Goudsche Courant, maandag 18 april 1892

4813 Maandag 18 Aprii t80d GOÜDSGHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De mzeading van advertentlfin kan geaohieden tot d6n uur des namiddags van den dag der uitgave Tan Buitenl Zaken tyn geworden en Caprivi die toen no t commandant in Hannover was zou rainis terpresidont van Pruisen zyn geworden Deze beschikking ïou voorloopig on bij wijze van proef hebben bestaan tot de volgende rerkieiingen voor don Rgksdag Bismarck s keuze was op Caprivi gevallen dewijl toen de politiek ler verzoaning nog met was ingevoerd en omdat een binnenlandsohe strijd hem na hft mislukken der socialiatenwet noodig en onvermijdelijk scheen In drn conservatieTen sol laat Caprivi nu zag Bismarck den man om aan liberalisoerende on civilistische invloeden in het ministerie het hoofd te bieden Nu Bismarck Caprivi uan t werk hoeft gezien zou hij hem waarsch nlijk niet meer aanbevelen Dat heeft hg trouwens voor de buitenlandsche politiek nooit gedaan Zijn deze mededeelingen juist dan begrijpen wij nu ook waarom Herbert Bismarck na het ontslag van ziju vader weigerde staatssecretaris te blijven de Keizer ontsloeg niet alleen Bismarck maar wierp ook het heele program omver De Euypiische quaostie die tn een oogeublik dreigtfud om den hoek kwam gluren is uu toch gelukkig voorgoed van de baan Gisteren morgen is de firman behelzende de officieele aanstelling van Abbaspacha tot khedive van Egypte op plechtige wijze in het Abdinpaleis te Cairo voorgelezen Door allon erkend kan de jonge khedive zich thans met hart en ziel gaan toeleggen op do ontwikkeling van zijn land De Italiaansche Kegeering heeft alle openbare betoogingen op 1 Mei verboden Overtreding van het verbod zal terstond met wapensjeweld worden verhinderd Alloen mofjen binnenshuis vergaderingen gehouden of feesten gevierd worden daaraan mogen echter slechts deelnemen personen voorzien va kaarten terwijl geen pers zal worden toegelaten Al herstelt do Kussisrhe ministor Von Giers van zijne ernstige ziekte toch schijnt het zeker dat hij de portefeuille van minister van buitenlandsche zaken zal neerlegseu De berichten omtrent de gezondheid van den minister VVychnegradski lulden thans gunstiger Zooals men gelezen zal hebben heeft de minister zyn parti ouliere correspondentie reeds hervat en denkt hij er over tot volludis herstel van gezondheid een buitenlandsche reis 10 gaan makeu Het heeft de aandacht getrokken dat de berichten omtrept den Kusaischeu minister van tinaucien zoo tegenltnjdig waren Eerst werd er gesproken van eon ernstige ongesteldheid van een bewusteloosheid die Vrijdag aanving en zoo lang duurde dat Zaterdagmorgen de zieke nog nift tot bewustzijn was wedergekeerd Zoudei de National Zetlung en de Fois Zettun die steeds verband hebben gezocht tusscben de ongesteldheid van den mensch en den staatsman Wycbnegradski wellicht toch gelijk hebben Men moet bedenken zegt de Boraetê Courter dat Rusland zich m de egeningeu an oen censuur verheugt Het is vrijwel aan te nemen dat de minister slechts eene lichte ongesteldheid gehad heeft Dat er boriehleu doorgelaten zijn die zeer overdreven waren moet met goodküurin van hooggeplaatste personen geschied zijn PETROLEU l OTEEHIi GËlV ƒ van de Makelaars CaDtzl ar Schalkwijk te Rotterdam De marlet was heden vast I ooo ïaukfust if 6 36 Geimport erd fjWt 6 40 April levering 6 30 Mei Juni en Julileve ring 6 30 September October on Jfovemberen Decemberlevering 6 60 ADVERTEWTIËW DAMES Ondergeteekende beijcbt door deze de ontvangst der nieuwste modellen van Dames en Kinderlioeden alsmede eene fijne collectie MODELHOEDEN voor het a s sejzoen Onder aanbeveling Achtend J S FAURE Schotel A D V E R T E N T I E N in al e Sinnen en Buitenland ache Couranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bnreao van A BRINKMAN en ZOON te Gouda EZTE ATBEIN B OÜM Cirque Ed WÜLF F Rotterdam Zaterdagfavond 8 uur EXTRA VOORSTELLIIG met expresselgk zaamgesteld programma Werkzaamheden van de 50 Hengslen gedresseerd en in vrüheid voorgesteld door de Heer B WULFF De HoUandsche STEE in 12 dagen gedresseeid Uptreden van alle Artisten en Specialiteiten Loge 2 Stalles f 1 50 Ie Bang 1 en Je Rang ƒ 0 50 ya afloop der voorntelUng vertreM een Extra Irein naar Gouda Vertrek van Rolt 12 uur Aank Gouda 12 30 Gewone Ketourbiljetten zjjn GELDIG Cfeen beter en 7oordeeliger adres voor BIER als bij J F Herman Zn Wesihara 178a Geopend van ö tot 12 en van 2V tot 7 uur TE KiOCP een goede psuxtij KCooi a ƒ 16 per 500 Kilo te bevragen bg W VEBWEIJ ia de Tempelpolder bfl Remmjk Er biedt zich aan tegen Mei een flinke DIENSTBODE P G en van goede getuigen voorzien Fr br lett K 1 aan A J MATHOT boekb Boskoop StolJwerck s Hart Cacao Hoogste eiVrit hoogste thoobromin gehalte m I 1 t ACA VoordeeligI Hart Oacao is fijnste Poeder Cacao in hart vorm gepersd Spoedige oplosbaarheid fijne geur delicieuse smaak steeds gelijkmatigheid des dranks In blikken buiien è 25 Cacao harten = 45 cent 1 Caeao hart = 1 8 ent = 1 kop Caeao Verkrijgbaar bij H H Confisenrs Banketbakkers enz EngrosExpeditie Julius Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 10b DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN vai RIJNLAND brengen ter kennis van Inge landen dat bg de op 7 April 11 gebonden verkie zingen van 5 Hoofdingelanden en 5 Hoofdingeland Plaatsvervangers gekozen zgn de volgende Heeren als Hoofdingelanden in het 2e district de Heer Jhr RUTGERS VAN ROZENBURG in het 7e district de Heer P C van VRIJ BERGHE iiK CONINGH in het 11e district de Heer G 8PRÜIJT ki in bet 15e district de Heer Mr J vak db KASTEELE in het 16e districtde Heer H J AUGUSTIJN als Hoofdingeland Plaatsvervangers in het 2e district de Heer J J RIJNIEBSE in het 4e district de Heer P S ZIJLMAN8 in het 11e district de Heer Mr A A vah BERGEN IJZEN DOORN in het 15e district de Heer Mr J van di KASTEELE in het 16e listrict de Heer Mr J P R TAK VAN POORTVLIET Dükgraat en Ëoogheeroraden van Rgnland Van nBK BREGGEN Dykgraaf Mr EGBERT d VRIES Secretaris Leiden 9 April 1892 Geen beter en voordeeliger adres voor WUo Likeur of Gedistelleerd als bU J F HERMAN Zd Alom te bekomen BE mim mm of de beschrijving der beroemde geschilderd Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der eartonteekeningeu enz waarbg is toegevoegd een afzonderlflk levensbericht der beroemde Glasscbilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetli DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Cents A BRINKMAN TR XIE MARK gg p van Gebrs S EL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bjj G H LAKERVELD Gouwe C V VLIET Markt M VAN NAGTE6AAL J Te Alfen bfl KOOLE Bodegraven bg M BAARS Boskoop bjj Oudshoorn bg M TOM Oudewater W VEBHOOKEN Schoonlu ven D dis JONG A C FIJN VAN DRAADT k Wed F G VERDONK Probeert s v p 80ÜCH0N THBE No 3 a 1 25 per kilo Goud Snelpersdruk van A Brinkhan h ZooK De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met aitzondering van Zon en Feestdagen Oe pr s per drie maanden i 1 25 franco per post 1 70 ilzoaderlQke Nommers VIJF CENTEN Ditboofde van het PAASCHFEEST verschijnt de Qoudsohe Courant Maandag niet BU deze Coarant behoort een Byvoegsel Dr ZAAIJEE in Burgerplicht II Minder ingenomen is de heer Zaayer met de geprojecteerde verhooging van den accgns op het gedisteleerd Ook Sir Van Houten spreekt afkeurender wgze over de neiging der ministers van financiën om steeds de jenever en de suiker ie gebruiken als er voor het een of ander een aequivaleut nt odig is Niet het Schiedamsche adres van brandeis welke zeker niet van eigenbelang zjjn vrjj te pleiten maar de verzekering van den Volksbond tegen sterken drank dat verdere Verhooging het misbruik niet Zon belemmeren doch eenvoudig de mindere standen nog meer zou verarmen deed Dr Zaayer zich verklaren tegen dit voorstel van den minister dat bestemd is om 2 millioen van de afgeschafte accgnzen weer in de schatkist terug te doen vloeien Wij moeten zeggen dat deze nrgamenten ons vrjj kond laten Sterkedrank bli ft een weelde artikel en is als zoodanig zeer geschikt voor belasting het moge waar zijp dat de Staat dan inkomsten Irekt uit de kwade neigingen des volks maar onzes inziens is het toch alt d beter de ondeagden dan de deugden des volks te belash u Meer gevoelen wjj voor een ander bezwaar van iden spreker namelyk of het biliyk is den FEUILLETOIM Naar het Framck 5 V DERDE GEDEELTE VU 59 Daar had ik f een behoefte aan Dat weet ik Maar daar de zaak uu eenmaalzoo is zal bet maar het beste zijn het uit dit oogpant te beschowweu on er ons over verheugen datdit voorval ons nog nader tot elkander heeft gebracht Ge zijt te goed te toegevend voor mij bostevader Wie kan den aandrang doorgronden waaraange hebt toegegeven I Barinc doorgrondde integendeel dien aandraufff zeer goed die bij Siite een quaestie van erfelijkheid was Was Gastoi gewoonlijk zoo kalm zoo meester over ich elven iok niet herhaalde malen voor die neis ing tot spelen bezweken Was het dan te verwonderen dat Sixto haar op zijn beurt ondervond Zoo de vader zoo de zoon Het verheugde hem nat Sixte in zoo verschillende drank van den minderen man steeds hooger te treffen terwgl de accgns op wguen stationair biytt Dit is indi rdaad meten met twee maten maar Dr Zaayer gaf dadelgk den sleutel van dit raadsel bij den w n z n wg gebonden tegenover Frankrgk wel niet meer volgens tractaat maar door bet algemeen handelsbelang hetwelk eischt dat wg Frankrgk niet dwingen tot toepassing n het maximumtarief op onze waren Wat de belastingen betreft welke Mr Pierson wenscht af te schaffen ils zgn voorstellen aangenomen worden de verrWndering der mutatierechten de verlaging vao den zoutaccgns en de afsciiaffing van den zé paccgns badden sprekers volkomen sympathie Minder duideIgk bleek dit omtrent het niUioeu dat de minister wil laten vallen op de grondbelasting en omtrent de afschaffing van rgkstoUen Blikbaar zit de pereqnatie n d grondb aating den beeren op het Binnenhof dwars in de maag Drie en een halt miUioeu is aan de herschatting dei ongebouwde eigendommen besteed en nu de grondbelasting zal moeten worden omgeslagen volgens de nieuwe gegevens deinst men er voor terug en zou men wel om een lief ding een middeltje willen vinden tea einde die heele perequatie achter de bank te schuiven De zaak is dat sommige grondeigenaren het dubbel ja het 3 4 of meervoud van den bestaanden aanslag zullen moeten opbrengen waartegen wel verlaging van anderen overstaat maar men is toch bang voor de ontevredenheid der getroffen invloedrijke grond opzichten op Gaston geleek maar dan moest hg ook de geheele gelijkenis aannemen in het kwade zoowel als in het goede met de deugden zoowel als met de ondeugden In elk geval was er dit geluk bij dat liet geschied was voor dat Sixte het testament had gevonden Wat zou er gebeurd z jn hoe ver bad Sixto zich misschien niet laten meesleepen als dit voorval had plaats gevonden oonii e maanden eenige weken later wanneer h zich alleen erfgenaam van Gaston had geweten en niet meer terug gehouden was geworden door de onaangenaamheid van de som die bij verloor te moeten gaan vragen Terwijl in de tegenwoordige omstandigheden dit verlies een les kon naar het hem voorkwam zelfs moest zijn voor de toekomst hij zou zich voortaan in acht nomen Bébénac had de drio en dortig duizeud gulden niet in kas hij zou ze den volgenden ochtend te Bayonne bezorgen maar inplaats an gelden op te nemen bij een bank en te genieten van de gematigde voorwaarden die daar gesteld worden moest hij nu terecht komon bij een gewoon bankiershuis dat natuurlijk vijf percent zou nemen met een eerste hypotheek op de gronden van Ourteau niet alleen voor de som van dne en dortig duizend gulden maar ook voor de tevoren door Barinc geleende sommen namelijk tot een totaal van zestigduizend gulden om op die wijze dan slechts bij één huis m schuld te st aan Daar er geen tijd tot wachten was miest men ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverientiën gratii opgenomen in het ADVËRTENTISBLAO t welk des Maandags verschgnt eigenaren terwijl daar nog bijkomt dat vele perceelen geschat zgn in de jaren toen de landergen duur waren zoodat er thans weder zgn die minstens één derde te hoog zgn getaxeerd Vandaar de verzuchting aan het adres van den minister verhoog deü jeneveraccgns niet en laat dan tevens de grondbelasting en de rijkstollen bg het oude Of het gaan zal is twijfelachtig de perequatie is een wettelijk voorschrift maar wie weet Alle partijen zitten er evenzeer mede in want alle hebben plattelandskiezers en kiezers grondeigenaren in haar gelederen De mutatierechten moeaten eigenlijk geheel vervallen meende de spreker doch hiertegen verzet zich de schatkist Laat ons i aarom met vermindering tot op s tevreden zgn Hoofdzakelijk zal dit ten goede komen aan de kleine bezitters Groote landgoederen blijven meest in dezelfde handen maar kleine boer derijen en hnizen verwisselen lichter van eigenaar zoodat daarvan veel meer reebten betaald worden juist door hen die ze het minst kunnen dragen Als het den boer slecht gaat en zijn boel wordt verkocht dau eischt de schatkist een deel van den buit de mutatierechten iijn een belasting op het ongeluk Nu zegt men wel de notarissen zullen het best varen bij de vermindering want die znllen wel zorgen dat zij bet leeuwenaandeel van de mindere kosten meester worden doch Dr Zaaijer had nog al vertrouwen op het doorzicht onzer boeren die snugger genoeg zijn als hun dubbeltjes er mede gemoeid zgn daar wel toe besluiten en andermaal betuigdl Sixtti onder hot naar huis terugkeeren zijn leedwezen dat hij zijn schoonvader in zulke moeilijkheden bracht Laat ous de opofteriug die ik van u vraag beschouwen als een leeuing ik verzoek u j iarlgks vijfduizend gulden op onze toelage in te houden opdat ik u op die wijze zal kunnen terugbetalen Ik denk er niet aan Maar ik wel beste vader en ik bon zekerdat Aiiie mijn verzoek zal ondersteunen die vermindering zal ons zoo hard niet vallen en voor my zal het een goede les zgn Laten wij daarover niet meer praten Integendeel ik verzoek u er over te mogenspreken Neen neen hondermaal neen Ik weet ikgevoel waarom ge mij dat voorstel doet ik waardeer het zooals het bedoeld is geloof mg t is jeantwoord op de woorden die mijn vrouw je daarstraks heeft toegevoegd Ik begrijp dat ze je hebben gekwetst pijnlijk getroffen maar blijven vasthouden aan je voornemen zou een bewijs zijn van wrok die niet vereODigbaar is met je zoo rechtschapen karakter Ziet ge beste vriend mensebeu van zekeren leeftijd moet men beoordeelen naar hetgeen zij hebben oudorvonden en je weet dat wat hrt ïrldelijke betreft het leven mijner vrouw een voortdiirend martelaarschap IS geweest Wees overtuigd d it ik er niet bc os over U