Goudsche Courant, donderdag 14 april 1892

geleerde keizer van fiuslond Ale n4er II den 13n Maart i d f waaraan door zooveelisai goweorloopeh kracht word bggezet moeilgk afwgzen en nu begon oen zeer zware rit van meer dan 12 ten hem te weerhouden sm lde de Czaar op den g g het meor gastvrgo Weenen opzoeken Tersohillende afdeelingen In de tweede afdeeling richtte de heer S M Hugo Tan Gjjn het woord tot den burgemeester b j welko gelegenheid hem den eerewijn werd aangeboden Tevens werd hem in de kamer van den antiquaar Jao Schotel Jr zn te Dordrecht bij monde van den heer Van G jn een gestipt wolfglas aangeboden waarin de portretten Tan johan en Comslis de Witt In de derde afdeeling historie van Dordrecht Toerde de heer mr S van G jn voorzitter van Dordrechts museum het woord Spr dauk e den eerevoonitler voor zgue getoonde belangstelling in deze afdeeling der tentoonstelling De burgemeester wees er in zgn antwoord op dat de goede zorg van de gemeente in deze nog juist dezer dagen is gebleken door de aanstelling van een gemeenteambtenaar speciaal belast met de zorg Toor de oudheden Voorts deed hij uitkomen dat de Traag om iets te doen altijd afhangt van den toeitand der financieele aangelegenheden Aan het Atjeh Teralag tot 28 Februari is het Tolgende ontleend Groot Atjeh Een paar van onze posten werden gedurende den vorslagtijd slechts eeu enkele maal beschoten Twee dwangarbeiders die den 20n Februari de spoorbaan inspecteerden werden in den vroegen ochtend bij het blokhuis Lamara aangevallen door vier met klewang en geweer gewapende kwaadwilligen Dank zg het moedig standhondea en de krachtige tegenweer van één der dwangarbeiders die bij deze gelegenheid vrij ernstig gewond word waren de aanvallers genoodzaakt raet ééu zwaar gewonde en twee licht gekwetsten terng te trekken De Tersterking te Segli werd dagelgks licht beschoten Lieden van Aloerloh en Simpang Anas pleegden onbeduidende vgandelgkhedan tegen Soengei Baja waaraan door den radja van Perla een einde zal worden gemaakt De pepertuinen in Pedawa besar worden meer en meer verlaten om reden Habib Mohamed geen Toorschotten moer kan verstrekken Het is te Toorlien dat daardoor de productie dit jaar zal dalen Te Edi werd de rust niet verstoord De Gouverneur begaf zich den 16n Februari per Albatros naar de Westkust en keerde den 21n te KotaBadja terug De Terst rkiag te Melaboeh werd byna niet baichoten Lieden van Rendoeng roofden in den nacht van 4 op 5 Februari twee in de baai voor anker liggende prauwen In de nabijheid van Rigaa had m den avond van den 22n een ontmoeting plaats tusschen de sloomsloep van de Benkoelen en een Atjebscbe prauw bg welke gelegjjnheid wij twee gewonden bekwamen terwijl de prnnw ontsnapte Over het algemeen was het weder warm en droog De gezondheidstoestand was ongunstiger Het gemiddelde ziektecijfer per dag in het groot militair hospitaal te K Ota Kadja was 22 4 tegen 23 8 en dat der beri beri 13 tegen 10 gedurende den vorigen verslagtijd Het sterftecijfer was lager Wij lezen in het Satav ühl Van minder gehalte waren de gesprekken die zich bepaalden tot algemeenheden daar deze vreemdelingen bg toeval aan den disch vereenigd geen gemeenschappelijke denkbeelden gewoonten of betrekkingen hadden men sprak over het klimaat van Biarritz over het weer over het strand de villas en haar bewoners en eindelijk kwam men op de casinos Die casinos zgn heel aangenaam wanneermen in het eene geplukt is kan men in het andere weer trachten op ziju verhaal te komen Maar D Avignac deelde in die meening niet volgens hem was het spel slechts een vermaak onder Triendon in een rustig vertrek waar men geen kans liep plaats te nemen naast iemand dien men op straat niet groette wanneer men de oronpiers in het oog moest houden om op te letten of zij niet valsch deden terwijl men tevens moest oppassen Toor de bedrieger werd het spel een zeer onaangenaam werk alleen voor hen die er een broodwinning van maakten Dus hoeren eindigde hg indien ge ooit delust in u Toelt opkomen e middag of s BTonde om te banken beschouw dan dit huis als het uwe een sociëteit waarvan wg lid zgn en waar ge uwTrienden kunt meebrengen Het menu hoe OTcrvloedig ook liep toch ten einde de gasten gingen in hot sahm om oen sigaar te rooken in het gezicht van de zee Maar noch het weerkaatsen Tan de maan op de golven noch Naar irij vernemen heeft do proc genoi sal ingevolge van hooger hand bekomen opdracht den officier van justitie gelast een onderzoek in te stellen naar de wgze waarop de heer Hatfield indertijd betrokken bg het proces Du Cloux die thans op verschillende gronden een schadeloosstelling van 1V millioen gld reclameert en zich zeer beklaagt over de ondervonden bejegening in de gevangenis alhier gehuisvest en bobasdeld is geworden Door den directeur der gevangenis is thans een omstandig rapport daaromtrent ingediend waaruit blijkt dat do heer Hatfield geen enkele reden heeft om zich over de in de gevangenis ondergane behandeling te beklagen Wanneer het Amerikaansche Kabinet dit rapport in handen krggt zal men zich zeker verwondaren over de inderdaad humane wgze waarop in Ned Indië de preventieve gevangenen behandeld wordan zoowel als over de groote en vele voorrechten welke men hun vergunt Ook de klachten van den beer H nopens belemmering in zijn bezoek en in zgn correspondentie zgn volgens bovengenoemd rapport geheel en al ongegrond zoadat al het marktgesohroeuw daarover in Engelsohe en Amerikiiattsche bladen aangeheven bg slot van rekeniug niets anders dan American humbug blijkt te zgn De speelzalen te Monte Carlo Sedert den aanvang dezes jaars hebben zich ten gevolge ran grootere of kleinere verliezen aan de bank te Monte Carlo reeds veertien menschen het leven benomen Zelfs verzekert men al mag men dit als overdreven beschouwen dat er geen dag voorbijgaat of in den omtrek van Monte Carlo komen zelfmoorden voor Daartegenover moet men niet uit het oog verliezen dat er onder do 260 000 vreemdelingen die den winier in de speelplaats doorbrengen een aantal zijn die reeds vooraf en om andere redenen hunne rekening met het leven hadden afgesloten maar daar toch nog eens thet geluk beproeven wiUeu De speelgasten zelven bemerken van de zelfmoorden slechts iets uit de vreemde couranten Op het terras of in de voratolgke tuinen is het niet mogelijk een drama af te spelon aangezien elke speler die n eenigszins wanhopige houding de zaal verlaat onmiddellijk door een bediende achtervolgd wordt tot de man ver genoeg verwgderd is en zelfs wanneer hot iemaul gelukt aan de opmerkzaamheid der bedienden te ontsnappen zijn er allerwege genoeg boschjos kabiiMtJM en grotten waar de Igders aan het oog onttrokken wordea 2es jaren geleden kregen twee bedienden onmiddellgk hun ontslag omdat zij een 4oods uit een verkeerd venster aflieten waardoor hg iu plaats van in een verborgen hoekje op het hoofd van een voorbijganger terecht kwam waardoor een groot alarm ontstond Thans echter ziju de beambten beter gedresseerd zoodat als br iemand in de zaal in onmacht valt daarvan twee reien verder door niemand iet bemerkt wordt Onmiddellgk bedekt is hij een oogenblik later reeds door een der iele zgdenren verdwenen Overigens valt niet t ontkennen dat de speelwoede nog voortdurend toeneemt De aandrang is zoo groot dat zelfs de twee nieuw aangebouwde bijzalen niet voldoende zijn om allen op te nemen die hun geld moede zgn Tien tafels waaraan gemiddeld zestig personen dertig zittende en de overigen er omheen staande spelen zijn van 2 ure des namiddags tot 2 nre s nachts in werking en binnen een de schitterende liohtstralen van don vuurtoren die wegstierven en weer helderder werden tegen het donkerblauw van den nachtelgken hemel vormdeu een aanblik geschikt om de aandacht Tan dece weinig tot nadenken geneigde jongelieden te boeien Oe sigaren waren nanwelijks halverwege opgerookt of men ierp elkander een vragenden blik toe Wat willen wg doen Op deze vraag antwoordde een der gasten gedachtig aan het woord van D Avignac Al wij eens gingen banktn fVerscheidene anderen stemden er mede in Ik vraag nog slechts een oogeoli ik geduld omde tafel te laten afnemen sprak D Avignac wijzitten in de eetzaal prvtliger dan hier en dan zalik ook kaarten laten halen want die heb ik nietin huis £ en kwartier later was men gezeten rond de groote tafel in de eetzaal en de bankier zeide Opzottrn heeren 1 Sixtp do la Vigne en een van hun vrienden waren in het salon blijven zitten praten D Avignac trad op ben toe Speelt Ko niet Straks antwoordde De la Vigne Eu jij Siite Ik nii t Ik heb je toch gekind toen je wel speelde Op school En te Saint Cyr ook voegde De la Vigne half uur kan iemand een millioen Teiloren hebben zooals dan ook meermalen gebeurt Dezer dagen ontving de koopman Simon David te Lippa in Hongarije het volgend schrijven Geachte heer Wil u zoo goed zijn mij vijftien honderd gulden te sturen Diet u het niet dan za ik uw huis met alles wat er in is door dynamiet in de lucht laten vliegen Denk er wel om dat dit geen gdele bedreiging is maar heilige waarheid tot uwe inlichting diene dat hot dynamiet zich reeds onder uwe woning bevindt Probeer het niet iets uit te riohten want dan heeft uw laatste uur geslagen Als u dezen brief aan iemand laat zien of er den inhoud van mededeelt stroop ik u het vel van t lijf Hel geld moet u mg door eeu uwer bedienden op do Marosburg laten brengen ik zal daar op en noer loepen Is die bediende Vrijdagavond niet op de brug dan vliegt uw huis den elfden nacht in de lucht Als ge u verzet snijd ik u de tong uit Ik ben niet op eon dwaalspoor te brengen of bang te maken on ik bon voor Lippa niet bang wttut ik heb drie honderd tot aan de tanden gewapende volgelingen Doe geen aangifte bij de politie want dan sohioten mijn ondergeschikten u als een dollen hond nedor Met de meeste boogaohting Bognr Imre rooverhoofdman De heer David wist heel zeker lat Bogar Imrg reeds 27 jaar geleden was opgehangen en dat dui iemand onder den naam van dien beruchteu bosf pogingen tot roof en afpersing wilde beproeven j niettegenstaande de verschrikkelijke bedreigingen deed hij dus aangifte bg de politie Deze arresteerde op het bepaalde uur op de Marosbrug en jongeling Valentin Faras geheeten scholier van een der burgerscholen Na een kort verhoor kwam hij tol volledige bekentenis Men vond verscheiden dreig brieven bij hem en een tooneelstuk Naar hM schgnt heeft het lezen van opgeschroefde romans d hersenen van den jongeheer lang geen goed gedaaa Volgens Prof Bogers te Washington is er ii elk pond steenkool eene dynamieke kracht opgeslo ten gelijk aan het arbeidsvermogen van één man ii ééu dag Drie ton steenkool Tertegenwoordigen het werk dat een man in twintig jaren kan verrichten ei eene vierkante mijl eener kolenlaag van vier voil dikte stelt evenveel arbeid voor als een milliow werklieden in twintig jaren kunnen uitvoeren Ziilki berekingen brengen ons aan het verstand hoe roe keloos onze tegenwoordige kachels en haarden ngi ingericht niettegenstaande de ele pjgingeo die ii het work zgn gesteld om brandstof te besparen Stoompoti De atadie der ontploffingsmiddelen leert boe i vooruitgang dienstbaar werd gemaakt aan den moord Tot den moordaanslag van Ursini op Napoleoi III werd bij alle aanslagen gewoon buskruit geb zigd Bij het buskruit varroad te Londen en bg dat aanslag met de helsche machine te Parijs in Deoo ber van bet jaar 1890 had men eenvoudig een gro A boeveelheid kruit in vaten of in een bus geslotei welke op een gegeven oogenblik moest ontploffen Frieaohi rond een betere methode uit hij koa verblijf op de derde verdieping van een huis opdaj Boulevard du Temfle No 60 Tusschen de lattaj er bij Ik heb gespeeld hernam Sixte toen de of het verlies van vgftig gulden mg bartkloppin Hbezorgde en mij het koude zweet op hot voorhodHdeed parelen maar wat geef ik er nu om of i win of vorlio En de prikkel van het spel vroeg D Avignd Daar verlang ik niet naar ik wensch Wzelf niet Je ben dus zeker van jezelveo Wie is zeker van zichzelven Indien ge geen geld in den zak hebt nSTolgde D Avignac ia mijn beurs tot je beschikkiilen tot de uwe ook De la Vigne Ik neem gaarne 126 francs sprak De la Vinop een toon die duidelijk genoeg te kennen pi dal zijn portemonnaie niet heel ruim voorzien It Zoodra hij de vijf eo twintig stukken had verM De la Vigne het salon Hieruit blijkt sprak D Avignac op eencastisohen miu of meer minachtenden toon mevrouw De la Vigne haar echtvriend kort houw Sixte antwoordde niet maar twee minuten 1 W trad ook hij de eetzaal binnen en legde vijftig fral op do tafel Hij won liet zgn inzet en de winst liggen W een tweede en een derde maal JTordt rtmltd Van zijn noergelaten zonneblinden plaatste hg derwijze 26 mot mitraille geladen geweerloopon lat zij op de straat gericht waren en allen tegelijk losbrand den Het was den 28n Juli 1835 dat Louis Philippe gevolgd door de prinien sgn zonen en een schitterenden staf op den boulevard een waponsobouwing hield over de nationale garde van Parijs Des ochtends bad hot gerucht geloopen vsn een aanslag do wapeiischouwing was bijna ten einde en men hoopte reeds dut alle gevaar geweken was toen de Koning n 60 van den Boulevard du Temple voorbijreed en de mitrailleuse van Fieschi werd afgevuurd De dader had hot voor hem gunstige oogenblik niet weten te treffen do Koning en de prinsen bleven ongedeerd doch do militoire staf kreeg een hagelbui van kogels 19 personen wedden op plaais zelve gedood of doodelgk gewond 23 kregen wonden woarvan zij herstelden Drie dor geweerloopon op de vensterbank van Fieschi waren bij het afvuren gesprongen mot het gevolg dat hij zelf aan het hoofd gewond werd Dit leidde tot zijn ontdekking op de binnenplaats waar hg had getracht zich te verschuilen na zich langs een touw uit oen bovenraam te hebbeu laten naar benoden glijden Orsiiii was de eerste die een nieuw ontploffingsmiddel bezigde Hij had te Londen met de hulp van Mazzini kleine bommen vervaardigd ilie mot knalzuur kwikzilver waren gevuld en welker buiteovlakte bedekt was met percussions zoodanig dat bij den geringsten sohok de geheele bom moest ontploffen Men had dus een dergelijke bom slechts op den grond te werpen om do ontploffing teweeg te brengen Zóó gesehiedle op Donderdag den 14n Januart 1868 vóór bet Operagobouw in de Rue Pelletier toen keizer Napoleon III en Keizerin Eugenie zich naar de opera begaven Honderd zes on vijftig personen werden door de ontploffing gedood of gewond het keizerlijke rijtuig werd door 76 projectielen gelroffon die echter allen afstuitten ten gevolge van een verborgen pantsering Budio on Gomez badden de bommen mi t de hand onder do menigte geworpen Pirri droeg er een bij zich toen men hem even voor den aanslag op den hoek van de Rue Pelletier en de Rue Romni aanhield Wat Orsini betreft hij had zich schuilgehouden Het was de scheikundige Berthollut die in hot laatst der vorige eeuw do ohloorzure potasch omdekte waardoor hg het salpeter in het buskruit sanachle te verrangen Du ontploffing van 27 October 1788 welke het gevaarlijke der zelfstandigheid aantoonde deed van het bedoelde plan afzien De proef werd echter onder het Tweede Keizerrijk herhaald zij leidde tot de ontploffing van 16 Maart I87U eu werd toen voorgoed opgegeven Do nitro glycerine werd in 1847 door Solières in het laboratorium van Felauzo omdekt De ongelukken welke zij al zeer spoedig veroorzaakte deden naar middelen omzien om de behandeling ervan mogelgk te maken Door vermenging met oen opslurpende zelfstandigheid zooals bgv de tripelaarde verkreeg men het dynamiet Dynamiet is dus niets anders dan ap een bijzondere wgze geprepareerde nitro glycerine Vóór den oorlog van 1870 werd dynamiet alleen gebruikt in de mijnen voor militaire doeleiuden word hot t eerst gebezigd gedurende dejlaatsto dagen van de pariJBche Commune De franscho genie soldaten lieten toen met behulp van dyuamitrt in verschillende wgken de tuinmuren springen ton öinde de troepen in de gelegenheid te stellen de barricaden om te trekken die in de straten tegen hen wareu opgetrokken De eerste aanslag waarbij de nitroglycerine een rol vervulde was die welke ih t leren kostte aan den 1881 De bommen evenzeer met de hand geworpen van een tuinmuur waren geen Orsini bommen maar glazen kogels die met onjfermei gde nitroglyoerine gevuld waren Do schok door het heder alkn van de bom gewoeggebracht was voldoende om da iiit glyoe ne te doen ontploffen Dit g i i iH dde J it de ate bom welke onder het paard fan eeiivKuifil an het Keizerlijke escorte uiteenéprong Wonden Kozak toe on terwijl hij hielp om dozen onder zijn paard vandaan te halen kwam een tweede bom op enkele passen afstand terecht welke bg haar ontploffing dou Czaar doodelijk vi rwonddo Hoe bg de talrijke aanslagen van de laatste jaren b V te Monceauiles Mines te Chicago on in den allerjongsten tijd bg die te Luik en te Pargs waar de beruchte Bavachol ziju lieldenfeiten ver Ondank de smeckingen van den grootvorst Michael en van zijnoirfe rfe caMjo die tevergeefs tracht richte het dynamiet al of niet met schietkatoen ver vele woorden uit andere talen of dialecten over De mengd bij voorkeur als Ternielingsmiddel werd ge vrouwen blijven veelal thuis en behouden hun eigeU bezigd is bokeiid Doch nog hebben de misdadigers de hulpmiddelen der nieuwere wetenschap geenszins uitgeput Men teeft nog het moliniet het plancasiiet en het rouburiot stoffen waarvan de fabrikatie ten dooie wordt geheim gehouden en die als ontplofüngs middelen verre do vernielende werking van dynamiet moeten overtreffen Mot de studie ervan houden rich thans de legerbesturen der groote militairen Mogendheden gverig bezig Waarschijnlijk zal men dus met deze stollen niet eer voorgoed kennis maken dan hij den eerstvolgendon grooten oorlog in Europa tonzij mesmura lei maamna zooals Alphonae Karr he n beleefd noemde zóó groote vorderingen maken in de practischo scheikunde dat zij reeds te voren hun medemenschen op eruige experimenten met deze belangrijke stoffen kunnen vergasten Getrouwd zonder het te weten In dat geval verkeerde de 60 jarige rijke weduwe Gaston te Parijs die zich door een handig oplichter zich noemende graaf Juilly baron ü Aurillao markies de La HayoPopelinière had laten bepraten oen uitstapje mot hem te doen naar Londen De dame kende geen woord Engelsch Op zekeren morgen had de baron haar naar eeu kerk gubracht Daar vond zij een heer in burgerkloeren en oen darae met een stoffer in de hand De Meneer sprak haar in hot Engelsch toe en de weduwe was ie baleefd om hora in do rode to vallen Daarna schreef hij iets in eeu boek en gaf haar toen een pen om haar naam te leekenen De weduwe dacht aan een register van bezoekers en teekonde do baron deed hetzelfde Toen do kerk verliet zeide de baron Qa y est sommes mariés De weduwe die nu oerst begreep dat zij met een oplichter te doen had hooft hij Tiet gerechtshof van do Seine nietigverklaring van hot huwelijk aangevraagd Haar inan blijkt te zijn zekere Harraud de zoon van een boer oud 40 jaren die het tot notaris had gebracht aan lager wal was geraakt en klerk wos geworden bij een notaris te Parijs tot wiens cUeutou de weduwe Gaston behoorde aardigen tongfdl zuiverder Bovendien zijn ook de oude Bulgaarsche dames spraakzamer Dr Oblak moet ca de opgedane ondervinding voornemens zijn de studie van Bulgaarsche dialecten op de plaats zelve Toorloopig an anderen over te laten Buiteolandsch Overzicht De Zweedsohe regeering heeft in de Kamer der Afgevaardigden eon nederlaag geledon Met 116 tegen 107 stemmen heeft de Kamer geweigerd don persoonlijken militairen dienst te verzwaren door de reservisten in plaats van 60 dagen voortaan 90 dagen te laten opkomen Deze rie maanden werden door het gouvernement ouontbéorlgk geacht en od deze basis had het Kabinet hpt gehoole plan van roorganisdlio van het leger opgebouwd De vermindering door de Kamer voorgestaan knn dus groote gevolgen hebben üb andore punten van het reorganisatie ontwerp werden wel door de beide Kamers aangenomen maar zij hebben weinig beteekenis zonder een diensttijd van ÖO dagon het punt waarop het goheele reorganisatioplan steunde zg nous Het gevaarlijke van taalkupdige studiën zou menals titel kunnen schrijven boven hot volgende dat don Oostenrijkschen pbiloloag dr Obiak is overkomen Deze geleerde was door d iW oner Ac8deraie naarMacedonië gezonden om d lavische dialecten te besludeeren Hij was met eene rijkstoeUg en met talrijke aanbevolingen aan de Oostonrijksche vertegenwoordigers in Turkije op reis gegaan 6 tot 8 weken lang ging alles goed hij hield zijn Verblijf iu Saloniki en maakte van daaruit kleijio uitstapjes in de omgeving Maar toen hij hiJt binnenland introk en in de dorpen zijne taalkuudige onderzoekinip n voortzette en ijverige aanteekeningen maakte omtreint de vorsctiillende dialecten toen begon de Tufltsche justitie zich den slaap uit de oogen te vr veu en zij zag iu den vorschenden geleorde eèn spion die wie weet met wolk doel eene Bulgaarsche volkstelling hield Zonder het gevaarvolle van zgn toesUnd te vermoeden noteerde dr Oblak in eene armzalige hut van het dorpje Wardarowetz misschien juist een hoogst interessanten uasaalklank toen er buiten paardengetrappel weerklonk het beetje licht in de hut werd verduisterd on toen de jeugdige tualvorschor opkeek zag hij een revolver en vier geweerloepen op zich gericht Snelde haalde hij zijn pas on zgne andere documenten voor den dag maar de officier van het dotachement dat den misdadiger moest inrekenen gaf daor nints om Hij beval den zijn paard te bestggün on hem te volgen In de zitting van den 7deö April is door den Landdag van Tirol werkelijk de schoolwot aangenomen die door de geestelijkheid was goedgekeurd en die do school geheel onder den invloed der kerk brengt Het kan niet anders of doze aanneming zal ook in den Rijksdag invloed oofonen Hst Oostenrgksche ijouvernement komt dan lo eene mooijlijke positie en graaf Taaffe ataat voor h t volgende dilemma Hij zal namelijk de beslissing der katholieke Tiroler moeten goedkeuren maar dan komt hg in strgd met do liberale Duitsche buvolking 6f hij zal do beslissing moeten afkeiiren en dan ontzegt hij zich voor de toekomst do hulp van de club Hohenwarth In beide gevallon hoB ook do beslissing van don pre sidentminister uitvalt kan niet anders of do meerdorhtid waarover graaf Taaffe te beschikken heeft wordt er kleiner door Sedert de tien jaren dat graaf Taaffo aan het bewind is heeft hij nog niet voor zulk een moeilijk geval gestaan In weerwil van de handigheid vau de en buden diplomaat zal bet hem toch moeielijk villen zoowol katholieke Tirolers als liberale Dmtschers tevreden te stellen Het Engolscho Lagerhuis heeft met een meerderheid van veertig stemmen het voorstel van sir Walter Foslor verworpen strekkende om den zittingstijd van hot parlement van 7 jaren qp 6 terug te brengen Do regeering vond dat door den zittingstijd korter te maken het aantal verkiezingen in een zekere tijdsruimte talrijker word on dat dit een bezwaar wos doar verkiezingen tijd on gold eischon Ook konden die gedurige veranderyigou die wisseling van personeel niet anders dan nadeel doen aan eece vaste houding met hot oog op do bnilenlandsche aangelegenheden De liberale oppositie voerde hiertegen aan dat zeven jaar zitting houdt dikwijls zichzelf overleeft en te veol een weerspiegeling is van verouderde ideeën Het tegenwoordig parlement ontstond door de vorkiezingen van 1886 maar vertegenwoordigt sedert 1889 en 1890 de openbare meening niet meer zooals bewezen wordt door bijna al de aanvullingsverkiezingen der laatste drie jaren uren naar Saloniki waarbij alle dorpen aangedaan werden die dr Oblak bo ooht had De mansobappeu hieven ee triomflied aan of zij Aihauasias ineii en persoon gevangen bedden genomen Oozophiloloog die pas vau de influenza hersteld was kon daarmee moeilijk instemmen Het stortregende en hij werd nat en koud tot in merg en boon s Nachts kwam men te Saloniki aan en dr Oblak m est t t don voluendon ochtend in het wMilitlükaal verblijf houden Eerst toen kon hg door tusschenkomst van den Oüstonrgkschon Hoo de taalgoleerde ouder zoo zware verdenking kwam is een geheim der Tnrksche Pacha regeoring t Is te vreemder omdat Ir Oblak niet het verkeer mot mannen zocht maar bij v orkour met oude 1 vrouwen Dit was minder een toegeven aan zgn smaak dan wol een fijn overleed phiologisch plan De mannen toch gaan vaak bg gebrek aan werk in den vreemde eene betrekking zoeken en nemen Hot Lagerhuis is tot 26 dezer maand uiteengegaan De staat van zaken in Durhant biedt nog geen uitzicht op verbetering Beide partijen bigven op hun stuk staan De patroons stellen eene vermindering der loonen iu verhouding tot d daling dor kolenprijzen als voorwaarde tot hervatten van den arbeid terwgl de mijnwerkors hardnekkig weigeren zich eene zoodanige vermindering te laten welgevallen Ondertusschen loopen ongeveer 90 000 mannen deels uit vrge verkiezing deel door hunne makker gedwongen nu roods wokon lang ledig Men raamt het verlies aan loon door de ai beiders geleden op niüt minder dan £ 150 000 s weeks Doch de nadeelen door deze werkstaking in wgderon kring aangericht zijn onberekenbaar Buiten Durham zelf in do ijzer districten van Cleveland Stockton Darlington Weardale enz zgn zoo verzekert de speciale berichtgever van de Timet do slachtoffers bij duizenden te tollen Goheele stdden kortelings nog bloeiende waar de loocen hoog waren on armoede feitelgk niet voorkwam worden thans lettorlgk gepaupHHsterd Bovendien bestaat er zoo goed als zekerheid dat wanneer oindelgk do mijnwerkers den arbeid zullen gelieven te horvattoo er voor zeer zoor Telen hunner geen werk meor zal te vinden zijn Immers vorsoboideue schachten zijn reeds voorgoed gesloten geworden en in allo zal or met het woder op dreef geraken een goruimen tgd moeten verloren gaan