Goudsche Courant, woensdag 20 april 1892

is het werk eener vennootschap opgericht en bestuurd onder staatstoezicht op wier aandeelen kapitaul de staat eene rente van 34 percent waarborgt De afsluitdjjk metdaarb behoorende werken kost 42 miliioen gulden de rente daarvan is eene bljjvende staatauit gaaf Het droogmaken der 216 000 bunders land wordt geraamd 148 miliioen te zullen kosten In de eerste dertien jaren doet de staat niets dan geld uitgeven eerst voor het maken van den afsluitdjjk daarna voor het betalen der 3 percent rente voor het werkkapitaal In het veertiende jaar begint er uit de opbrengst der verkocht wordende gronden een overschot te komen dat aan deu staat wordt uitgekeerd zóó lang tot zijne voorschotten terug zijn betaald BINNENLAND GOUDA 19 April 1882 Den Iffen Mei zal D Schim van der Loeff zyn aficbeidspreek houden In het district Zoetermeer zqn van liberale zijde oandidaat gestold voor het lidmaatschap van de Provinciale Staten de heeron Mr i G Patijn Advocaat Geueraal b j den Hoogen flaail en G W Lans Wethouder te Cappelle op de Ussel Op den len Paaachdag werd door een dameskoor tijdens de godsdienstoefening in de fdeeling 0udewater en Omstreken an den protestantenbond een paar gelegenheidslieurreu gezongen terwijl een gemengd koor zich op den avond van den 2eu Paasohdag in de Ned üerv kerk aldaar liet hooren Te Oadewater lal als gevolg van de concurrentie de wekelijksche dienst van den beurtachipper De Buwe op Amsterdam en de zaanstreek voortaan met behulp van eene eigene sleepboot plaats hebben Deu 1 8n dezer deed ze voor het eerst dienst Aan de Zutph Crt wordt uit Gtaveuhage gemeld dat in Juni de lodieniag van een wetsoutwerp op den leerplicht bg de Tweede Kamer kan worden verwacht Dr Aletta tl Jacobs een der weinige vrouwelijke geneeskundigen iu ons land zal verntoedelijk aan do modische praktijk ontvallen Zij treed ui in het huwohjk met den beer C V Gerritsen lid van den Arasterdamscheu Gemeenteraad jV c d D aar men ons van goed ingelichte zijde mededeelt worden ernstige pogingen iu het werk gesteld om spoorwogdionstboekje te doen verschijnen iu eeo eitra edilie met opgave van de aankomst en vertrekuren in Amatoidamschen tijd Ten einde elk denkbeeld aan concurrentie met de bestaande spoorwogboekjes uil lo sluiten is het plan gerezen de uitgave te doen plaats hebbon ten bate eener liefdadige ina eliing of maatschappg De be tot zijn buurman Vindt ge Of bij het wilde of niet wilde dit is zeker dat D Avignac ook diimaal verloor Ik geloof waarlijk dat ja een verbond metfortuna hebt gesloten zeide hij tegen Sixte Op dit oogenblik kwam en knecht de salon binnen Ja blijft natuurlijk eten zeide de baron zichtot Sixte en Do la Vigne wendende Zij wilden bedanken Sixte haal De la Vigne over door je voorbeeld zeide D Avignac en gij De la Vigne doehet Sixte door het uwe Van verschillende kanten drong men er op aan D Aviguac had een klein schrijfbureau geopend Hier is peu en papier sprak hij ik zal zorgen dat uw telegrammen dadelijk worden weggebracht Keeds was De la Vigne aan de schrijftafel gaan zitten toen hg opstond nam Sixte zijn plaats in Blijf eten met De la Vigne tot vanavond Valentin Terwijl hij bet telegram aan den baron gaf zeide dezei Toen ik het geld weigerde san te nemen hadik er een voorgevoel van dal je het toudt terugwinnen bet komt mij voor dat ij hut spel vanPau andermaal willen beginnen Dit aandringen trof Sixte waarom deed D Avignac Het maken van den afsluitdgk en de recbtatreeks daarmede samenhangende sluis kanaalen andere werken duurt acht jaren De kosten worden geraamd yoor den afsluitdijk met inbegrip Tan twee miliioen gulden voor een in het midden te maken eiland ƒ 27 7 miliioen voor de sluizen en het kanaal op Wieringen 8 7 miliioen voor het Priesche kanaal en ander bijwerk 1 8 miliioen voor toezicht en onvoorzien 3 8 miliioen te zamen tweeen veertig miliioen gulden de onteigeningen voorzoover die noodig zgn daaronder gerekend Als de afsluiting gereed is kan tot droogmaking worden overgegaan van dat gedeelte dat niet tot blijvenden waterboezem bestemd is Zulks geschiedt niet in eens maar in gedeelten zoodat niet al het land tegelijk aan de markt komt wanneer de eene droogmakerij is afgeloopen de landen toebereid verkocht en voor ontginning gereed zijn volgt eene andere Dientengevolge omvat het plan vier stukken die in volgorde na de afsluiting drooggemaakt zallen worden A van Wieringen tot Medem Wik groot 21 7ÜO H A het z g n Wieringermeer B van Muiden tot den IJselmond groot 57 000 H A het l O deel C van Enkhuizen tot üïtdam met eene ruime bocht naar het Oosten groot 103 000 H A hetZ W deel D van het Zwarte Water tot de Lemmer waarbij Schokland en ürk ingesloten worden groot 50 300 H A het N O deel Ten gevolge der droogmaking verliezen de tegenwoordige kustplaatsen hare ligging aan ee Ten einde haar in gemeenschap met het IJselmeer te brengen zyn er ringvaarten achter de droogmaking om gegraven waardoor Hoorn Edam Monnikendam Naarden Harderwijk Eiburg Kuinre enz in het bezit van waterwegen gesteld worden die de vroeger in vele opzichten gebrekkige zeehavens niet zullen doen terugwenschen De grond die aangewonnen wordt moet volgens veelvuldig en met zorg gedane boringen van zoodanige qualiteit zijn dat men redelijkerwijze niet aan eene voldoende verkoopwaarde mag twijfelen Er wordt gerekend op 71 pet zware klei 19 pet klei of zavelgrond en 10 pet zand of veen Dit laatste is bij het berekenen der opbrengst buiten rekening gelaten Hoe stelt zich nu de Zuiderzeemaatschappij het tot standkomen an het werk voor Zij wil het aan particulieren opdragen doch acht staatshulp en staatstoezicht onontbeerlijk Het leggen van den algemeeuen afsluitdijk is een rijkswerk dat ook na de voltooiing in eigendom onderhond en beheer bij het rgk blijft De omdijking droogmaking verkaveling en verkooping der aangewonnen gronden Nog eens vroeg hj Natuurlijk Hij won Zijn verstand moest hem nu gezegd hebben dat hij het hierbij brhoordo te laten blijde dat hij er zoo afkwam maar welke speler luistert naar do TeQi ü wanueer de fortuin hem toelacht Zou hij niet dwaas zijn indien hij baar na afwees Zullen wij nog een spel doen P vroeg hij Zooveel als je wilt Honderd rijks laalders Al vat e verkiest Hij won weder Klaarblijkelijk was het geluk met hem zijn uur had geslagen nog ten paar gelukkige spelen en hij kon zijn schoonmoeder het geld terug geven dat hem zoo zwaar gevallen was te vragen Zullen wij verdubbelen vroeg hij Zeker antwoordde D Avignac De bleekheid van Sixte was geweken ouder den aandr ing van bloed naar voorhoofd en wangen hij ademde ruimer zijn handen beefden niet meer De anderen wareu laagzamerhand allen rond het tafeltje komen staan en volgden met meer aandacht han duel dan het spel Zelf dat van geen beteekeais was vergeleken bij de sommen die er verwed werden Als de baron opzettelijk wilde verliezen kouhg het niet anders aanleggen sprak Du la Vigne doelde boekjes zallen ter voorkoming van verwarring en uiterlijk scherp afgescheiden blijven van alle andere edities In de op 10 dezer gehouden algemeene jaarvergadering van da Zeilvereeniging Lekkerkerk werd besloten lo Op 25 Mei Hemelvaartsdag den gewonen jaarlijkaohen zeilwedstrijd op de rivier de Lek te houden uitsluitend door pleiziervasrtaigen 2 Om de leden zoo mogelijk met introductie op een flinke zee stoomboot de gelegenheid aan te bieden den door het bestuur van de sporttentoon stelliug te geven inturnalionalen zeilwedstrijd op de Noordzee voor Schaveningcn te volgen 3o Dat het bestuur verder de regeling van een en ander op zich zou nemen en de nieuwe leden die zich voor einde Mei mochten aanmelden van bovengemelde gelegenheid kunnen proflteeren Tot bestuurslid werd de heer E A De Gruijter en tot commissaris de heer B Pot Az herkozen terwijl nog tot commissaris werd gekozen de heer Lavèrge te Solterdaio Het is misschien aan de aandacht van velen ontsnapt welk belangrijk en merkwaardig geschenk deter dagen het museum van het regiment grenadiers ea jagers ontving Daarom zij herinnerd dat dit museum door de mildheid van den vroegeren commandant van het regiment verrijkt werd met den sabel indertijd docr dien officier als luitenant bij de grenadiers gedragen Natuurlek is de sabel op zichzelf niets bijzonders van gewoon model maar het feit dat een kolonel dien vroeger als luitenant heeft gedragen schenkt daaraan groote waardel Wat zus b V het departement van justitie gelukkig zijn als het eens ten geschenke ontving den penneuhouder waarmede de toenmalige adjunct commis Van Tienhoven thans minister president x jn concept brieveo schreef en wat het Middelburgseh museum als de vroegere minister van biunenlaudscbe zaken Six daaraan eens het vloeiboek schonk dat hij als secretaris ten stadhuize gebruikte Met den len Juni e k op alle Nederlandsohe spoorwegen een algemeen tarief In werking voor het vervoer van ijl en vrachigoederen binnen de grenzen van het rijk das zoowel in het locaal verkeer der versobillende maatschappijen als ook voor hare recutstreekscbe verkeeren onderling Iu dit tarief zijn oaur men san de JV 72 Ct schrgft me st zeeraanzienlijke vraohtverminderiagen aangebracht terwgl door vele vereenvoudigingen het gebruik van dit tarief voor het publiek zeer wordt vergemakkelijkt Niet weinig zal daartoe ook bijdragen dat tegelijk met de invoering van lit algemeene tarief zullen worden buiten werking gesteld de talrijko zeer gocompliceerde speciale en uiizonderingtarievea bij de verschillende maatschappijen van kracht Deze laatste zullen dan worden vervangen duor eenen bundel nieuwe tabellen die door doeltreffende inrichting eveneens zeer zijn vereenvondigd en voor het gebruik gemakkelijk gemaakt terwijl ook deze aanzienlijke tariefsverlagingen aanwezen Op gelijke wijze zal ook het vervoer van levende dieren lijken rij en voertuigen en rollend materieel worden geregeld zoo duideiyk zijn best om hem tot spelen aan te zetten P Wilde hij hem op nieuw laten verliezen P of schaamde bij zich over de som dia hij zelf gewonnen had en trachtte bij die weer te verliezen P Zoo had hij tien jaar geleden gedaan waarom zou dit nu ook niet het geval zijn P Niets in hem deed vermoeden dat hij een goldwolf was geworden tuk op winst en in staat om van oneerlijke middelen gebruik te maken egenover een vriend Had hij niet zelf erkend dat hij ongelijk bad gehad en dat het de roes van het spet was die hem zoo grof had laten spelen met een vriend die de kans blijkbaar tegen zich hadp Hoe hij echter zicbzelvea ook trachtte te overtuigen hot belette niet dat bij spijt gevoelde niet naar Bayonne te zijn teruggekeerd en dat hij de gesprekken tamelijk laf en onbeduidend vond deze eetzaal zou hem zeker niet dikwijls terugzien van dezen avond zoii hg nog gebruik maken om een gedeelte terug te winnen van de som die hy acht dagen geleden verloren had maar bet zou de laatste ziJD dien hij in dit huis doorbracht Voor dat hij getrouwd was leefde hü teruggetrokken zou hij dan nu zijn gezellige huis met een lieve jonge ontwikkeld aangebeden vrouw verlaten om die bijeenkomsten bij te wonen iir rdi temlfi Da bakkers to Kampen op een 5 t il na die la een onlangs gehouden bijeenkomst besloten hadden tot afschaffing der gewoonte om nl met het Paaschliest een krentenbrood aan hunne klanten te geven bezorgden gisteren aan meniz arm en halpboboevend jezin ceu blijden dag Aan ongeveer 2000 personen ford door hen rogge en tarwebrood verstrekt Men heeft wel eens beweerd dat kippen niet tot de slimste vogelsoort behooron De bewering wordt nlogenstraft door het volgend feit Voor eenige dagen werden van Gennep in een taggon een half dozijn kippen verzonden naar het op drie kwartior afstand gelegen station Oelfelt Bij lossing werd het gezelschap in vrijheid gesteld de kippen namen den korsten weg en wandeldep langs de spoorweglijn en over de Maas naar huis terug Een der vUlea mortes van dr Zuiderzee HiWeloopen begint te herloven Watingeen jaren gebeurde is thans het geval er komen huizen to kort en worden nieuwe aangebouwd Eon Russisoh geneesheer P Gatsobkovski heeft een nieuw geneesmiddel ontdekt waarvan Wellicht zeer heilrijke gevolgen mogen verwacht worden Het heeft overeenkomst zoowol mot de Kochine hls met do likeur van Browno Sicard en is door don uitvinder met den voelbeloveiideu naam vin vitaline gedoopt Galechkovski is oen dokter bij de marine en beeft naar hij zegt het hoofdbestanddeel van zijn geneesmiddel uit Oost Iiidié mcdogobraclrt Over dt samenstelling bewaart hij eeu volkomen stilzwijgen en zegt alleen dat bot hoofdbestanddeel niet mineraaf is Hij wonscht zijn gehfim aan hot rijk te verkoopijn en op dezo wijzo de vruchten te plukken van zijne Ivoorbereidindo onderzoekingen gedurende zes jareh Hij is zelf zijn eerste patient geweest en heoft zich door de vitaline van longtering genuzen Daarna heeft hij bij de marine ziektegevallen mot zijn middel behandeld en thans worden iu de dagbladea door vor ohillondo Si Petersburgaohe professoren aanbevelonde artikelen gesolireven met mededeeling van gevallen vau genezing Door de vitaline werd volgens prof N Wagner eeu aoht arig meisje dat drie aanvallen van typhus doorstaan h d en door de genee4heeren opgegeven was van den dood gered een lijder aan ruggemergstering genezen en de militaire attaphé van het Fraiische gezantschap kapitein Moulin volgens zijn eigen schriftelijk getuigenis van hardnekkige koortsen bevrijd die voor geen ander middel wilden wijken De vitaline werkt op de bloodboll tjes en daardoor op bet gestel en Echijnt volgens prof Wagner mits in redelijke dosis gebruikt geen nadoeligen invloed op de gezondheiil te kunnen oefoned Het middel zal nu aan eeno coramissio van geueeskundtgen ter onderzookiug aaiigebodeu worden Behalve het gedenkboek dat de direotebr der rijkspostspaarbank naar aanleiding van het tienjarig bestaan dier instelling in t licht gaf hooft ook de hoer P J P du Bois hoofdcommies der diroctio vaii do bank oen werkje uitgegoven waarin dut feit wordt herdacht Het If v h R kuoppt aan eeue aankondiging van dit boekje eenige opmerkingen vast over een paar rechtsvriigeu die do ir den schrijver besproken werden open vragen volgens hem maar die hi t ly o R voorkomen niet van eenigszina twijfelacbtigen aard te zijn Do eerste vraag is of golden bij do Rijkspostspaarbank ingelegd al dan niet voor inbeslagneming vatbaar zijn Wu irom niet jls de wedorvraag van hot W r h R Allo gooderon vnn deu schuldenaar zijn volgens art 1177 B W aansprakelijk voor zijn schulden zoolang de wet het tegendtel met bepaalt Nu ie er geenc welsbepating bekend die de gelden bij do rijkspostapaarbank ingelegd of wil ineu liever de pretentie van don inlegger tot terugvordering dezer gelden on de daarop verschuldigdo renten aan die aausprukelijkheid en dus aan inbeslagneming door düs inleggers schuldeischers onttrekt Do heer du Bois is wel van inconing dat art 11 der spaarbankwet het gevoelen steunt dergonen die moenen dat beslag ongeoorloofd is maar ook dat kan het If e h R volstrekt niet toogeven De Staat waarborgt de teruggave der spaarponningen en de betaling der rente aan de inleggers of hunne rechtverkrijgenden in persoon voor zooveel dit van hem afhankelijk is maar dit stelt hunnn scbuldeischors niet buiten het gemeenc recht en belet niet dat de rijksinstelling het verschuldigde afdragende aau den derde na gelegd executoriaal beslag of na recbiorlijke van waarde verklaring van oen conservatoir boslag zich volgens het voorschrift van art 142 B W d ior betaling op volkomen rachtsgeldige ijzo van zijne verbintenis kwgt Wat is de strekking van art 11 der spaarbankwet Dan waarborg te versoSaffen die in de memorie van toelichting aldus wordt uitgedrukt Elk die zijne gelden in bewaring genft aan den Staat moet er bepaald ep kunnen rekenen dat zij daar volkomen veilig en zeker zijn ook als in tijden van crisis de spaarbank wordt belegerd door personen die hunne B aarpenniugeu opvorderen Aan die zekerheid wordt hoegenaamd niets te kort gedaan door de mogelijkheid om de aan den Staat in bewarin gegeven gelden onder dezeb inbeslag te nemen voor de schulden van den inlegger en bat ware onverdedigbaar deu schuldenaar in de gelegenheid te stellen zgne zoogenaamde spaarpenuingon aan de voldoening zijner wettelijke verplichtingon te onttrekkon door ze in de rijkspostsdaarbank te beleggen Sparen is uitstekend mits men eerst zijne schulden betalen of juister nog van sparen kan men niet spreken voordat men dit beeft godaan De tweede vraag luidt Is terugbetaling aan den vader of voogd van postspaarbauk gelden staande ten name van diens minderjarig kind ol pupil met ait 364 3 W overeen te brongen Antwoord art 864 in verband met art 461 B W belet deze terugbetaling geenszins Art 9 der spaarbankwet dat inslagen van minderjarigen zondor tussohenkomst van huu vader of voogd ioelaat berust volgons de verklaring der regeering iu haar memorie van antwoord op het vermoeden dat da minderjarige handelt met goedvinden van vader of voogd maar daardoor wordt volgens diezelfde verklaring geen inbreuk gemaakt op het recht van bewind of beheer van don wettigen vertegenwoordiger van don minderjarige nrtt 362 443 B W waaruit voortvloeit zgne bevoegdheid ten allen tijde met intrekking zijner slilzwijgende of onderstelde inwilligin de door den minderjarige ingelegde gelden uit de bank terug te vorderen Men schrijft aan het Vad Aan s Bijks Munt wordt tegenwoordig druk gewerkt Op de begroottug van financiën ia zooals men weet den minister van crediet geopend voo aanmunting van guldens waaraan iu vele stroken drs kds gebrek is Zooals do minister bij de toolioB zguer aanvraag deed uitkomen moest dit doar van vermeerdering der hoeveelheid zilveren stan dponningen natuurlijk geen sproke mag zijn door versmelting van andere st indpcuniugen geschieden Even natuurlijk moet deze oprrnlio een kleine vermindering van het geheole beilrag tengevolge hebben daar do te versmolten rijksdaalders door slijtage aan gewicht vorloron hebben en dus oen kleiner bedrag aan guldens Opleveren dan met c o nominale waarde oïoraonkomt Mon berekent de slijtage op 2 pCt makende over do l a miliioen te vorvaardigen guldens con voracbil van ƒ 30 000 Nu daar algemeen erkoud wordt en nioma id beter dan do heer Piersou dit weet dat wij te veel zilver hebben zou elke vermindering van don voorraad welkom ziju Wat geschied nu echter De ttegeeriug koopt zilver aan ten einde in het deficit to voorzien Een voor de schatkist zokor voordeolige operatie al loopt zij ovor een betrekkelijk klein bedrag want nooit noteerde het zilver lager dau thans zoodat men voor ongoïoer 65 Cents een gulden kan maken Maar is ze to rochivaardigen Wij achten het oen gevaarlijk antooedent al blijft voor t oogenblik dü operatio binnen enge grenzen beperkt In beginsel iloen de fiogeering niet anders dan wat muntverzwakkors van vroeger tijden doden eeu minwaardig brtaalmidilel aanmaken en t vojrdeolig saldo opstrijken Men zegt dat do hoogleeraor Pioeson gebloosd heeft toen do minister Piersou dit besluit nam Tussohon Simpolvold en Maastricht heeft oen kwajongen wiens signalement bekend is een zwaren mergelstoen van ongeveer 15 kilo op don goederentrein geworpen welke om 11 10 s morgens van Siinpelvold vertrekt Deze euvoldaad welke vele mensohenleveus had kunnen kosten word geploegd tegenover Eis Do steen word van do houten brug over de spoorweglijn goworpon en door dien val in stukken geslagen tweo i ter slukkea werden in den pakwegen geslingerd on verbrijzelden twee glasruiten Do Bgks amblenaar Georges die den trein geleidde werd licht gewond on met stukkon morgelstoon en glasscherven overdekt De justitie en de spoorweg admmistratie hebben een streng onderzoek ingesteld Tijdens len roeiwedstijd tusschen de studenten van Oxfort en Cambridge jl Zaterdag op do Theoma gohoudeu waren er twee stoombooton op de rivier waarop h t stelsel van Sennett on Greaves voor rookvorbranding was tooifopast Wanneer het toestel m werkiug was kwam er in het geheel geen rook uit dm aohoorsteon maar zoodra het buiten werking word gostidd worden onmiddellgk dichte zwarte rookwolken uitgeworpen een bewijs dat geen rookvrge steenkolen gebruikt worden Bovendien maken de uitvinders van het toestel ook aanspraak op eene belangrijke besparing in brandstof van 10 tot 15 percent die meer dan voldoende is om de kosten van inrichting te vergoeden Het toestel van den heer Sennett brengt een stroom van koude lucht in den oven en üe uitvinding van den heer Greaves bestaat uit een bedekking van uiterst vuurvast materiaal waardoor de gassen die by de verbranding geproduceerd worden over een groote oppervlakte verspreid worden Do gecombineerde uitvinding die geen speciaal toezicht vordert wordt geëxploiteerd door do Inventions Development Syndibate Limited to Londen Eene vraag die met het oog op een Maandag 11 door den Hoogen Ea id uitgesproken arrest van belang is werd onlangs voor de Rechtbank te Haarlem en in hooger beroep voor bot Gerechtshof te Amsterdam behandeld In bedoeld arrest toch besliste het hoogste rechtscollege dat personen die iu eersten aanleg booben terechtgeaiaan doch vrijgesproken zijn in het door een mfdobeklaasjdo ingesteld hoogor beroep niet als getuige ouder eede mogen worden gehooril Nu deed ziek te Haarlem het volgende voor Tweo personen worden veroordeeld de een bg tegenspraak de ander bij verstek wegens een to zamen gopleogdo mishandeling De eerste berustte in bet vonnis doch de bij verstok teroordeoldo kwam in verzot en dagvaardde nu zijn vroegeren modebeklaagde als getuige a décharge Do Rechtbank hoorde dien getuige zekeren Willem P onder eede on gelastte toen zgne vervolging tor zake van meineed Na instructie werd dezo zaak in de openbare terechtzitting van de Haarlemscho Rechtbank behandeld en werd vanwege den bekl behalve de feitelijke verwering dat het getuigenis onder eede volkomen naar waarheid en te goeder trouw was afgelegd in het midden gebracht dat ten dezo ook van moinoed geen aprnko kan zijn omdat geen wettelijk voorschrift hier eene verklaring onder eede vorderde doch iotegendetd de wet het iiooren als getuige onder üödo van oen medeboklaagoe verbiedt Bij baar vonnis overwoog echter de Rechtbank blijkbaar in strijd met het thans gewezen arrest van den Hoogen Raad dat alle personen die niet speciaal bij art 162 Wetboek van Strafvordering ziju uitgesloten als getuigen onder eede moeten worden gehoord en de wet geen audere uitzonderingen toelaat Do bokl werd verder tot 3 maanden gevangenisstraf veroordoüld in strijd met den eiscb van den off van just die vrijspraak govordord bad Voor hot Gereclnshüf werd in hooger beroep door bokl s verdediger Mr L W van Gigch het bovenvermelde stelsel ontwikkeld en evenals vroeger te Haarlem betoogd dat bekl niet onder eedo kon of mocht worden gehoord Het Hof hoeft echter de quaestie i et uitdrukkelijk beslist doch don beklaagde op grond van zijne blijkbare goede trouw bij het afleggen vau zijn getuigenis vrggesproken iu overeenstemming mot het gevoelen van den proc gen I Baitenlandscti Overzicht Italië zit slecht in zijne financiën maar het zou 1 ze cer gaarne eou goede belooning willen u evon aan I een minister van oorlog die raad wist om de eischen I welke het drievoudig verbond stolt tot deu injost i besc leiden omvang to beperken Hot blijkt toch uit de nadere berichten dat wel degelijk do rainiaterieolo crisis is ontstaan tengevolge van de overdreven eischen van generaal Pelloux tot invoering van een nieuw geweer Van zijn standpunt heeft hij gelijk hem is do zorg opgedragen vnn oen departement dat met geen kleinigheid tevreden is on kan zgn vooral niet waar Italië zich in zulk groot gezelschap bevindt Maar daartegenover staat dat het voor eeu ministor van financiën is om wanhopend te worden wanneer men zooals hij siaai voor een leege schatkist wanneer men trots allerlei bezuinigingen toch nog zich geplaatst ziet voor oen tekort van dertig a veertig miliioen en men vordert dan nog zooveel miliioen alleen voor de invoering van uieuwe gowcron Geen wonder dat do minister Colombo zich m t alle kracht tegen de inwilliging van ilen eisch verzette Do premier Di Kudiui bevindt zich nu natuurlijk in een raoeilgk parket hij zal nu wol aan de roepstem van konii g Humbert gevolg gevtn om te blijven maar waar do mannen on vooral den man van bet zwaard te vinden dio hem wil staan en kans zieu om zuinigheid te betrachten en toch aan do eischen van ooi duur buiahoudou te voldoen Italië zucht onder de gevolgen van een bondgenootschap dat zijne financioelo krachten verre te boven gaat slechts drie mirtdelen zijn er om aan dien hachelijken finaucieelon toostani van het rijk een einde te maken en wel of oen len iinar sluiten die op dit oogenblik wel i eus weinig surces z jti kunnen hebben óf nieuwe belastingen m te voereu Ó m