Goudsche Courant, dinsdag 12 april 1892

1803 KATHUËlXERs ZITEIPP MALZEOFPIE uit het beste Beiersche Mout bereid is de beste proedkoopste en voedzaamste volksdrank Verkoopprys a7 l Ct per pakje van lo IS Ct per pakje ran 250 Gram franco door geheel Nederland VerkrügbaarbijalIeKruidenierseD Drogisten Verdere inlichtingen en monsters rerstrekt KathreiDer s Centraal Depét voor Nederland Singel 550 552 Amsterdam Woensdag i April I 4809 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken I e mzeading van advertentiöa kan gesoliieden tot OOq nur des namiddags van den dag der uitgave Krapotkin en Louisa Michel hebben geweigerd zich uit te laten orer da jongste djnamietaanslagen op sland misschien wel omdat zij er niets bijzonders van weten en zich groot willen houden CORRESPONDENTIE T De ervaring heeft geleerd o a te Amsterdam dat dergelijke artikelen verkeerd werken Het is een welkome gelegenheid ter nieuwe raclame PETROLEÜM NOTEKRÏIMGFA van de Makelaars Caatzla r Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 6 30 Geïmporteerd fust 6 40 Mei en Juni levering 6 2B Soptember Octo ber November en Deoember levering ƒ 6 60 339 Staats loterij 3e Klasse Trokking van Maandag 11 April No 13488 ƒ iOUO No 144T8 ƒ 1500 No 791 7575 en 9663 ƒ 1000 No 1603 en 17099 f 200 No 2222 6126 en 18059 ƒ 100 Prijzen van ƒ 45 34 3083 5596 8310 11066 13461 15715 18738 180 3089 6683 8390 11165 13482 16626 18812 182 3117 5685 8460 11160 13484 15752 18818 234 3140 5708 8515 11191 13572 16755 18832 237 3230 6722 8569 11301 13579 15768 1 865 306 3249 5741 S59S 11306 13580 15771 18996 314 3310 5757 8601 11334 18605 15781 19024 329 3359 5776 8606 11336 13634 15785 19058 334 3374 5783 8626 11346 13665 16788 19127 514 3402 5792 8675 11361 13779 15836 19136 522 3408 5805 8678 11403 13874 16973 19142 602 3482 6845 8708 11411 18924 15997 19205 769 3543 5856 8776 11416 13930 16077 19212 730 3582 5867 8796 11443 13951 18082 19259 799 3590 5903 8975 11446 13963 16115 19264 878 3633 5976 8980 11497 13985 16135 19336 906 3677 6089 9122 11669 14016 16177 19433 931 373S 6163 9174 114 4 14038 16247 19440 1029 3865 6197 9202 11584 14052 16307 19451 1081 3873 6263 9214 11698 14060 16324 19493 1101 3940 6287 9234 U753 14U64 16367 19496 11 0 3948 6409 9265 11775 14122 16424 19509 1222 3986 6517 9290 11864 14199 16443 19516 1426 4019 6544 9370 11889 14277 16449 19547 1464 4120 658 9377 11983 14288 16531 19591 1560 4164 6619 9431 12118 1 302 16534 19613 1575 4147 66S3 9495 12156 14353 16622 19620 1613 4201 6729 9512 12186 14395 16736 19695 1656 4270 6800 9516 12207 14402 16750 19706 1661 4302 6816 9524 12257 14465 16869 19774 1788 4318 6822 9545 122 55 14489 16877 19818 1831 4348 6880 9713 12280 14516 16899 19858 1927 43 5 6940 9664 12379 14517 16999 19963 1961 4367 7005 9696 12453 14602 17137 19 90 2003 4376 7063 9864 12504 14613 17138 20024 2013 4396 7Ö98 9923 12522 14710 17149 20037 2025 4419 7134 10057 12528 14784 17168 20089 2051 44S9 714110093 12560 14820 173l8 20151 2114 4599 7278 10136 12574 14832 17625 20154 2124 4609 7305 10140 12593 14853 17631 20225 2141 4644 7315 10150 12651 14874 17696 20231 2235 4675 7336 10213 12669 14922 17728 20245 2364 4694 7395 10291 12776 14949 17756 20264 2418 4877 7412 10297 12805 15042 17758 20275 2425 4886 7468 10S02 12S12 15052 17785 20373 2430 4915 7688 10368 2820 15153 17923 20377 2433 4922 7643 10392 12869 15176 17939 20379 2580 4978 7660 10466 12t91 15335 17943 20385 2535 4994 7681 10505 12930 15375 18053 20463 2616 5152 7732 10542 12980 15388 18102 20552 2731 5219 7769 10617 13052 15391 18125 20638 2740 5233 7792 10898 12098 16393 18128 20675 2753 5238 7803 10742 13139 15427 18182 20738 2799 5277 7846 10761 13i88 15466 18198 20831 2814 6282 7871 10838 13215 15462 18301 20862 2857 5393 7990 108 50 13220 15577 18327 20899 2967 5463 8009 10862 13283 15590 18424 20903 3003 5483 8130 10942 13296 16646 18505 20976 3023 5485 8226 10946 13350 15648 18537 20978 3032 5510 8275 10983 13362 15679 18685 20988 3043 5522 8295 11015 13444 10692 18659 3060 5549 ADVERTEKTTIEN ADVERTENTIEN in alle Binnen en ISuitenlandsche Couranten worden dadel k opgezonden door het Adyertentie Bnreau van A BRINKMAN en Z00 te Gouda Men biede het geluk de hand 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste eroote Geldverloting die door de Hooge Eegeering van Haiuburif goedgekeurd en gewaarborgd is Ue voordeelige iuriclitiug van het nieuwe plan bestaai daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 veilotingob vau 100 000 loten 50 200 pryzeu beilragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder z jn kapitale pryzen van eventueel 500 Hark 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs Iprgs bij uitnemendheid echter a M 300 000 8 prijzen a M 15000a M 200 000 26 prijzen a M 10000a M 100 000 56 prijzen bM 5000 aM 75 000 106 prijzen i M 3000 üM 70 000 203 prijzen a M 2000 sM 65 000 6 prijzen a M 1500 2 prijzen a M 60 000 606 pryzen ft M 1000 1 prijs aM 55 000 060 pryzan a M 600 1 prijs a M 60 000 30930 prijzen a M 148 1 prijs a M 40 000 17188 prijzen a M 300 200 1 prijs aM 80 000 150 127 100 94 67 40 20 De pryatrekkingen zijn volgeus plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde üeldverloting kost 1 geheel origineel ot slechts M 6 of 3 601 half 3 1 80 1 kwart l f 0 90 tegeu inzending van het bedrag in bankpapier of per postwisseL Alle commissies worden onmiddellijk met de gjotste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene OriglDeele Loteil zelf in handen Bij iedere bestelling ordt het vereischte officieele plan waaruit de verdeeljog der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zendeM wij aan onze Begunstigers onaangovraagd na elke trrkking da offioieala lijsten De uitbetaling der prijzen geschie lt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstollud worden Ons debiet is steeds door bet geluk begunstigd en onder vale andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens ofBcieele ben ijzen de eersie HoofdtrelTors verkregen en onze Begunstigers zelt uittietaald o a Mark S50 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Hat is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eenezeer werksamedeelnemiug bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bastellingen zoo spoedig mogeljjk in elk geval voor den 16 APRIL e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en ieldwisselaars In Haiuburi P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het verfolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geéerda Begunstigers te verwerven Kaas Bremen Een Agentschap weneoht de VERTEGENWOORDIGING van een solide huis op zich te nemen Schriftelgke aanbiedingen onder K 100 aan het AdvertentieBureau van RUDOLF MOSSE Bremen Brandstoffen Door fsm omst wordt in een flinke gemeenta ran Z H te koop gepresenteerd een goed beklante ZAAK zgnde Handel in Steenkolen Cokes Tarf enz benevens Grinthandel groot Pakhais met Bovenzolder voor ruime berging benevens Tnin Alles zeer gnnstig gelegen aan groot vaarwater Koopsom billgk Beu kapitaal circa twee mille Bew Tan omzet voorhanden Brieven franco lett A V b j den Boekh PFAUTH te Bod sgraven Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBCWABIXG Hollandsche nitgave met 27 alb Pros 2 gulden Ieder die aan de verscbrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrjjgen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrij ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland 7MKSC1Z STOOMVSHVEBU Ghemisehe es ZwUsersche Wasseherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Üameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordjjnen Tafelkleeden Trgpen met n euwe patronen geperst Kwasten Garnituren Netoldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven ss worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dingen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omqtreken A YAN OS Az Kleiweg A No 73 Gouda Snelpersdruk van A Bsinkhan ZooK De uitgave dezer Courant geschielit dagelps met uitzondering van Zon en Feestdagen De prga per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 llzouderlöke Nommers VIJK CENTEN GOUDA 12 April 1892 In da procedure van het hoogheemraadschap Schieland teiton d gemeoata Gouda omtrent den onderhoudsplicht der gemeente van een gedeelte dijk deed de Eotterdamsohe rechtbank gisteren uitspraak De strijd liep in hoofdzaak over do vraag of door Schielaud het bewijs was geleverd dat indordaad op Gouda die verplicnting rustte waartoe zij zich èn op da Hoefslagboeken beroepen had waarin herhaaldelijk de gemeente Gouda als dijkplichtige voorkwam èn op een brief van den maire van Gouda dd 12 Augustus 1811 waarin daze erkende dat Gouda het onderhoud in natura te praesteeren had èn op het feit dat meermalen door Gouda het laatst nog in 1876 de last gepraestoerd was Op al die gronden verklaarde de rechtbank dat het bewijs dor verplichting voldoende geleverd was Tevens werd uitgemaakt dat op giond van de bewoordingen van bet raglamant van Schieland dat gewaagde van eene verplichting tot onderhoud in het algemeen dat onderhoud niet ir te engen zin mocht worden opgevat en tevens daaronder begrepen was het ophoogen van den dijk Ook daartoe was alzoo Gouda verplicht De eisch in conventie werd mitsdien toegewezen Evenzeer de reconventie aarbg Gouda vergoeding had gevraagd voor het afsteken van grond tot een bedrag van ƒ il94 Indertijd gepleit voor Schieland door mr Thorbecke en voor Gouda door mr Vlielander Hein Uit don aard der zaak valt omtrent den moord die hier in den nacht van 28 op 29 Maart werd gepleegd tijdens het onderzoek in vollen gang is weinig mede te deelen FEVILLETOK Naar het Framch DERDE GEDEELTE m 66 Eerst tien dagen later terwijl Sixto s middags met slecht weer thuiskwam torwgl zyu vrouw door de talrijke bezoeken dio zij verplicht was terug te brengen nog was opgehouden opende hij hel pakket omdat hij op dat oogenblik niets beters wist te doen Deze brieven waarvan hij zich da eersten in eenigszias gedwongen kinderlijken stijl geschreven met meer herinnerde hadden voor hem weinig belangrijks Hij legde ze ter zijde en nam het pakje met rekeningen die om de cijfers van de bedragen merkwaardiger waren Zooveel had men voor hem uitzegevan zoo on zooveel had hij gekost Terwijl hy zo een voor een doorliep viel zijn buk op oen verzegeld blad papier mot hel handschrift van mijnheer de Saiiit Oristean Wat was dat Alleen kau gameid worden dat één geheimzinnige omstandigheid daarbij is opgelost Men herinnert zich het vreemde bezoek dat de heer Brakel Zondag 27 Maart ontving vad eeu persoon uit don Haag dia aon boodschap bracht van den vader van Pioterso terwijl deze bij de familie Brakel had beweerd dat hij alleen een moedor had en de vader dood was Bij het onderzoek is nu gebleken dat de vader inderdaad leeft doch van da moeder gescheiden is Zeer verklaarbaar is het dus dat Pieterse van die omstandigheid liever geen gewag willende maken deed alsof hij ovorleden was Uit de dezer dagen gepubliceerde lijst van gestolen voorwerpen uit het huis van do vermoorde zijn door sommigen gevolgtrekkingen gemaakt die onjuist zijn Als man be lsnkt lat Pieterse Dinsdag ta Rotterdam vertoefde en van Dinsdag tot Donderdag op weikon dag hij gearrestoord werd in Amsterdam geheel vrij was in zijne bewegingen au handelingen is het duidelijk dat hy alle gelegenheid had voor het geval dat hij bedoelde voorwerpen tn zijn bezit bad ze van de hand te doen Sen Mj de Bank van Ijeening ingesteld onderzoek moei niet het gewenschte resultaat hebben opgeleverd Gisterenavond wilde zekere de R ut Heeuwijk bü Spokersbrug onder die gemeente op de stoomtram stappen hetwelk hem mislukte met het gevolg dat zijn eeno arm geheel verbrijzeld is on hij nog eene varwondiug aan het hoofd verkreeg Nadat hy door dr Schreuder voorloopig was verbonden is hij naar het stedelijk gasthuis alhier vervoerd waar hem nog denzelfdeo nacht de arm werd afgezet Sequah dealde gisterenavond mede dat hij voorloopii nog niat in Gouda kon komen logeeren op raad tan zgn dokter moest hij dagelijks naar Scheveningen om van de zeelucht te genieten Zondag Hij las Maar dat was hat testament van mijnheer de SaintCristeau het testament dat hjj kende dat bij het opmaken van do inventaris had moeten gevonden worden on dat voorzeker aan het onderzoek was ontsnapt omdat men de rekeningen niet een voor een had nagezien en het tussohen twee onbeteokeneude papieren was geschoven Alvorens hij van ziju verbazing had kunnen bekomen kwam Anil binnen en Irad als naar gewoonte haastig op hom loe om hem een kus te geven Zoo sprak zij kgk je die papieren eens in Maar plotseling zweeg zij ontsteld door do uitdrukking op het gelaat van Sixte Wat sobeelt er aan Hemel wat is er vroeg zg Ziehier Wat ik daar vind lees Hg reikte haar hot papier over Maar dat is het testament van oom Gaston riep zij uit zoodra zg do eerste regels doorloopeu had Lees lees Zij ging voort tot aan het eirtde toen zag zij hem aan en vroeg met bevende stem Wat denk je te doen Wat ik doen zal antwoordde hij Meen je dat ik mij mot dit lestameat zal wapenen om derust to verstoren van je vader die zoo gelukkig is als ei enaa van Oorleau Voor wio werkt hij Voor ons Aan vie geeft hij zgn inkomen Aanons Neen neen dit test imeul waarvan hel bezit ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCeuten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt avond werd hem in het Gebmw voor kumten en wetenackajipen te s Hage waar hij do voorstelling bijwoonde een ovatie gebracht Toen hij binnen kwam stond nl het geheele publiek op terwijl hem ter eere het Engelsch volkslied werd aangeheven een eer dia Sequah zeide dat in Nederland nooit nog een Engelschmau bewezeu was Voorts deelde hij mede dat Donderdag of Vrydag a st eenigo aanzienlijke dames uit den Haag naar Gouda zoudeu komen ten einde hom hier aan caileau in goud aan te bieden Verdur zouden eei drietal Haagsohe meisjes die door Sequah behandeld waren hier de geschiedenis komen vertellen van haar vroeger lijden en hare herstelling Gisterepavond werden tweo patiënten behandeld een 70 jari e opperman uit Bodegraven Sequah door den Burgemeester dier gemeente aanbevolen en een vrouw uit Gouda Eerstgenoemde werd op den rug van Sequah s manager het tooneel opgedragen en maakte na afloop der behandeling met de andere patiënte en hare zuster het gewone dansje Er waren tal van behoeftige rumathiak lijders aanwezig met briefjes van predikant of gecstalQka en deze kregen kosteloos fleschjes mit Sequah olie Deze worden alleen afgegeven op gedrukte formulieren dia geestelijken en burgemeesters ten dienste staan Zaterdag a st bestaat weder gelegenheid voor dergelijke kostelooze uitreiking Sequah deelde mede van zijn manager gehoord ta hebben dat aan don eersten maaltijd die gisteren plaats had door mannen vrouwen en kinderen was deelgenomen Voortaan zou de maatregel strikt gevolgd worden om mannen vrouwen en kinderen afzonderlijk te doon eten Met oen woord van waar leering maakte Sequah gewag van oen cddeau van den heer Van Oije die s morgens voor den maaltijd der behooftigoii twee VQaijes bier had gezonden Da hh Prankenhuijsen Co hadden eone dergelijke attentie mg trouwens uit een gevoel van dankbaarheid tegenover mijnheer De Saint Cristeau gelukkig maakt za nimmer deze lade verlaten en je vader moet nooit te weten komen dat hel bestaat Anie sloeg haar armen om zgn hals en kuste hem hartstochtelijk onder een stroom van tranen Maar wal dacht je dau van mij vroeg Sixte Ik ween omdat ik trotsch op je ben IV V in tijd tot tgd sprak Sixte tegon Auie over D Avignac nu aens had hij een bezoek van ham ontvangen dan weder hadilen zg elkander bg toeval ontmoet in olk gaval bleef de omgang voortduren tot groote ergernis van Anie on scheen er geen kans op to zijn dat hij zou worden afgebroken Op zekeren dag deelde Sixte haar met eenige verlegenheid mede dat D Avignac dio eei villa te Biarritz had gehuurd hem had uitgenoodigd op een heorendiiier mot eenige vrienden Heb je hot aangenomen Ik kan wel bedanken Dat moet ju niet doen X s jo liet onaangenaam vindt Ik vind het altijd onaangenaam als je nietbij mij bent maar ik zon belacliolijk wc den indienik vergde dat je allea voor mij opoffer o men vindttoch al dat ik je Ie veel in beslag neem Vermoei j toch nift over hot een men vindt