Goudsche Courant, vrijdag 15 april 1892

i o 4811 Vrijdag 15 April 189a GOUDSGHE COURANT JXieuwS en Advertentieblad voor Govda en Omstreken De inzending van advertentlön kan geschieden toteön uur des namiddags van den dag der uitgave T De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt TM ir atlaMr 4 aaaMdwcTM iMt Pabllok uuIWTalM aU oaAoap sacmiBam Mk T warkaa a OBUhadattJk Oeneea en HolaulddeL bwtmu 4ooii rmir E VIrchow B iij T Gletl MOndwi ft Reclam Laipda t T Nussbanm MOnci Hertz A tantam T KorczynsU Brandt KlauMnburg katjaa tTa f a atoalcaadr voorttalt ToertkoinsBd onrcBleldHvkald kaaaawdhaU kortadam DtoZwitMrMhilPUbDYU den Apotheker Blebard Braadt wordea oia har aaabto vartlaC dMvTMawaa funa lafaaAMMi a alja ta vaiklaiaa bavea da aeharp warkeada Zaataa Blttarrataa Droppala Maofaala aM IWr Om Bich by den aankoop U beaehermen H tefen naeemaakte preparaten rraffe men la de apoUiakea elaada Baar da allaea eflkto Zwlta ra ke Pillen van de Apotheker Riehord Brandt Pr a per dooa aset cebrajk aaawljalng TO Canti en leue naiiwkearlg er op dat het hierbowea afeeurukte duer dr wet hoeebennde bandeUmerk of tUet ket Witte krala op het roode veld en de bandteeUenlay Rebd Brandt rleh op leder dooej beriode efï Hoofddepot F B van Santen Kolff te Botterdaal M Kantoogerecbt te Gouda Zitting van Woensdag 13 April 1892 De volgende personen zyn Teroordoeld wegens Bijden met een Icnr bespauneu met hondon niot roor zien ran muilkorven tweemaal gepleejgd J T te Nieuwerker c a d IJssel lot 2 geldboeten elk van ƒ 3 of 1 dag hoohtenis voor elke boete Doen verrichten van arbeid door een kind beneden 12 jarea oud J de J te Moordrecht tot 5 of 3 dagen hechtenis D W te Moordrecht tot 8 of 2 dagen heohtenis Onbeheerd laten staan van trekdieren sondar voorzorgsmaatregelen te hebben genomen tegen het aanrichten van schade P V te Nieuwerkerk a d IJssel tot 2 of 2 dagen hechtenis Verwekken van rumoer waardoor de nachtrust kon wor ea verstoord P G ie Capello a d IJssel tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Op eene openbare verkooppluats voorhanden hebben van surrogaat van boter zonder dat daarop de woorden surrogaat of margarine vermeid stonden M N huisvrouw van F Z ta Kralingen tot ƒ 8 of 2 dagen hechtenis M B huisvrouw van J van der K to Oudewater en P van L te Gouda ieder tot 26 of 5 dagen hechtenis Als geltrider van een met een hond bespannen voertuig niet naast dien hond gaan L H te Gouda tot 1 of 1 dag heohlenis Zonder vergunning uitoefenen v in bedrgf als mu ziekant P M te Utrecht tot ƒ 3 of 1 dig hechtenis Speieu met old op de openbare straat M l te Gouda tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap P S te Gouda tut 0 50 of 1 dag hechtenis H K en P S te iouda A W zonder bekende woonplaats i ler tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis H N K en C K ta Gouda iedor lot 3 of 3 dagen hechtenis C L te Gouda tol 5 of 3 dagen hechtenis Allen zijn tevens voroordeeid in ile kosten verhaalbaar bij hjfsdwaiig van 1 dag PETROLEÜM i OTEERI GË van do Makelaars Cantztiiar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Ixico JTankfust ƒ 6 30 Geïmporteerd fust ƒ 6 40 Mei en Juni leveiïng 6 25 September Octo ber November en Becember teiering ƒ 6 60 339 taats loterij 3e Klasse Trekking van Woensdag 13 April No 20710 25000 No 156 ƒ 5000 No 1S57 1000 Mo 681 en 17466 400 No 9 3479 4926 9325 U99S en 16746 100 Prijzen an ƒ 46 37 2662 5432 7910 98U 12315 I4fc87 18215 88 2688 5472 7913 166 2697 5528 7929 190 2744 5345 7930 12330 14979 18222 12335 15033 18250 9953 12338 16035 18259 281 2747 5698 7964 10013 12396 15066 1 279 420 2819 5662 7984 10016 12413 15129 18313 436 28 8 5728 8025 10037 12420 16143 18323 488 2876 5850 8197 10121 12429 15166 18333 537 2904 5887 8230 10163 12464 16244 18414 618 2970 5926 8269 10238 12495 16287 18483 623 2971 6948 8286 10293 12606 16317 18620 642 3014 5962 8297 10308 12616 16366 18636 657 3038 6077 8307 10328 12712 16379 18656 746 3129 6097 8332 10344 12713 1 j429 18854 761 3130 6139 8337 10372 12833 15641 18878 3163 6190 8344 1 395 12863 16561 18918 3199 6229 8352 10413 12669 16641 19964 864 3259 6239 8573 10430 12951 15763 18979915 3264 6276 8594 10498 12966 15783 18991 992 3328 6340 8597 10538 13026 15876 19070 998 3337 6420 8602 10606 13043 15917 19096 1040 3492 6441 8649 10614 13068 15970 19134 I 1064 3310 6444 8662 10631 13 03 16056 19146 1136 3531 6467 8fi94 10639 13122 16081 19228 I 1191 3536 6504 709 10704 13156 16118 19260 1211 3578 6522 8733 10756 13219 16142 i9269 1319 3599 6525 8741 10785 13280 16171 19282 1428 3629 6618 8769 10816 13828 16214 19341 1480 3671 6646 8787 10843 13332 16237 19342 1493 3673 6633 8808 10869 1 3447 16 368 19351 i 1530 3723 6680 8863 10959 13494 U513 19356 1563 3790 6692 8925 11076 1S502 16520 19386 1676 3816 6721 8961 11120 13681 16528 19396 1701 3827 6740 9962 11137 13682 16585 19868 1748g3846 6774 8999 11352 13784 16568 19686 1757 3949 6808 9118 11385 13860 16706 19816 1786 3998 6931 9146 11398 13886 16760 19962 1841 4007 6961 9153 11661 13903 16838 20040 1854 4117 6964 9212 11571 13942 16883 20049 1883 4118 7080 9217 11682 18956 16964 20120 1964 4267 7189 9220 11649 13961 16991 20191 1970 4311 7267 9244 11682 14034 17053 20806 1972 4323 7304 9256 11723 14090 17063 20Ï27 1988 4389 7345 9337 11786 14092 17178 20273 2028 4428 7374 9842 11789 14113 17268 20311 2067 4438 7427 9348 11888 14163 17289 20361 4668 7476 9349 11918 14296 17300 20414 4769 7477 9376 11942 14831 17320 204192108 4801 7677 9382 11946 14355 17407 20423 2113 4862 7700 9416 11975 1001 17629 20446 2123 4918 7711 9423 12014 14430 17585 205332178 4944 7723 9474 12066 14606 17628 205832197 4948 7728 9609 12075 14636 17706 206182306 5071 7744 9647 12087 14661 17762 206842308 6089 7763 9667 12090 14684 17767 206912383 5169 7807 9691 12107 14692 17762 207492403 6223 7821 9612 12117 14706 17836 207502456 5269 7860 9780 12125 14743 17868 209182489 6338 7880 9733 12134 14763 17918 20939 2615 6349 7881 9763 12149 14759 18082 26432621 6376 7907 9765 12212 14770 18187 6428 APVERTENTII N Jf De ondergeteekende heeft de eer de ONTVANGST te berichten der nieuwste Modellen van Dames enKinderlioeden Toor het aanstaande saisoen K KROMHOUT Turfmarkt 158 KATHUEL ER s ENEIPp MALZEOFFIE uit het befte tieiersche Mout bereid is de beste g oedkoopste en voedzaamste volksdrank Verkoopprgs Ut Ct per pakje van j Ko 15 Ct per pakje van 250 Gram franco door geheel Nederland Verkrijgbaar bij alleKruideoierseuürngisteo Verdere inlichtingen en monsters verstrekt rt 10 JarMi door Pref w r a t w p at bij storingen In de kviul B d r Irrar lut Taa uk darvnd VMStopplnc ca dashcileii lootli booflyljB dalsaIchsld r r k aaa MUnat Gouda Snelperedruk ran K BBncKMAX S Zoon lüthreioer s Ceolraal Üepöt voor Nederland Singel 550 552 Aoisterdam mm EN OONFECTIE Gez VAN DAIMTZIG HOOGSTRAAT A 127 hebben de eer de ONTVANGST te berichten der nieawste Modellen O A MES en KI NDBRHOEDEN Dames welke abusierelgk geene circulaire ontvangen hebben worden beleefd verzocht bovenstaande annonce als zoodanig te beschonwen Gelegenheid t t weiden van JOi G VEE OP Dï Scheurpolder Hoek van Holland JONG VEE a IS m 15 April MGE PAARDEH 25 tot 1 ivember Nadere informatiën bfl VRIJBERG Scheurpolder Hoek van Holland Verder s Maandags len Dinsdaci bjj C F OCKHORST Paardenen VeestalleB handel in luxe Paarden en zwarte Hengsten Binnen en Boitenlandsche expeditie van Paarden en Vee Veewaag Vleeschtransport enz Veemarkt Rotterdam Zeer ïïette G esteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn atiqo P7 meit it tiMi Mkl itlfthrl k B VtSLMX MUKflIK WEüIiÉn mtDr r Frerlehs B Hijn ti T SCanZOnl WHnburg C Wltt OoptntxOM I Zdekauer m PMw wg Soederst dt iumm LambI WMctau Forster armlnghui Onderbuiks organen De nitgave dezer Courant geschiedt dagel ka met nitsondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 eiioaderlflke Nomroers VI IP CKNTBM BINNENLAND GOUÜA 14 April 1892 Bij Ivo besluil is luin C Manivelder 1 sluiskuDcht bij Ie Mallef ulsluis albier welkende te Rottordain een pensioen verleend van 137 Ue centrale aiili revolutiunaire kiesvereenigin in het kiesdistrict Gouda beeft heden tot oandidatea Keateld voor de verkiezing tier Provinciale Staten de hh J J Lazonder te Schoonhoven aftr lidj k vau Walsum Kzu te Krimpen a d IJsül aftr lid en J F Havelaar te s jraveuhage Ue heer J van der Kleiju alhier deed met l unstigon uitslag ket examen is de vrye en orde oefeningen gymnastiek Gisterenavond hield Dr J Zaaijer Azn Lid van da Tweede Kamer d r Stateii tieu raHl ia vOas Genorgen du aangekondigde voordracht Hij besprak de belastintc ontwerpea van ministor Piersou Vooraf ccbter gaf bij een korte scbets van de belastingheffiug uit vroei er dagen om daarna die van later tijd rae le te deelon Nadat hij daarop met oen enkel woord aan bet tijdperk borinuerd had dat de beer Godin de Beaufort aan bet bewind was dat zicb kenmerkte door steeds belastiug bervormiug to beloven waarbij het echter allreii bij beloven bleef deelde bij ons den inhoud mede van de onlangs iuuediende be lastingontworpen leverde een korte critiek op de bekende brochure van Prof Cort van der Linden en toonde aan hoe Pierson s ontwerpen behoudens enkele verbeteringen die daarin nog konden worden aauiïebracht verdient te worden aangenomen Een talryk publiek waaronder ook uil omliggende FEUI LLETON I Naar het Framck DKEDK GEDEELTE 67 Toen nam bij zijn achthonderd guldon qp en keerde in het salon terug verbaasd over zicbzelven omdat hij een ontroering gevoelde die door de winst van zulk een betrekkelijk kleine som niet kon worden verklaard Zonderling Terwijl hq speelde had hij dezelfde gejaagdheid dezelfde moeilijkheid in bet ademhalen gevoeld die hem vroeger zoo hevig badden aangetast toen hij noï een jongen was Hoe waar was hetgeen bij tegen D Avignao hatl geaogd dat men nooit zeker was van zicbzelven Als bij eens heenging Maar de valsche schaamt dia hem de goldstukken op tafel bad doen werpen hield hem terug wat zou men wi 1 denken Sixty stak een sigaar aan maar terwijl hij voor het venster stoi d te rooken vernam bij het rumoer in df eotzual gemeenten o a do beer P van der Hoog te Krimpen a d Lek een der liberale candidaten voor de Prov Staten was opgekomen om deze voordracht te hooren De Voorzitter van BufgerpUoht de heer T G G Valelte sprak ten slotte een woord van dank tot den hoer Zaaijer voor het gesprokene Hij bracht daarbij in berinnering hoe de vorige maal dat grnoemde beer hior optrad eene verkiezing in dit district was gevolgd waarbij de liberalen de over winning behaalden Spr hoopte dat Zaaijer s optre i den weder eou goed voorteeken mocht zjjn en de 1 verkiezing voor de Pro S aten in liberalen geest mocht uitvallen Gisterenavond had in bet hotel de Zalm eene vergadering plaats uitgeschreven door bet Bestuur van bot Gewest Zuid Holland en Zeeland van het Nederiandsch Gymnaatiekverboud Do Voorzitter ae beer E M S van Santen stelde do aanwezigen in keniis met bet doel dezer bijeenkomst hettrmt wa 68lflSopfge maatregelen te nomen om dit jaar te Gouda van wego genoemd verbond eene openbare gymnastiek uitvoering te geven Do aanwezigen besprakou do maatregelen die zouden kunnen worden aangewend om een dergelijk gymnastiek feost dat waarschijnlijk in het begin van Augustus zou plaats hebben en twoe dagen zou duren te doen slagen Daar deze besprekiniren min of meer een huishoudelijk karakter droegen zouden wij meeneu onbescheiden te iju met daaromtrent reeds iets te publiceoren Zoodra definitieve besluiten zijn genomen zultorl wij deze tor kennis brengen onzer lezers Bij de aanbesteding van drie pakhuizen en een logement voor landverhuizers aan de Wilhelraina den opkomendeu vloed an tijd tot lijd overstemden het klinken van de geldstukkon het geritsel van bankbilletteu of kaarten on de stom van den bankier deze verwarde geluiden Heorcii opzetten Kaarten vijf negen Was het dat gevoel van valsche schaamte was het de tooverkracht dier geluiden dit is zeker dal Sixto tion minuten later de eetzaal weder binnentrad honderil francs zette op een der kaarten en won Tot op dit oogenlilik w as hij blijven staan om te spelen WBr ktuigelijk baalde bij een stoel bij en ging zitten Toen greep do roes van het spel bera aan sleepte hem mede benevelde zijn verstand verlamde zijn wil hij was nu slocbts de speler ea buiten hot spel bestond er niets meer voor hem Met elke partij werd bel spel steeds meur een koortsachtige duizelingwekkende vaart op ziju beurt hield Sixta do bank won verloor hernam de bank weder on om één uur ui don nacht was hij twintig duizend gulden schuldig aan D Aviguac drieduizend aan Do la Vigne tienduizend aan anderen in t geheel drieenilerlig duizend gulden vertegenwoordigd door kaarten waarop met potlood stond opgeteokend wat bij aan ieder schuldig as Toen voerde D Aviguac hom naar een zijvertrek Indien ge wilt betalen wat ge schuldig zijt sprak bij stel ik dertien duizend gulden lot je beschikking er zijn vreemden bij die je niot kennen misschien wil je hen liover dadelijk vobloeu ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt Kade te Eotterdam is o a ingeschreven door den heer H J Noderhorst alhier voor ƒ 241 6+S Heden morgen werd in het gebouw Arti Legi alhier aanbesteed het eenjarig Jonderhoud der ka zernegebouwen enz te Gouda Begrooting SOOO Ingeschreven werd door P A Burghout voor ƒ 3240 W Bokhoven voor 3220 B Hoogorwaard voor ƒ 3200 D Amesz voor ƒ 3185 en C P W Dessmg voor f 3090 Nog werd aanbesteed het oenjarig onderhoud der kazerne gebouwen enz te Schoonhoven begrooting 1700 Eenig inschrijver K Oprel te Schoonhoven voor ƒ 1681 In de Dinsdag avond gehouden vergadering dor liberale kiesvereenigiug Burgerpltcht te Woerden werd medegedeeld dat een der candidaten voor de Provinciale Staten de beer P vau dor Hoog te Krimpen a d Lek ziob bereid had verklaard daar eene lezing te houden om zoodoende den kiezers gelegenheid te geven zijne denkbeelden over een en ander Ie varnemen Besloten werd dit aanbod aan te nemen De voltooiing van het gebouw der Internationale Sport tentooustelling te Scheveningeii nadert met rassche schreden Ofschoon op hot hoofdgebouw de dakbedekking nog niet ligt zijn do bijgebouwen reeds met lood afgedekt De torens die een smaakvoUen vorm hebben zijn reeds bier en daar afgeverfd en hebben een frissoben on aangeuamen tint De glazenmakers zijn druk in de weer met glas er in aan te nrongcn Het glas is licht gekleurd geel en blauw hetwelk binnen de oogen dor bezoekers aangenaam zal aandoen Ook het hoofdgebouw is van buiten reeds voor oen groot deel geschilderd Gaarne Welnu noem dau wal ik je aanbied t Istoch immers beter dat ik alleen je schuldeischerblijf Tusschen ons komt er dat niet op aan gekunt het mij teruggeven wanneer go in de gelegenheid zijt VI Van af tie kade zaïf Sixte dat er in de kamer zijner vrouw nog licht brandde en op het geluid veroorzaakt door het openen van bet tuinhek verscheen Anio op Uet balcon Onderweg liad hij tot zicbzelven gezegd lat bij zeker naar ed zou zijn ijejaan en ingeslapen waardoor de niededeeliuji vau bet gebeurde tot den vol genden dag kon worden uitgesteld maar neen c had op hora gewacht en de bekentenis moest dadelyk volgen Terw ijl hij don tuin tloorgirig was het licht uit de kamer verdwenen en toen hij de gaug binneotrad stond Anio tegenover hem Werd je ongeduldig Anie liad haar moeder te dikwijls tegen haar vador hooren zesgen t Is niet om je er een verwijl van te maken lieve man om te vervallen in de fout van vrouwen die toegevend raienen te zijn terwiil zij de trap ifging bail zij dan ook haar gelaat oen vriendelijkon ploui gegeven maar toen zij liim zag bij iii t liclit der lamp die zij in de