Goudsche Courant, donderdag 14 april 1892

Donderdag 14 April 189S NO 4810 RllAi PELIEi en HOLM s en staalhoudende Quina Lavoche ia de meest krachtige en versterkende KINA WIJÜ aanbevolen door tal van bianen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met Qouden Medailles Verkrügbaar in flacons è 1 90 en 1 KBASPMUJUN HOLM Apothekers Zeist Depot te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheBu C Thim 4G0UDSCHE COURANT iVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Quina Laroche De iDzeadtug vau advertentiön kau gesohiedeu tot eèb uur des namiddags van den dag der uitgave 1797 88ï 1825 3887 830 3936 I9O6 3952 2037 4083 2039 4139 092 4402 2094 4412 2139 4449 2166 4616 2179 4619 2192 4664 2227 4713 2281 4721 2351 4771 2368 4813 2390 4818 12491 12519 12539 12647 12730 12749 12792 12885 12 93 12936 12939 1S030 13046 18053 13072 13140 13216 18002 18032 18089 18119 16143 18162 18203 18252 13263 18S64 18406 18462 18634 18680 18586 18597 1S662 20600 20642 20559 20580 20609 20644 20714 20721 20808 20828 20867 20900 20922 20961 20986 20999 15157 16232 15261 15361 15405 16464 16485 15605 16510 15916 15568 16571 15667 16672 15717 15724 li746 6924 9818 6968 9995 6961 10046 7160 10088 7246 10117 7266 1Ü194 7436 10262 754610288 7652 10296 7673 I0SO9 7864 10351 7868 10359 7898 10365 7914 10383 10445 10452 4989 10572 Burgerlijke Stand GEBOREN 8 April AdrianusGerardus ouders A G Arlceobout eu T Verbeek Johannes Ma rinus ouders P C Vermeulen en J Haiebroek 9 Johanna Hermiue ouders H P Schim van deri Loeff en J M Boenders 10 Hendrifcus CJiristiaan Arnoldus ouders A D Pousioen en L Smit Johannes ouilors A van Breukelen on C Komijn Andreas Cornells ouders P van den Hondel en W Slootjes 11 Abraham ouders F Bastinck en J Schoonderwoerd Christina ouders G Lakervold en C van der Heg Neeitja Wilhelmina ouders C van Oastenryk en J M Sohriek OVERLEDEN 9 April J C KoeUier 3 ir W J Sirre 7 m 10 M van der Ben wed J van Wijk 87 j 11 E van Vegten 8 m ADV£RT£NTI£JW Wordt g evraag d een Zindelijk EIin EHM£ISJE Adres Tnrfmarkt H 89 WESTFAALSGHE HAM B L VAN VEEN H 6 Blauwstraat Steenkolen Depot Siaatsspoor HIBERNIA en SHAMROCK branden schoon weg en geven zeer weinig walm 0 80 0 80 0 80 l IO 11 0 50 0 55 0 6Ö 5 40 PRIJZEN DER STEENKOLEN per HL vrij thuis J rima grove Kachelkolen Mach Kolen Smeekolen eerste soort Baardkolen Groote stukken per 1000 KG Cokes ongeklopt geklopt Bruinkolen Briquetten per 100 stuks per 1000 Voor groote partgen worden contracten afgesloten tegen verminderde prjjs te leveren tot ült Maart 1893 S D BOOl Stationchef Staatsspoor Gouda April 1892 Bestellingen worden op alle werkdagen aan het Depot aangenomen Eelknobbels Hoornvlies Huideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwijderd zouder de minste pijn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid PrijH per flacon met penseel 50 ets Alléén echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Bisoh de handteekening vrL A v TIJIJLL 0PEHBABITERK00PIH6 Se Notaris NIC TREURNIET resideerende te Moordrecht zal aldaar op Woensdag ZO April 1892 s morgens te elf uren ten voormalige kantore van den Heer A KLUIT in het openbaar tegen contant geld verkoopen een LOKETKAST een SCBRIJFBUREAU een KANTOORLESSENAAK een ANTIEK KABINET en andere MEUBELEN en HUISRAAD Alles voor de verkoopine te bezièhtigen van 9 tot 11 uren Nadere informatien geeft Notaris TREURNIET voornoemd Prof Pergrer d Alion HAAIl EXTRACT Geheel eenig in zgn samenstelling en afwgkend van alle andere haarmiddelen zonder vet of olie Het houdt het hoofd rein maakt de haren krachtig en trisch en doet nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verheugen Prgs per flacon met gebruiksaanwgzing 40 et Verkrggbaar in du onderstaande depots Wed itogiuan fiouda Irt eil N Sanders Leiden A Prins Zevenhuizen W Lii ihelm Voorburg Wed G Wilhelmus IVoml A Bos Bcrkel StoUwerck s Hart Cacao Hoogste eiwit hoogste theobromla gehalte I r tv ACAf V oordeel igl Ha rt Cacao is fijnste Poeder 7acao in hart vorm gepersd Spoedige oplosbaarheid fijne genr deliciense mnaak steeds gelijkmatigheid des dranks In blikken banen è 25 Cacao harten = 45 cent 1 Cacao hart = 1 8 tent 1 kop Caeao Verkrijgbaar bij H Hi Confisenrs Banketbakkers enz Engroa Eipeditie Julius Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat lOÓ Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Zoon ADVERTENTIEN in aWeBliitien en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN eo ZOON te Gouda Men biede het geluk de hand 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieunste gfTOOte OeIdverIotiil £ die door do Hooge Itegeurinif van llaiubur goedgekeurd eu geiruarborgd is De voorueelige inrichting van het nieuive plan beslaai daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 vei lotingen van 100 000 loteu 50 800 pryzeil Indragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing luüan komen daaronder zgn kapitale prgsen van eventueel 500 000 Hark 1 prgs 1 prijs l prgs 1 prijs 1 prijs 1 prga bij uitnemendheid echter 11 M 300 000 a M 200 000 a M 100 000 bM 76 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 S0 000 SprgzonaM IBOOO 28 prijzen iiM 10000 68 prijzen a M 5000 106 prijzen il M 3000 aM aM 203 prijzen a M 3000 6 prijzen i M 1500 £ prijzen a M 1 prgs il M 1 prgs a M 1 prijs a M 1 prgs a M 606prgzünaM 1000 1060 pryzenaM 500 30930 prgzen a M 148 17188prijz uèM 300 200 150 127 100 94 67 40 20 De prgstrekkingen zijn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting kost 1 geheel origineel ot sleohts M 6 of 3 601 half ff 3 1 80 IV 0 90 1 kwart tegen inzending van het bedrag iu bankpapier of per poatwissel Alle commissies vorden onroiddoUgk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Originecle LoteO zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte olücieele plan waaruit de verdeeling der prgzen op de verschillende klassen alsook de betreffende iiileggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en lenden wg aan onze Kegunstigers ouaangevraagd na elke trrkking de ofGcieele lijsten De uitbetaling der prgzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grooiere plaiitsen van Nederland bewerkstelligd worden Uns debiet Is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andure aanzienlijke prgzen hebben wij meermalen volgens officieele beugten de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o u Mark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Uot is te voorzien dat bij deze op don hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werksame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bosteltingen zoo spoeilig mogelijk in elk geval voor den 16 APRIL e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankieis en Geldwisselaars iu Ilaniburt P S Hiermfde danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bg het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het verfolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geeeide Begunstigers te verwerven De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 iiionderlflke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 13 April 1892 Men voriioekt ons mede te dooien dat het afscheid van ds H P Schim van der Loeff dat op 18 April bepaald wos wegens de ziekle zijner echtge noote voorloopig voor een poar weken is uitgesteld Het Dagblad mn Gouda bevatte gisterenavond ouder het opschrift Be moord te Gouda het bericht dat de heer 1 C W Begeer Coiffeur op de Oosthnvrn in don nacht vac den moord ongeveer 2 j nur iemand op straat gezien had waarin hij herkende den als vormoedelijken dader zich in hechtenis bevindende slagereknecht l ietersse Dit bericht is geheel en al onwaar Uit alleszins vertrouwbaro bron deelt men ons mede dat het geheel uit de lucht gegrepen is Toon Sequah gisterenavond in Ons Genoegen optrad gewaagde hij van eene eigenaardige hulde hem gebracht door het in den handel brengen van een Gondsche pijp met zijn portret Even te voren had hij die ten geschenke ontvangen en liet die thans het publiek zien Zij is vervaardigd op de fabriek der bh Jan Prince Co wie do alleenverkoop door Sequah is toegestaan eu mag in alle opzichten goed geslaagd heeten Sequah zelf rookt niet maar zijne veieerders zullen tich zeker haasten ilie pijp aan te schaffen om voortdurend het genoegen te hebben zijn gelaatstrekken voor zich te hebben De Sequah maaltijden zullen van Donderdag a st af om twee uur aanvangen Op Goeden Vrijdag wordt aon de R K bedeelden die aan don maaltijd deelnemen visch verstrekt FEVMLLETOIM TJit ICLOt I ieTT exi Naar het Fransch DERDE GEDEELTE IV 56 Heeft je vader met een landgoed Hij heeft een wijnberg Uitstekend voortaan zult go Ruchot de ia Vigne heeten zooals ge ook wel kennissen hebt die zich Mouton du Pre Jeaunot du Gué Petit rie la Maro noemen dat staat goed en zal je later in je leven helpen om e n goed huwelijk te doen Dat had hem dan ook werkelijk geholpen om do dochter van den petroleumhnndelaa tot vrouw te krggen die er nooit in zou hebben toegestemd eenvoudig mevrouw Ruchot te worden en er nu trotsch op was zich te hooren aandienen als mevrouw Ruchot de la Vigne t Is waar dat men hem bg den burgerlijken stand dat De la Vigne onmeedoogend had afgenomen maar in de keru had men het hem edelmoedig gelaten en do kerk was vol terwijl op bet stadhuis niemand was Eenmaal mevrouw Do la Vigiie stond zij meer f Men schrijft ons uit s Hagd s Sequah schijnt geen plan ta hebben Nederland in de eerstvolgende maanden te verlaten althans hij heeft de villa Dr Mess aan het zeestrand te Scheveuingen gedurende het aanstaand badseizoen gehuurd voor ƒ 4000 naar men zegt Hij amuseert zich hier ter stede kostelijk en wordt ook door velen vorstelijk bejegend In de zitting der Botterdamsche Arr Kechtbank van gisteren werden veroordeeld J T oud 25 jaar koopman te Nieuwerkerk a dIJsel bekl van beleediging en mishandeling tot 2 maanden gev W B oud 19 jaar arbeidet te Gouda wegens mishandeling tot 3 dagen gev Bij verstak word vervolgens behandeld do zaak van den afwezige P 8 wonende te Gouda die op 13 Maart alhier i van V een schop tegen het lichaam en een slag tegen het reolUiiroog gegeven had Ëisch 1 maand gev Uitspraak Dinsdag a et De bijeeenkomst van het Leger Jet Heik was gisterenavond niet zoo druk bezocht als de vorige weken het geval was De directeur der atadkolonie wiens overkomst aangekondigd was was niet tegenwoordig Hg had verhindering gekregen doch zal hedenavond present zijn Do bijeenkomst werd geleid bij afwezigheid van kap van Tongeren door Luit Weijmar Vrijdag a st hebbon 3 bijeenkomsten plaat i s morgens om 10 s middags om 3 en s avonds om 8 uur In de Maandag gehouden zitting van den Hoogen llaad concludeerde advocaat generaal Gregory tot verwerping van het onlangs gemelde easaatieberoep van een landbouwer te Winsum tegen zgue veroor dan iemiind anders op haar adeldom al was haar linnengoed haar zilver en haar rijtuig niet vooraen van een wapen er stond toch een zinnebeeldige voorstelling op die men best voor een oud adellijk wapen kon houden on in haar oog er ook een was Nu zij zich oen officier had gekocht scheen het wol alsof het goheele regiment haar eigendom was met ulle officieren zelfs den generaal incluis Zeide zij togen haar echtgenoot Is dat niet een officier van je regiment dan sprak zij alsof hot iemand was die haar behoorde en haar achting zoo niet dankbaarheid verschuldigd was De verhalen die hieromtrent in le stad liepen waren even talrijk als grappig en werden nog steeds mooier gemaakt door de kennissen van De la Vigne die zich cvonzeer vermaakten met de aanmatiging van de vrouw als met de slaafsche onderdanigheid van den echtgenoot een echten hond aan een touwije waarmede zij steeds ging wandelen en die het recht niet had iets te doen een woord te sproken of een stuiver uit te geven zouder er eerst tevoren verlof tqg te hebben gevraagd Anie die eveneens een armen officier trouwde had zich voorgenomen niet in zulke ilwaasheden te vervallen on er voor te waken dat zij in geenen deelo herinnerde aan de aanmatigende mevrouw De la Vigne of vergolijkingeu opwekte die bij hun gelijksoortige omstandigheden maar al te licht konden voorkomen Zonder twijfel zou zij nooit tot zulk eon ijdele ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt deeling door de rechtbank en het gerechtshof te Leeuwarden wegens het afleveren van melk wetende dat zij vervalsoht was en de vervalsching verzwijgende Adv gen kon niet toegeven dat de rechter door te overwegen dat bekl moest weten dat de drinkwaar vsrvalscht was van twijfel hieromtrent deed blijken en achtte voorts ook volkomen gerechtvaardigd de door de rechtbank uit de bewezen verklaarde feiten gemaakte gevolgtrekking dat bekl met de vervalsching bekend moest zijn Wat betreft de grief dat do rechter zou verzuimd hebben te letten op de besteraming van de melk welke niet zou geweest zijn om als drank gebezigd te worden doch om er boter van te vervaardigen hiertegen voerde adv generaal aan dat de wet de hier bedoelde onderscheiding niet kent en het sleohts de vraag is of hetgeen verkocht wordt in het algemeen bestemd is om gugoten of gedronken te worden De verkooper kon trouwens ook niet met zekerheid weten of in casu niet een gedeelte van do ten dienste der boterfabriok afgeleverde melk zou worden ge bruikt om te drinken Adv gen achtte dus de ten deze göraaalcte onderscheiding bok in de practgk onhoudbaar eu concludeerde tot verwerping van het gedane beroep in cassatie De uitspraak in deze zaak is bepaald op 9 Mei Zondagmiddag werd op plechtige wijze de tentoonstelling van oude en nieuwe kunstnijverheid der Fereehiging voor Vak en Kunst te Dordrecht geopend Nadat de voorzitter de talrgke aapwezigen waaronder vele autoriteiten had welkom goheeten nam de eerevoorzitter het kamerlid mr Nubbens Sterling burgemeester van Dordt het woord om de jonge Vereeniging Vak en Kunst met haar succes geluk te wenschen en te wijzen op het belang dezer expositie Na de openingsrede bezochten de aadwezigen de aanmatiging vervallen maar zou zij er zich met de liefde die zij haar man toedroeg wel altgd voor weten te vrijwaren die diensten van hem te vragen waartoe haar verliefd hart haar zoo licht kon verleiden Voor haar was de zaak van ernstigon en bodenkelijken aard toen dan ook Sixto den naam De la Vigne noemde had zij niet geaarzeld te antwoorden To moet het maar aannemen V Sixte kwam bijna te laat aan het diner en alle gast n waren reeds bijoon in het salon van de villa waarvan de veusters uitzicht hadden op de zee er waren eeuige grondbezitters uit den omtrek Russen Spanjaarden en de vrienden wier namen D Avignac reeds haddon genoemd Ik dacht dat go niet zoudt komen sprak eenvan hen Waarom Lune de miei Houiï is geen lijm Het maal was er op ingericht aangename herinneringen bij de g isten achter te laten en hen tot terugkomen te nooden terwijl alle spijzen waren aangevoerd uil het land dat voor die voortbrengselen een zekere beroemdheic bezat kapoenen kreeft snippen pftté de foi gras en wijn van de fijnste merken