Goudsche Courant, donderdag 21 april 1892

evenaeer weinig kans hebben ran ta worden goedgekeurd i pf de militaire uitgaven besnoeien maar wat wordt or dan fau hut bondgcnootsohap mot Duitsohland en Oostenrijk met ijji dure ïerpliohtingen Volgons de laatste beriobten ma dan ook dit laatste het zwoarst wegen en verwacht men alloen het heengaan van don minister van financiën Colombo Da heer Sonnio zou de portefeuille van landbouw krijgen yi Uelaroca die der posteryen eu tolesjraphie Bianco die van financiën waardoor het departement van openbare werken vacant zou komen Wat zal er nu weer worden van de finnncieele bezuinigingen In den tegenwoordigen tijd van conflicten moet men zich wel verheugen als er weder een uit de wereld is Het is dus een aangename tijding dat hot geschil tusschen de Vereenigde Statin en Italié beslecht is De nagelaten betrekkingen van ie Italianen die li Maart 1890 te New Orleans gelyncht zijn zuPen schadeloosstelling ontvangen De minister vau buitunl zaken der Ver Staten Blaine zegt dat hoewel het onrecht niet rechtstreeks door het gouvernement der Vereenigde Staten bedreven ia dit toch met groot genoegan eene voldoende schad dooBstelling beschikbaar stelt en bet aan het Itaiiaansoha gouvernement overlaat die schadeloosstelling groot Ü5 000 dollars on ler de nagelaten betrekkingen te verdeelen De heer Blaine zegt verder dat hij hoopt dat met deze regeling deze ougelukkige zaak van de baan zal wozen en dat de goede betrekkingen die vroeger tusschen Italië en da Ver Staten bestonden hersteld nullen tvorden in de hoop dat in het vervolg niets moge gebeuren wat zu kan versmoren De Italiaansche minister markies Imperiali antwoordde dat het Italiaansche gouvernement de schadeloosstelling als oen voldoeud middel lot schikking beschouwde ei dat het zeer verheugd was de goede betrekkingen met do Ver Staten weder aan te knoopen Zooals wij reeds mededeelden is de firman van den Sultan te Kaïro met de uoodige plechtigheid gelezen De buitengewone gezant des sultans Eyoub pacha had zich met een door vier paarden geirokk en rijtuig onder een escorte cavalerie naar het paleis Abdin begeven Alle Ëngelsche en Egyptische troepen waren op de plaats voor het paleis opgesteld De kbedive en zijn ministers zaten op een eetrade en hadden aan hun rechterhand de Egyptische garde d honneur en aan hun linkerhan 1 de Ëngelsche garde Eyoub pncba overhandigde de firman aan den khedive Deze gaf haar aan een otBcier die haar aan bet volk voorlas De dépêche van den sultan botreffeide het schiereiland Siuai onderging herzelfde ceremonieel De troepen hebben daarop driemaal Eyoub pacha gesalueerd en de muziek speelde het Turksche volkilied Vervolgens salueerden zij op gelijko wijze den khedive en werd het Egyptische volkslied gespeeld De correspondent van de ïimet merkt op dat het spelen van het Egyptische volkslied niet door Moektar paoha deu vertegenwoordiger des sultans in Egypte gesalueerd werd Een salvo van 101 kanonschoten besloot de plechtigheid Op het feestmaal door don khedive dien avood gegenen werd Eyoub pacha genoodigd maar volgens den correspondent van de IHnet Moektar pacba niet De correspondent vermoedt dat men hem niet nitnoodigde omdat hij getracht had de goede verstandhouding tusschen den khedive en zijn ministers te verstoren Havas seinde reeds dat de terugroeping vau Moektar pacha door den khedive was aangevraagd Uit Weeuen komt volgone de Iniepeudance Beige het bericht dat dit verzoek enige iverwondering heeft gewekt Men twijfelt of de sultan dit verzoek zal inwilligen t meer daar het duidelijk is dat het onder EnaeUcheii iniloed gedaan is Abdul Hamid zal niet toegeven aan alle werken van het Kabinet van St James en er maar niet zoo dadelijk toe overgaan een dienaar die altijd trouwe diensten bewezen heeft voor het hoold te stoolon 0 4815 DoDderdag 21 April 1892 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaending van advertentiön kan geschieden tot Mn nur des namiddags van den dag der uilSStTe I N O E Z O N DE N Mijnheer de Redacteur In het laatst der vorige week word ik verrast door eene woarschuwing over laot op tijd verschuldigde grondlaateu nver 18£2 Aangezien ik sedert jaren gewoon ben dezo belasting in eens of hoogstens in 2 termijnen te betalen zonder op een waarschuwing te wnchten ontstemde zulks mij zeer Mag ik door middel van Uw geacht blad den beer ontvanger Jhr Von Weiier vragen of het volgens de instructien van den minister i dat hij goed betalers met vervolging dreigt als slechts twee termijnen zijn vertoopenP Ik ben niet da eenige die ontevreden ia Mijn 5 centen ben ik natuurlijk kwijt maar ik denk er over hooger autoriteiten te vragen of vexatoirehandelingen gewenscht zijn tegenover bekende soliede en accurate botalars B BurgerlUke Stand GEBOREN U April Jannigje ouders J van der Valk on J Y Holland 16 Oorstina Adriana ouders K van Leeuwen en M A van Vliet 18 Thomas Johannes ouders F Janssen en L Binnendijk Sophia Willamiua Catharina ouders H H Kok en K Snaterso Johanna Cornelia ouders F van der Neut en C Sluiter 16 Johanna Jacona ouders C L Taminiau en P Maetenaer 16 Cornelia Antonia ouders P van Egk en M Varheul 17 Laurens ouders J Plattoel en H L Zweedijk 17 Johannes Gijsbertus ouders G de Vroom enP van den Hurk Adriana ouders A da Jongen A M Jongeling 19 Jansje Franoina oudersP Rietkerk en J B Laffen OVERLEDEN 18 April M Oudijk m N A C de Bruijn 22 m 17 J M O Thoen 11 w H de Bruijn ï j 8 m i A van Rijswijk 9 j 18 T J Jaspers 2 m ADVERTEBrriI N Voor de vele bewyzen tbu deelneming ooderronden bg het orerlgden van mgne geliefde Dochter BASTIAANTJE tan DAM betnig ik ook mede namens baar Broeder en Zaster mgn oprechten dank Wed G VAN DAM Fbkokbiksk Gouda 19 April 1092 Openlijke Dankbetuigini De ondergeteekende betaigt langs dezen weg zgn openlgken dank aan deu Weledelen Ueer DAVENPORT Sequah die zgn vroow j l Zaterdagavond 16 April na een aantal jaren aan rhamatiek te hebben geleden en te vergeefs alle middelen aangewend om daarvan bevrgd te worden na eene behandeling van hoogstens tien minnten volkomen van diepgnlgke kwaal herstelde H DE JONG ook namens Kinderen Bebnwden Kleinkinderen Gouda 19 April 1092 ALLEN die iets te vorderen hebben van wölen den Heer J W EL A VERRAMP BEGEMAÜli worden verzocht daarvan vóór 26 APRIL opgave te doen aan Mej M HAVERKAMP BBGEMANN Societeit Oiis Genoegen Aan belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 7 MEI a s en de Ballotage Lgst op ZATERDAG 23 APRIL gesloten wordt Namens het Bestuar F HERMAN Fz SecretarU Gouda 16 April 1892 Eeltknohbels HoornvUes Huidaelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tijd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Profil per flacon met peniieel 50 ets Alléén ecld bfl B SCHOLTEN Coiffeur j Bisch de handteekening vrt A v TÜIJLL Openbare Vrijwillige Verkooping om contant geld op VrUdag den 22 April 1892 dei voormiddags ten 9 ure aan de boowmanswoning bewoond door ABRAM VERBÜB6 in het Begersche onder Stolwijk van 7 KOEIJEIV die gekalfd hebben of op t kalven staan eenige KALVEREN BOUWen MELKGEREED8CHAPPËN HIIISRAAD en andere roerende Goederen Notaris SPBOUT Openisare Aanlsesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ffourfa zullen op WOENSDAG den 27 APRIL 1892 bg enkele iaschrijviag AANBESTEDEN a Het onderhoud der kaai en walmuren langs de grachten en van de vleugelmuren bij de bruggen en sluizen gedurende 1893 i Het maken van twee gordingof remwerken bij de draaibrug in den Kleiweg c Het verwen van 236 schoolbanken in de Eerste Eostelooze SchoolDe iMstekken en voorwaarden liggen dageIgks Zondag uitgezonderd des voormiddag van 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage op de Secretarie der Gemeente en aan de StadiTimmerwerf Inlichtingen worden gegeven door deu Ge meenteBouwmeester De 8PAAN8CHB COGNAC van d firma van HOLK en isa KUILE te Delft Overtreft alle fijne Cognac Te Gouda alleeif te verkrggen bg J vaï QUE per flesch 185 DE NIEUWE LOmON de beste van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN is zeer gemakkelgk in 4 gebruik wordt verkocht in flacons van iS en ISO cent en is te Gouda verkrygbaar alleen bg I A CATS ADVERTENTIEN in e Binnen en Buitenlandtiche Cow ranten worden dadetjjk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk rw Dr Retau s ELFBEWARIKG HoUandsche uitgave met 27 afb Prjs 2 gulden Ieder die aan de verschrilckelpe gevolgen vau deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bfl het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen mzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda Snelpersdruk v n A Diiinkman Zoon De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN DE ZUIDERZEE II Mag men vertrouwen stellen in de mededeelingen der Zuider ee vereeniging dan behoeft aan de uitvoerbaarheid van deze echt nationale onderneming niet te worden getwgfcld Echt nationaal omdat een groot deel van onzen vaderlandschen grond is ontwoekerd aan de baren € omdat met succes volbrachte droogmakerijen in alle oorden des lands getuigenis afleggen van de taaie volharding en den ondernemingsgeest onzer voorvaderen Welk een parel aan de kroon onzer jonge koningin die nieuwe landen waarvan zg nog de vruchten zal kunnen zien indien men niet te lang talmt met de uitvoering Doch enkele der tegen het plan gemaakte bedenkingen mogen wy niet achterhouden daar natuurlijk niet alleen de publieke opinie moet worden gewonnen X i het grootsche denkbeeld maar ook deTmfSdelen en wegen goed dienen te worden overwogen eer men s lands geld er aan waagt Naar onze meenirig is de niet ongegronde opmerking gemaakt dat geheele uitvoering der bovengenoemde plannen natuurlijk na behoorlijk onderzoek van staatswege door eene commissie van deskundigen op kosten van het Rjjk wenschelijk is Uit de berekeningen der Vereeniging blijkt dat het werk geen groote winsten belooft maar goed uitgevoerd de kosten dekken kan Natuurlijk geeft de commissie slechts eene globale berekening die mee en tegenvallen kan Nu komt het ook ons voor dat bg een werk dat over zooveel millioenen FEUILLETOI TJit l3 et I i©VerL Naar het Irmici DERDE GEDEELTE VIII Hoewel hij geen oodorvinding had op punt van spelen wist hij toch van hooren zeggen van hoeveel belang een strenge leefregel voor den speler is Wanneer men een ïoUen maag heeft of verhit is door een wel wat ruim gebruik van wyn heeft men geen macht genoeg over zichzeWen on kan men tegenover oen beslissenden slag niet de juistheid van oordeel of de kalmte bewaren die Jan zoo noodzakelijk zijn By de partij nu die hij wilde aangaan om gebruik te maken van het terugkeeronde geluk had hij dat alles noodig hij at dus heel weinig en dronk nog minder ondanks het aandringen van D Avignao wiens vriendelijkheid er evenmin in slaagde hem zijn matighcidsplannen to doen opgeven als de spot i tende woorden dor anderen Toen meu in het salon terugkwam trad hij niet dadelijk toe op een der gereedstaande speeltnfols loopt en waarmede baast een menschenleTen gemoeid is de Staat de aangewezen ondernemer is Valt het werk inede dan kas het uit den verkoop der groöden verkregen overschot komen ten bate van het algemeen en niet van enkele kapitalisten Valt het tegen dan is men gewaarborgd dat het niet halverwege blijft steken Kapitalisten zijn niet gewoon ten bate van het algemeen hun goed geld naar kwaad geld te gooien zoodra blijkt dat er niets te winnen m ar veel te verlieaen valt dan trekken zich de concessionarissen terug en de Staat zal genoodzaakt zijn het werk te voltooien Bjj concessie zouden dus alle goede kansen zijn voor den concessionaris eu alle kwade voor rekening van den Staat Niets ware dus eenvoudiger dan telken jare eenige millioenen desnoods door leening te verkrijgen te besteden aai de droogmaking en zoodoende idle lAstênf eB Tnsïen te nemen op de schouders vsn het Ryk welks hulp toch niet gemist kan worden Doch dit is in zeker opzicht een bijzaak als maar voor het vestigen der onderneming op goede grondslagen gezorgd wordt Een quaestie van meer belang is echter welke de oeconomische gevolgen voor onzen landbouw zullen zijn als het plan volkomen slaagt en de gemaakte berekeningen blgken mochten in alle opzichten juist te zijn We zullen dan jaarlijks 10 000 hectaren laud winnen en zoodra t zoover is dat de grond iu cultuur kan worden gebracht zullen zich 500 gezinnen per jaar iu de nieuwe provincie kunnen vestigen een groote voor baccarat twee kleine voor éc Hé Hij wonsohto zijn oogenblifc Ie kiezen en niet zoo dwaas to wezen als zij die er zich uit geldzucht blindelings inwerpcn Mot vasten zekeren stap wilde hij op zijn doel afgaan Daar een gelukkige kans hem negenduizend gulden had doen terugwinnen moest hij met deze som zoo spelen dat hij haar tot twintigduizend liet aangroeien zonder zich ooit bloot te geven Hij was bij het venster blg eu staan D Avignac kwam naar hem toe Geef je mij mijn revanche niet Dat wil zeggen dal j mij de mijne wiltgeven Ik ben tot je dienst Straks dan ik wil eerst mijn sigaar rooken Eeuige pogenblikken trad Sixte op de barcarat tafel toe liep er om heen en bleef hier en laar staao zonder etenwel plaats te nemen hij weuschte al zijn kalmte te bewaren voor de partij met D A ignae fn daarbij vreesde hij vooraf zijn veine uit te putten meeneiide met de bijgcloovigheid van den speler dat hij niet lang staat op die veine kon maken en dat hij slechls eop bepaalde reeks gelukkige zetten van haar kon verwachten had hg die ontvangen dan zou hij hel er bij laten Eindelijk toon een der écarté taleltjes eén oogenblik onbezet was wenkte hiJ D Avignao daar hij ditmaal zelf do kaarten in handen wensohte te houden die in dezun strijd zoudeu beslissen ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels Eb 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverientiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Indien het waar is dat de beste gronden voor een pachtprgs van 65 a ƒ 75 per Hectare voldoende voor de waarde van den grond in totaal 1100 kostende rentegevend te maken zgn en in gebruik kunnen worden gegeven dan ligt het voor de hand dat de boerenstand uit andere provinciën om nog van de IJ en Groninger polders niet te spreken voornamelijk uit Drente en Limburg waar de toestand niet rooskleurig is en voor een deel ook uit Overijsel en Friesland zich snel verplaatsen zal om de beste gronden in beslag te nemen Er zal zeker meer vraag zgn naar verplaatsing dan gelegenheid om de toestroomende werkkrachten aan te wenden Men kan er zeker van zijn dat de 216 000 hectaren grond al spoedig door een talrjjke bevolldng van I man per 5 hectaren zal zijn bezet het is o i geen overdriving als men alleen de werkkrachten die naar de nieuwe provincie zullen stroomen op 50 000 man stelt Terecht f raagt de Zaanl Crt die deze opmerking maakt waar die vandaan zullen komen Natuurlijk uit andere provinciën die dan van werkkrachten worden ontbloot zoodat de economische gevolgen van deze verhuizing op groote schaal een ernstig gevaar opleveren voor onzen lundbouwenden stand in het algemeen De beste krachten zullen naar de Zuiderzee stroomen eu elders blijft men met de minder bruikbare lui zitten of men kan ze iu t geheel n et krijgen Ook Het Vad heeft gewaarschuwd tegen Hoeveel vroeg D Avignao terwijl hij tegenover hem plaats nam Wilt ge drie papiertjes van duizend uitmuntend Met dit getal te kiezen meende Sixte zeer voorzichtig te handelen daar bij bij de drie partijen die hij met zgn winst dacht te spelen niet alles zou verliezen hij kon zich dan nog staande houden wanneer de kans in het begin togen hem bleet te zijn on op het juiste oogenbllk van hel geluk waarop hij rekende profiteeren Bij bat opnemen der kaarten bemerkte Sixte tot zijn voldoening dat zijn hand niet beefde en dat hg meester over zichzelvou bleek hij zag hij begreep hg beoordeelde hetgeen hij dood D Avignac daarentegen scheen zenuwachtig en het was duidelijk aan hem tè zien dat bij niet was als gewoonlijk zijn achteloosheid zijn onverschilligheid waren geweken ou ie zijn donkere oogen brandde een vuur dat hem eun uitdrukking vau bardheid verleende die Sixte no uooit bij hem had opgemerkt Maar het was nu het oogenbllk niet om V ich over te geven aan beschouwingen van dien aard hij moest thans al zg n aandacht wgden nan zijn eigen spel en aan dat van zijn tegenpartij De kans iuplaats van zich tegen hem te keeren bleef hom getrouw Wij verdubbelen nietwaar vroeg D Vviguac Dat is immers afgesproken Dat is dus voorgoed vastgesteld