Goudsche Courant, maandag 18 april 1892

Maandag 18 April 1892 Schoenen en Laarzen Magazijn De Roode laars hoek Tiendeweg 71 Gouda JBL is het grootste iDest gesorteerde het vertrouwdste en soliedste S SCHOENEN EN LAABZEN UAQAM 71N OOÜIIA EN MmW Schoenen magazijn DE ROODE I li $ verkoopt niet anders dan primaI oordBrabantsch handwerk gemaakt in de beroemde Schoenen en Laarzenfabriek van Gebroeders HESSELS gevestigd vanaf 1824 te Oosterwijken Waalwijk Hierdoor kunnen en zullen wij blijven doorg aao aan de bekende lage prijzen te verkoopen Zie de lage prijzen in de Etalages Iteparatiën en aang emeten werk worden voortdurend net en billijk afg eleverd Aanberelend J P HB88X1LS llMAIlIiT 53 S S SW lijl iSr Boek Rerkstecg Nieuwste voorjaars Stof en Zomermantels Tricot Taliles Tricot Pakjes Zwarte en Gekleurde Japonstoffen en verder Nouveautés alsmede groote keuze in VlTRAfiE m AFGEPASTE GORDM EN BllKINGS en KAMüARENS voor Heeren Costumes en alle soorten Manufacturen in soliede qualiteiten tot de meest concurreerende prijzen O O o £ = S o V to Weder ontvangen nit de beroemde fabriek van Fbhsds ükrdke Abb Sohii te Solinqen in de van oods bekende winkel groote sorteering verschillende soorten Scharen Messen R t ISBOBËI l enz Raime Kenze Lepels en Vorken Aanbevelend B A VERZIJL Korte Tiendeweg Gouda Hoek Markt Stoomljoot DE IJSEL Wegens sterfgeval op WOBWSDAO fiO APRIL a a Geen Dienst DB DIRECTIE Hiermede berichten wij U de ontvangster IHODËLHOËDFN alsmede de Nouveautés voor Costuums Gez Michael ƒ HOEIIX BOOEGA DUBBELEBUÜRT No 2 V v 1 y Van af heden zal voortaan iedere avond van 7 9 uur PHOEI IX EXPORT van de pomp verkrijgbaar zijn a 22 ets per groot las verder LAGEUBIEU STOUT enz Voor het eerst Zondags 1 Paaschdag en volgende dagen Bowl van versche Meikruiden 2Ö Ct per glas x V W e d nÜKtenUü ii s met die van andere Firma s alvorens üwe Bestellingen te doen PRIJSCOURANT franco op aanvraag Verkoop bij elke hoeveelheid The Continental Bodega Company Firma T CBBBA8 Gouda Gouda Kleiweg E 66 Qottda Snelpersdruk vsn A BitiNKUA h Zoon Van Frankenliuijsezi Co Baltenlandsch Overzicht Ug telegraaf brooht gisteren het berioht dat hat Italiaanithe Kabioet tengevolge van geachillen van tmanoiseleu aard den koning tija ontslag heeft iiangebodtn Da koning heeft daarop deu mmisterl re i lent Budiui het samenstellen van een nieuw kabinet opgedragen Dit telegram deed dadalijk denkon dat aan de eene y jjde btzuinigingen aan de geschillen ten groudslag liggen waartoe men van eene andere lijda niet wil overgaan voornamelijk van den kant des ministers van M$los Aau den Tempê wordt thans inderdaad uit Bome t aseiud dat generaat Palloux minister tan oorlog in den ministerraad verklaard heeft dat hel hem niet alleea mogelijk l nieuw beininigingan in te voeren maar dat bij nog IK mlllioen er bij noodig beeft voor buitengewon uitgavan De meerderheid der ministari heeft dien eisoh verworpen daar zq van meeniDg is dat men van het land geen nieuwe offers mag vergen voor het leger De generaal Pelloui die in I88t vosrsundar waa van d vermeerdering des leger n t tw e l g rdorpt a heeft sedert bg plaats h genomen op de bank der afgevaardigden verklaard dat 328 millioen voldoende waren voor de bes rooting van oorlog Om die reden was het dat by ia het Kabinet Rudini werd opgenomen en ook omdat hij te kennen had gegeven dat het programma der e iimKing geen Warmer voorstander had dan in hem m thans bracht de meerderheid van dan ministerraad lem ondar h t oog da aia begroeting van 223 nUlioaa iaada gestegen tot Ï17 millioen en desniettegenstaande vroeg hü er nog 16 millioen bij De uitgifte van eene premieleeniug ten behoeve v in de verdere verfraaiing van het oude Berlynsobe l omii0q al ia aaa d r i scbgnt ddank aUe te M k n eb op banden te ö Naar het Iiect aou men door behalve de huiaen di daarvoor leeds uit de Opbreng der eerste premleleening ge1 oebt igo nog èm Blal andtrt dure g bauw n ta lo p D ruimte vilten oakeo veer en waardig uativI aal gedenkteeken voor dan ouden Keizer Wilbalm Da kcersobend stamming spreekt duidelgk uit wat de pers ovtr dat plan zegt De NationaaUZnbmg riekt van ledelooae verkwisting te onverautwoordelijliM togenoTer de ongunstige maatsohappelijke tieaiandan De Voititcie Zeitmg zegt weldadigbeidalolerijan werden tot ou toe beschouwd als eene I mtt van UdelarU D freitmnige ZiUutf oordeelt i bq het ni tt hster plaa moet het blijken of erin Pruisen nogzelfstandige pplitieke lieden dan wel alleen dienaren vaD den hove d hooflte rege rlagsbetrekHngen bekleeden De zaak Ml spoedig na het Paasch reces in bat Uuia van A va rdigdn ter sprak worden gebraobL Ook in oooaervatieve kringen vindt het plan strenge afkeuring Uit Kgypte komen berichten over een verkoeling tasschen den Khedive ea Mouktar paoha den verte enwoordiger van deu Sultan Mouktar paah wordt door Abbüspacba beschouwd als een man die den vooruitgang van Egypte vijandig is en alle ontwik1 oling wil tegenwerken De IndtpeitdanM Belgi zegt dat Abbaspaoha nog inschikkelgker dan zgu vader voor ds Engelschen is en dat de khedive zioh minder afhaakelljk van de Forte tracht te maken door den vertegenwoordiger van den Sultan thans naar iCoiHtaatiDopel te doen terugroepen De strijd tus cb de rechten van Turkge en het protectoraat an Eng land zal volgens de Indepenjance opnieuw bt uuo Volgens den correspondent van de Timei scheen liet dat Meuktar pacba onderstetmd door Eyoubpacba sedert diens aankomst te Cairo aan bet hoofd Ie onlaTredea Turksche part j stond Hg moet lan ook op een verandering van ministerie hebben uugodrongen vooral omdat het tegenwoordig ministerie de door Engeland voorgestelde hervormingen steunt De khedive tn toss geprotesteerd hebben i gen deze beMeeliDgeo Mmai leiat tat wtgtos een eonHiet tasaoben Moaktarkfaeba m dsa pr ident van den Baad door Abbaspacha de temgroeping v o Monktaf pieb ia aangevraagd PETROLKUM OTEKRINGEN van de Makelaars CantzUar Schalkwijk te Kotterdam De markt Was beden vast Looo Tsnkfuat 6 8B Geinportterd fust 6 40 April levering 8 80 M i Juni en JuU levering 6 30 September October en Novemberen December levering ƒ 6 6Ö Burgerlijke Btaad GEBOREN 14 April Johanna Cornolia ouders A de Jong en S van Dam Arie ouders L van der Valk en J Karrenno Jaunigje ouders J van der Valk en J P Hofland 16 Willem Johannes ouders J van de Favoordt en A J Melkert OVERLEDEN 13 April H Glasbeek 78 j U ö J Snel huisvr van f G Tgbout 49 j H m 16 D Beton 88 ir 0 O van der Garden 78 j ONDERTEOUWDi IS A pril A de Mooy 25 j en N van Soest J4 j J Alphenaar 81 j en A van d r Klis tl j MT Het Bnreau van den Burgerlijken stand zal a Maandag ie Paaschdag van des vuormiddaga II tot des namiddags 1 uur geopend zijn toi het dean van aangiften van Geboorte en Overlgden Kleinhandel In Sterken Drank BüBGEMEESTEE en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat b j hen lijn ingekomen van de navolgenden personen een verzoekschrift waarbg vergunning wordt gevraagd om in de bijiedwK aaai vermeld loea liteit sterken draak in bet klein te mogen verkoopen als I Naam van den Verzoeker Aanduiding der localitsit SImon Groenendijk Botterdamacben dijk P No 1 Johanna JanieB Korte Akkeren P No 898 Gonda den 16 April 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN Ui Secrttariê BEO ü WEB Advertentiën Eene fatsoenlgke DIEi $TBODE biedt zich aan van goede getuigen voorzien Adres onder No 2187 Bureau dezer Courant F H EA2EWIEEL m a Oravenhage Noord Einde 139 Speciaal Arts voor Haag Leveren Darmlijders Consultatie dageiyks 10 12 1 2 ZONDAGS 10 12 nnr gsbrnik BBOPuitd BLIKKHir TBOM Hkndelsmerk JT B £ van M KATER Co Groningen Elk itakje DBOF heeft de vorm van een zittende KAT Alom rerkry baai mum mil MABKT A 68 GOUDA Specialiteit in Heerea Mode enSport Artikelei Groote kenze in Engelache en Schotsehe Stofien Abonnement fl 95 per Jaar Het eerste jaar een COSTUÜM twee PANTALONS en een DBMI SAI80N Het tweede jaar een COSTÜÜM twee PAÏITALONS en een WINTERJAS Men behoudt de Eleedingstukken en betaalt per kwartaal vooroit Wenscht men het eerste jaar d WINTERJAS en bet tweede jaar DEMI SAISON du betaalt men fl 100 het eerste jaar en h l tweede jaar 90 Gulden Stalen worden aM huis bezorgd NatuurwoUen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULÜ8 Marchand Taillear Markt A 68 Gimdn het onovertroffen LAGERBIËR en het gunstig bekende saroTTT van J M V SCHALK I5OI t Sehi dam Agent A DAM Eleiveg Omida Eet beste Poetsmicldel ia thans POETS PASTA DE SABEV GedapooMrd j jjj FiWiihOTnA omdat d um VSBEBKIGD i wat lotnmkoa niet was T rkree n Mn onoTertnflbn Fo t iiiidilal voor M iml n mn Qï m rmrlfn t gmlijh dak met Tlekt niat tuift d Toorwarpau mat aautaat geen vergift borat daarbü vlug an sindal jk werkt Hst beata tooi i9 iw dia to itoatoau haefb I Alom Torkrugbaar O eaata par sMUJa uM volledige HoUanaseha sabTUik aanvdsl £ Generanl AKonton voor IfadorlftKLa ea jLOlonlèa Voor eaicclo grooters plmatssn wordsD 1102 uiultuWndc engrosverkoopara vuocht CmuIiuco p uivnMt Kf van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkel k en voortdurend genezen door het gebmik van het bwoende Extract vaa Prof LEFRIBS Pr i per flkcon 36 Ceiits J c Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikal genezijig bg het gebmik van Prof LEFEIBS tinotnur Attesten aanwezig Prys per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLS Anegaag 42 ffoorifw Depóthonder i A de V LETT BB Markt 97 naatt het Hotel oi ZAL M