Goudsche Courant, maandag 18 april 1892

De aitnhftffing van den zeepaccgns Terdient ónVerdeefden bjJTal In geen land t r wereld bestaat dergeljjke belasting op de zindelgkkeid Toch dient kueii voorzichtig te zgu met de geheele vrijttelliog tan den invoer vïn zachte groene zeep Eenige bescherming hebbeh onze circa 90 zeepfabrieken vooreerst nog nóodig omdat zij door de tfaanii vigeerende belAïamerende voorschriften in haar vlucht zjjn tegengehouden en op het oogenblik nog niet in staat zijn de coucnrrentie met het buitenland het hoofd te bieden Men ziet de spreker beaamt de argumenten der zeepfabrikanten die ook onder leiding van de hier bestaande firma Viruly Co zich met hunne bezwaren per adres geweod hebben tot den minister en de TCamer De verlaging van den zoutaccijns met iets meer dan de helft znl iedereen ten goede kotoen want niemand kan buiten zont Maar voornamelijk aan de mindere klasse Physiologisch toch is uitgemaakt dat men meer behoefte heeft aan zont als men hoofdzakel k leeft van plantaardig voedsel Een arbeider draagt dus oneveuredig veel meer bij tot de millioenen van het zout dan de vleeschetende renteniere en kapitalisten Maar ook uit een ander oogpunt zal deze maatregel gunstig werken Verl ing van het rrcht zal den bestaandensmokkelhandel op de Belgische grens den kqs inknijpen Vier centen per kilo zal er nog verdiend kunnen worden maar als men bedenkt dat de smokkelaars de handelaar die de smokkelwaar overneemt en de Kederlandscbe afnemer deze verdienste moeten deeleu terwijl daartegenover staat gevaar van hooge boete verbeurdverklanng der waar gevangenstraf en andere kwade kansen dan mag men veilig op gezag van menschen die met toestanden en terrein bekend zgn aannemen dat het smokkelaaisberoep oiet meer toonend zal zgn en dus verlaten zal worden Daarmede wordt een oorzaak van groote demoralisatie der grensbewoners weggenomen Nog een voordeel speciaal voor den landbonw bevat het ministerieele voorstel Restitutie namehjk op ruime schaal van den accgns die betaald is op het zont dat tot znivelbereiding heeft gediend Bg uittoer dns van boter kaas en margarine wordt naar een bepaalden maatstaf de accyns teruggegeven Een klaar bewijs dat de minister den vaderlandschen landbouw een goed hart toedraagt hetgeen op grond van een verkeerd overgebrachten toost wel eens betwgield is Wfl meenen zoo in groote trekken den inhond van ür Zaaijers rede weergegeven te hebben De historische beschouwingen laten w achterwege niet omdat zij niet interessant waren maar omdat de toekomst ons voor het oogenblik meer ter harte gaat Er bigkt nit ben lij had in haar verwijtingen maar al te zeer Wat niet wegneemt dat zij beter had gedaan ze te verzwqgen omdat zij tot niets dienden Hoewel Sixle niet booi was op eijn choonmoeder bleef by niettemin volharden in lyn denkbeeld om ds drio en d rti duizend guldon terng te betalen door ze te laten inhouden op de jasrlijkiche toelage Hij stelde dit dan ook op den terugweg liaar Bajronne aan zijn vrouw roor Indien je de arme echtgenoot ran de r jke Jaffrouw Barinc waart geweest sprak Anie zou ik je gewetensbezwaren orerdreven vinden ja ziet duswel in dat ik niet kan instemmen met dia ran den rqkeo echtgenoot die een arm meisje heeft gehuwd en die slechts ééa woord heeft te spreken om lanemen vat hij nu wel wil rragen Maar het isvoldoende dat je op die teruggave gesteld lijt om ïet mij ook te doen wenschen Ik rerzeker je datbat roor mij niets beteekent rijfdnitend gulden nieer of minder te kunnen rerteren wy sallen het dus wat zuiniger inrichten Bij hun thuiskomst rond Sixte aan brief ran I A ignac die tijdens hun afwezigheid was bezorgd en hy reikte hem dadelijk aan zys rronw orer ter lezing Beste rriend Ik ga roor acht dagen naar Parijs geef je dus geen moeite roor mg neem er de tyd fvan die acht dagen en zooreel als je zelf Dr Zaagers besohonwibgen dat de heerPierso j goed werk heeft geleverd Natunrljjk niet zonder fout maar wie verlangt dit De grondslag is uitstekend en met goeden wil kan er eep levensvatbare hervorming uit den smeltkroes der parlementaire berssdslaging tevoorschijn komen De minister die de foaten gemaakt heeft zal de WMte zijn Atb ze te verbeteren zoodra zijne aandacht er op wordt gevestigd Daarvoor staat zgn karakter ons borg Moge de uitslag bewjjzen dat s ministers optimisme waarmede men wel eens een weinig den spdt drgft een kracht is die bergen verzet óf althans parlementaire inertie overwint Wij hebben veel verwachting van hem Welk een verschil toch met zijn Laodiceeschen voorganger Godin de Beaufort wiens sch uilevinkjespelen ons 11 Woensdag weer herinnerd werd Ten slotte een woord van dank aan de kiesvereeniging die ons deze leerrgke voordracht bezorgde Zulke avonden zjjn zeer bevorderlijk 4tan het doel dat zü zich voorstelt verlichte begrippen en zelfstandige politieke keuzen BINNENLAND GOUDA 18 April 1882 De heer P ran der Hoog te Krimpen a d Lek een der liberale oandidaten roor ds Prorinoiala Staten heeft zich bereid rerklaard Woensdag a st te Stolwgk eene spreekbeurt in de liberale kiesrereeniging tu rerrullen waardoor hg gelegenheid baeft met de kiezers kennis te maken Da Nedertandulie Sport rerneemt dat het baatnur ran den Nedtrlamheim Sciaaltenrydertiond zijn plan om een internationaal congres bgeeo te roepen tijdens de sport tentoonitelliu te Schereningen krachtig ter hand beeft geaomen Da deflnitiere commissie heeft reeds een bgeenkorosi met het bestuur ran den Bond gehad en reel toezegging tot daabieming is ingekomen In België is eeo Hoogere Warkraad opgericht Het bealuit behalsli rolgens den Vlaanueheu tekst het volgende Er wordt ingesteld bg het ministeri ran Landbouw Ngrerheid en Openbare Werken een Hoogere Warkraad Deze raad bestaat nit 48 laden ta weten S leden rertegenwoordigende de meesters der ngrerheidsgesticbten 16 leden rertegenwoordigende de werklieden 18 personen bgzonderlgk bekend met de ecomisehe en maatschappelijke rraagstnkkeu De leden worden door den koning banoamd Hun mandaat is bepaald op rior jaar Da Warkraad geeft zijne meeniog Ie kennen orar de zaken hem door de Begearing roorgelegd en stalt da ontwerpon op die hem raagt Al ds beslissingen ran den Ea d worden genomen bg rolstrekte meerderheid der aanwezige leden m geral van rerdeeling is bat roorstel reYworpen wenscht Het vriendschappelijken groet ITArignac Je ziet net zeida Sixte Wat Dat D Arignao niet is wat je meent Ik zie alleen dat hoe minder reina ja hadt hoe grorer spel hg met ja gespeeld heeft In zijn geral zou ieder speler zoo hebben gebandstd Dan moet je hem ook kis speler behandelen niet als rriaud Met deze opmerking had Ania een geheime bedoeling namalgk om den baron bij zijn terugkeer in Biarrilz da dria en dertigdnizai d gulden eenroudig te zenden Maar Sixte wilde daar niets ran weten Met mg die dertienduizend gulden te leenen heeft D Arignae mg als rriend behandeld sprak hg als zoodanig beo ik hem achting rerschuldigd waaraan ik zou te kort doeo wanneer ik hem het geld zond Er was niets tegen in te brengen al wat zg kon rarkrggen was dat Sixte inplaats ran s aronda a middags roor het diner naar Biarritz zou gaan waardoor zgn bezoek bekort werd t Was nog geen rgf uur toen Sixle binneatrad De Raad komt in algemeens rergadsring te Brug sel b Jeen op den dag door den minster nn Landbouw Nijrerheid en Openbare Werken bepaald Een aanwezigheidepeuning ran 8 francs zal toegekend worden aan de leden ran dan Baad Varplaatsingkosten berekend aan 8 centiemen per kilometer mogen toegekend worden De kosten zullen gedragen werden door de begrooHng van het miniMerie ran Landbouw Ngrerheid en Openbare Werken Een ooggetuige rerhaalt aan de Zuip i et de rolgande geschiedenis dis doet zien dat de rlugheid oog niet da wereld uit is Gisteren rertoonds een hardlooper van beroep zooals latsr bisek een ware meester in zgo rak zgu kunst in de Laarstraat na eerat een collecte langs de huizen te hebban gehouden Hg werd eohter hierin bemoeilgkt door een paar agenten ran politie dia hem zijn touri d adreaae wilden beletten daar bij hiertoe geen rergunniog had ran de bevoegde macht Dezen konden hal blgkbaar in vlugheid niet ran hom winnen en nadat eerst een loopje rechts en links met hen was gemaakt verlrok hij plotseling in de richting van Wamsveld zgn vervolgers op een eerbiedigen afstand houdende Daar lÉwam eohter onverwachts hulp voor hen opdagen in da gedaaote van een marechaussee t paard welks roor ben dit zaakje wel in bet reine zou brengen doob deze bad inderdaad niet op zoo groots rlugiieul ran den hardlooper gerekend Hg wist toch tsostkomen in den Hengelooscben Zandweg steeds echUr doof zgn vervolger nagezet Korten igd later wsfd het talrgk aanwecige publiek ar volkomen vanovt tuigd dat man hier zonder eoniga tegenspraak n t een eersten meester in het hardloopen te doen bil gehad De raar auss a kwam nl terug hsiNi niet met den hardlooper doch met zgn paard asa den teugel dat bg da vervolging nog op den koop tos Jan poot verstuikt had Te LaenwardsB waren jl Vrijdag tnsschen de SOOO en 4000 kieritsaierrn aangeroerd de prgs wisseldt af van 28 tot 28 cent Het getal kieviten in Friesland ia grooler dan andere jaren het getal eiersa eohter gering door het droge weder eu de nachtrorsten Het roorstel ran Charles Laurent in dan Parg sohn gemeenteraad om aan Lheraut den koffiehuiskneckt door wiens toedoen de aoanbist Bavaohol in haaAan ran het gerecht is g komen acne gouden medaille met hot wapen der stad en 3000 fr ter belooning toe te kennen is in da zitting ran eergisteren slechti ten deele goedgekeurd ne medaille zat Lfaersnt krggen maar de belooning in geld blijft achterwege Hen bericht nit Kaney dat aan jong meiqe twet groote steenan op ds rails heeft gepisatst om een trein te doen rerongelukkan Do machinist gevoelde eensklaps in ila nabgbeid van St Julian een hevigen schok docb kon nog in tijds remmen Er werd dadelgk een onderzoek ingesteld en de politie slaagde er in spoedig de schuldige te rindm Toen men hur vraagde aaroa tij op desa w j a het leren ran toorsla honderden in garaor stalde antwoordde zij koelbloedig dst zij hoopte op di manier in het besit te geraken ran kl de jsponne bü D Arignae dien hg aan een rt tofeltje vond I zitten met een van de Rossen met wien hij scht dagen geleden had gedineerd twee andara gasten van het diner nrtan er bij Eerst toen D Arignae van zgn stoel opstond om I het spel aan een der anderen over te laten kon Sixte met hem naar de aangrenzende kamer gaan Ik knm je brengen wat ik je schuldig ben begon hg En hg spreidde op da tafel rerscheidene hsnk biljetten uit I Wat beteekent dat alles P rroeg D Arignae Dat zgn de drie en dertig daizand gulden die ik ja scholdig ben Je bent me dertian daizend gulden schuldig die ik je geleend heb En twintig duizend die ja van mij hebt gewonnen D Arignae nam rier biljetten een ran de grootsten en drie ran de kleinen stak ze in zgn vestzakjs en schoof da anderen ran r ioh af Neem die weer op zeide hg Sixte zag hem rarwonderd aan Daofat je dal ik die twintigduizend gulden zon aannamen f rroeg D Arigaao Ja hebt ze gewonnen Dat was rerkeord ran mij Een oogenblik ran speelwoede heeft mij bedwelmd an hoeden der dames die ongetwijfeld zouden omkomen De elQarige misdadigster is Qoar een Verbaterhuis gezonden i Dst bsd slecht kunnen afloopen Een oozor Amsterdameche handelefirma s houdt er een knecht op ua die stokdoof is maar di kwaal Toor ieder op allerlei manieren tracht te vertwrgen Daar de man orerigens zeer bruikbaar is kan ds eigsnaar van de zaak or niet toe overgaan bsm om zijn doofheid te ontslaan De klanten weten het nu ook voor het moerendeel en willen gaarne bedoelden gverigen en trouwen dienstknecht een weiuig helpen Vódr eenige dagen had met den armen dooveu man iets plaats dat leeljjk roor hem had kunnen afloopen Hg moest des avonds na 9 uur het een en ander bezorgen bg een bewoner ran een borenétage on schelde dsaraan Men trok de deur ran boren open en het dienstmeisje riep Wie daar Geen antwoord natuurlijk Wie is daar herhaalt h t dienstmeisje nog iwse maal l o doore stumperd die intussohen begrijpt dat men hom misschien toegeroepen heeft dat bij maar boren moet komen sukkelt nsar boren De meid hoort tot haar groote ontsteltenis da naderende roetstappen en ziet eindslgk 4en harig hoofd getooid met e n ruige muts Groote hemel meneer een dief I roept zü hevig ontsteld an da heer des huizes uit zijn lectuur in de roorkamer opgeschrikt komt nog juist bijlijds om den bovengekomen dief bij de keel te grijpen Bin worsteling rolgt waarbg de doore loopkneeht idie zich trouwens zeer zwak verdedigt en volatrekt giet begrgpt waarom men hem zoo ruw behandelt en de meid hem angstig aankijkt weidrs het onderspit delft Juist wil meneer den indringer van de trap gooien als mevrouw door het geluld der stemmen opgeschrikt uit do aohterkamer op het tooneel van den s jd verschijnt den armen mishandelden man ziet meneer tegenhoudt en hem toevoegt Wat ga je nu beginnen Dat is de knecht van aseneer X Natuurlijk werd de man toen onmiddellijk losgehien en op iets roor den schrik getracteerd onraa hij in bet geheel niet onutemd door do minier zachte pohandeling vrootijk het huis verlaat terwgl meneer mevrouw en ds meid bijna omvallen wn het lachen Echo APVERTiarrigaw Voorspoedig bevallen yan een Zoon A J V D PAVOOBDT MlLKIBT Oouda 15 April 1892 Beden ontiliep zacht en kalm in den onderdom van 78 jaren onze geliefde Echtgenoot Vader en Behnwdvader de Heer OBBISTIAAN 8BRA DUS xv duQARDEN Wm e W Tan DBE GABDEN LlWH G P VAM Dïa GABDBN Th S taii Dia OAKDEN u Haies A E VAN DCB UABDEN O W E VA DKg GABDJBN Di Stoeub C 6 J DROSSAEES TAif nKa Oabdbn C L DBOSSAEBS A J VA DBB GARCaïN L W C Ü VAN DBB GARDEN M Q TAN DBB OABDBN BoovT Qoud a 15 April 1892 Heden overleed zacht en kalm na een langdurig doch geduldig Igden mün innig geHefde Echtgenoote en Moeder GEBARDA JACOBA SNEL in den onderdom van bgna SO JMr F G TIJBOÜT Qouia 14 April 1892 Wö betuigen onzen weigemeenden dank Toor de bijken van deelneming ontvangen bg het overladen van onze geliefde Moeder J W V0R8TER 1 VORSTEll Attema Oouda 16 4pril 1892 De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg zgn Zaak aan den Heer A J J VOS te Gouda heeft overgedaan Dankbaar voor het genoten vertrouwen beveel ik mgn opvolger in Uwe ganst aan en teeken hoogachtend üEd Dw Dienaar J H V D TORREN Onder referte aan bovenstaande advertentie heb ik de eer te berichten datik de PAPIERFABRIEK van den Heer J H v d TORREN te Waddinxvetn heb overgenomen Hopende hetzelfde vertrouwen waardig te worden dat ik reeds in mgn bestaande Zaak mocht genieten ieeken ik hoogachtend UËd Dw Dienaar A J J VOS P B Bet Kantoor blgft gevestigd Turfmarkt Oouda Firma J W ELTER lagazijn Tan Corsettefl en OodergOfd JONGENS BEMDEN OpenlDare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 20 APRIL 1892 des morgeng te elf nren in het Koffiehuis Habmomiec aan de Markt ten overstaaiï van den Notaris G C PORTOIJN DROOGLEEVER van No 1 Een aangenaam gelegen goed onderbonden en gemakkelgk ingericht Woanhuis en Erf aan ie Westhaven te Gouda Wgk B No 147 Te aanvaalrden 1 Jnni 1892 Het Huia bevat beneden twee Kamers Eenken en Kelder en boven drie Kamers Dienatbodenkamer en Zolder het is van iwaterleidiog en gasleiding voorzien en No 2 Een HUIS en ERF in de Minderbroedersteeg te Oouda Wgk B No 101 Verhnnrd bg de wiek noot f X De veiling van het ter verkoop aangekondigde Uais en Erf aan den Kattensingel te Oouda gaat niet door De peroeelen zgn de laatste 3 werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 4 oren en op dien dag des Borgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft oornoemde Notaris Sinaas Appel LIMONADE Citroen Frambozen GHOENTEH in bussen besten en goedkoopste in t gebruik Aanbevelend J BREEBAART Lz Markt Oouda OPEIBARITERXOOme Se Notaris NIC TBEUENIET resideerende te Moordrecht zal aldaar op Woenadag 20 April 1892 s morgens teelfnren ten voormalige kantore van den Heer A KLUIT in bet openbaar tegen contant geld verkoopen een L0KETKA8T een SCHRIJFBÜBEAÜ een KANTOORLESSENAAB een ANTIEK KABINET en andere MEUBELEN en HUISRAAD Alles voor de verkooping te bezichtigen van 9 tot 11 nren Nadere informatien geeft Notaris R UBNIET voornoemd Openljare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C PORTUIJN DROOÜLEEVBR op DINSDAG 19 APRIL 1892 des morgens te 10 uren ten sterfbnize van D VERDOOLD aan den Kattensingel Wgk Q No 81 van 15 liOEIEI waarvan 2 nog kalven moeten Voorts 2 breede en een smalle Schouwen Bouw en Melkgereedschappen 14 Kippen eenig Menbilair enz Des morgens vóór de Verkooping I te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris VITRA6I 60RDMIII aan 3 zgden gefestonneerd Lang 275 cM 4 100 cM breed p paar ƒ 1 75 ƒ 2 75 Lang 275 cM f 130 cM breed 2 90 p p 320 I 100 2 90 320 f 130 3 50 en een flinke keuze in grootere afmeting enbetere soorten Vitrages van t stuk SCHE IK Ziv P C W BEGCSR COIFPEDR heeft voorradig een groote collectie VlecMen en üruibn tot coneurreerende prfjuen TR ÜE MARK van Gebrs SNEL Amsterdam Verkr gbaar te Gouda bg G H LAKERVELD Gonwe C V VUET Markt M VA NAGTEGAAL k 3 Te Alfen hg KOOLE M BAARS Bodegraven l jj Soekoop hjj Omdthoom bg M TOM OudewaUr W VEBflOOREN Si Aoo Aot i D DB JONG A C FUN VAN DRAADT Wed F 6 VERDONK Probeert s v p SOÜCHON THEE No 3 k 1 25 per kilo