk stukje DROP heeft de vorm van een zittende K AT Alom verkrijgbaar