Goudsche Courant, donderdag 21 april 1892

dat zijn kunde niet verder reikte dan die van leerUngen uit de laagste klassen der volkuoholen Overmorgen zal de vierde Kamer der Kechtbank te Amsterdam uitspraak doen in de strafzaak tegen een jonge man den zoon van goeden huiza Veel vas er reeds in het ouderlijk huis van dezen beklaagde gebeurd diefstal op diefstal pleegde deze zoon de vader sloeg zgn legerstede des nachts op voor zijn brandkast ten einde op eigen erf zooveel mogelijk de roofzuoht van zijn telg te beteugelen nieis mocht baten Fatsoenlijk gekleed met een radde tong gewapend en zich steeds staande houdende door het denkbeeld van goeden huize te zijn besial hij een ieder die zijn bedoelingen nog niet kende Op 14 Februari 1 1 beklom hij een bovenhuis aan den Groonenburgwal en ontmoette daar oen persoon die hem wegens zijn fatsoenlijk voorkomen voor een makeloar hield Uit de keuken van dat bovenhuis stal hij het gouden horloge van de dienstmaagd verkocht dit bij een koopman aan den Amstel noemde zich aldaar valscfaelyk De Vries toonde dozen koopman een bankbiljet van ƒ 200 vertelde dat hij veel geld op de Bank had staan en meer dergelijke praatjes Bij do behandeling zijner zaak op 14 dezer doordeu voorzitter der rechtbank ondervraagd bekendehij den gepleegdeu diefstal van het horloge en bekende tevens do drie laatste maanden voor zijn gevangenneming zich aan verschillende diefstallen tehebben schuldig gemaakt waarna de bovenbedoeldekoopman als getuige geboord verklaarde dat dezebeklaagde dikwerf voorwerpen als jassen parapluieueen klokje een tooneelkijker een gouden roinontoirhorloge en meer kleinodiën bij hem ten verkoophad aangeboden N lat nog als getuigen werden geboord do persoon die b klaagde op het bovenhuis had ontmoet de eigenaresse van het aldaar gestolen horloge zoomede de rechercheur door wiens flink optreden hetuurwdtrk aan de dienstmaagd kon worden teruggegeven vorderde het O M tegen dezen beklaagdewegens diefstal een gevangeuisstf af van een jaar Beklaagde voerde zelf zijn verdediging Te Worth in Beieren heeft een brand gewoed die acht uren heeft geduurd waarbij 32 brandweerkorpsen uit Kegensburg Strnubing Falkenstein enz geholpen dcfof militairen uit Regensburg hulp hebben verleend Ia wtorwil van alle ijverige pogingen om don Voortgang i er vlammen te stuiten i h t grootste gedeelte van het vlek totaal vernield Bit kwam vovraf doordien de meeste huizen waren gerlekt met zoogenaamde dakspanen die oikder het branden door den i iiid ver werden weggealingerd zoodat ij hier en daar tot op afstanden saw 800 a lÜOO meters op andere huizen nederkvamen en aldaar nieuwen brand veroorzaakten Lanüs de eene zijde van den aldaar liggendeo Schlossberg ia het geboomte in de asch gelegd Ofechoon hot kasteel aan dien berg betrekkelijk zeer hoog ligt werd het niettei on8taando den groeten afstand der brandende j hnizen aangetast met bet gevolg dat hot dak van den zuidwestelijken loren in vlam garaakte Ouder dit dak ligt de prachtige historische vorsteuzaal uit de 16e eeuw waarvan het piafond werd vernield te gelijk met een traj op het binnenplein In een der lager gelegen huizen was onlangs eene nieuwe drukkerij gevestigd aldaar werd in een gang een vat petroleum geborgen hetwelk kort daarna ontplofte zoodat de petroleum die tevens vlam vatte naar alle kanten wegvloeide en tot eene sneller verspreiding der vlammen bijdroeg Een merkwaardig verschijnsel was het dat sommige hnizen aan den oet van den berg en niet ver i van het middenpniit van den brand gelegen bevrijd i bleven terwijl de hoo ger gelegen huizen tot zelfs aan de andere zijde van den berg werden aangetast Tot de grootste afgebrande gebouwen behooren het raadhuis de gevangenis het hotel Geiger en twee groote bierbrouwerqen De kerk die in groot govaar verkeerde is onbesobuiligd gebleven De verbrande onroerende goederen Dezer dagen wordt op de lerreinen van de firma E li Kreliige en Zoon Kleinen Houtweg te Haarlem eene tontoonstellini van bloeiende hyacinten en tulpon in pronkbakken gehouden Het houden van zulke tontoonstellingeD behoort tot do oudste gebruiken der Haarlemsche bloemisten en vroeger wenlen de pronkbakken niet alleen aangelegd voor hyacinten en tulpun doch ook voor ranonkels anemonen anjers en auricula s Alleen die bloemen overschatting van de voordeelen Welke deverwezeoiyking van het plan zal ten gevolge hebben Het noemt t b v een dwaasheid de droogmaking te beschohwen als een werkverBchaifing op groote schaal In den eersten tyd zal het tegenovergestelde allicht het geval zijn Het eerste tgdperk toch dat acht jaar zal duren het leggen van den dijk enz en waarin voor 42 raillioen zal worden verwerkt zal geer verhooging van welvaart geTen Men verricht werk dat in de toekomst productief kan worden inaar voor t oogenblik iniprodoctief is Het is een kapitaalsbeleggiug die voorhands geen rente geeft en dus in haar dadelijka evolgen met kapitaalTernietiging gelijk staAn e bedoeling is dat bet rijk dit zal betalen Voor de oeconomische gevolgen doet het er weinig toe of de 42 millioen door het rijk worden gegeven dan door particulieren In t eerste geval moet de rente door de belastingbetalers worden opgebracht in het tweede geval wordt door de kapitaalschiete s rente gederfd In beide gevallen wordt bespaard kapitaal dat anders in productieveu arbeid zou ïijn belegd gebruikt voor arbeid die niet loont Wat in de Zuiderzee geworpen wordt wordt noodzakelijkeiwijze aan andere bedrijven onttrokken Hier wordt geen werk geschapen maar worden eenvoudig arbeidskrachten verplaatst van het eene bedrjjf naar het andere Bij de redeneeriug van prof Telders dat er duizenden in den lande zullen zijn ingenieurs opzichters industrieelen ambachtslieden schrijvers polderjongens enz die aan t werk kunnen gaan terwijl zij anders allengs dreigden werkeloos te worden plaatst Bet Vad een vraagteeken Zoolang de arbeid duurt biedt hij eeu uitlokkende carrière aan die vele jongelieden zal aansporen zich te wjjden aan de vakken die hiervoor in aanmerking komen en werkbazen en ambachtslieden zal doen toestroomen Maar als eenmaal een aanmerkelijk deel van deu nationalen arbeid in die bedding is geleid dan zal het later des te moeilijker zijn dien weder in andere richting te sturen Vooral voor den arbeider die slechts over een paar stevige armen beschikt zonder eenige vakkennis den zoogenaamden polderjongen zal dergelijk werk op groote schaal een ware uitkomst zyn Maar waar moeten die lieden eeü bestaan vilden als het plan is uitgevoerd Deze bedenkingen worden niet geopperd en ook niet door ons te berde gebracht om van de onderneming af te schrikken Integendeel zy spruiten voort uit ware belangstelling in het welslagen der zaak Is eenmaal het werk naar wensch geslaagd dan wordt het daarin gestoken kapitaal met den dag roductiever Maar TOor we daar zijn liggen er tal lan voetangels c n klemmen op den weg Daarop attent Best ten minste totdat wij znllen overeenkomen er verandering in te brengen Ja dat is coed Lang uam haddep zij hun kaarten opgenomen Wilt ge andere vroeg D Avignac Dank je ik ben sterk D Avignac had een afschuwelijk spel Sixte had den heer en opgeflegd vole Op die manier zal t niet Jang duren of jehebt je twintigduizend gulden terug sprak D Avignac Dat zou my niet onwelkom zijn Je ziet dus dat ik goed heb gedaan met jehier te honden Eenigen dor gasten hadden loen zij hen aan de arté tafel zagen plaats nemen het bacoarat spel verlaten diit met weinig opgewektheid werd gespeeld en schaarden zich stil en aandachtig rond lien Na zette D Aviznao drie fiches af Ik begin mij te verdedigen sprak hij Tocl verloor hij maar het volgende spel was gunstig voor bem zij begonnen met een inzet van driehonderd gulden dien hij ook won Doen wij quitte ou double vroeg hij Sixte aarzelde een ooïenblik en vroeg zich af of zijn veine ook was uitgeput maar daar hy vier punten had tegen vijf meende hy dat de fortuin weifelde en dat zij hem misschien nog er zijde bleef Ja Wederom had hij vier punten tegen vijf en dit te maken zooals genoemde bladen deden is een verdienstel k werk Zjj bedoelen er mee dat de wetgever met alle mogelyke gevolgen rekening behoort te houden eer hij een besluit neomt en vooral dat dit nationale werk zoo worde aangevat dat de gevreesde nadeelen tot zoo gering mogelijken omvang worden teruggebracht Gedurende deu aanleg moet op de toekomst worden gelet terwijl bij de uitgifte der beschikbare gronden minder het onmiddellyk geldeljjk voordeel dan wel de economische gevolgen op den voorgrond moeten staan Of de exploitatie moet geschieden volgens de denkbeelden der commissie laten wjj in bet midden maar stellig moet de eerste vraag zijn hoe kunnen wij deze landaanwinst dienstbaar maken aan het verbeteren van den toestand der vaderlandsche landbouwers welk stelsel is op den duur het meest in het belang van het algemeen Aangezien er nog heel wat water de Zuiderzee in en uit zal stroomen voor de eerste grondslagen van den afsluitingsdijk gelegd zijn zal men den tjjd hebben de zaak van alle kanten te be ieu Eerst moet de natie voor het idee zelf gewonnen worden zich er warm voor maken immers zonder geestdrift koüit zulk een reuzenwerk niet tot stand BINNENLAND GOUDA 20 April 1992 Heden morgen werd het stoffelijk overschot van den teer C i van der Garden ter aarde besteld Eene groote menigte was op den doodenakker aanwezig om hirrvan getuige te zyo Het personeel der booten volgde de lijkkoets die geheel met kransen bedekt was Toftn de kist in de groeve was gedaald nam de heer Lans vao Capelle a d XJsel het woord en sprak de familie en hqt personeel toe die in den heer van der Garden eeu flink patroon verloren De oudsto zoon sprak daarop namens de familie ilank uit voor de laatste eer aan hunnen vader bewezen en biermede was de plechtigheid afgeloopen Het examen voor vrije en orde oefeningen der gymnastiek ia met go d gevolg afgelegd door J G van der Sluijs te S diOouhoven en L de Brain te Stolwijk Ter gelegenheid van het Paascbfeest liet de Holl Spoorweg m aatsclisppij van en naar Den Haag óp Zaterdag lO en 2n Paaschdag 14 extratreinen loopen Het gure weder deed echter veel afbreuk aau de aloude gewoonte van veten buiten de stad om de faaschdagen hier te komen doorbrengen Zonneschijn sneeuw regen en windvlagen wisselden op deze Apnldagen beurtelings elkander af De toestand van vrouw v d L in den Haag die renige dagen geleden door een messteek in de buik werd verwond is thana van dion aard dat alle gevaar alï geweken kan worden beschouwd maal aarzelde hij niet hij was achteruit geraakt dat wilde hy weder inhalen Daar U Avignac er in toestemde quitte i u double te speijn had bij slechts vol te houden tot hy woder wen dan zou hy uitscheiden en geen kaart meer aanraken Het was ondenkbaar onmogelijk tegen alle regels in aan te nemen dat hij niet eens eenmaal wionen zoii was hot spel niet een weegschaal geregeld naar onveranderlijke wetten Nog eens sprak hij Nu verdrongen alleu zich om hen maar niemand sprak een woord men deelde elkander mei blikken zijn indrukken mede Sixte iVoeldü tot zijn verwondering dal het zweet bem in den hals parelde en hy begon zich ongerust te maken klaarblijkelijk was hij zijn zenuwen niet meer meesier evenwel had hy do kracht niet van deze opmerking party te trekken do orjtroenng zou hem het oog op de kaarten niet doen verliezen Z j benam be echter de beslistheid uilvoor zichtigheid uit een overmaat van nauwgezetheid nam hij kaarten bij als bij ze had moeten weigeren en brulHiil zijn Drie partijen achtereenvolgens op deze wijze verloren deden hem van stelsel veranderen niet de kans was schuld aan zijn verlies maar zijn eigen onhandigheid ep ook d9 kalmte van D Avignac die bedacht op verdediging steods genruik raaaj te van de fouten van zijn tegenpartij zonder dat het steeds grooter worden van den inzet op hem flen minsten tn verschillende buitenlandsche bladen vinden wi demededeeling dat onze Koninginnen in begin van Mei eonigen tyd zullen gaan doorbrengen in het Schwarzwald en wel te Triberg Zooals bekend is richtte het hoofdbestuur van den Ned Bond ter bestrijding van overdreven Zondagsrust op het gebied van post en telegrasfverkeer zich in de maand Januari jl tot den miaister van waterstaat met het verdoek het daarheen te willen leiden dat voortaan ondercoheid worde gemaakt tusscken Zon en feestdagen in dien zin dat de dienst aan de kantoren der postergeu uitbreiding zou erlangen vooral op de Christelijke feestdagen waarbij op de algemeene erkenning valt af te dingen alsook daar waar Zonen feestdagen elkander onmiddellijk of in zeer korte tijdruimte opvolgen Het bondsbestuur ontving hierop dd 19 Februari s Ministers antwoord behelzende het besluit dit voor het vervolg op een tweeden Christelyken fenid g voor zooveel niet op Zondag vallende de kaatoren der posterijen mede znllen zijn opengesteld voor het aannemen van pakketten het verzenden van poit wissols en de behandeling van quitantién Naar aanleiding hiervan wendde do bood zich opnieuw tot doft Minister Hij deed opmerken d t ofschoon door deze wijziging aan enkele bezwaren van bet groote publiek werd te gomoet gekomen loadel en Nijverheid daarbg evenwel geen baat van eeoigerlei beteekenis zouden ondervinden daar pakketton postwissels en quitantién voor hen juist niet tot de spoedeisohonde zaken behooren Wat de Minitt had besloten betrof alleen uitbreiding van werkzaamheden handel en uyverbeid hadden echter in da eerste plaats belang bij uitbreiding van diensturen Op grond hiervan heeft de bond opnieuw tot deu Minister het verzoek gericht te willen bevorderen dat de diensturen op Christelijke feestdagen uitbreiding erlangen Een heer die gisterenavond omstreeks 9 uur op de Hoogstraat te Kotlerdam met zijne dame liep werd door eed bem onbekend man plotseling vsg baar gescheiden Over deze verregaamde onheleofdheid zeer ontsticht voegde de heer den man een paar minder vleienden woorden toe Daarop iloej de man die blijkbaar onaangenaamheden zocht er op los en verwijderde zich in allerijl Toen bleek wat du bedoeling goweest was De beer bemerkte namelijk dat zijn horlogeketting stiik was en dü het horloge met een stuk van den ketting was rw dweneu In het garnizoen Venloo werd dezer dagen het examen gehouden voor die lotelingen der nationale militie die indien zij voldoen aan zekere eiachen bet wapen en garnizoen mogen kiezen waarbij zij hun dienst weoscben te vervullen £ r had zich één jongeling aangemeld die begon met aan de officieren der examen commissie een sigaar aan te bieden Toen het examen was afgeloopen en een der oflicieren hem beduidde dat bij kon heengaan noodigde hij dien officier uil om mei hem een po je bier te gaan drinken Hoewel de examen commissie hot gulle hart van den lotrling rkende kon zü niet besluiten bem het getuigschrift van voldoend examen uit te reiken om invloed scheen uit te oefenen Kon hij dan zelf die kalmte niet terngvinden voor enkele minuten voor enkele seconden slechts Maar de verandering van stelsel bracht geen keer in de veine integendeel de fouten die hij eent had begaan uit te groote voorzichtigheid beging hij nu uit overmoed £ n telken keer wanneer hij verloor herhaalde hij Nog een Zij die op den toon letten konden daarin telkens een verandering boor n die genoegzaam te kennen gaf in welken staat hij verkeerde zelfs uit zijn gelaat en handen was het bloed geweken Naarmate het spel grover werd was do houding van de toeschouwers gew zigd men was begonnen bij dit duel met rustige nieuwsgierigheid toe te zien maar nu deed een doffe uitroep of een andere beweging Sixte s moed verflauwen oï aanwakkeren daar iedereen vdrsteld stond over zijn déveine was het duidelijk dat di zo niet kon Voortduren één gelukkig spel en hij had zijn schuld afgodaan De twee volgende waren beiden ongelukkig ea trtin Sixte herhaalde Nog een antwoordde D Avignac voor de eerste maal niet Best Hij rustle m t beide armen op de tafel en zag Sixte in het gelaat Hoe nog meer vroeg hij met harde duidelijke stem ITvrdt temlfi keurde do kweekor dier dagen iijno zorg en aandacht waardig De Haarlemsche bloemist George Voorbelm beschreef reeds in 1752 in zijn werk Traiti de Jacinthet de hyacinten bakken en Do Saint Viman gaf in 1768 in zijn standaardwerk Z i iacinthe een schets van drie op verschillende wijzen gerangschikte pronkbakken van Haarlemsche bloemisten en de naamlijst der daarin geplaatste verschoidenheden Lengen tijd bleven de hyacinten bakken te Haarlem in eere Nog omstreeks 1850 had ieder voornaam bloemist ze doch toen nam de liefhebberij er voor af en een 30tal jaren geleden vond men zo alleen bij de firma Krolage De talrijke voorjaarstentoonstellingen waar steeds hooger eischen worden gesteld aan de hyacinten inzendingen noopten ook haar daar zij steeds modedong het tentoonstellen op eigen grond te laten varen voor dat op bmnenen buitenlandsche expedities Toen echter in 187 de liefhebberij woder in en om Haarlem ontwaakte was de firma de eerste die de bakken in eere herstelde en zoo hield zij eerstin 1880 daarna in 1884 en 1889 en thans weder eene tentoonstelling Evenals de bloembollen in don open grond worden ook in de pronkbakken de bollen in het najaar geplant en gedurende den winter en het voorjaar met groote zorg tegen de wisselvalligheden van het weder beschermd Zijn zij eenmaal in bloei dan wordt eene tent over de bedden gespannen om de kleurenpracht te bewaren den bloeitijd langer te doen aanhouden en den liefhebbers gelegenheid te geven de verscheidenheden ouder de gunstigste omstandigheden en in den volmaaksten vorm te bestudeeren De bakken zijn eigenlijk staalkaarten van hetgeen te verkrijgen is Do vakmannen waardeeren ten zeerste de gelegenheid hun hier geboden doch ook de liefhebbers komen steeds trouw op en geen wonder want wat hier wordt te zien gegeven is eenig schoon Onder de tenten er zijn er twee staan in de eene de hyacinten in twee bakken De eerste bak de regelbak genaamd bevat 102 enkelbloemige verscheidenheden vnn elk eene rij van 6 stuks De andere de rangeerbak geheeten bevat een veel grooter aantal zoowel enkele als dubbelo verscheidenheden van elk twee stuks naast elkander en I met zorg naar de kleur en de hoogte gerangschikt Terwijl de eerste bak om de fraoie kleurschakeering deu leek het meest aantrekt is het de tweede bak waarvoor de vakman met bewondering stilstaat omdat daarin alles is te vinaen wat nieuw is of is veredeld Ook in de tulpentent heeft men twee bakken één voor de enkele en één voor de dubbele bloemen De inrichting van beide bakken is gelijk aan die van do hyaointen regel bak Daar op sommige terreinen nog tal van schoons is te zien en een ieder vreemdeling bereidwillig wordt toegestaan ook daarna een kijkje te nemen kan ik ieder die ouze gemeente komt bezoeken aanraden deze gelegenheid om iets werkelijks fraais te aanschouwen niet over te slaan De hyacinten zijn zoove dat de groote pracht er vin duidelijk blijkt en ook de tulpen loonen de moeite van een beziek ten volle De directeuren der postkantoren hebben de opdracht ontvangen een rood geschilderden minuutwijzer op ds Vlokken te doen aanbrengen die in den buitenmuur of in de kamers vo ir het publiek geplaatst zijn De zwarte wijzers zullen den Greenwich de roode don plaatselpen tyd aanwijzen Zaterdag is mr H Goeman Borgesius te Deventer als spreker opgetreden met een toesproak over sociale eu financieelo politiek De beur Borgesius wees op de wenscheüjkheid van talrijke hervormingen die echter geleidelijk en vreedzaam tot stand moeten komefi eft kwam ten slotte tol een bespreking van de belastingontworpen Ofschoon zij niet volkomen An zijne wenschen beantwoorden sprak hij toch de verwachting uit dat zij wet zullen worden Een korte niet zeer belangrijke ged chteuwisseling met enkele der hoorders beslsoot de bijeonkomst Maandag ochtend terwyl te Kapelle aan den IJsel do arbeider Z op hel land werkzaam Was en zijne vrouw in do kerk zat is hun 3 jarig dochtertje in het water bij de woning gevallen en verdronken De heer C van Kleef deelt in het N TuMouwhUd mede dat door en Nursiry Jssoctatwn te Boskoop zooveel mogelijk ten minste Boskoop s artikeUfn op de werelteotoonst lling to Chicago zullen verteaeuwoordigd worden Alles aldaar te laten zien zou do krachten dor Vereeniging te boven gaan daarom zal men zich bepalen tot hot inzenden van 25 magnolia s 200 clematis 300 laoo rozeu li clematis nieuwe znailinjen 100 hydrangea panicu lata gradiflora 100 vibernum plicatum sterili 100 azalea puiitioa 100 azalea mollis op mm 100 azalea mollis zaailingen 50 azalea mollis maal sinensis 100 hybride rhododendrons en aene partg phlox decussata enz Onze consul te W arachau de heer J W Willekes Macdonald schrijft in zijn bericht over 1891 o a het volgende Het gebrek aan steen ter bestrating der groote wegen doet zich vooral in Midden on Zuid Polen gevoelen In het noorden vindt men ze over loedig en er zijn zelfs districten waar de landbouw door het groot aantal veldsteenen zeer bemoeilijkt v qrdt Omstreeks 10 jaren geleden kwam de heer Siennicki een der ingenieurs van waterstaat en wegen op het denkbeeld om de uitstekende grondsloiten door hem in het gouvernement Kielce gevonden te gebruiken voor bet vervaardigen van klinkers voor straatwegen In 1884 reisde hij naar Nederland en een deel van Noord Duitsohland o m zich in alle byzonderhedec op de loogte te stellen van do bewerking en kort daarop werd do bouw eener groote fabriek ondernomen en mochi hij de voldoening smaken klinkers van uitnemende qualiteit te verkrijgen Maar nog altijd tracht de heer Siennicki vergunning te bekomen met die klinkers de wegen te bestralen De hooger gestelde Eijks ingenieurs willen daarvan niet hooren Zij beschouwen die steenen als znodanig niet voor bestrating geschikt wel sis materiaal voor dat doel en zoo worden ze alle nadat re uit don oven komen in stukken geslagen en dan als puin op deu weg geworpen waar ze natuurlijk gedeeltelijk tot gruis verreden worden zich met het fijne zand tot stof vermengen eu voorzeker geen ideale bestrating vormen Door de bekende firma Zochter te Haarlem is een plan opgemaakt voor de beplanting en bebouwing van de terreinen tusschëu het kanaal en tbadhnia te Scheveningen waardoor een park van zeldzame schoonheid zal ontstaan met vyvers bruggen wan delen rijwegen rondpoiiit eilandje en tal van fravie villa s Wordt dit prachtige plan uitgevoerd dan zal do bebouwde kom der gemeoute ongeveer door dit park mot Scheveningen worden verbonden en dan zullen we éen groot park krijgen dat in drie deelen gescheiden van den oudon tot den nieuwe Soheveningschen weg loopt De residentie zal er niet weinig schoonheid door winnen liet onderzoek der politie nopen den moord op de Prinsengracht te Arasterdam wordt steeds voortgezet maar tot nog toe zonder eenig resultaat Wel zijn in de laatste dagen noit enkele personen in hechtenis genomen doch allen werden spoedig daarop weder in vryheid gesteld De zonderlingste geruchten zijn in do stad in omloop Do babbelzuqht gaat zelfs zoover dat men hier en daar namen hoort noemen van personen die den moord stellig hebben gepleegd De justitie heeft echter nog niets dat tot ontdekking zou kunnen 1 iden gevonden Van alle kanten komen berichten omtrent den bitteren sneeuwstorm die in den ua ht van Vrydag op Zaterdag vooral het zuiden van Engeland geteisterd heeft De diepte van den sneeuwval bedro g gemiddeld zes Eng duim terwijl op vele plaatsen de sneeuw ter hoogte van eonen voet was opeengewaaid zoodat zelfs het spoorweE verkeer op de lijp LondenCha tham Dover arnstiffo etoornis ondervond Heter st bad do telegraaf het te misgelden de omgerukle palen en draden maakten in Kent in Essex in zuidelijk Liücoinsiiire en ook te Brighton de wogen onbegaanbaar De volunteers te Dover zaten in hunne kwartieren feitelijk ingesneeuwd en van de voorgenomen oefeningen te volde kwam luttel te recht Kortom de nukkige April die zoo kort geleden nog het kwik tot 70 rijzen deed heeft zelden aan menschen en planten oen boozere part gespeeld De voorjaarsbloemen zoo hoopvol ontloken zijn grootendeels gedood en voor menigen landbouwer begint het goede jaargetijde reods onder treurige vooruitzichten Op Jersey bij voorbeeld wordt de schade door vorst en sneeuw aan bet aardappel gewas toegebracht op niet minder dan £ 1 50 000 geraamd Ruitenlaniiseh ovrzii h Omtrent de taliaansche crisis deelt Daltiel het volïende mode De heer irimaldi zal de portefeuille van openbare werken aanvaarden Aan lit departement zal toegevoegd worden do afdeelins posteryen en telegrapliie die ophoudt een afz indi rlyk minisleno uit te maken Do heer Branca beeft de portefeuille van financiën geweigerd De positie van geiieroHl Pelloux scliyiit niet zeer vopt te wezen De berichten omtrent de crisis zijn over t algemeen iiOi niet meer dan geruchten Zeker alleen is dat er van daag nog geen oplossing veri regen zal worden