Goudsche Courant, woensdag 13 april 1892

fr4 f 1 9Ü het Ie regiment Testing artillerie te Utrecht zqn o a aangekomen tot bet rolgen ran een cursus laitkol M de Sitter en de kapitein G P Cheriex van het 4e reg infanterie te Qouda Deia offioieren tallen in den a a tomer ook de sohietoefeningen van eene serie vesliug art in de legerplaats bg Oldebroek bi iriiB ti Zaterdagavond a s loopt een eztratrein Tan Rotterdam naar Oouda om de Ooudsohe ingezetenen in de gelegenheid te stellen een voorstelliug van het paardenspel van Wnjf te kunnen bywonen De heenreis kan met alle treinen plaats hebben op de extratrein zyn alle kaartjes geldig Waarschijnlijk zal daarvan door vele Goudsche ingezetenen met genoegen worden gebruik gemaakt daar de laatste trein uit Kotterdam anders te vroeg vertrekt om de amusementen aldaar tot het einde te kunnen bywonen In het Ue district an het hoogheemraadschap Bgnland is bij de verkiezing op 7 April 11 herkozen tot hoofdingeland de Heer 6 Spruyt Az c als hoofdingeland plaatavervanger de Heer Mr A A an Ber en Uzendoorn Naar wij yememen heeft de heer C L J Bos de candidatuur van het lidmaatschap van de Provinciale Staten in het district Zoetermeer niet aangenomen Een miodeijarig meisje door de politie zwervende in de St Jaoobosstraat te Rotterdam aangetroffen is gisteren op transport naar Gouds gebracht waar hare ouders woonachtig tgn In de Zaterdag middag jl te Utreoht voortgezette ergadering van het provinciaal comité van antilevolntionaire kiesvei nigiogou in de provincie Utrecht ia het volgende besluit genomen Het provinciaal oomité van antirevolutionaire kiesvereenigingen in de provincie Utrecht aanvaardt de beslissing door het centraal comité der antirevolutionaire partij in zake de samenwerking met de roomsohen genomen en geeft dieusvolgens aan de aangesloten kiesvereenigingen in overweging bij de eerate stemming geene andere dan antirevolutionaire candidaten aan te bevelen In die districten waar onder de aftredende Statenleden personen gevonden worden die hoewel niet behoorende tot de antirevolutionaire partij toch getoond hebben in menig opziiSht met haar streven in ta stemmen verdient het naar de meening van het eomité saobeveling tegenover dezulken geen candidaten onzarzgds te stellen Bg erentueele herstemming acht het comité dat de kiesvereenigingen niet beter kanoen doen dan ach te houden aan het advies van het centraal coiqité en diegenen te steunen van wie verwacht mag worden dat ig onze belangen het best zullen l bartigeD Uit Nanspeet wordt van 11 April geschreven Giatereu was het bier een ware dag van branden Eerst zag men om ongeveer half vier uur s namiddags iware rookkolommen opstijgen boven de dennenbosichen en do heide in de richting van Elspeet daarna ook in de richting van Epe en eindelijk in da richting van Doomspgk Een ondereoek braoht Ollcea aan het licht dat beide eerstgenoemde bran ot niet vindt Wel zeker het ia mgn plicht daarover tadenken ik moet je niet gelukkig maken alleen doormgn lielUe ik moet er mg ook op toeleggen jeleven zoo ta maken dat niemand er wat op te zeggen kon hebben Niemand ia zoo blootgesteld aanverkeerde uitlegging alt jg in je militairen kring moet ge niet allen in denzelfden vorm gegoten zgo PGa dus maar diiioeren bg mgnheer D Avigoae envermaak je zoo goed als de anderen Het hindertmg eigenlijk minder dat je naar D Avignoe gaat ala dat wij hem zullen moeten terugvragen Zou het daii beter zijn niet te gaan f Dat ia moeilijk Welno Welnu ik heb ongelgk dat ia zeker ik herhaal het mg dagelijks maar wat ik ook doe ik kanmi niet gewennen aan bet denkbeeld dat wq omgang zouden blijven hebben met D Avignac Depretendent boezemde mg een afkeer in die mgneafwijzing ten gevolge had maar de man is mg nietminder antipathiek Heb je hem iets te verwijten Helaas neen want dan had ik er al lang eeneind aan gemaakt D Avignac is trotsch en fijngevoelig indien jg hom op een afstand boadt zal hgniet indringend itjn Een prettige rol Voor mg loa het moeilgkzgn die rol aan te nomen bet zoo sohgnen of ikjaloersch nas den verscheidene uren gaans van ons vorwgderd waren en dat da laatste spoedig werd bedwongen Daarihede zou echter de dng niet eiiidi en Ongeveer acht ure s avonds werden we weer verontrust Toen stond het boaoh van de gemeente tegenover het station op twee plaatsen in brand Door spoedig aangebrachte hulp was men dien al spoedig meester Doch nauwelgks hadden de blusschers zicb verwijderd of daar kwam eene vrouw de mare brengen dat er alweer brand was jn hetzelfde bosch Toen daarop hel gansche personeel in allergl terugkeerde bleek het dat uu op driii ver van elkander verwijderde plaatsen bet bosch in brand stond en dat ook in een ander dennenbosch wel ongeveer 20 minuten van dat der gemeente verwgderd een hevige brand was uitgebrolcen Met vereenigde krachten mocht men er echter in slagen de verschillende branden te bedwingen voordat ig een grooteu omvang hadden verkregen De schade is alzoo betrekkelijk met groot Het ligt voor de hand dat hier niet aan onvoorzichtigheid maar bepaaldelgk aan kwaadwilligheid moet worden gedacht In den nacht van Zondag op Maandag ongeveer 1 uur beeft te Groningen een moordaanslag plaats gehad Zekere Herman Godschalk stond in de Folkingestraat met twee andere Israëlieten te praten toen er drie personen onder welke zekere Cornelia Lacroia paaaeerden die eeratbedoelden ziende zeiden se moesten de Joden allemaal verbannen evenals in Rusland Toen Godschalk daarop antwoordde dat is een kwsjongensstreek ontstond er eene veohtpartg waarop genoemde Lacrois een mes uit den zak haulde cn het tot op het helft in den rug van Godschalk stak uitroepende t kan mij niet Schelen ik sieek er met bet mea doorheen Badende in zgn bloed werd Godschalk naar igne woning vervoerd waar de poliliedokter de heer J Regenga hem heelkundig behandelde De wond was ongeveer 10 centimeter diep en had de long doorboord Men vreest ernstig voor bet leven van G daar reeds nu onUteking van het borstvliea is ingetreden Lacrois werd gearresteerd Benoemd tot onderwjjzer aan een der lagara scholen ta Kroiingen de heer L M Kool te Zevenhuizen 4 r Zondag avond werd de orde gedurende da voorstelling in het Geboaw voor kunsten en watensehappen ta Hage verstoord door het inroepau van da balp van een inspecteur van politie bg een geschil tuasohen aanige pertonen over het bezetten van eana plaats in de zaal Na eana korte woordaowitseling tusschen den politiatmbtenaor en een onderofBeiar greep de inspecteur den sergeant bij den kraag en wiarp hem met gewekt de zaal uit De meeste aanwezigen vonden die behandeling wat al ta ruw en gaven hunne verontwaardiging te kennen over kat weinig tactvol optreden van den inspecteur Eenige officiereu in burgerkleeding bemoeiden zich met het geval en zullen over deze ongeraebtraardigda gewelddadigheid van een politieman tagonovar een militair bij den korpacobmandant beklag doen Een zegevierende jaloezie Q er nu maar heen dan kunnen wq later wel zien want ik verxeker je dat mgn gedachten omtrent hem niet zullen veranderen en ik kan mg nieta pgnlgker vooratallen dan een omgang zonder sympathie en vertrouwen als ik zie hoe verschillend gg beiden zgt kan ik mg niet begrijpen hoe ge op school vriendschap hebt kninen sluiten Hoewel Sixte te veel onder da bekoring van zgn jonge vrouw was om van gavoelan met haar ta ver chUlen vond hij toch dot ij na toch wel wat al te atreng was z3ó autiphatlek waa D Avignao niet meende hg opvliegend heftig stijf hoofdig en vasthoudend in zgn wrok ja dat waa waar maar zonder dat dit tot een uiterste oversloeg en hem lastig of belachelgk maakte Ware Anie vrij geweest in haar han lelir gon dan zon z j Sixte de uitnoodiging niet laten aannemen en er op een of andera wijze voor gezorgd hebben dat hij een verontachuldiging bijbracht zonder dat deze den schgn had van haar uit la gaan maar die vrijheid bezat zg nu juist niet en de naam alleen van een der medegcnoodigden had haar daaraan herinnerd en daarom had zij gezwegen Toen zg tijdens bun verloving eens samen in den tuin te Ouitean wandelden had zg hem verzocht haar iets naders te vertellen omtrent de nieuwe omgeving waamiede z j te fiayonne in een soort van verplichte vriendschap zoa moeten leven iets omtrent hun zeden en gewoonten de geOruiken hun ver In zake de veel besproken krankzinnigengestichthistorie te t Hage is men volgens den correspondent van de Prov On Ct druk bezig met hel m orde brengen van den doofpot De regenten hebben besloten naast den nieuwen directeur geneesheer een een inwooenden dokter aan Ie stellen Maar voor het overige zal bet personeel van hoog tot laa wel gehandhaafd worden Regenten die volkomen onge achikt ign gebleken voor hun taak zullen blgkbaar eenige wenken van het staalstoeziobt opvolgen en daarmeü zal de raad ten slotte wel tevreden zgn Men raoet daarbij ook in t oog houden dat het heel gemakkelijk is te verklaren dat de stedelgke patiënten niet meor nnn het Hoagsohe gesticht zullen worden toevertrouwd doch er moet dan elders gelegenheid zijn om ze te doen verzorgen en die gelegenheid bestaat niet De gemeenteraad zal dus weinig anders kunnen doen dan waarborgen eisohen voor een goede verpleging on goed toezicht Onder den nieuwen geneesheer directeur en zijn inwonenden assistent zal men van de goede verpleging wasrsohgnlgk verzekerd kunnen zgn Maar het toeziohlF De raad zal bet zelf in banden hebben bij de periodieke aftreding der regenten daarvoor te zorgen indien de heereu niet beseffen dat zg verplicht zgn heen te gaan Tot zoover deze correspondent Het zou kunnen zgn zegt de Standaard naar aanleiding van bovenstaand berichtr dat de liefde die men ten onzent koestert voor doofpotten ook hier haar invloed gelden ileed maar het mag toch met grond betwgfeld worden of zg overwinnen zal Waar zooveel mudadm aan den dag kwamen als in dit geval acbton wg Ifht onmogelgk dat de met den vinger aangewezen schuldigen bun straf zullen ontloopen Wij verlangen niets meer dan dat er recht geschiede nieU meer maar ook nutt minder De jongste luitenant van Europa Den 6 Mei a k eindigt het tiende levensjaar van den Duitichen kroonprina en treedt dan naar het gebruik der Hohenzollern als luitenant in het leger Uit dies hoofde zal nu de jaarlijks omstreeks Pascheu verschijnende ranglijst der offioieren vier weken later worden uitgegeven op dat de jongste luitenant daarin nog kunne opgenomen worden Albert Millaud acfarijft in ilan Figaro da volgend satjre op de bespottelijke onderschaidiBg waarmee in Frankrgk beruchte misdadigers door ipers en publiek ala beroemdheden worden behandeld Het tooneel is de pargsche gevangenis Ravachol rot peade Cipier waar blgf je De cipier Pardon meneer ik was eveu bg den gevangene hiemaaat Rav Die vent dia een horloge gestolen heeft laat je mg daarvoor wachten Voortaan beter oppas en hoor I Cip Zeker meneer neem ma niet kwalgk Rav Nou goed dan maar waar blgft de pedicure f Cip Hg staat buiten ta wachten totdat t u gelagen komt Rav Last m binnenkomen De pM Neem me niet kwalijk meneer ik beo ontroerd nu ik voor den grooten Bavachol mag verschijnen kaardhadao zwakheden belaohelgkheden eigenschappen en verdiensten en uit deze breedvoerige verhalen had zg een aanwgzing verkregen waarmede zg zicb voomam haar voordeel te doen Ouder de officieren van het gamiioen bevond zieh een luitenant De la Vigne die gehuwd woa met een meisje uit Bayonne wier vader een groot kapitsal in petroleumbronnen had Opgevoed in een der deftigste kostaoholen van Bordeaux had dit meisje zich al de dwaasheden en Ijdelheden der groote wereld eigen gemaakt waartoe haar natuurlijke neigingen zich Irouwons reeds van zalf leenden on te Bayonne teruggekeerd bg haar familie die in den netten burgerstand leefde had zg zich vaat voorgenomen nuoit te trouwen met iemand die zaken deed of in handelsbetrekking stond lot haar vader zelfs met niemand uit den kring baara vaders Daarom had zg zich zoodra zg het fortain barer moeder in handen bod een knap luitenantje aangeschaft die bg een goede betrekking het voordeel voegde van een mooien naam Rucbol de la Vigne Dien naam had hg ontvangen van zgn vader ean landeigenaar de aobgnnaam was hem toegevoegd door de geestelgke heeron bg wie hg zgn opvoeding had genoten Wat Ruchol hadden zg tegen bem gezegd toen hg bij hen kwam Eenvoudig maar Buchot je moet daar iets bgvoegen Wordt tertolfd Rav vriendelijk Vooruit maar vrees mets Jo poet me dien likdoorn eens netjes snijden Maar lerel je beeft I De péd Ja ziel u de eer van dien fameuzen not te mogen aanraken wanrover iedereen spreekt V bobt wnarlgk eun prachtigen voet Kijk ik was ran morgen op den boulevard St Germain bij mevrouw de markiezin X ze zou me te lang hebben opgebou den maar ik zei haar dat u me ontboden had Toen moest ik haar beloven terug te komen om hnar i verslag te doen van wat u me zoggen zou Hnv O die vrouwen die dochters van Eva I Zoo zgn ze allemoal Dat eicig Weililiche I Do péd Zo vioeg nog ieta Maar ik durf haastBiet Bav Nou zegt t maar De péd Bedenk als t u blieft dat zij t eigenlijk is die spreekt Zo heeft me haar album meegigeven en ze verzoekt vriendelijk om een enkel regeltje Kav Zoo ze wil iets eigenbandigs van me hebben Geef maar op Hg schrijft Aan do markiezin X een beleefde groet van een man der toekomst I get Ravaoliol De péd heengaande Wat n charmant mensch I Rav na gescheld te heblienj Cipier waar blgft mgn bod De cip Het wordt juist klaargemaakt Rav Je zorgt dat t goed van warmte is hoor Daarna breng je mg obocolaud en een paar beschuiten eu vooral de couranten De cip Jii ziet u maar de rechter van instruotie is juist gekomen Rav Die vent verveelt me Zeg m dat hij straks maar terugkomt als ik mgn dutje gedaaii heb De cipier buigt en gaat heen De jongeheer W Kraemer gaf de or dagenzgn makkers van t gymnasium te Katwijk den volgenden raad om na 1 Mei en gordeltgd en gewonen tgil op huD horloites te kunnen zien Schrijfeen araüiiohe 12 onder IIII van de wgzerplaat danhebt ge een romeinsche en een arabiscbe twaalfNeem vervolgen i uw horlogo niet met de reobter maar met de linker hand uit uw zak en gg ziethoe de groote wijzer ten optiobte van de romeinsche XII den gewonen tijd en ten opziohte van du arabisobe 12 den gordeltijd aantoont Uaaib Door de rechtbank te Zwolle is bevel tot gerungenneming verleend tegen den koopman in manu ioturen A P Mt wonende aan de melkmarkt aldaar naar aanleiding van de volgende omstandigheden Vrgdagocbteud te ruim 10 uur waa er in de door P bewoonde kamer een half uur nadat P haar verlaten had brand ontstaan De naaste bureu Spijkerman en vrouw zoomede de benedeubewoiiers snelden onmiddellijk toe om dan brand te bluaschen en werden daarin spoedig geholpen door den brandmeester Hardon en den hoofdinspecteur van politie den heer Nijboff Zg slaagden ër niet zonder groota inspanning in den brand weldra meester ta worden Juist was hun dit gelukt toen P kwam binnen vliegen en met groot misbaar te kennen gaf dat h j voor een waarde van 3S00 ouder d manufacturm geborgen had en nu ontdekte dat deze mede verbrand waren Dat was te erger omdat van dat geld gisteren nog 22U0 door hem aan M te Meppel die hem een crediet van f 7000 had verleend en 900 te Zwolle betaald moest worden Over de vermoedelijke oorzaak van den brand gevraagd gaf bg op dat deze naar zijn meening ontstaan was door de warmte van deu schoorsteen die zich aan een daartegen rustende plank zou hebben meegedeeld Op dezelfde plank waar de brand begonnen was lag tusschen eenige oude kleoren ern fleachje petroleum Dit wekte eenige achterdocht en toen daarop nog eea tweede en Uier nog een darde fleachje met het zoo brandbare vocht gevonden werden nam do argwaan toe en kwam men bg ojiderzoak tot de ontdekking dat de meergemelde plank en eenige snippers papier met petroleum bevochtigd wareu Door den subst officier van justitie die mede een onderzoek ter plaatsi heeft ingesteld werd een ander in beslag gonomen Zaterdagochtend heeft P aan den commissaris reeds bekend hebbon dat de brand door hera was aangestoken Da voorraad manufacturen was bg de Montachappg De Jong ie Co voor ƒ 6000 vortokeril doch op het oogonblik van den brand mjet voor guen vierde an dit bedrag aanwezig zijn geweest De ongelukkige P is eerst 20 jaar oud un behoort tot een familie die algemeen gunstig bekend taat Het geheole geval verwekt zeer veel deernis = === g = III I Buitenlaodsch Overzicht Dom het debat in de Franeohe Kamer over Daho mey Zaterdag verdaagd werd heeft mgr d Hulst de 1 gelegeuheld te baat genomen den minister Bioard te in i terpelleeien over de ongeregeldheden indeFransobe kerken De Kamer was e9hter blijkbaar niet goed I gestemd voor eene dergelijke inierpellatie Zij dacht nog te veel aan den brief van den bisschop van I Mende Deze bisschop heeft namelijk een schrijven j gericht aan de geestelgken van zijn district waarin hij hun beveelt van alle candidaten Ier gemeenteraden te eisohen dat zij de godsdienstige belangen zullen steunen en bevorderen De gemeenteraden zegt hg hebben dikwijls over godsdienstige zaken te beslissen en daarom is het van gewicht dat ile leden dier raden goedo christenen zijn Dit schrijven heeft een zeer onaangenamen indruk op de Kamer gemaakt Op de redevoering van mgr d Hulst antwoordde de minister dan ook dat de regeering dergelijke betoogingon als die van don bisschop van Mende niet zal toelaten en dat de Raad van State er kennis van zul nomen Elk lid der geestelijkheid die de republiek aanrandt in zijne redevoeringen zal gerechtelijk vervolgd worden Mei 817 leiden 166 stemmen nam de Kamer de volgonde motie aan De Kamer hare goedkeuring hechtende aan de verklaringen der regoering on vertrouwen stellende in hare geestkracht gelast dat do redevoering van den minister Ricurd door aanplakking overal in het land zal worden bekend gemaakt De Indépmdance Beige zegt hierover 1 0 verklaringen van den minister Ricard behelzen juist hetgeen de publieke meening eischt Het publiek keurt de baldadigbeden in de kerken ten zeerste af maar hel is niet geneigd do geestelgkbeid te steunen in haren strijd legen de moderne maatschappij en vooral niet in hare intriges tegen de republikeinsche instellingen In de Kamer van Afgev iardigden was heden aan de orde de beraadslaging over de voor Dahomey en Tinkin gevraagde supplementaire kredieten De tributes waren dicht bezet De heer üelahaye stelde voor de behandeling te verdragen ten eiude de Regeering in de gelegenheid te stellen alle stukken over te leggen welke op Dahomey betrekking hebben De Kamer verklaarde zicb hiertegen en besloot de kredieten Ie gelgker tijde te behandelen met de inlerpellatieHerviou De haer Etienne onder staatssecretaris bij het departement van koloniën voerde het woord Na aan den inval van deu koning u Dahomey te hebben herinnerd zeide de heer Etienne dat hij persoonigk ean itrangs bestraffing had willen opleggen door het oprukken naar Abomey of widdafa doch dat de Regeering do daartoe vereiscl te opofferingen niet in evenredigheid achtte met de te vorkrggen uitkomsten De spreker betoogde verder de uoodzakelgkbeid voor Frankrgk dat zgn militair overwicht had herkregen ook eene koloni le politiek te hebben Frankrgk is in staat zgne rechten overal en door allen te doen eerbiedigen De heer Camille Pellotan bestreed de regeeringsvoorstellen D Kamer verwierp bet voorstel van Larochefouohald om het krediet voor Soedan van 800 000 op 400 000 fr te brengen De beide artikelen van het wetsvoorstel betreffende Soedan worden achtervolgena goedgekeurd waarna het in zijn geheel met 387 tegen 1U7 stemmen werij aangenomen De beer Chautemps las een dépêche voor ontvangen van kolonel Ferrillon waarin melding wordt gemaakt van de weigering vaJ den commandant der Sano om manschappen aan land te zetten en een ander telegram van de Regeering waarin wordt betreurd dat de zeemacht gemeend heeft bare medewerking niet ta moeten verleaoun aan da landmacht Een verzoek om hioromtrent eea onderzoek in te stellen werd mat 887 tegen 149 stemmen verworpen Het voor Dahomey aangonoagd krediet werd met 4l4 tegen 187 stemmen verloaud Sr waren zeven motiën van orde voorgesteld De eenvoudige orde van den dag waarmede de Regearing zich had vereenigd wer l met 231 tegen 232 stemmen aangenomen en de zitting te 7 u 40 m opgeheven Het reohtêgedinit van Bavachol zal 25 dezer voorkomen Voor het O M zal optreden Quesnay de Beaurepaire Overigens is het wat stiller lu de anarobistiscbe brouwerg De Spaansche Minister van Jusiitio heeft detf provincialen overheden bgzondere instructien gezonden met hot oog op do anarchisten Zg die mondeling of sohriltelijk propagande maken voor een omverwerping der maatsohappg zullen zwaar gestraft worden terwijl zg die in het bezit worden gevonden van ontplofbare bommen en daarmede blijkbaar kwade bedoelingen hebben veroordeeld zullen worden op grond van poging tot manslag Verder wordt den autoriteiten aanbevolen do werklieden tegen opruiers te waarschuwen en allo geheimen vereeniuingeu zoodra het blgkt dat zg anarchistische beginselen I voorstaan onmiddellijk op te heffen Eenige oppositiebloden doen het voorkomen alsof het vinden der dynamietbommen niet anders dan het gevolg van een vooraf tusschen justitie en politie beraamd plan is geweest De branden te Weenen blijken niet in verband te staan met de anarchisten Zg zgn waarschijnlijk aangestoken door een jongen van 17 jaar wellicht een krankzinnige die thans in hechtenis is Te Berlijn ivorden nog voortdurend anarchisten gearresteerd sommigen beweren dat men er niets van hoort omdat er niet van te hooron is en men wel verplicht zal zgn de heeren weer los te laten Het Efigelscbe Parlement neemt Dinsdag vacantia tot Maandag 25 April In den Boheemsohen Landdag beeft Plener da verzekering gegeven dal de Duitscbers niet lot da oppositie zullen overgaan en eerst de verdere handeling der regeering zullen afwachten daar dit een strijd met de regeering ten gevolge hebben zou dat wat reeds door den Ausgleich gewonnen is weer zou verloren gaan en hel ministerie zou bewegen alsdan het geheele compromis te laten vallen Al is die transactie op het oogenUik ook vertraagd zoo is Plener van meening dat de grondgedachte waarop zij berust niet meer is weg te cgferen en onder i unstige omstandigheden weer herleven zal Daarom moeten de Duitscbers voortgaan met te arbeiden op de basis van het vergelijk waardoor nu reeds aan hunne wenschen omtrent de samenstelling van school en landbouw commissies is voldaan De reden van dit besluit is eenvoudig dat het onvoorzichtig zou zijn om graaf Taaffe die door het onwankelbaar vertrouwen des Keizers sterker is dan alle partijen tot vijand te maken PETROLEUM OTEERINGE van de Makelaars Cantzlaar Sohalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast I oco ïankfusl ƒ 6 30 Geïmporteerd fust ƒ 6 40 Mei en Juni levering 6 25 September Octo ber November en December levering ƒ 6 60 339 Staats loteriJ Se Klasse Trekking van Dinsdag 12 April No 6151 ƒ 1500 No 561 ƒ 1000 No 8S 4 12462 en 20836 400 No 2529 10746 en 20331 ƒ 200 No 8386 12138 13686 13983 en 20822 100 Prijzen van 45 43 2402 4824 8005 0699 13241 16810 18662 1 4 2449 4942 8065 10779 13261 16811 18724 80 2498 4947 8157 10861 13333 15816 18768 100 2551 4966 8196 10910 13423 I6S24 18771 126 2554 4967 8202 10929 18449 15697 1 815 185 2655 4986 8218 10967 18644 15987 18912 205 2577 5162 8286 10969 13744 16033 18986 228 2618 5173 8325 10988 13812 16199 18937 231 2625 5180 8373 1099 13822 16216 18988 249 2657 6187 8422 11011 13922 16371 19007 300 2684 6191 8426 11083 13926 16667 19014 402 2704 6265 8514 11147 18950 16639 19018 442 2715 6326 8635 U164 13960 16703 19048 474 2727 5354 8604 11219 13976 16713 19129 611 2768 6429 8672 1122Ï 14010 16771 19149 651 2772 6439 8768 11249 14041 16926 19161 751 2860 6471 8811 11292 14069 16953 1917Ï 767 2864 6627 8834 11345 14072 17000 19ÏSÏ 2876 6561 8947 11359 14144 17017 19261 2892 6626 8959 11675 14191 17156 1917J 834 2923 5664 8983 11589 14200 17188 19419 2961 5686 8984 11704 14202 17249 19492 3035 5730 9007 11712 14214 17840 19498 879 3060 6818 9087 11762 14306 17390 1969S 905 3085 5828 9109 11766 14340 17408 1962 907 3099 6940 9110 11764 14440 17426 19725921 8107 6970 9196 11772 14449 17449 19728 1008 8116 6979 9245 11881 14622 17464 19797 1015 3159 6996 9264 U884 14614 17468 19809 1046 3179 6031 9281 11893 14786 17467 19812 1108 3204 6127 9318 11898 14776 17468 19866 1171 3264 8171 9822 11900 14 80 17580 19969 1198 3267 6293 9380 12049 14788 17566 20084 1213 3282 6428 9382 12072 14819 17698 20166 1244 3292 6474 9406 Ï2081 14S27 17606 20168 1250 3368 6642 9463 12176 14842 17613 20168 1328 3367 6699 9480 12204 14936 17661 20208 1415 3426 6750 9521 12267 14940 17664 20240 1462 3431 8788 9522 12294 14988 17730 20290 1577 3456 6839 9684 12810 16004 17788 20335 1590 3669 6841 9700 12342 16022 17806 20864 1663 3688 6866 9702 12394 16069 17860 80861 1690 8724 6909 9769 12401 15101 17956 20461 1768 3742 8311 9776 12460 16150 17978 20495