Goudsche Courant, woensdag 20 april 1892

f k Woensdag 20 April 1893 o 4814i KS i o ra KM 5 a gl ly5 l l 55 g5gg 5S fS5gSa i8i iB5 g GOUDSGHE COURANT iSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iQzeadlng van advertentlöa kan gesoMeden tot 66d uur des namiddags van den dag der uitgave ItATHUEI EIt s ZNEIPP MALZEOFFIE uit het beste Beiersche Mout bereid is de beste g oedkoopste en voedzaamste volksdrank Verkoopprijs ti7 Ct per pakje van s Ko 13 Ct per pakje van 250 Gram franco door geheel Nederland Verkrijgbaar bij alleKruideuiers en Drogisten Verdere inlichtingen en monsters verstrekt Kiilhreiiiers CcDtraiil Depiit voor Nederland Singel 550 552 Amsterdam I R APPORT betreffende de Chemische Onderzoeking van zmmmn imimmmi Op grond der Chemische gualltatieve en quantitatieve expertise t verklaren Ondereeteekenden dat geenerlei abnormale bijmengingen I in het monster zijn geconstateerd Dit tabribaat uit gebrande gerst f vervaardigd kan geacht worden een deugelijk surrogaat voor Koffie t te zijn wegens zijn HOOO GEHALTE aan oplosbare en assimileerl bare stoffen den AAN KOFFIE HERINNERENDEN QEOR EN SMAAK terwUI de natuurlijke vorm der gerstekorrels elke misl leiding vaji den kooper uitsluit De onderzoekingen voor afnemers van dit fabrikaat geschieden kosteloos De Directie van het Bureau voor Chemisch en Microscopisch Onderzoek Dr VA UA IEL KOOS A HAKNEXS Wzn I AMSTERDAM 29 Maart 1892 nTÜECSTSCHE ÏMimi TAFUTHEINMI OPGERICHT 1885 De MACHINALE TAPlJTRUiyiOIKO geschiedt Tolgeni eene vernaftige nitvinding zonder dat de Meeden iets te Hjden hébben Z is ook reel zairerder en vollediger dan bfl het ouderwetache kloppen Mocht dit laatste soms nog goedkooper worden gedaan de Machinale reiniging is in waarheid voordeeliger £ n ook gezonder wat in deze tijden van ziekte weder de bifi ndere aandacht erdient Tegenover oordeelvellingen yan sommige concarrenten gelieve men wel te bedenken dat bfl ons geen spraak is van kloppen zelfa niet van machinaal kloppen en evenmin van uitstrekken op een vochtigen steenen ploert Nadere inlichtingen en uitvoerige Circulaires grati vetkrëgbaar bg de Directie bg de ütrechtsche heeren Behangers en bjj de volgende firma s Gouda G GRAVËSTËIJ eo B de JONG gtr Aan alle kleeden wordt eene kaart gehecht met het stempel onzer firma en met dagteekenlng het is toch voorgekomen dat tapijten bedrieglijk op onzen naam werden gereinigd Voor alle kleeden wordt door ons gewaarborgd ook voor stukken die afzonderlgk zijn verpakt en met getal opgegeven Utrecht iDrichiiDg Anthoniedijk KantAor Bemuurde Weerd W Z 12 N B Brieven en boodschappen enz gelieve men zooveel mogelgk aan bet Kantoor terichten DE ÜIBECTIB Onovertroffen KWALITEIT Gegfarandeerd zuiver LET OP DEN NAAM VRAAG Fabriek te Westzaan Opg ericht 1823 CHOCOLAAD GROOTËS Goada Suelperedrnk van A Bsinxhav fc Zoon G SOOS Markt JALOUSIKBANÜ GORDIJN en JALOÜSIKKOORD wit of grauw MEUBEL en SCHILDERIJKOOBD in alle fraaie kleuren per el oi afgepaste stukjes TÉ HUUR aangeboden tegen t JUNI een net in het centrum der stad voorzien van waterleiding en verdere gemakken Brieven onder No 2186 aan het Boreaa dezer Courant f FOIKB OÜDB SCHIEDAMMER GENEYEE Merk NIGHTCAP Verkrggbiwr bjj PEETER8 Jz IsCHIEDAM P d fa AU bewijs n echtheid is oachet en kurk steedi voorzien van den naam der Firma P HOPPE Societeit 0 is Genoegen Aan belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGK voor het Lidmaatschap der Sooi teit zal plaats hebben op ZATERDAG 7 MEI a s en de Ballotage Lgst op ZATERDAG 80 1APBIL gesloten wordt Namens h t Bastuar F BERMAN Fz Seerttarü Gouda 16 April 1892 D F Vestdijk Specialiteit massage CONSTIPATIE dsrmTerstopping wordt In den regel met goastig gerolg door massag behandelt Dames assistentie roor rroDwelgkepatieateu desrerlangd aanwezig Brack s Doelen Hotel Amsterdam ADVOKAAÏ Mj Slotenak er Co BU boestbuijen der kinderen is zoo als bekend de echte RIJNLANDSCBE DRtJIVEN BORST HONK een buitengewoon zegenr k altgd doeltreffend huismiddel 8trigan 21 Aug 1891 Den Heer W H ZIOKEMHEIMER leMaim Ook ik heb in mjjne familie uwen Rjinlandschen DruivenBorst Honig bg hoestbugen der kinderen in toepassing laten brengen en heeft zich dit preparaat door de kinderen gaarne gebruikt steeds als een werkzaam huismiddel bewezen HËINRICH HAEDSLER koopmann De uit de edelste wgndrniren bereide Rgnlandsche DruivenBorst flonig kan zelfs door de zwakste kinderen met goed gevolg zonder bedenking worden gebruikt Steeds echt verkrügbaar Te Gouda bg F H A Wolft Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Ondewater bfl F Jonker Ideubnrg Bodegraven bgP Versloot en G flgnekamp Stolwgk bg C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool HuerivroQd bj W 4 W Hendriki De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per dne maanden is 1 25 tranco per post i 1 70 Mzonderljjke Nommers VIJF CENTEN DE ZUIDERZEE I De drooglegging der Zuiderzee is sinds het Verslag van het Bestuur der Zuiderzeeveree niging openbaar is gemaakt met meer grond dan ooit het onderwerp geworden van overweging van openbare bespreking in kiesvereenigingen en dagbladen Van 1848 af ia het denkbeeld deze groote waterplas in vruchtbaar land te herscheppen en te maken tot een twaalfde piovincie van tgd tot tgd uitgesproken herhaaldelijk heeft men zich gezet tot onderzoek naar de mogelgkheid en de waarachgnlgke resultaten eenmaal in 1877 is een ontwerp ingediend om het zuidelgk gedeelte droog te malen nooit echter ie het onderzoek en de voorbereiding zoo degelgk geweest als thans geschied is van wege bovengenoemde fereeniging die op initiatief fan den oudvolksvertegenwoordiger Bama opgericht sedert 1886 hoofdzakelijk onder leiding van den tegenwoordigen minister van Waterstaat met den grootsten jjver bezig is geweest een kostbaren schat van technische gegevens te verzamelen Deze zgn thans openbaar gemaakt vergezeld van een plan tot uitvoering van het grootfe werk toegelicht door de noodige economische en flnancieele beschouwingen De bedoeling is natuurlgk de openbare meening wakker te schudden en voor het grootsche denkbeeld te winnen Teneinde daartoe ook van onzen kant mede te werken wenschen wg met enkele woorden de aandacht op t nieuwe plan te vestigen De bedoeling is de Zuiderzee eerst van de FEUiLLETOl 1 Naar het rramch DERIJE GEDBKLTfi VIII Ik W88 onder deu invloed van de winst ereuala jg onder dien van het verlies Maar zoodra de kalmte in mij was teiuggekoerd heb ik spgt gevoeld o er dio dwaliuj Je kunt mij niet iets schenken dal ik onmogel jk zou kunnen aannemen Dat is ook niet bij mij opgekomen maar jeiuDt van mij terugwinnen wat je aan mij verlorenkebt dau spelen wij quitte Zijn de zaken zoo ook liet tnsschen ons afgedaan in Saint Cyr toen ikvijfen zeventig gulden van je won die je toen aarsohijnlijk minder gemakkelije bij elkaar hadt kunnenkrijgen als nu deze twintigduizend Ik heb joreïanohe gegeven laten wij dat nu ook doon Onraogolqk Waarom Omdat D Avignac viel liem in do rede Noordzef af te sluiten Drie honderd zestig hectaren komen dan te liggen achter eendijk uitgaande van de Noordhollandsche kust tegenover Wieringen en loopende naar Westerland op Wieringen en van Oosterland op hetzelfde eiland weder naar Piaaid op de Friesche kust tusscben Makkum en Workum De dijk komt 5 meter hoog boven gewOdn hoogwater en is 30 000 meter ongeveer 5 uur gaans lang Ben rgweg is ontworpe over de kruin aan den binneuberm kan eepi spoorweg worden aangelegd die Leeuwardwi van Amsterdam in 3 uur bereikbaar maakt Technisch acht men dit werk hoewel het zwfrigbeden kan en zal opleveren volkomen uitvoerbaar mits men met beleid te werk gaat Hoe dit kan geschieden zonder dat het in en ol troomende vloedwater de steeds nauwer itjordeade opening uitsehuart tel zeer aaninïfkel diepte wordt in het verslag uiteengezet Voor ons doel is het genoeg te weten dat deskundigen zich sterk maken met geld geduld en tijd de natuur daar naar hun hand te zetten Van de 360 000 op deze wjize afgesloten bunders zee zgn er ongeveer 240 000 bestemd ingepolderd te worden eene uitgestrektheid grooter dan Utrecht Zeeland Limburg of Drente Van de 240 000 H A blijven na aftrek van water en landwegen en waardeloozeu grond 216 000 H A bruikbaar over of indien alleen de zéér vruchtbare akkergronden geteld worden 190 000 H A De overschietende 120 000 bunders grootendeels zandof moeilgk te bereiken stu kken Jo weet dat ik koppig ben sprak hij ik hebmij nu eenmaal in het hoofd gtzet dat ik je geldniet wil aannemen en ik zal het ook niet doen D Aïiguao keerde naar het salon terug on liet Siite alleen Deze stak do bankbiljetten in den zak en volgde D Avignac het gesprek kon op dezo wijze niet worden voortgezet hg zou hom do twintigduizend guldon por wissel zenden Intussoheu waren er ook nog andere gasten van de vorige week gekomen onder anderen Do la Vigne en hot spel werd voortgezet Eonige oogoHblikkeu bleef Siïto bij het tafeltje staan en keok werktuiglijk naar het spol tegenover hem stond D Avignac Eindelijk deed Sixte een schrode achteruit om heen te gaan maar op hetzeldo oogenblik riop D Avignac die deze bewoging gezien had hem toe Zet go vijf on twintig rijksdaalders tegonmij Sixte aarzelde oen nieuwe partij begon de spelers zouden hun kaarten opnemen Hot was Sixte of aller blikken op hom gevestigd waren Waarom mot vroeg hij Waarom zou hij ook eigenlijk do revanche die do baron hem voorstelde niet aannemen Vijfen zevontig gulden was voor hein indien hij zo verloor niet zoo verschrikkelijk en won hij ze dan was het een begin van torugbelalon eenigo gelukkige spellen zouden zooveel maanden afkorten an de verminde ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentiên gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt bouwgrond blij ven water Hier stroomen de IJsel het Zwarte Water en alle andere tot dusver in de Zuiderzee mondende stroomen vaarten en tochten in uit gelgk zj in overoude tgden het Flevo meer gevoed hebben dat naar de oudste kaarten ongeveer 100 000 bunders groot geweest moet zgn Deze watervlakte verandert al spoedig in een zoetwatermeer waarop de scheepvaart ongestoord haar gang kan gaan en dat groot genoeg is om bg stormweder als er gedurende enkele dagen niet gespuid kan worden het uit den IJsel en de andere stroomen of polders komende water voorloopig te bergen zonder bezwaar voor de omliggende landen of nieuw ingedijkte gronden In den afslpitdgk zgn sluizen geprojecteerd zoowel voor scheepvaart als voor afwatering Natuurlgk zal er in het dgksteUel wijziging gebracht woideit de tegeuwoord e dgken bezuiden de afsluiting komen op nonactiviteit zij worden slaperdgken die aan onderhoud belangrijk minder zullen kosten Daar staat echter tegenover datdeFriesohe dijken benoorden de afsluiting van Piasin tot Harlingen verhoogd en verzwaard zuilen moeten worden want bjj stormweder uit h t Noorilweaten rjjst het in zijn vroegeren loop gestuite zeewater hooger tegen iJe kust hetzelfde geldt hoewel lu mindere mate van de tegenoverliggendo Noordhollandsche kust Achter den Frieschen zeedijk komt een scheepvaartkanaal van Har ingen tot Piaam waar het met sluizen met den zuiderzeepoider of het IJselmeer in verbinding staat ring van inkomen waartoe hg zijn vrouw verpliohttto Hij verloor Quitte OU double nietwaar vroeg D Avignac Goed Hij verloor andermaal Moehton vijf on twmtig rijksdaaldors niet veel voor hem betookenen zoo was dit iiiot hctzelfdrt mot vijftig hij moest dus trachten ze terug to winnen Zullen wij voortgaan vroeg hg Mot genoegen autwoordilo D vigniio Sixte gaat or zich onder werken reido Do laVigne tot donstene die naast hom siond Dat heeft hij al gedaan t Was dan ook voor hon die mder hadden zien spolon niet moeilijk de veranderingen op te merken die van miüuut tot minuut in zijn bi inensto plaats grepen eorst toen D Avignac hem had aangeroepen had hij gebloosd als onder don indruk van valscbo schaamte dadehjk daarop was hij zeer bleek geworden tuec hij antwoordde waarom nua Nu was hij nog hfoekor zijn lippen lieefden en zijn hand was onv ist over de talel heongeliog n schoen hot alsof hij de kaarten van zijn tegenpartg wilde loorzitMi en hij wiorp zijn eigen kaarten op talel mot dezelfde eigenaardige liewegiiig van hoofd schouders en armen waarmede d speler een hal volgt bij de roulette De kaarten gehoorzaamden met a tn deze magnetisctio kracht ten derden mile waren kij te en bemint fortuin mocsl nu weldra fteerun