Goudsche Courant, dinsdag 12 april 1892

tflOBK è fpoer sn de diacus worp Het sohitterenast Tertoonde lioh de kunst der athleten in de iware gevechten in het worstelen het vuistgevecht D het panontio l e beroemde geneesheer Boerhaave beeehoawde reeds voor tweehonderd jaar de tabak als een geschikt middel tegen honger Het schqnt dat de kracht ob iwara inspanning en vermoeienis te kunnen weerstaan heu j geestelqk of lichamelijk door de tabak versterkt Het gevoel van verlatenheid wordt dragel ker door het gebruik van tabak en ze is de voortdurende troost van hen die een eenzaam leven leiden als herders en jagers Een gevoel van onrust en ontevredenheid ontstaan uit moeilgk uit te drukken verlangens uit denkbeeldige teleurstelling en onaangename voorgevoelens meestal bekend als verveling is de oorzaak van veel ongeluk in de wereld Deie ongelukkige gemoedstoestand verdwgnt door den kalmeerenden invloed van een sigaar en de grdrnktheid CD somberheid zgn spoedig verdwenen Daar een groot deel van eiken dag niet zonder zorgen voorbijgaat zal onze mate van geluk in iNt leven niet weinig afhangen van onze geschiktheid om het met gelatenheid te dragen Uit de tabak ons daarby goede diensten bewgst dat ze ons in staat stelt met meer welbehagen hel leven te beschouwen zal wel worden toegegeven door ieder die de tabak kent Dat zy ons helpt om zwaren arbeid met minder vermoeidheid te verdragen is evenzeer waar De vlugste schrijvers gebruiken gewoonlgk tabak en kunnen zonder deze niet draelfde boeveelheid arbeid in denzelfden tijd verrichten en zij die aan nieowsbladen of andere periodieke geschriften waarbij spoed vereischte is arbeiden kennen eerst recht de waarde daarvan In gevallen van asthma wordt de tabak door de geneeskunde oog aangewend in vereenigiog met strsmoniam enz Het gebruik van de tabak kan echter niet ia vergelijking komen met haar invloed op maatschappelijk gebied Onder hare vele weldadigen eigenschappen behooren in de eerste plaats die om den arbeid te verlichten en leed te vrrzachten Zij is ten onrechte wel eens een vloek genoemd maar zij die het meest over haar verderfelijke gevolgen schreven hebben er meestal geen gebruik van gemaakt De heer H H T Bekenkamp legde Zaterdag aan de universiteit te Groningen met goed gevolg bet Ooctoraal examen in de geneeskunde af Veiligheidsnetten aan electrische trams in Amerika Amerika is het land der cowcatchers Men moet al weinig op technisch gebied zijn ontwikkeld om niet bij het zien van een plaat of teekening van een locomotief voorzien van een half kegelvormig hekwerk aan cte voorzijde deze terstond als een Amerikaanacbe type to herkennen Het ia op de uitgestrekte Ignen door streken waar als vanzelf de baan niet bewaakt kan worden dan ook noodig diergelijke toestellen aan te brongen zoodat runderen die zich op het spoor mochten bevinden worden opzij geworpen en niet door overrijden gevaar voor ontsporen enz ontstaat Zeer v er is dit principe doorgevoerd door de Cheater Manufacturing Company te Boston die aan electrische trams een soort i mancachors aan Maak je wissels klaar zeide Barinc zich vergisseode in de oorzaken van deze ontroering Je weet niet hoe deze handelwijze mij treft maar het is te laat beste vriend ik kan je handteekening nu niet meer aannemen Weiger je riep Barinc uit Gisteren k6n ik het je vragen omdat ik overtuigd was dat je geld geen gevaar liep heden nuik weet dat het verloren zou zijn mag ik het niet aannemen ik heb bericht ontvangen van meerdere Mlieten nu is het gedaan met mij Ondanks het leed dat deze tgding hem veroorzaakte moest Barinc tot zijn schande bg aicbzelven erkennen dat bg een gevoel van verlichting ondervond Arme vriend sprak hij arme vriend I Ea gedurende eenige oogenblikken spraken zg over de ramp Maar toeo Barioc wedei op de straat was gevoelde hg tot ziju verbazing dat hij wederom de slechte rijke was geweest zooaU zgn neef hem bad verweten Hij zou bet niet lang meer zijn ni Het testament mo t dus aan Sixte worden afgegeven en het fortuin geheel in zijn handen overgaan Barinc s rust zijn waardigheid zgn eerlg kheid iscbten bet zoo met groote meerderheid verworpen erenals eenige jaren later een gelgk plan van Stead door het postbeheer in Engeland werd afgekeurd In Finland Polen en het overige Europeesch Rusland zgn echter de gestempelde enveloppes de postzegels voorafgegaan Ze kwamen er in 184S 1851 en 1848 in gebruik tarwgl de poatzegels in 1868 18S7eD 18t6 volgden Snelheid van beweging Het is niet onaardig eene vergelgking te maken tusschen de snelheden waarmede meuscheu en dieren zich bewegen kunnen Als uitgangspunt da Engelsohe land mgl van 1608 M nemende werd niet lang geleden door de Kan piom medegedeeld in eiken tijd bovengenoemde afstand werd afgelegd Door een wandelaar in 6 4 minuut terwgl een gewoon mensoh uur op uur marcheerende d i een uur gaans of 5666 M in 60 minuten afleggende over dien weg 17 4 minuut zou gedaan hebben Een hardlooper in 4 2 minuut eeu zwemmer 28 3 minuut een roeier in 5 7 minuut een schaatsenrgder in 2 2 a 2 8 minuut naargelang de wind hem al of niet gunstig is een paard rennende in 1 6 minuut dravende in 2 minuut een stoomsohip in 21 minuut snelheid ruim 22 knoopen een wielrgder gemiddeld 2 6 minuut j eenspoorlrain 60 seconden eene snelheid overeenkomende met die van 116 K U in bet uur terwgl een gewone sneltrein hoogstens 66 K M in het uur d i met eene snelheid van ongeveer 12 loopt Bovengenoemde snelheden vormen het zoogenaamde wereldrecord over de Ecgelacbe mijl Intussohen mag niet vergeten worden dat dergelgke groote men is bijna geneigd te zeggen fabuleuze snelheden niet lang kunnen worden volgehouden ten minste daar waar het menschen en dieren geldt Zij zijn dan ook te beschouwen als eene uiterste inspanning van hetgeen over een betrekkelgk korten afstand kan bereikt worden maar als zoodanig toch nog zeer merkwaardig Een goede postduif legt een Eng mgl gemiddeld in 1 5 minuut af B j matigen wind de richting van beweging kan die snelheid lot 1400 M atggen Bg tegenwind vermindert die snelheid soms tot 800 en 600 M per minuut In het algeqieen kan worden aangenomen dat de wind met de helft van z jn eigen snelheid vertragend of veranellend op de vliegsnelheid der duif werkt Den 10 Mei 1890 legden 10 postduiven den weg tusschen Rome en Florence afstand 816 kilometers binnen 4 uren af da eerstaankomende duif hail daartoe slechts 3 n 9 m besteed en bare vliegsn l beid brdroeg dus niet minder dan 1670 meters per minuut Dit was alleen door den voor eeu duif betrekkelijk korteu afstand en door voordoeltge windrichting mogelijk want op zeer groote afstanden van tgir 00 K M waarvan i gedeelte over zee wordt d gemiddelde vliegsnelheid dor duif blgkeas de ondervinding op slechts 850 M per minuut gerekend Bij vlieufgden van 5 tot uiterlijk 10 uren kan onder norm ile omstandigheden door haar eene gemiddelde snelheid van omstreeks 1100 M per ntinant d i van omstreeks 12 bereikt worden Trouwen of Khadevergoeding I eene variatie op het bekende je beurs of je leven I levert het volgiinde Voorheen kon men in België een engagement zelfs op den dag voor het trouwen nog afmaken zonder tot eenige schadevergoeding gehouden brangt Het eeiige vertehtl U dat terw I de buffels der prairiën door de locomotieven worden opzg geschoven deze toestellen aan de trams de beleefdheid kebbao een ieder die ziob op het spoor bevindt in een stevig net op te vangen Aan da voorzgde van den tramwageo wordt een driehoekig stalen raam aangebraekt zoodat ééa zgda op 9 inohea a tsMl van dea grond komt te liggen over dit raam wordt een net gespannen loodaaig dat het schuins naar boven afloopt nuar den bovenkant van het slikbord van de traiu terwgl de onderste ribben van het raam van een veerenden gut tapercha band wordt voorzien Bevindt zich nu iemand tusschen de rails die bet naderen van de tram niet bemerkt dan wordt hg even boven de enkels door den gutta percha band aangestooten en tuimelt achterover in het net zonder ongelukken te krjjgen In het geval dat kinderen plat op den weg liggen en missohien nog onder het net door mochten schuiven is voorzien door een soort van schep die onder het balcoo is aangebracht en die tevens dient om kleinere voorwerpen weg te nemen Ten aansohouwe van verscheidene autoriteiten werden kort geleden proeven met dit toestel genomen Van stroo en zand werd een pop gemaakt en in verschillende standen op de baan gepUatat en dan door de tram met afwisselende snelheaen aangereden In alle gevallen viel de pop in het net zonder hevige schokken In de drukke Amerikaansche sleden waar deelectrische trams met groote snelheden door de straten ryden is zulk een inrichting zeker niet misplaatot Jnd Mercuur Uit de geschiedenis der brieven frankeering Voor de personen die het gevolg uitmaakten van Koning Lodewgk XIV bestond een middel om door tUBschenkomst van des konings boden briefwisseling te honden met de vrienden te Psrgs wanneer Z M zich buiten de residentie bevond Zij hadden namelgk daartoe zekere merken te hechten aan de brieven door hen verzonden ot aan hen gericht Ër bestaat o a nog een brief van Mlla de Soudery die van zulk een teeken is voorzien Men zou deze de oudste postzegels kunnen noemen De leden van bet Engelsch Parlement verkregen tusschen de jaren 1635 en 1642 vrgdom van brie port voor alle brievep door hen afgezonden of voor ben bestemd daartow moest de onveloppe van hunne handleekoning voorzien zijn Het gevolg was dat er een vrg uitgebreide handel ontstond in dergelgke geteekende envelloppea waarvan weldra vela nagemaakte uaamteekeningen droegen Du voorrecht werd in den loop der vorige eeuw wel herhaaldelqk beperkt doch eoiat in 1840 voorgoed afgeschaft Men berekende dat dit misbruik aan de schatkist een nadeel berokkende van ruim een half millioen gulden in 1730 en van ruim een mtllioeo in lt60 Nog in 1837 werden er ruim drie millioen aidu geteekende brieven verzonden Het idee van gestempelde of gemerkte enveloppes is dus dat der postzegels voorafgegaan Reeds voor Sir Bowland Hill zgne denkbeelden omtrent de postzegels uiteenzette had Treffenberg in Zweden 23 Maart 1823 het voorstel gedaan van Staatswege gestempeld papier uit te geven voor enveloppes die vrijdom van port ouden hebben Het werd eohte Deze handeling was trouwens ook niet zoo heldhaftig als zij in het eerste oogenblik wel scheen of het fortuin in zijne handen bleef of overging in die van zzn schoonzoon Anie zou er toch altgd van genieten want bij kende Sixte als te rechtschapen en te verstandig om hem in staat te achten het te verkwisten of er een slecht gebruik van te maken Bij deze overgave van het testament deed zich echter een moeilijkheid voor die bij niet dadelijk wist op te losse Het beste zou zeker wezen wanneer Sixle bet bij toeval vond in de schrijftafel var Gaston op de mjz zooals bij het zelf hnd gevonden maar daardoor moest bet eerst weder in die schrgftafel worden gelegd en daar Barinc er den sleutel niet meer van bad was dit middel niet goed uitvoerbaar en moest hij zijn toevlucht nemen tot een dat oog eeovouiliger was Op zekeren Zondagavond dat Sixte met Anie per rijtuig naar Bayonne zou lerugkeeren gaf Barinc hem met een zoo onverschillig mogelgk gezicht een pakket Wat wilt ge dat wg daarmede zullen doen papa vroeg Anie Dat ia voor jou van geen beteekenis het zijn papieren die Sixte aangaan en ik veronderstel dathij ze wel met belangetelling zal lezen Wal is het dan j Eenvoudig de brieven die ge aan Gaston hebt geschreven van af uw kinderjaren tot aan zijn dood en ook verachillende kwitanties Dal alles is bg de = inventaris gevonden in een lade die aan Sixte was gewgd maa zg hebben het ter zgde gelegd als zgode stukken zonder waarde ik heb al lang verzuimd ze je te geven Barinc sprak op luchtigen toon en nam daarna haastig afscheid Maar drie dagen later ging hg bij zijn dochter dejeuoeeren verlangend te weten of Sixie bel pakket had geopend bij vond het ongeschonden zooals hg het zelf bad dichtgemaakt op de schrgftafel liggen Zoo beeft je man dat pakket nog niet opengemankt vroeg hij Als Sixte thuis komt is hij al i overvoerd mei de papieren die de generaal hem uiat lezen en schrijven dat hij er geen zin meer in had Hg zou toch beter doen ze niet te laten slingeren hel pakket omvat zijn geheele jeugd Ik zal het hem zeggen Vrijdags toen hg weer aankwawy onder een of ander voorwendsel want het was niet zijn ge woonte tweemaal in een week do reis naar fiayonne te maken vond hg bet pakket nog in denzelfden staat Hij wachtte den Zondag af maar noch Anie noch Sixte spraken van iets en er scheen dus ook oieta bijzonders te zgn JTorit verwlgd 19 zgn Dit is nu veranderd Een jong Brnsselschkoopman was met een meisje uit Riga geëngageerd go gaf haar kort voor het huwelijk haar woord tong meenende klaar te zgn De vader echter eischteichadevergoeding en wel 60 000 francs zoowel weleos de moreele schade aan de toekomst van betmeipje toegebracht als wegens de reeds gemaaktekosten vpor installatie De rechtbank heeft zichbiermede vereenigd oordeelende dat wel is waar huwelgks belofte op zichzelf geen racht en heeft maar dat wie een ander schade berokkent deze moet vergoeden en bier wel van geen bedoeling tot beoadeeling was gebleken maar toch van eene buitengewone lichtzinnigheid die als schuld aan te rekenenis De rechtbank veroordeelde den jongen man tot 6000 fr aan het meisje en 9300 fr aan den vader benovens tot teruggave van nlle brieven portrettenen geschenken CTr D bl De Stallen van Koningin ictoria Een paar dagen na haar troonsbeüllmming schreef Koningin Victoria aan graaf Albemarie haar opperstalmeester Mylord wees zoo goed onmiddellgk zes oorlogspaarden tot mijne beschikking Ie stellen dat ik eene wapenschouwing kan houden over mijn troepen Deze strijdlustige aandrift der Koningin is met de jaren verminderd Sedert lang verschgnen de oorlogspaarden van de beheerscheres van het Vereenigd Koninkrgk niet meer op de paradevelden Hare Maesteit zit altoos in een rgtuig en rijdt altoos met letzelfde span Het heet dat zij honderd paarden gebruikt inderdaad zgn het er maar zes De vier en negentig anderen zijn er wel maar genieten de rustigste rust in de stallen van Buokingbam Palace zelfs zijn bet er maar twee die altoos gebruikt worden twee anderen die daarmede altoos bet vierspan uitmaakten en twee voor reserve De stallen zgn prachtig ingericht men laat ze zonder moeite door liefhebbers bezichtigen maar de bezoekers verwo ideren zich er tientallen van jaren dezelfde dieren te zien Blackman Cossack Phalanx Buckshorn Sewell bereiken een oiiwaarsofaijnlgken ouderdom dank zij de uitgelezen voeding ligging en verzorging afgewisseld met regelmatige gezond heidsridjes In dat alles kwam een tijdelgke verandering die veel op een revolutie geleek toen onlangs de knechts palfreniers alles was in beweging zenuwachtig afge jaagd Morgens begon de drukte voordat do zon sta den hemel was en s nachts om twee uren waren de laatste paarden en koetsiers nog niet thuis De gewone paarden voor den hofdienet waren niet voldoende zelfs de staatspaarden moesten worden aangesproken Dè staatspaarden zijn eene traditie zoo heilig als eene toch dateert zg eerst van de Hannoversche dynastie De eerste Georges brachten hun eigen aarden uit Hannover mee over zee de zwarten en offitbruinen zgn wel een beetje meer Engelsch geworden maar toonen toch nog sterk bun vreemden oorsprong Zij bebbon een afzonderlijken stal bet zijn allen hengsten en zij worden bijzonder gesurveilleerd en verzorgd De zwarte zijn stnatsiepaarden voor niet politieko gelegenheden ze zijn overigens geheel uit de mode zoodal niemand dan de Koningin zulke paarden heeft De kofiiebruinen trekken terecht de staatskaros zg brengen de Koningin naar het Parlement en stellen het paard voor dat het Huis van Hannover in zijn wapen voert Eenigen beweren dat deze paarden als zij ofgedankt worden aan paardenspellen worden verkocht maar dit is niet zoo het eenige waartoe zij worden afgestaan is voor trompelterspaarden bg de Life Guards de orerigeu sterven in dienst der Koniugin Als de staatspaarden in functie zgn moet hun staart gevlochten zijn met linten erin de zwarten met karmgnrood de andere met violet lint Dit ie traditie en er is slechts éénmaal vnn afgeweken In 1831 had de besluitelooze koning Willem IV na langen weerstand toegegeven het Pariement Ie ontWnden hij zou er dan ofscboou ongaarne heen rgden De opperatalmei ster deed opmerken dat het personeel geen tgd zou hebben om de staarten der paarden te vlechten AI zou ik in een cab gaan zeide de koning ik zal met dulden dat de koffiebruinen voor de koets komen als hun staarten niet gevlochten zijn Do ministers overreedden eindelijk toch den koning achter ongevlocblen staarten te gaan zitten maar de koffiebruinen haastig ingespannen schichtig en slecht gemend bohriktfu toen de wacht het koninklgk rijtuig dat voorbijreed salueerde De koetsier in plaats van de paarden in te houden vloekte tegen de soldaten de verschrikte paarden ijlden in woesten galop voort en de koning kwam als een orkaan te Westminster aan Den volgenden dag hadden de bladen het zoo opgevat dat de koning in zgn ongeduld om aan de wenseban van njn geliefd volk be te geven full speed naar het Parlement was gereden en de korte poos lAD populariteit die WïUem IV genoten heeft had bq aan de kaS ruinen te danken Het oudste dorpakerkje van geheel Nederland i at van Nyswilre bij Willem zou gevaar loopen van omvergehaald en a ebroken Ie worden Dit kerkje dagteekent uit het KaroliugiBoho tijdvak en vormt een zeer eenvoudig gebouw in klei en bergsteen opgetrokken oorspronkelgk bevonden zich op elke zgde van het gebouw drie kleine Romaansche venstertjes in den muur die dichtgemetseld zijn om plaats te maken voor nieuwere Het kerkje is noch van binnen noob van builen met sieraden snijwerk of beitelwerk versierd Het telt een enkel schip en wel zonder pglere primitief was deze kerk of kapel voorzien van een klein halfrond koordje Het tegenwoordige koor en torentje zgn van laleren tijd Tot op het einde der vorige eeuw bleef de kerk of kapel van Nyswilre onder de hoede der Ridders van Mala Bijna duizend jaren werd dat echt lan delijk sterk en hecht gebouwtje met zgn nederig dak en eerbiedwaardig uitzicht geëerbiedigd en gespaard Thans is het de wil der Regeering en van den bisschop van Roermond dal dit eerbiedwaardig monumentje uil de eeraie tijden van bet Ohislendom blgve behouden ook fflaaueo die de kunst en de oudheden van ons vaderland kennen en liefhebben zijn voor het behoud van dit kerkje in het krgt getreden De diamantkoorts is weder verschenen ditmaal te Pretoria Er zgn dieht bij die plaats een vijftal diamanten gevonden en men heeft ook geconstateerd dal de aarde op die plaats van eene soort ia die men bgna altijd in diamanlhoudende gronden aantreft Naluurlgk is onmiddellijk een stroom van ontginners uit Pretoria naar het nieuwe Dorado getrokken en de grond is bezaaid met paaltjes die de claims afbakenen De regeeriug trekt nit deze claims waarvoor 5 shilling per maand betaald wordt eene kleine winst Ëenig nadeel is san dit omwoelen van den groud echter ook verbonden De streek werd namelijk gebruikt om vee te weiden en bel spreekt vanzelf dat vele volweiders thans alles behalve over dit bezoek gesliobt zijn De Posmche Zeitung maakt een brief uil Zanzibar openbaar waarin de laatste berichten omtrent Eminpacha s expeditie worden medegedeeld Dr Sluhlmann is met 50 Soedaneesche soldaten der Duitsohe koloniale troepen uit Wadelaai op Duilsch grondgebied teruggokeord om den te Bukoba liggeuden krijgsvoorraad te halen en zich daarna eder bg Emin te voegen echior de 60 soldaten te Bukoba achterlatende Verder zou der Duitsche regeering vanwege Emin hel voorstel worden gedaan do equatoriale provincie als builen de Engelsche sfeer liggende te verklaren en Emin s reoht p dat gebied lo erkennen De Time merkt op dal de Duitsche regeering de overeenkomst met Engeland zou schenden door naar eenig voorstel van Emin te luialeren en wel op grond der olücieele verklaring in den Reicheanzeiger van 29 October jl waarin werd medegedeeld dat Emin opgehouden had een beambte in dienst der Duitsche regeering te zgn op het oogenblik dat hij bel Duitsohe gebied verliet Hel moet dus ook vreemd voorkomen zegt het blad verder dat dr Stuhlmann het r oht zou hebben te Bukoba op den krggsvoorraad beslag Ie leggen die wel is waar destijds ten behoove van Emin s expeditie daarheen werd gezonden maar waarop hij thans nu hij niet meer Duilsch ambtenaar is geen aanspraak kan doen gelden Ten slotte wordt bericht dat Emin bot ivoor dat hg vijf jaar geleden in de equatoriale provincie achterliet teruggevonden beeft en thaiis met zich medevoert Buitenlandscb Overzicht ï iJaaociation liberale ie vereeniging der vooruitstrovendo liberalen Ie Brussel heeft Vrijdagavond eene vergadering gehouden om de uitkomsten na te gaan van de onderhandelingen tusschen hare gedelegeerden en die van de Liyue do verooniging der gematigdo liberalen aangeknoopt mot het doel zich met elkander Ie verslaan over samenwerking bij de verkiezingen voor de Comtituante De heer Janson heeft een brief voorgelezen Vrijdag van de Li ue ontvangen in welken alle moeilg kheden uit den weg worden geruimd en die recht geeft den bond van alle liberalen thans als bezegeld te bosohoawen Betreffende Dahcmey heeft de Fransche regeering beslist te kennen gegeven dat zij er niet aan denkt Dahomey te verlaten en ook niet van plan is een groote expeditie daarheen te zenden De regeering verklaarde dat bet onvoorzichtig zou wezen in den tegenwoordigen Igd met alle krocht een politiek van uitbreiding in Afrika te willen volgen Men zou zich moeten bepalen tot bet versterken van de posten die men heeft en verder een verdedigende houding aannemen Deze verklaringen waren echter niet bgzonder naar den zin der Kamer De afgevaardigde De Mun bad een welsprekende rede gehouden waarin bg voorstelde een koloniaal leger te organiseeren en koloni saliecompagniën te vormen Tegenover deze groote plannen stak het min of meer nuchter besluit van de regeering te zeer af Ernstige Pransche bladen begrijpon echter zeer goed dat da minister gelijk hepft Het Journal des Delat zegt Naar Abomey gaan zou ons duur te slaan komen zoowel aan geld als aan manschappen En hebben wij de zekerheid dat wij daarmede ons doel zuilen bereiken Niet de minste I Behauzin zal vluchten en er wel voor zorgen ons niet in handen te vallen Wij zouden kans hebben een dozijn overwinningen te behalen zonder evenwel den vijand ooit goed onder handen te kunnen nemen en zeker zonder hem ooit te ontmoedigen De politiek die de Debate aanbeveelt komt neer op behouden het versterken Het is geen schitterende geruchtmakende politiek maar bel is de eenige die de algemeene omstandigheden ons raden te volgen Zg zal twee voordeelen geven ten eerste dat wij niet zeer gehaast zijn ea ten tweede dat wij niet het hoofd zullen verliezen bij het minste ongeluk dat ons zou overkomen Geduld en kalmte dit moet men van de openbare meening vragen Goede inzichten omzichtigheid bij het maken der voorbereidselen vlugheid in de uitvoering ziedaar hetgeen hel gouvernement moet toonen De commissie der Kamer heeft de onlangs tusschen Frankrijk en Noord Amerika getroffen handelsovereenkomst met algemeene stemmen goedgekeurd Voorzitter der commissie is de heer Méline Door deze overeenkomst zal op zekere Amerikaanscho voortbrengselen het minimum tarief van toepassing zijn terwijl Noord Amerika zijnerzijds zekere Fransche artikelen vrij van rechten zal toelaten overeenkomstig de bevoegdheid bij de Mc Kiuley wet aan den president Harrison toegekend De minister van koophandel de heer Jules Roche had de commissie vooraf eenige ophelderingen gege ven Frankrijk zeide hij zal nu in Amerika eene waarde van 17 millioen vrij van rechten invoeren De zonder onzo bandelsovereenkomst daarvoor te betalen rechten zouden 1 200 000 fr bedragen Wij hebben mitsdien door ons minimum tarief eene onthelBng van gelijk bedrag aan Amerika toegestaan Het minimum tarief is niet van toepassing verklaard op de uit Amerika ingevoerde koffie ter waarde van 8 millioen want de koffie is geen Noord merikaansch voortbrengsel Het comité voor de manifeslatien op 1 Mei te Parijs hield een vergadering en na langdurige discussie werd besloten dit jaar geen gedelegeerden naar de verschillende Staatsmachten te zenden en l Mei een enkele bijeenkomst te houden zonder manifeatatien op straat Verder word een voorstel aangenomen om voortaan op genoemden dag een blad uit te geven Lo Premier Mai waari nal de eischen der socialisten zouden worden opgesomd Te Londen loeft men ook niet zonder vrees te meer omdat er veel werkloozen zijn Do werkloozon hielden vergaderingen waarop t ruw toe ging Een deputatie werd naar den voorzitter van den raad voor plaatselijke aangelegenheden gezonden De voorziiier erkende het bestaan van den arbeidanood doch voegde er bij dat het hem op hel oogenblik onmogelijk was den werkloozen arbeid te verschaffen In hel Üosleinde van Londen waren plakkaten aangeplakt waarom men lezen kon Anarchie geen God of wel of eigendom maar vrijheid gelijkheid broederschap Een conferentie van gedelegeerden van do Engelsche on vreemde groepen van anarchisten zal binnenkort in Londen worden gehouden een van de beweegredenen is de vonnissen der Walsall anarchisten te overwegen en om een demonstratie in hun belang voor te bereiden De Times spreekt echter nogal moedig het groote blad betoogt dal men in alle landen tot dusverre van de grootspraak der anarchisten weinig notitie nam Nu zij echter gemeend hebben voor 1 Mei van dit jaar den zoogenaamdeu werkmansdag zich eens nadrukkelijk onder de aandacht van het Europeesohe publiek te moeten brengen door oen aantal hunner zoogenaamde heldendaden tegen de beschaafde maatschappij te verrichten en om hun kracht te toonen en alom schrik te verspreiden zullen zij juist ondervinden dat de gansche beschaafde maatschappij zich tegen hen keert en zij eenvoudig verpletterd zullen worden De Ie Londen verblijf houdende Prins