Goudsche Courant, dinsdag 12 april 1892

Schoenen en Laarzen Magazijn De Roode Laars hoek Tiendeweg 71 Gouda JB is liet grootste test gesorteerde het vertrouwdste en soliedste 09 mmU M mmt umm m muia es oasTMm Schoenen inagrazijn DE ROODE LAAHS verkoopt niet anders dan prima oordBrabantsch handwerk jyemaakt in de beroemde Schoenen en L en WaaLiT tZ l af 1824 te Oosterwi en Waalwijk Hierdoor kunnen en zullen wij blijven doorgaan aan de bekende lage prijzen te verkoopen Zie de lage prijzen in de Étalages Reparaliën en aangemeten werk worden voortdurend nel en billijk Dinsdag 11 April 895 4808 GOUDSGHE COURANT ISieuwè en Advertentieblad hoor Gouda en Omstreken De inzending van advertentlön luui geaohieden tot Mn uur dea namiddags van den dag der uitgave AanbeTelend J p HB88EL8 S Markt GOUDA Opening van het Zomersaisoen De laatste J ioumautës S VOOR JA A KSMA NTELS SrOFJWAl TELS voor Dames en Kinderen Gekleurde en Zwarte JAPONSTOFFEN F 0 3 1 ta isi e K ato ean ean VTTRAGES en AFGEPASTE GORDIJNEN Buckskings Cheviottes en Fantaisiestoffen voor Heeren Costumes Jongeheeren Pakjes en Demi Saisons Ook worden COSTUMES en MANTELS op onsAtelier vervaardig d C F BUSCH ontvangen groote sorteering in alle genre s en prijzen Gouda Snelpersdruk van A Brixkhak k Zoon Ten OTerstaan Tan Mr I MOLENAAR Notaria te Waddinxveen zallen in bet openbaar worden rerkocbt op Maandag 11 April 1892 ten U onr s morgens in het Café Het Schaakbobd te Gouda E ïï N WOONHUIS WINEEL EN WOOiVBUISenPAKBUIS geleekend C 157 en 158 naaat euaan elkander gesitueerd allergonstigit op de eOOGE GOUWE binnen C3 O TJ D te zamen groot 245 centiaren en nitmantend geschikt Toor elke groote veel roimte en goe den stand behoevende Zaak Te Teilen in 3 perceelen Zooals in t breede is omschreTen in de billetten aan t bieden in combinatiën en in massa AanTaarding en betaling op I JUNI 1892 of zooreel Troeger als kan worden geconvenieerd met den Eigenaar den heer F HERMAN Pï die genegen is der kooppenningen gere tigd te laten op het Terkochte onder Ie hj pothecair Terband tegen 4 pCt renten en op de gewone conditiën Bezichtiging op 7 8 9 en 11 April op de gewone nren Nadere informatiën bg genoemden Eigenaar te Gouda en Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Tan welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdnrend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prgs per flacon 35 Oents @ Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bg het gebruik Tan Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 oaWent Depóthouder L A de V LETT EB Markt 97 naast het Hotel foit ZALM r De uitgaTe dezer Oouraut geschiedt dagelgks met uitzondering tbu Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 tmaoa per post 1 70 Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 11 April i892 In de roormiddag godsdienatoefening in de groote of St Janskerk fiel gisteren een der pijpi n van hel orgel met donderend geraAa naar beneden Uit braoht uit den aard der zaak heel wat ontsteltenia te weeg De predikant stelde echter de gemeente spoedig gerast door mede te deelen wat er geschied was waarop hij zijne leerrede kon verrolgen Het mag zeker wel onder de zeldzaamheden worden gerangschikt wanneer een werkman een reeks van jaren bg één patroon of firma in dienst is en waar dit het ge al is bewijst het do goede verstandhouding tusBchen beiden De borstelmaker 8 C van HoofF herdenkt morgen Düisdag den dag waarop hü vóór 42 jaren in dienst trad bij don heer 8 8 Polak borstelfabrikant op den Tiendeweg w werkt nog evea flink aU nltqd Waarlijk eeu voorbeeld dal navolging verdient Gisteren heeft het gerecht uit Rotterdam zich naar Berkonwoude begeven ten einde een onderzoek in te stellen naar een vermoedolijken moord gepleegd door een stiefvader op zijn 2 j jarig dochtertje De hh geneeskundigen Spruijt en Beekenkamp hebben de gerechtelijke schouwing gedaan Te Berlijn kon men in den laatsten tijd allerlei sterke meuscben bewonderen o a miss Abott Karl Abs en daarna Mr Huil bijgenaamd de man met het steenen hoofd Deze is nog slechts 28 jaar maar hij beschikt over Herculische krachten Hij is zeer slank van gestalte doch hij beeft spiuren die oulzag inboezemen en hem in staat stelUn enorme gewichten te vertillen Doch hij doét meer Naar hel Tramch DEBDE GEDEELTE IL tS4 Daarvoor zou hij bij het huwelijkscontract het geheole fortuin van Gaston hebben moeten afstaan ten gunste van Siite En al had hij het gedaan had hij hem dan wel iets anders gegeven dan hetgeen hem toekwam Maar dat was nu eenmaal uiet geschied eu wanneer Sixto hem bedankte voor een of ander geschenk kon hij uiet calaten te blozen zijn edelmoedigheid was loch immers niets anders dan terugbetalen Terwijl hij zoo bleef overhellen vandaag naar deze morgen naar de andere zijde zondor tot een beslissing te komen ontving hij een bezoek dat een eind maakte aan zijn besluiteloosheid namelijk van een zijner bloedverwanten zijn neef Pedebidou met wien hij vroeger zeer vriendschappelijk had omgegaan en die later verscheidene malen bepioefd had Gaston en Barinc weder tot eikonder te brengen Deze Pedebidou wiens kantoor oan het hoofd hij buigt een ijzeren gaspijptosschen de tanden krom pijkers zonder punt slaat h j met de luist in een plank tegen zijn voorhoofd slaat hij een dikke plank tot splinters en ten slotte slaat een smid op zijn hoofd een steensoort tot gruis Het Circus Benz kon dat alles niet lijdelijk aanzien on het engageerde een ithleet den heer Basso die alle kraohttorren zou overtreffen Voor de aardigheid draagt deze hoer Sen lerend paardencirous rond en wacht dan tot Onn den toestel in het circus opricht waarop hij zfn monstertoer zijn eigenlijke tour de farce 2 1 ten uitvoer brengen Deze bestaat in het oplichten van een geheel orkest beslaande uit twaalf man Basso gaat op eau platfofu staan en steekt zijn hoofd door de lis van een sterken lederen ring Aan dezen zit een sterke ketting die door een gat van het platform loopt es vaat zit aan een weegschaal waarop het orkest phuls neemt Zoodra Baasn zijn hoofd door de lis gestoken hoeft en de muzikanten beneden hem voeten dat zij rijzen be gitttkel r k es Ie apdes llbMang hy het op deee wijze tnssoheu hemel en aarde kan laten zweven is nog niet geconstateerd maar in het circus doet hij het zóó lang dat het publiek genoeg er van heeft en door zijn ongeduld naar een nieuwe vertooning blijk geeft dat het genoeg is De belangstelling is daarom niet te minder groot want avond aan avond is het bij Bunz vol om de reuzenkraohten van Basso te bewonderen Athleten in eigenlijken zin zyn er echter tegenwoordig niet meer Wat ij athleten noemen zijn menseben met buitenitewone licbaamskracnt Bij de ouden naren de athleten eigenlijk kampvechters die bij feestelijke plechtigheden en spelen het worstelperk betraden en er een handwerk van maakten door gymnastischen strgd die kracht en behendigheid des lichaams vereisckte de oogen der toeschouwers te verlustigen stond van den handel in gezouten visch te Orthezen Bayonne ging voor zeer rijk door en Barinc be I schouwde hem ook als zoodanig maar reeils bij het begin van het gesprek werd het hem duidelijk dathij zich hierin vergiste i Waarde neef begon Pedebidou zonder deminste verlegenheid ik kom 40 000 gulden van je vragen die ik uoodig heb voor den vervaldag van mijn wissel GS i Dat is de handel bankroeten in het buitenland vertragen reeds twee maanden de acceptaties van mijn wissels en ik van mijn kant heb mij voor belangrijke sommen verbonden Maar ik heb geen 40 000 gulden te misson het huwelijk mijner dochter de inrichting van haar woning de uitgaven voor mijn eigon landgoed Ik traag slechts om je handteekening Teekenen is betalen Niet bij mij Ga mee naar huis dan zal ikje mijn boeken laten zien mijn toestand ia slechts voor hel oogenblik in do wor volstrekt niet wanhopig Bsrinc was gehoel ontdaan ware hij vrij geweest meester over zijn fortuin dan zou hij zondor aarzelen zijn handteekening hebbeu gegeven aan zulk een vriend die hem ze zoo eerlijk kwam vragen dat bet hem niet kor geweigerd worden maai nu zou hy niet zichzelven verbinden maar Siite Weet je sprak hij verlegen indien ik aedert ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dei Maandags verschgnt In de Ilias van Homerus vindt men ze reeds vermeld waar de worstelspelen werden voorgesteld ter eere van Patroclus Eerst na het jaar 400 vóór Chr begonnen jongelingen uit den geringon stand zich gehoel aan de worstelkunst te wijden Toen werd zü een beroep aan bepaalde regels gebonden Zoo vertoonde zij zich vooral te Bome Volgens Livius zijn er de eerste athleten uit Griekenland afkomstig in het joar 161 vóór Chr opgetreden Later vinden wij hen vermeld bij de trawanten van SttUa en Cesar Het beroep van athleet bereikte zijn volkomenheid onder de keizers De athleten werden toen Xy tici genoemd daar zij hunne oefeningen hieldeii in overdekte gangen die men met den naam van xyati bestempelde Gilden van hen vond men iu nagenoeg alle groote steden des rijks en de roemrijkste daarvan waren behalve die te Bome die Ie Napels te Puteoli te Cyrene te Alexandria en iu de steden van KleinAzie De athleten traden er op in de voornaamste spelen en de overwinnaars werden op eeuc ehitterende wijze beloond De athleten waren of uitsluitend wedloopers worstelaars of vuistvechter of pancratiasteu worstelaars of vuistvechters of vijfstrijders pentathloi namelijk wedloopera springers worstelaars speeren diicuswerpers Da wedloopers waren ook nog weder in klassen verdeeld stadio diaulo en poplitodromen De agonisteu in de ridderlijke worstelspelen in de hippodromien te Bome circenses met hunne wagenmaniiers behoorpn eigenlijk uiet tot de athleten on de gladiatoren of zwaardvechters evenmin De athletische worslelatrijd van later dagen onderscheidt zich van dieu der grooie Grieksche feesten door meer kunst en krachtvertoon Voorts maakte men ondericheid tusschen lichte en zware gevechten Tot do lichte behoorden de wedloop en met uitzondering van het worsteion de overige deelen van het pentathlon namelyk de ik in het land terug ben alles had geleend wat men mij had gevraagd zou er niet veel meer over z n Hoeveel heb je geleend Niets Du heb je alles nog Maar Kan je of kan je aiet doen wat ik vraag Er volgde een oogenblik van stilte pijnlijk voor beiden maar vooral voor hem op wiens antwoord werd gewacht Maar Pedebidou was een resoluut man Hij stond aanstonds op t Is wel sprak hy ge zijt een slechto rijke ik betreur het ik betreur bet ten zeerste u io de noodzakelijkheid te hebben gebracht mij dat te toonen ik zou dat niet hebben verwacht van iemand die zoo onder de armoede heeft geleden Ik verzeker je dat ik hot niet kon Je fortuin is van jeielven Neen van mijn kinderen Vaarwel Barinc bracht een verschrikkelijken nacht door den volgenden ochtend vertrok hij mot den eersten trein naar Bayonue eu begaf zinh regelrecht naar bet huis van zijn neof Ik breng je mijn handteekening sprak hy zoodra hij bet kantoor binnentrad waar Pedebidou bezig was de post na te zien Bij het hooren van deze woorden stond Pedebidou haastig op en drukte Barinc de hand