Goudsche Courant, vrijdag 15 april 1892

De Seohtbank te s Hortogenbosch heeft uitepmak gedaan in de strafzaak tegen A van L gewezen hoofd agent der gemeeute polilie aldaar beschuldigd Tan knevelary In het vonnis wordt overwogen dal gebleken is dat beklaagde meer geld van de markt ventera heeft gevorderd dan thans door den marktmeester Van der Velden wordt geheven dat beklaagde tegen April 1891 toen het couponstelsel werd ingevoerd minder beeft doen betalen onder opdracht van geheimhouding en erkent op last van den commissaris de diepte der kramen steeds op 2 meier te hebben gerekend zoodat als wettig en overtuigend bewijs is gebleken dat bekl die meerdfre gelden heeft geïnd wetende dat ly niet verschuldigd waren Vervolgens wordt overwogen dat evenwel het innen van het marktgeld vreemd is aan do bediening van hoofdagent van politie de Commissaris van politie ook niet als marktmeester bevoegd was hem de inning der marktgelden op to dragen terwijl volgens de verordening dit had behooren te geschieden door Burg en Weth die dat niet hebben gedaan Mitsdie i is niet gebleken dat de beklaagde door het bevoegd gezag was aangewezen Op deze gronden werd hij vrijgesproken Maandagavond deed zich bijna hetzelfde reraohüasel in eene openbare vergadering van Patrimonium te Kralingen voor als te Amsterdam in de vergadering der Vereeniging Gne van Primterer Te Kralingen trad op de beer Jac Post van Haarlem met zyo bekend onderwerp Valeche en Echte so cialisien Het bestuur van Patrimonium geleerd door vroegere treurige ervaringen bad geadverteerd geen debat Toen nu de voorzitter van Patrimonium geopend had vroeg de Eolterdamsche socialist Helsdin en daartoe met een 15 tal partijgenooten overgekomen of er debat zou zijc Op het ontkennende antwoord beloofde Helsdingen telkens den heer Post in de rede te zullen vallen als deze leugens mocht verkondigen Do heer Post begon nn Hij verkiaa de voor zich het te bejammeren dat er geen debat zou zijn Evenwel stond bet rechl tot het geven vau al of niet debat aan het bestuur van Patrimonium volkomen vrij in haar eigen huis Helsdingen dat is zoo niet overal waar men de socialisten aanvalt is men verplicht hun debat te geven Niet z socialisten waren de rustverstoorders maar zij die geen debat viilden geven aan de arbeiders terwijl zij bet over die arbeiders hadden üe beer Post fieleg van uwe zyde eene vergadering om mij te bestrijden zoo ik eenigszins kan ui ik komen om met u van gedachten te wisselen maar deze zaal is door Patrimonium alhier gehuurd Deze vereeniging zal de huur betalen het is dus iédr lokaal waar gij niet moogt spreken indien I men het a niet toestaat De heer Post ging nu met korten en tlooten voort Onophoudelijk werd de orde verstoord Helsdingen verklaarde openlijk dat indien hy door de politie nit de zaal gezet zou worden er oogenblikkelijk andereu gereed zouden zijn om de leugens van den spreker tegen te spreken Ten slotte was de heer Post genoodzaakt een einde aan zijn voordracht te maken Nu mag gevraagd Kon de politie hier niet aan doen Er waren een inspecteur met twee agenten tegenwoordig Onopboodelijk werd de orde gestoord hand hield verdween haar glimlach oogenblikkelijk Wat scheelde hem Zij kende hem te goed zij stond in Is innige gemeenschap van hart van geest van gedachte met hem om geen schok te hebben ontvangen en ondanks baarzelve werktuigulijk bracht zij den angstkreet uit die haar op du lippen kwam Wat heb je Wat is er gebeurd Wat isje overkomen Ik zal het je vertellen Laten wij naar boven gaan t Was eigenlijk ook beter zoo nn werd hem de moeilijkheid van voorbereiding ten minste bespaard In enkele woorden vertelde hij wat er bij D Avignac was voorgevallen zgn verlies het cijfeï van zijn verlies Naarmate bij sprak zag hij de uitdrukking van ngsl die op bet gelaat zijner vrouw te lezen stond verminderen nauwelijks had hij geëin ligd of zij viel hem om den hals en kuste hem hartstochtelijk En heb je mij daarvoor zulk een ontzettendenangst aangejaagd riep zij uit Is het dan niets Wat komt het er op aan I Het moet betaald worden Welnu je zal ook betalen kan je niet drie en lertigduizend gulden van het kapitaal afnamen zonder dat dit bepaald een ramp is Nu klaarde ook het somber gelaat van Sixte op De mannen van Patrimonium werden voor nploerten gescholden in hun eigenbetaald lokaal Had hier waar de politie onmachtig scheen om handelend op te treden geen prooes verbaal behooren opgemaakt te worden Want immers het vrije recht van vergadering wordt hier schaamteloos b j andereu in eigen huis geschonden Hoe zuiver het rechtsbesef bg heeren socialistenis leert men in zulke vergaderingen kennoc I Dezemannen spreken van recht voor allen on zg weten de allereente beginselen van wat het recht medebrengt niet eens Standaard Elkeu dag is er nog gewrgf en gesohrgf over de quaestie te Beefs Thans komt Dr Vitus Bruinsma in de Amsterdammer met eeu verhaal dal de moeite van een onderzoo ten volle waard is en werd bet niet zoo stellig medegedeeld ook nog onmogelgk zou scbijnou Dr Bruinsma verbaalt dan De Ërma O J van Houten en Zoon te Weesp had door middel vaii een der heeren to Amsterdam die giften inzamelden eeu kist met 200 busjes cacao elk inhoudunde Vs kilo voor de Beetster bevolking gezonden Spoedig daarna schreuf zg aan denzelfden heer te Amsterdam dal zij verzuimd bad er suiker bg te doen en daarom aan den beer S B Smit Leidschestraat te Amsterdam opgedragen had een kisije met 200 zakjes bruine suiker elk inhoudende 150 gram oau hetzelfde adres te doen bezorgen De firma bedacht namelgk zooals zg ook er bg jKshreef dat als men een behoeftig mcnsch cacao schenkt men daar ook suiker bg behoort te geven en liet juist daarom zooals zij ons schrgft de suiker in zakjes van 150 gram afwegen omdat dan bij elk busje de daarvoor noodige suiker gemakkelijk kon uitgereikt worden Nu blgkt echter dat wel aan verscheidene Beetster gezinnen busjes cacao zijn geschonken maar tot nu toe heb ik nog niemand kunnen ontdekken die daarbg ook een pakje suiker had gekregen Daarentegen trof het du klanten van den winkel van het commissielid den onderbaas Toering dat in dien winkel tegenwoordig de bruine snikei in gemaakte fiakjes verkocht werd en we1 in pakjes die bedrukt waren met bet adres van S B Smit Leidschestraat 95 Amsterdam Zoo werd dus de zAak duidelijk De cacao die zonder suiker toch niet te gebruiken was werd overeenkomstig de bedOeUbit O tmn Vau Houten gratis uitgedeeld Doch du suiker scbgnt door het lid Toering van de commissie te zijn aangekocht ten minste wie die er bg wilde hebben moet ze koopen hoewel ze door Van Houten eveueeuf ter gratis uitdeeling was gezonden Na de invoering der nieuwe postwet eigerden verschillende postdirecteuren de iu outvangstneming en verzending van kaarten door middel van den bectograaf of typograafj zoo daze kaart formulieren aan de adroszijde voorzien zijn van den naam en de woontplaats des afzenders Of men hier te doen beeft met eene verkeerde opvatting van het desbetreffende wetsartikel of wel dat de bedoeling workol k Só is in elk geval veroorzaakt deze weigering aan deu handel ongerief en tevens nadeel daar er van de met caam en woon Wij zullen dus de drie en dertigduizend gulden maar uit onze kas nemen sprak hg glim lachend Wij hebben ze slechts aan papa te vragen en dat zal ik dadelijk morgenochtend gaan doen Wij zullen het doen hernam bij het is al genoeg dat je een deel op je neemt lerwgl ik alleen de verantwoordelijkheid moest dragen Nu de zaak aldus was geschikt kon zij een vraag stellen die haar voortdurend op de lippen zweefde en die zij nu doen kon zonder dat er de bedoeling van verwijt of afkeuring uitsprak Maar hoe heb je die som verloren Ja I hoe Zij aarzelde eon oogenblik toen hernam zg Ben je dan een speler Ik ben bet guweesl in twee tijdperken vanmijn leven op vijftienjarigen leeftijd op school enop twintiüjarigen leeftijd te Saint Cyr Toen ikvijftien jaar was heb ik up zekeren dag zestig gulden verloren aan D Avignao bij het spelen van quitteOU double Je begrijpt welk een sum dat was voormij die maar een gulden iu de week zakgeld kreeg en welke aandoeningen ik toen heb moeten ondervinden Kolukkig ben ik g ëindigd met quitte tespelen diar D Avignac altijd bereid was levanchete geven Later te Sainl Cyr verloor ik zeshonderd gulden die langen tqd op mij hebben ge lruktals een zxare last Sedert dat is nu tien jaar geleden beo ik geen kaart meer aangeraakt Ik weet plaats bedrukte kaartformulieren zeker miÜioenen in ons land voorhanden zgn welke eventueel geenorlei waarde zouden hebben En welk nut zou dat verbod kunnen opfleveren Immers geen enkele Het hoofdbestuur van den Nederlaudschen Bond ter bestrijding van overdreven zondagsrust op bet gebied van post en telegraafverkeer gevestigd te Leeuwarden heeft zich in het belang van den handel deze zaak aangetrokken en zich tot den minister gewend met bet vehioek Zoo bedoelde opvatting van heerou postdirecteuren onjuist mocut zijn dit ten spoedigste Ie hunner kennis te willen brengen In ander geval het daarheen te willen leidendat het bewuste postbesluit alsnog worde gewgzlgd iu dies zin dat voortaan ook de verzending vankaartformulieren aan do adreszijde van naam en woonplaats dos afzenders voorzion geoorloofd zij f Zgn er zoo Een he komt bij den horlogemaker Mijn horloge wil niet foopen zegt hij Do horlogemaker onderzoekt bet nauwkeurig Wel wel roept hg uit u is zeker op een trein geweest die met een anderen in botsing is gekomen Neen verbaasd waarom vraagt ge dat Op plechtigen toon zegt do horlogemaker nu Als ge u uitkleedt maet u niet uw vest op den grond gooien als het horloge nog in uw zak is Dat doe ik nooit antwoordt de beer Ik ben uiterst voorzichtig met dat horloge geweest Ik weet niet hoe het komt dat het is blgven stilstaan Hoeveel tgd gaat er mee heen om het te repareereu De horlogemaker ziet bet nog eeus nauwkeurig na en zegt Het beste zal zgn dat u het hier eene week laat waar als u er zoo lung buiten kunt zou ik u twee weken raden Nu dat is goed Maak het dan maar in orde Goeden morgen En de heer gaat heen Jakob zegt de horlogemaker tot zgn bediende blaas dat stoQe van dat radertje en aohrgf drie gulden op voor reparatie Id het April nummer van de Vragen de Tyi behandelt de heer O Veeustra de plaats van hst Duitsch op onze inrichtingen van onderwijs Op onze onderwgsprogramma s beslaat nog attijd de Frausche taal een aanzienlijker plaats dan de andere levende talen Maar de schr acht het boog tgd de vraag aan de orde la stellen Welke vreemde taal heeft voor ons de meeste waardo Op die vraag zal het antwoord natuurlijk zijn do taal van dat land waarmede het verkeer het grootst is de taal van dat volk waarmede wij het meest in aanraking komen Op grond nu van de statistiek van het handelsverkeer en van die van hel postverkeer komt de schr tot d overtuiging dat de Duitscha taal voor het praclische leven van grooter waarde is dan de Fransche Ook voor do oefening van den geest voor qus ooderwgs heeft het Duitsch de meeste waarde hier geldt inzonderheid wat Spencer in zgn belangrgk werk over Opvoeding in het algemeen aldus uitdrukt De opvoe ling die voor de verrichtingen iles levens de meeste waarde heeft moet tegelgkertgd de beste zgn voor de oefening der vermogens Daarmede is het slelael veroordeeld hetwelk het Fransch als eerste vreemde taal op onze inrichtingen van onderwijs handhaaft ei in zijn schadelgke werking juist onzen kleinen burgerstand het gevoeligst niet hoe ik er mij nu toe heb laten medesiepen ik die noch van het spel noch van spelers houd Een oogenblik van verbijstering £ n ook dat moet ik bekennen want ik wil je niets verbergen eenige spottende woorden tot De la Vigne gericht maar die over zijn hoofd schenen been te gigden om mg te treffen Dan heb je verstandig gedaan sprak zg Misschien maar ik deed verkeerd met nietin tijds op to houden Wie houdt ooit iu lijds op Alle bedwelming is dezelfde er komt eenoogenblik waarin men niet meer weet wat mendoet en men de speelbal is van geheimzinnige aandriften waaraan men gehoorzaamt met het volle bewustzijn dat men slecht doel met er aan toe tegeven Dat was ook mijn geval wal echter njetsafdoet aan mijn verantwoordelijkheid Den volgenden dag niet s oohlends zooals Anie gewild tiad maar in den namiddag zoodra Sixte vrij was begaven zij zich per rijtuig naar Ourteau eu kwamen daar tegen sehemerdonker aan Barinc kwam juist thuis en reikte zijn dochter de band om uit te stappen Wrik een bigde verrassing zeide hij terwijlhij haar een kus gaf Wat voert je hierheen Wij zullen hel u vertellen antwoordde Anie als mama er bg is t JTordt temlgi y 1 ift Om dit nader ton te toonen haalt de schr Iiu Ie verplichtingen die arl 16 van de wol op Jgt lager onderwijs legt op de besturen van du r eenten waar de behoefte aan uitbreiding van gewoon lager onderwijs scholen voor meer uitnbreid lager onderwijs in t leven geroepen heeft Sp die scholen zijn deze belde groepen van leerliu D vereenigd 1 toekomstige hoogere burgers en rmnosiasten 2 niet verder studeereuden De befltngen van do eerste groep leerlingen zgn niet de lelfde als dio van onze aanstaHnde ngveren en leringdoendenl voor wie het uitgebreid lager het hoogste ouderuja is Zij zijn zelfs lijnrecht met tikander in p Terwgl de eerslen van de lagere lohool een lindvstuk kennis van de Frausche taal vtagon gro genoeg om beu bij de toelotingsezamens te 4loen slagen vragen de laatsten eene taal die i aarde voor bet leven heeft en wier aanleeron aan e ile verslaudolgke ontwikkeling bevorderlijk kan zgn Voor hen is hot Duitsch de anngewozen taal Qelgk kennis van het Duitsch voor do eersten ballast is omdat op de volgende inrichtingen met die taal van mout af aan wordt begonnen zoo is konnis van het Fransch voor de laalstou ongewcnscht wijl do uren voor hot verwerven dier kennis noodig aan het Duitsch worden onttrokken Vreemd genoeg hebben de gemeentebesturen algemeen loegogovon aan de eischon der hoogere burgerschool en bet fransch op den voorgrond geplaatst ofschoon zij alzoo iu strgd handelen zooal niet met do letter dnii toch zeker mot don goost der wol op bel lager onderwgs Do lagere schuol locli beoogt een gezonde volksontwikkeling tracht praclische on zelfstandige menschen te vormen Met art 33 der wet iu de eene en met do aangehaalde statistiek van hel handels en hel postverkeer iu de andore hand kan onze burgerij eischon dal bij uitbreiding van leervakken der lageru school bet Duitsch de eerste vreemde taal zij Dal zg dit niet doet is jammer genoeg De wet op hel lager onderwijs behoeft iu t geheel geen wgzigiug Ie ondergaan om aan bet Duitsch de eerste plaats ouder de vreemde talen op bet onderwijsprogramma ia geven Slechts de eenzijdige uitvoering dier wet mag niet bestendigd worden Ook do wet op bel middelbaar onderwijs kan gobool onveranderd blijven de maatregel van bestuur waarbij ingevolge het bij art 22 bepaalde is vastgesteld al hetgeen de toelating tot de rgks hoogere burgerscholen en de regeling vau het onderwijs betreft laat in art 2 de regeling van hot onderwijs over aan den directeur in overleg met de leeraren en bepaalt iu art 12 dat hel prugramma der lessen elk jaar aan de goedkeuring van don minister moet worden onderworpen Niet do wot maar de leeraren hebbeu dus den eiscb van bekendheid mol hel Fransch gesteld betzij dan mol of zouder den aandrang van hoogere Hutoritoiten Intusschon zullen indien de leeraren den maatregel om bg de toelating eenige bekendheid met de Duitscbe taal te vragen en den eisoh van bel Fransch te laten varon al te revolutionair zouden achten de autoriteiten lusschen beide moeten komen Wal eindelijk do gymnasia betreft is de wet zoo inschikkelijk mogelgk De Schr haalt ten slotte aan ten bewijze dat in het noorden des lands reeds ernstig over een meer natunrlgke en praclische regeling van ons onderwgs gedacht wordt een schrijven dd September 1890 van den schoolopziener in hel district Leeuwarden mr C J Prakken aan B en W dier gemoenle waarin o a bet volgende gezegd wordt Op zich zelf geef iK aan du buoifening dor Duilsche laai èn op paodagogiscbe gromleu èo met hel oog op het grooter belang dai de kennis dezer taal vooral voor onze streken heeft verre de voorkeur boVeu die dor Fronscbe Ik meen niet te overdrijven met te beweren dal bet pracliscii nul van de kennis der Fransche taal oor zooverre die op ene schooi als do onderwerpelijko voor kleine burgerij beoefend wordt neerkomt lo op de mogolgkboid tot hel doen van oen examen of bet verkrijgen eener betrekking waarvoor eenigo kennis van hut Fraueeh meestal nog ten ourechte wordt geëischl 2o op ene boboorlyke uitspraak en bet juist te pa brengen en verslaan van sommige termen en uit rukkingeii door onie aan genoemde taal ontleend Om veraehilleude rodeoen die ik hier niet heb te ontvouweu maar waarvan de juistheid door ieder onzer kan worden nagegaan bestaat voor de burgerklasse in het algemeen goene aanleiding om in haar verder leven Fransch te lezen of te spreken en ik geloof dan ook te mogen beweren dal hel geloerde reeds op 25 a SOjarigen leeftijd voor een gruot deel is vervloeid Hoe geheel anders is dit met het Duitsch 1 Ziet do tijdschriften on illustralios onzer leosgezelsobnppen welko worden gelozeu f Hel zijn do Duilsche Welke vreemdelingen verkeereu iu ons midden Duitscbers Welke vreemde baudolsroizigors bezoeken onze winkeliers en kooplieden Duitaebers Welke baiteuUndsche reis indien de nint idiglie den zulks verooiloven wordt door onze burgerij ondernomen P Langs den Bgn of naar de n Harz Welke fabrieken worden bezocht Meestal Duitsohe Terwgl de kennis der Fransche taal vervloeit wordt die van de Duilsche onderhouden door gesprek ïectuur correspondentie en builenlandsch verblijf Buitenlandsch Overzicht In de Belgische Kamet van Vertegenwoordigers baddon gisteren levendige en langdurige gedachtenwisselingon plaats over de buitengewone kredieten voor deu aanleg der veraterkingou aan do Maas Ovor en woor worden beschuldigingen goutt door de linkerzijdo tegen don minister van oorlog door de rechterzijde legen den directour der versterkingen genoraal Brialmont Ton slotte zijn de credieton met 60 tegen 27 stemmen en 9 outhoudiogen aangenoiren De minister Goscbon gaf iu bet Brilsche Lagerhuii Maandag oen uverzichl van den financiooleu toestand van hut rgk De uitgaven werden door hem geschat op £ 90 253 000 de ontvangsten op £ 90 477 000 Hij stelde voor de belasting op de berniouwiug der octrooien van uilvinding te verlagen en voor schuimende wijnen een eenvormig invoerrecht vast te stellen van 2 sh por gallon Het huis nam dit laatste voorstel aan maar verdaagde do verdere bohaudoling van hot budget De minister deelde tegolgkertijd mede dal de Spaansoh regeering hot handelsverdrag van 1886 beeft opgezegd Men moei zejdo hij in Spanje en elders niet de gevolgtrekking maken dat indien de schikking van 1888 workelgk wordt ingetrokken Spanje de fiscale voordeeieu zal blijven genieten welke hel zijn toegestaan want wanneer Spanje de concessién intrekt zal Engeland in deze zaak de banden vrij krggen De minister hooplo inlusacheo dal do onderhandelingen een bevredigendon uitslag zullen hebben voor boide landen Men zal zich herinneren dat met 81ö legou 165 atemmvn Zaterdag jl do Fransche Kaïper een motie heeft aangenomen waarbij zij baar vertrouwen to kennen gaf iu de geestkracht dor regeering on hare goedkeuring hechtte aan de verklaringen van don hoer Bicard terwijl zij beval dat de rede van dien minister overal in het land aangeplakt zou worden De redo waarvan hier sprake is was gericht geweest legen hol manifosl van den bisschop van Mende De minisk r had gezegd dat de rogoeriug dergelijke botoogiogon niet zou dulden en dat elk lid der geestelijkheid dat de republiek aanrandt gorochleIgk al vervolgd worden Die redo is door geen partij mei zoo veol instem ming aangehoord als door de uiteralo linkerzijdo ou de minister geniet dan ook do twijfelachtige oor door de Justice eu do Lanttrne to worden goprozon Volgens het Journal des Debata zullen de opportunisten nu wel spoedig tot de overtuiging komen dat zij eeu dwuushoid bobben gedaan toen zij hol het bovol hielpen uitvaardigen dat do redevoering van den heer Kicard overal aangeplakt zou worden Zg zullen begrepen hebben dut de groolo publiciteit gegeven aan eene redevoering die door de radicalen zoozeer wordt toegejuicht niet anders kan doen dun de bartslochlen nog meer opwekken Van eou dergelijke haodoliog zullen de partijgangers van de rechterzijde en van de uiterste linkerzijde sllooii de vruohton plukken Dergelgko overdenkingen komen echter te laat zegt hel blad Overal zgn de aanplakkers aan don arbeid of reeds gereeil Men zal echter in bet vervolg wijs doen die aanplakkers minder overhaast aan hol werk Ie zetten Do Kamer moest volgens do Déiat in haar reglement bol volgens inlassen hel aanplakken van eone rodovoering kan niet bevolen worden dan in een zitting volgende op die waarin de rede is uitgesproken Dit zou oon uitstekend middel wezen om overhaaste besluiten in een oogenblik van opwinding genomen to voorkomen Misschien deed men goed bij dergelgke bevolen eenstemmigheid tusscbeu do beide Kamers te eischon Hot zou immers mogelijk kunnen wezen dat de muron van de stadhuizen door bevelen van de meerderheid zoowel iu hol Paleis Bourbon als in het Luxemburg mol geheel legeoslrijdige redevoeringen volgeplakt werden Het publiek zou daardoor niet weinig in verwarring wordeu gebracht In nllon gevalle is bet zoker dat hol aanplakken van oen redevoering een polilloke daad is waarvan do govolgeu zeer ernstig kunnen wezen veel ernsligor dan van driekwart der gewon wollen Hol is dus zeker zomlerling raeout net blad dat een besluit van zulk een groole bot okenis in een psar minutou door eon vergadering kan genomen worden Do Kamer is meesteres in haar eigen huis maar het schijnt ons too logt bel Journal des Debats A de muren der stadhuizen niet haar eigendom zgn en dat met het oog op hetgeen zij er dikwijls laat opplakken men het betreuren moet dat de Kamer het recht hooft of zich dal aanmatigt over die muren naar welgevallen te beschikken De Fransche minister van binnenlandsche zaken heeft de inslructién gereed die hij aan de prefecten zal doen toekomen nagr aanleiding iler te verwachten manifeslatiën op don den eerslen Meidag De prefecten der departementen waar de toestand van dien aard is dat exjepilioneele maatrogoleu noodig kunneu zijn en dionieiigevolge geen algemeene inslructién gegeven kunnen worden zullen naar Parijs worden ontboden om van den minister mondelinge bevelen te ontvangen De zaak van Ravaohol zal don 26ston dezer voor hol hof ï u assises to Parijs in behandeling komen Mol hem zullen nog vier anarchisten op dien lag als betrokken iu hel zelfde geding voor hot gerecht verschijnen Belangrijke dynamiet aanslagen niet te vermelden hier wordt wat dynamiet gestolen en daar wal op straat govoudou uit vrees voor ontdekking Verschillende Franscho generaals bobben vanwuge de uilvoerendo commissio voor de manifestatie op 1 Mei een langen waarschuwendon brief gekregen ben vermanend om dien dag in goeii geval iels togen bet volk te doen VolksmoonI zoo besluit den brief verlaagt een soldaat de luchteloosbeid kan hem soms tot eer strekkon en hem groot maken kios generaal lusschen deze boldhalligheid en die lafhartigheid e De politie te Madrid heeft zekeren Muuos gevat die voor den aanvoerder der anarchisten in Spanje wordt gehouden en de oigeulijke aanlegger moei zijn van hot dezer dagen ontdekte plan om hel gebouw dor Cortes in de lucht te Joon vliegen Een goede vangst dus als t waar is De Londensche auarchisten hebben in Hyde Park een betooging gehouden om te proteateoren legende voroordooling van hun geestvorwanlen te Walsall Volgons do sprejfers waren de bommen alleen bestemd voor Rusland waar geen ander middel tot horvorming mogelijk was do Engelsche politie bad daar niets moe te maken maar de seeslverwanton waren door een spion van do politie verraden dia hen eerst lot hel maken van bommen had overgehaald De vergadering liep zonder ongorogelaheden af Naar aanleiding van die veroordeeling vraagt de Commonweal het weekblad der Engelsche anarchisten of de Minister Matthews do rechter Hawkins die hot vonnis uitsprak en de inspootour Melville die de zaak aanbracht wel personen zijn geschikt om te blijven leven I In bolzelfde blail staat een staaltje van de liefelijke wijze waarop die heeren denken over onze maatschappij Zou er niet zoo leest men iemand onder ons zijn dio het hart sneller voelt kloppen van oiunetelijke vreugde als hij de woelde dor rijken vernield zag on het gehuil boorde der groote menigte in hot midden van die onmetelijke vuurzee Inderdaad wal een verrukkelijk gezicht in onze stad zulk een rooden vLammengood I Duizendmaal schooner in ons oo dan de schitterendste en zuiverste diamant Gehuil ie hooreu kroten van pijn on de woede van wolven hun vrouwen CU kindoren allen iu hot midden van don vurigen oven PETKOLËUM lNOTEEHIiXGE van de Makelaars Cantziaar Schalkwijk te Kotterdam De markt was heden onveranderd 1 000 Tankfuat ƒ 6 30 Geïmporteerd fust ƒ 6 40 April levering ƒ 6 25 Mei Juni on Julileve riug 6 25 Augustus September October en Novemberlevering f 8 50 December levering 6 60 nARB TBERICHTBM Gouda U April 1892 Granen met voldoenden aanvoer In de prijzen kwam weinig verandering Tarwe Zoeuwsche ƒ 8 26 a ƒ 9 t Mindere dito ƒ 7 50 a ƒ 8 Afwgkendo 5 26 a ƒ 6 90 Polder ƒ 6 26 a ƒ 7 76 Roodo 6 50 a 7 25 Angel 7 50 a ƒ 8 50 Rogge Zeeuwsche ƒ 7 a ƒ 7 60 Po der ƒ 6 75 a ƒ 6 30 Gerst Winter ƒ 4 20 a J 4 60 Zomer ƒ SJO ü ƒ 4 30 Chevalier ƒ 6 a f 6 76 Havor per heet ƒ 3 26 a ƒ 4 25 per 100 kilo ƒ 7 25 a ƒ 8 Hennepzaad Inlaudsch 9 26 a ƒ 9 50 Buitenlandsch ƒ 7 25 a 7 50 Kanariezaad ƒ 6 25 a 7 50 Buonen Bruiim boonen ƒ 9 a f 11 Duivonboonen ƒ 7 ii ƒ 7 26 Paardenboonou ƒ 6 a ƒ 6 40 Erwten Builenlandsche voorerwlen per 80 K ƒ 6 70 S 8 20 Maïs per 100 kilo Bonte Amorikaanacbe f 6 60 a 6 70 Cinquantine ƒ 8 25 a 8 75 Vette varkens guede aimvofr handel vlug 23 a 25 et per half K G Biggen voor Engeland