Goudsche Courant, zaterdag 16 april 1892

wille moeten de banden ineenslaan willen wg de zege behalen over eigenbelang en partggeest opeten Daarvoor zonden loo plus minus 2200 jaar noodig zijn Duidelgker was nog bet andere voorbeeld Stel dat iemand een ton bezit die niets oplevert en waarvan toch Iwlasting betaald moet worden Eén per mille is 100 per jaar dus gedurende 50 jaar 5000 Na 50 jaar dus zou s mans bezitting al ware zjj al dien tp geheel renteloos geweest van 100 000 slechts verminderd zfln op 95 000 Vnor kapitaalsonteigening behoeft men das geen vrees te koesteren De andere soort bezwaren verdienen meer aandacht en worden gedeeltelijk door opreohte voorstanders der ontwerpen gedeeld Zoo b v de wyze waarop de progressie geregeld is Waarom fortuinen van 25 tot 100 duizend over één kam geschoren vVaar m geen vermeerdering van percentage boven de 5 ton Dergelijke gebreken wier gegrondheid vooralsnog niet te ontkennen zijn kunnen echter bg de behandeling der wet verholpen worden en de heer Zaajjer twjjfelt niet of reeds het voorloopig rer lag der Kamer zal den minister tot betere inzichten brengen Hetzelfde geldt van de volkomen afwezigbeid van strafbepalingen op verzwijging of valsche aangifte Deze ongewone zachtmoedigheid verklaarde dezelfde spreker uit het optimistische karakter des heeren Pierson die gaarne steeds het beste denkt van zjjn evenmenseh Doch z o noodig kan de Kamer daarin voorzien Nog h gewezen op de bezittiusjen in de doode hand en die der vreemdelingen welke onbelast bljjven Tot op zekere hoogte zijn ook deze aanmerkingen gegrond Wel mag niet uit het oog verloren worden dat het voornaamste deel der doode hand in het bezit is van liefdadige inrichtingen en gemeentebesturen of waterschappen en dat de vreemdelingen door een bijzonder successierecht kunnen getroffen worden Maar er blijft toch kapitaal in de doode hand onbelast dat verdiende te betalen het zou de voorkeur verdienen vreemdelingen ook al vast bg deze wet aan te pakken Dergelijke onvermijdelijke gebreken in een eerste ontwerp zijn echter voor verbetering alleszins vatbaar Aangenaam voor ons liberalen die gaarne daden zien van ons parlement was het uit den mond van iemand die zelf vroeger andere voorstellen gedaan heeft op den grondslag van ineometax te vernemen dat hij het goede in deze ontwerpen waardeert en zelfs zoo hoog aanslaat dat hg over al zijne bezwaren zou heenstappen indien de vraag hem gesteld werd alles of niets met beide handen zou hij ze aangrijpen omdat we werkelgk er mede vooruitgaan Bemoedigend ook de medegedeelde uicing van een antirevolutionair tegenstander die in deze plannen niet iets specifiek liberaals maar iets nationaals erkende Daar moet het heen alle mannen van goeden Maar zijn vrouw liet zich het woord niet ontnemen Ik zal Siite geen verwijten maken hornamzij ik wil alleen nog eens opmerken dat men wanneer men lid van een famine wil worden zgnondeugden moet bekennen Maar Valentin heeft gfen ondougden mama t Is misschien een deugd om te spelen Ikzeg nog eens dat wanneer iemand hei onverwachteguduk heeft om rerscltillende redenen door eenalleszins begaafd jong meisje te worden uitrerkoren n opgenomen in een deftige familie een heel deftige familie hij ioh zoo vereerd en zoo gelukkig moet geroelen lat hij zijn gunoegens niet buitenshuis gaat zoeken 1 Terwijl mevrouw Barinc in groote heftigheid haar woorden uitstiet hield Anie den blik gericht op haar echtgenoot die onbewegelijk bleef zitten schijnbaar kalm maar zeer bluek Nu viel zg baar moeder in de rode Laten wij weggaan zeide zij tot Sixte Maar Barinc vatte haar bg ile hand en hield haar terug Noch de woorden van je moeder noch jevertrek bebbrn reden van beslaan spr ik hij Inde tegenwoordig omstandigheden is er slechts éénding te doen betalen Daarmede moeten wij onsbezighouden Waar is dat geW vroeg mevrouw Barinc Ik heb het met in kas maar ik zal het mgwel weten te verschaffen Sixte beste jongen ga GOÜDA 15 April 189 Id het vorig nr onter courant was een advertentie opgenomen betr de Zaterdagavond te Rotterdam te geven voorstelling in het cirque Wulff Uaar na afloop een extra trein rjjdt naar Gouda bobben de GouJsche ingezetenen dus een goode gelegenheid de kunstverrichtipgen in dat paardenspel by te wonen Vooral het nr der 50 hengsten gedresseerd en in vrijheid voorgesteld door den heer Wulff moet zeer de moeite waard zgn Gaat men reeds s morgens of s middags dan kan men de prachlige serres in de Eotterdamsohe Diergaarde bewonderen diejaarlyks terecht zooveel bezoekers trekken on heeft men nog een uurlje over dan kau men den koloasalen walvisch gaan zien die eerst I Amsterdam zooveel bekyks had en thans te fiotterdam is tentoongesteld Het talrijke publiek dat gisterenavond in Ons Genoegen was samengestroomd om Sequah te zien en te hooren werd teleurgesteld lu zqne plaats verscheen een dame ait deu Haag die zich aan bet publiek voonteld als degene die hem in de residentie als tolk had ter zijde gestaan toen z ju gewone tolk ziek was Deze dame die zeide zeer bevriend te zgn met don heer en mevrouw Davenport deelde mede dat hg na do inilerlgd bg Prof van Iterson ondergane operatie zich nog niet heel wel gevoelde en dat hg thans na voor het eerst weder paard gereden te hebben zich zoo rermoeid geroeide dat hg anmbgelgk naar Gouda kon komen Hg hoopt echter Zaterdagavond weder hier te kunnen komen tot het geren eener séanoe on ook Zaterdagmiddag bet middagmaal aan 100 behoeftige kinderen persoonlijk Ie kunnen bgwonen Ëen Haagsche jonge dame Mej ran Santen die in de residentie door Sequah was behandeld Irgde daarop een zeer gunstig getuigenis af ran die behandeling Drie maanden lang was zij zód ongesteld geweest dat zij loopen noch staan kon Steeds was zg onder behaiidoling geweest van doctoren doch zonder lucces Sequah daarentegen genas haar Zij l a niet alleen weder staan en ioopen maar gevo do zu h volmaakt wel Met den dag werd zg beter en dagelgks oameu haar krachten toe Uu volle overtuiging kon ij dus Sequah aanbevelen en zij hoopte dat hij ook in Gouda die waardeering mocht vinden die hij zoo ten rolle verdient Daar zg in Gouda niet bekend was en men dus wellicht niet geheel op hare verklaring zou afgaan noemde zij don naam van een Goudsch ingezetene den heer Stegnen die haar kende en dus meer vertrouwen aan bare verklaring kon bijzetten Daarop werden twee bekends Gotnitche personen onder behandeling gecom n die na afloop weder hunne rolkomeu tevredenheid te kennen gaven Ook het gewone dansje bleef niet achterwege Daarop werden wedur tal ran fleschjes Srquah olie kosteloos uitgereikt op brieQe door geostelgken ondorteekend hrt Nederlandsob Volkslied werd gespeeld en deze met mij mede naar Rébénac Ën gg Anie blgf by je moeder en tracht haar tot rede te brengen Ik moet je oog even spreken sprak mevrouw Barinc en wenkte haar echtgenoot haar tevolgen Ën je hebt niets van het testament gezegd I riep Anie uit terwijl zg zoodra haar ouders do garner uit waren haar armen om Sixte s hals sloeg Bfite lieve man I t Is juist je vader geweest die mij den mondsloot en dan toi n je moeder trgen mij zeide dateen man ie hel geluk heeft een vrouw te vindon zooals mijn Anie zijn vermaak niet buitenshuis moest zoeken had zg groot gelijk Je bent een engel I VIL Niet alleen had Barinc geen drieen dertig dui zend gulden in kas of bij een bankier om ze aan Sixte Ie geven maar hij had or zelfs geen vijf duizend geen drie duizfnd Al de beschikbare waarden uit Gaston s nalatenaehap waren erbrnikt rour do bewerking ran de gronden te Ourloau voor de ontginning de gebouwen den aankoop van wurktuieen koeien eii varkens en wel zoo geheel en al dat hg de gelden voor Anie s hu i lijk had moeten opnemen Maar tajro er behoefde hij zich niet te verontrusten do werkelijkheid had al hetgeen hij voorzien Sequah aéanoe zonder Se uah behoorde tot de ge aohiedenis De heer G J Blonk is te Utrecht geslaagd rooi theoretisch geneeskundig examen 2e gedeelte Aau ds Wildeboer te Oudewater die Zondag jl bekend maakte dat b j voor het beroep naar Elleoom had bedankt werd den volgenden dag door eone oommissie uit de gemeente eene traotements rerhooging van 200 aangeboden welk aanbod evenwel ran de hand werd gewezen Het bestuur van de Vereenigln tot bevordering van bet onderwys in handenarbeid in Nederland heeft besloten dezen zomer een cursus te geven in het onderwys in handenarbeid voor onderwijzers Ue cursus zal gehouden worden te Amsterdam van 18 Juli tot Augustus onder leiding van deu heer J Stam Ondorwgzers en ouderwijzerressen die aan dezen cursus wonschen deel te nemen moeten zich i66t 16 Juni aanmelden bg den hoer J Stam te Amsterdam Het onderwgs wordt kosteloos verstrekt Een tijdschrift dat niet in druk rerschgnt maar roorgelezen wordt is te New York opgericht door Luther Cincoln Het heet Uncut Leave ledere maaud komen de inteekenaars bgeen en de bgdrageii worden dan door de sohrgvers of door anderen voorgelezen Daarna wordt de aflevering in andere plaatsen roorgelezen te Washington Boston Philadelphia eni Mevr Brandt Górz operazangeres aan den Hofschouwburg te Hannover was laastleden Maandag te Kassei gekomen om hare famdie te bezoeken Daar zg aan cone tandkwaal leed ging zg den volgenden dag naar een tandarts die het noodig achtte den pijnrerwokkendeu tand uit te trekken Zg wenseht dat hg daarbg gebruik zou maken ran narcose Wegens hare corpulentie en het vermoeden eener hartvervetting weigerde hij dit maar omdat zg zeer geagiteerd er op bleef aandringen gaf bg eiudelgk toe Nauwelgks echter had zg aan het rerdoovingsmiddel geroken of zg verzocht hem het middel maar achterwege te laten en den land er zoo maar uit te trekken Dit deed hij maar op betzelfde oogenblik riel zg in onmacht en in weerwil van alle pogingen die mot hulp van een geneesheer drie kwartier lang warden aiogowenJ om de levensgeesten weder op te wekken bezweek zij Als oorzaak ran de dood werd aangeheven hartverUmming Zg was 3i jaar oud Door eene stoomboot uit Hamburg waren te Malmö drie kisten aangebracht wier inhoud was aangegeven onder de benaming werktuigen maar bg onderzoek aan het tolkantoor bleken geruid te zijn met 2400 koperen hulson alle geruid met buskruit en kalkwit en voorzien ran metalen gsleiddraden Bij het daarop gevolgde onderzoek in het chemisch buraau ontplofte eene der hulzen waardoor de scheikundige aan handen en gelaat werd gewond Kr ia terstond een gerechtelgk onderzoek ingesteld Natuurlijk wordt hierbg gedacht aan kwaadwilligen toeleg Dienzelfden dag is in den omtrek van Stockholm brand ontstaan in het magazijn van gereedschappen behoo had bevestigd geen enkele zijner berekeningen was fout uitgekomen ea over enkele jaren zouden zgn verbeterde gronden al do uitkomsten oplereren die hij zich van deze hervorming had voorgesteld meer nog zelfs dat was een mooi een zeker kapitaal en 100 gemakkelijk Ie besturen dat Anie en Sixte na zijn dood het slechts baddan toe te vertrouwen aan do administratie van een vertrouwd persoon om jaren lang dezolfde inkomsten te doeu oplereren Maar al was de toekomst verzekerd het heden was daarom niet minder lastig en toon bij de dagelijksche moeilijkheden waarmede hij had te kampen zich nu ook nog het rorzoek om drie en dertigduizend gulden voegde waaraan dadelijk geholpen moest worden kon hij dit sleehts doen door een nieuwe leening Dit logde hij zijn schoonzoon nit terwijl zij op weg wareu naar den notaris en toen Sixte zgn apgt betuigde dat bg zooveel stoornis kwam brengen in zgn kalm loven wilde hij daar aiots van hooren Ik hel je gezegd beste jongen dat ik je beschouw a s mode eigenaar van Gaston s nalatenschap Dut was geen ijdel praatje geen verbintenis die men aangaat in de hoop niet genoodzaakt te zijn er zien van to houden Ik wil dus van geen verontschuldigingen hooren En zelfs spgt het mij tot op zekere hoogte niet dat dit is voorgekomen omdat bet mij in de gelegenheid stolt je de oprechtheid mijnor woorden te bewgzen Wordt itnttfd rends bg de Alphut waarin het dynamiet werd bewaard hetwelk gebruikt wordt om steenklompen te doen springen Volgens de berichten was bet magazijn in brand gestoken en de dador ontkomen Hetzij er geen kans heeft bestaan tot tijdige blussohing helzg men het te gevaarlijk achtte hat gebouw te naderen althans de goheele omtrek werd afgezet in zoodanigen omvang dat er bg eene ontplofling geene meuschen konden worden getroffen Het geheole gebouw is toen in de lucht gevlogen Bij Kon Besl van 14 April ia met ingang van 15 Mei 181 2 aau jbr 6 van Bwes Éya op zijn verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester van Kapelle aan den IJsel Men schrijft uit Utrecht dd 13 dezer De welbekende palmmarkt die dit jaar den Uden April gehouden werd behoort weder tot het verleden Er waren ongeveer 150 paarden aangevoerd waarondor zeer sohoono exmnplarin Hoewel tamelijk veel builenlandsche kooplieden aanwezig waren kon toch de handel niet zoo druk gonoorad worden als men dit andore jaren gewoon was Op het Vrodenburg heersohte evenwel een bijzondere levendigheid Er werd menig paard voorgereden de studenten vertoonden zich als gowoonlgk met de zeer nette vierspannen van de verschillende stalhouders uit Utrecht en ook mag een woonl van lof niet onthouden worden aau hot a lre8 van den Heer A Stork handelaar in luxepaarden te Bilt die herhaalde malen met verschillende vierspannen op het Vrodonburg kwam rgden bestuurd door de zeer bekwame hand van zgn zwager en compagnon den Heer Beijorman alhier Lhérot de Pargsche restaurant bediendo die Eavacbol liet gevangen nemen moet reeds een som van 10 000 fes bijeengegaard hebben aan giften van belangstellenden heeren on dames die hem komen zien met een goudstuk in do band Zondagavond gingen van Boston een onderwijzer en 10 leerlingen eener school in een zeilboot naar Thompson s eiland waar zij thuis behoorden De boot sloeg in het gezicht van hot eiland om Allen klemden zich aan het vaartuig en hielden zoodoende hel hoofd boven water Daar de kust geheel verlaten was baatte hun geroep niet Na uren Iniig in het ijskoude water te hebben doorgebracht begonnen do meeste sobipbreukolingen uitgeput te rakeu De onderwnzer was de eerste die losliet en zonk Na hem trof acht der ongelukkige jongens hetzelfde lot Langzaam dreef de boot mul de twee overlerendon strandwaarts Gtheul verstijfd on verlamd rielen zij in onmacht zoodra de wal bereikt was Zoo vond hen de directeur dor school wien het gelukte hen iu het leven te behouden Onlangs cijn nabij Mentone drio goed bewaard gebleven geraamten van holbewoners gevonden een mannelijk en twee rrouwelgke Hrt mannelijke waarvan het hoofd werd beschadigd hoeft zonder hot hoofd eene lengte van 8 voet de vrouwelijke zijn daarentegen een voel lang Om den hals van den man bing een ketting van dierentanden aan welk soort dier deze eenmaal toebehooron hoeft men nog niet met zekerheid kunnen vaststellen Ook verschillende etsenen wapenen en werktuigen alsmede een kettinkje van zeer kleine beenderen heeft men gevonden De eigenschappon daarvan en de ongewone irrootte dor geraamten hebben eenige geleerden uit Parijs Milaan on Florence die dadelijk zijn orergokomon de onilerstelling doen opwerpen dat dit geslacht tot een veel vroeger tijdperk behoord hooft dau de beide geraamten die men voor zeven en negeu jaren in holen van dezolfde strook heeft aangetroffen Men mag wol aannemen dat de meeste lezers van dit blad wol eens goh ord zullen hebben van het schaakspel Minder zal het aantal zgn van hen die het verhaal kennen van de onbetaaldo beloouing van don uitvinder Het verhaal luidt dat een Indisch wisitundige Sessa het schaakspel uitvond en hot zgn vorst aanbood Deze was zoo ingenomen mot ilit spel dat hij deu uitvinder daarvoor oone voratolijko b dooning toodaoht Hg beval aan Si ssa zelf iip te gov n wat hij erlangde Bij hot schaakspel behoort een speelbord schaakbord gobeolon Dat sobankbord nu bevat 64 oven grooto viorkanio vakkon of ruiten Sessa vroeg nu 1 Kraankornd vour do eersie ruit van het sohaakliiird V or do 2 ruit 2 voor do 3e ruit 4 voor de 4o ruit 8 onz zoo telkens hot aantal graankorrels verdulibelcndo tot do laatste of 64e ruit V or di ruit zjud n dan 9 223 3 2 036 864 475 08 graankorrels moeten gegoven wordon In h t gMheol maakt du 18 446 744 073 709 561 115 graank irrols il Die sehgnbaar nederige vraag bleek in plaats van eene kleinigheid een hoeveelheid te bedragen die zelfs het aanwezige koron iu gansoh Azië niet toereikond was om aan dien wensch te voldoen Later is berekend dat 26 200 graankorrels 1 KG zwaar zgn zoodat 1 die korrels samen 706 771 803 590 400 KG zbuden wegen Op dengrond ter hoogte ran een roet uitgespreid zou heteene oppervlakte van 54 maal die van Nederland bedekken rnh Ct Te Ngraegea is een vergadering gehouden van weldadigheidsveroenigingen cm te komen tot een organisatie van het armwezen daar tor stede Nadat de vergadering zich vereenigd had met do stolling dat de armeniorg te Nijmegen onvoldoende is en oen betere organisatie dau do bestaande zeer gewensohl is werd breedvoerig do volgende stelling besproken Afdoende verbetering is door do kerkelijke en burgerlij ko armbesturen a ionderlyk niet te verkrijgen Er dient daartoe met behoud van do bestaande armbesturen een algemeens vereeuiging te worden opgericht het orgaan van Nijifiogens geheel e burgerij die zonder onderscheid van gezindten zich do belangen der armen aantrekt Toen de discussie hierover tot geen resultaat schoen Ie leiden word aau de orde gestold do bespreking van een proevo van organisatie opgesteld door de vereeniging Hulpbetoon Bij de debatten daarover meenden sommigen dat samenwerking toch tot niets leiden zou torwgl anderen mededeoldon hoe reeds in de practijk langs geleidelijken weg naar samenwerking wordt getracht Ten slotte word met algemeena stemmon deze motie aangenomen De vergadering verzoekt aan de bier vertegonwoordigdo armbesturen elk in zgn kring hot getal zijner armbezoekers zooveel mogelijk te willen uitbreiden ei belangstelling in armenzorg aan te wakkeren IWons spreekt zg haar sympathie uit voor hot later houden van een vergadering van deze armenbezoekers met allo belangstellenden in een betere organisatie van het armwezen Aan hot bestuur van üulplieloon wordt opgedragep te zijnor tijd die vergadering bijeen te roepon Naar hot Haagscho Dagblad reri eemt hoeft do hoer P Krab diroetour van hol krankzinnigengesticht te s Gravonbage en sedert 1 Mei 1873 aan het hoofd dier inrichting gepiflatst gemeend ontslag uit die betrekking te moeteti vragen in verband met de nieuwe organisatie Te Rotterdam liet een paardonslachter gisteren een met bloemen en groen aan manen en staart versierd paard rondleiden Het aldus opgetooide beest moest dienst duen aU paiscbp ard De hoor M Noordtzy heeft thans ontslag genomen als lid der Tweede Kamer voor bet district Kampen Std Mot den len Juni e k treedt op allo Noderlandsoho spoorwejien een algemeen tarief in werking voor hot vervoer van ijl on vraqhtgoederon binnen de grenzen van het rijk dus zoowel in het lokaal verkeer dor vorschillonde Maatschappijen als ook voor hare rechtstreeksche verkoeren onderling In dat tarief zijn moest zeor aanzienlijke vrachtverminderingen aangebracht terwijl door vele vereenvoudigingen het gebruik van dit tarief voor hot publiek zeer wordt vorgeraakkelijkt Niol weinig zal daartoe ook bijdragen dat tegelijk met de invoering van dit algemeen tarief zullen wordon buiten working gesteld do talrijke zeel gecompliceerde speciale cialeen uitzonderingstarioven bg de verschillende Maatschappijen van krachl Deze laatste zuUen dao wordon vervangen door oenen bundel nieuwe tabellen die door doeltreffende inrichting eveneens zeer zgn vereenvoudigd en voor hot grbroik gemakkelijk gemaakt torwgl ook deze aanzioiilgke tariefsverlagingen aoBwgzon Op golgke wijzo zal ook hot vervoer van levendige dieren rij en voertuigen on rollend materieel worden gorogeld Do bekende rector Ahiwardt beweert in een bricbure dat de wapenfabriek van Lówe on Co te Berlijn bij spoedige lovt ring van 425 000 stuks van hut nieuwsto goweor model S8 aan de Duitsoho rogoorinf zich aan orïerlijko nnroeolmatighoden beeft echuldig sreinaakt dat er bij de olHcieole stempebng der go veren dergelijke vervalschiiigon zgn begaan als bij de Bcchumer apoorwograils dat een dorde gedeelto lier geleverd grwer n voor den oorlog mot bruikbaar zijn onz Ahiwardt iioumt daarbij 27 por sonen dio bij d levering belnikkon wareu en naar b I no imt als jretiiigen voor do rechtbank zijn besol uldigingeu kuiinoii staven Hij hoeft levens alle stukken te dier zake aan clen oCScier van justitie gegerou Daar de firma Lówe Sc Co tot de meest gerenommeerde firma s in dat vak behoort on daar de geheele raak ook het militair bestuur ten nauwste aangaat zal natuurlijk een scherpe gerechtelijke verrolgiog niet achterwege blijven zoodat Ahiwardt wel spoedig genoodzaakt zal worden van zijne beschuldigingon rekenschap te geven Te Melksham Wiltshire Engeland wenschte een als hersteld ontslagen krankzinnige te huwen met een dienstmeid uit het gesticht Dinsdag ran de vorige week was de patient ontslagen en omstreeks donzolfden tijd koorde genoemde dienstboJo tot hare familiebetrekkingen in Melksham terug Deze waren volstrekt niet ingenomen mot het roorgonomen huwelijk en rooral een oom ran het meisje rontetto zich zeer Daarvoor werd hg dan ook door deu herstelden krankzinnige Zaterdag iloodgoschoten toen deze hem op straat tegenkwam Met zijn revolver gewapend ontsnapte de misdadiger on allo nasporingon der politie waren vruchteloos tot bij gisterenochtend in een rorwgdord dorp word ontdekt Alvorens hij echter ontwapend eu in hechtenis was vuurde hij nog tweemaal hetgeen in weinige minulon don dood van een der politiedienaron tengevolge had Van een feest te Lo Mans Frankrijk naar buis rijdende ging nabij de brug o er do Huisiie het paard v i een der rijtuigen op deu hol In hot rijtuig zateb de eigenares de gravin De Lahaye Mongault alsmede mevr De Graslin en jonkvrouw De Graslin Op de brug gekomen sprong hol paard over do leuning het rijtuig vloog lu stukken mevr De Graslin werd ui de 12 Meters diepe thans bgna geheel drooge rivier geslingerd en kwam op deu stoenaoliligen bodem to land mevr de gravin De LahayoMongault en jonkvrouw Do Graslin worden op den grond geworpen de koetsier bleef vastzitten tusschen de leuning en bet voorspoon van hot rijtuig Mevr Do Graslin werd doodelijk gewond opgenomen de anderen waren slechts licht gewond Het paard was over de leuning blijveu hangen om het los te maken moest men de garoelen doorsnijden zoodat het naar beneden stortte waar het zoo erg werd gewond dat raen hot moest afmaken Bnltenlandscli Overzlcbt De zaak van graaf Limburg Stiruin is thaiis afgedaan Gelgk men weet was hem ten laste gelegd dat hij ofschoon gezant op non activitoit zijnde openlijk de politiek van zijnen superieur den rgkskansolier Caprivi had afgekeurd en zich dus had schuldig gemaakt aan overtreding der bestaande bepaling dat ambtenaren van het departomeot vai buitonlandsohe zaken zich over dergelijke onderworpen niet iu het openbaar mogen uitlaten zonder daartoe verkregen vergunning Op grond daarvan is hij bij disciplinair onderzoek veroordeeld tot ontslag uit den openbaren dienst eigenlijk tot verlies van zgne rechten op Iractement on van ziju titel als gezant Deze uitspraak is thans door oen Keizer bevestigd die hem echter togelijkertgd de straf heeft kwijtgescholden Do zaak is dus eigenlijk uitgeloopen op eene waarschuwing Hot orgaan van Bismarck de Hamb Nachr klapt in don laatsten tgd weer uit de oude politieke school ton gevolüo waarvan sommige dingen worden opgehelderd die tot heden duister waren en hot begrgpen van don samenhang moeilijk maakten Zoo word onlangs in oen artikel gozoad dat de Keizer reeds kort na zijn optreden met Bismarck was overeengekomen dat hij als Rijkakansolier zou aftreden eu zich geheel terugtrekken maar langzamerhand daar een plotseliug aftreden met hot oog vooral op do buitenlandscbe politiek gevaarlijk word geacht Daarop sloeg waarschijnlijk het bekende gezegde van Bismarck dat de Keizer zijn eigen kanselier wilde zijn De Keizer hield zich niot aan het program en joeg Bismarck weg omdat hij t niet langer kun uithouden zijn eigen kanselier niet te zijn Nu viel het dezer dagen op dat do Hamb Nachr ia strijd met schier do heelo Diiitscho pers de afscheiding van de betrekking van Pruisisch Ministerpresident en Rijkskansolier nog zoo kwaad niet vond en het mogelgk aditte dat dit lo de prakigk zou blgken goed te kunnen samengaan Thans deelt de Hamb Nachr in een nieuw artikel mede dat deze scheiding eon der punten was waarover do Keizer met Bismarck was overoenu kon en in het program Bismarck zou daarbij zelf toen d aandacht des Keizers gevestigd hebU n op Caprui op wiou het oog des Keizers trouwens ook roods door anderen w is gevestigd Bismarck noemde hem voor het presidium van hot Priiisiseh Kalimet Bismarck zou Rgkskanselior zijn gobleven zijn zoon Herbert zou Minister