Goudsche Courant, vrijdag 22 april 1892

TM beroep had eergisteren avond bezoek van eene oade vrouv en had kolen aangelegd om lich te verwannen Men voud gisteren de beide oudjes dood nog üitteude aan de tafel Bg de op Woensdag 20 April te Berg Ambaoht gebonden jaarlijksohe dgkbesteding werd hot werk in 14 percoelen gegund te zamen voor ƒ 1S520 idem de grintlerering in 13 peroeelen voor 6936 In de bekende apotheek van de firma Moet op het Plein te s Gravenhage waar de Eenhoorn boven de deur prijkt was sedert meer dan 23 jaren als bediende werkzaam zekere Vrouwenrelder die als jongen daar gekomen er ook bleef toen d e heer Moet was gestorven en diens vroegere bediende de heer I e Wijs als patroon optrad Toch was de verhouding tusschen den bediende en den patroon niet best Het feit dat de laatste als zoodanig was opgetreden en dus van familliariteit geen sprake meer kou zgn zoo die er vroeger al geweest was scheen Vrouwenvelder geweldig te hinderen Vandaar een miu of meer brutaal optreden tegeu den heer De Wgs die dit eindelgk moede werd en Vrouwenvelder drie maanden geleden aanzegde dat hij met lo Mei kon vertrekken Deze gehuwd en vader van vier kinderen zich plotseling zouder betrekking ziende en er niet spoedig in slagende eene andere te vinden zou blijkbaar op wraak Gisterenochtend nu terwijl de heer De Wijs zich in het laboratorium bevond bezig met het distilleeren van vloeistoffen voor de apotheek volgde Vrouwenvelder hem derwaarts sloot de deur achter zich en ging zgn patroon plotseling te lijf met een oud hakmes gelijk men die in elke apotheek aantreft Hij bracht den heer De Wijs daarmede aan houfd hals en handen een zestal ernstige maar niet levensgevaarlijke wonden toe en hoewel deze ondanks hevig bloedverlies het bewustzijn niet had verloren ebeen hg toch buiten staat om hulp te roepen of het gesloten vertrek te verlaten Althans toon twintig minuten later de loopknecht der firma thuis kwam Tond hij zijn meester in deerniswaardis eu toestand Ite knecht moest de hulp van de op het Plein gestationeerde politie inroepen om do gesloten deur te openen hetgeen door verbreking plaats had De bedrijver van leze euveldaad scheen inmiddels ontkomen Al spoedig bleek evenwel dat hij het hois niet had verlaten en de politie vond hem dan ook op den zolder boven het laboratorium Hij had rich door opliaegiug van het leven beroofd Dit bewijst dat het looraemen om den patroon en daarna zich zelf te ilooden vooraf vaststond Waar aldus de dader zich zelf hi eft gevonnist blijft alleen het feit te constateeren en te hopen dat de verwonde geen nadeelige gevolgen van dit ongeval zal ondervinden t Spreekt vanzelf dat toen het feit bekend was een groote menigte zich verzamelde voor de woning op het Plein Nader meldt men nog omtrent dit voorval Ware door een toevallige omstandigheid de loopknecht niet naar het laboratorium gegaan dan zou t nog lan r geduurd hebben eer 1e hoer De W uit zijn benardeu toestand werd verlost en zou verbloeding dor wonden ernstige gevolgen kunnen gehad hebben Sixte antwoordde niet Willen wij eec rgtuig nemen Neen ik heb behoefte om alleen te zijn omte loopen Stap dan bij Bayonne af Laat mij toch met rast O Ondanks zijn verwarring wist Siite toch heel goed wat hg zeide Wees overtuigd dat ik gevoelig ben voor debelangstelling die je op den stoel naast mij heeftdpen plaats nemen terwijl de baron sprak Dat was heel natuurlijk Je vreesde een uitbarsting die kon niet volgen omdat hij in zijn recht was en ik ongelijk had Ik dank je Sixte stak hem do hand toe De la Vigne echter bewoog zich niet Vaarwel zei Sixte en ging heen Maar hg had nog geen drie passen gedaan toen hij stilhield De la Vigne I Hij kwam weder naar hem toe Hier sprak hij terwgl hij hem eenige bankbiljetten overrèkte Wat is dat Twintigduizend gulden die ik je jetzoek voormij te willen bewaren daar jij een rgtuig neemt Egn e beter geborgen in jou zakken dan in domijne geef ze mij morgen maar terug Er werd echter aan de apotheek een briefkaart voor den bediende die men nog in het laboratorium waande bezorgd en toen de knecht zich derwaarts begat ontdekte hij het drama t Schijnt dat de verwonde nog de kracht heeft gehad zioh naar het raampje van de werkplaau te begeven want het was daar dat hij zioh met de bebloede handen aan do raampotten vasthield in staande houding De eerste hulp werd verleend door dr Van de Ven die ziende dat er geen onmiddellgk levensgevaar w s de dadelijke opname van den heer De W in het ziekenhuis noodig achtte en inmiddels het mus het dropmes dat de bediende naar het laboratorium had meegenomen aan de geneesheeren aldaar liet overhandigen Het Igk van den bediende is overgebracht naar de Alg Begraafplaatt Men heett in tijn jas een briefje gevonden waarin hg geschreven had dat zgn patroon de schuld was van alles De nieuwe dubbeltjes Zooeven kregen wg schrijft de Opmerker een van de lang verwachte dubbeltjes te zien met den beeldenaar an Koningin Wilhèlmioa Hoewel wij niet verwend zgn in dit opzicht is dit werkstuk van s Bijks munt toch zoo beneden alles dat wij er niet over kunnen zwijgen Ten eerste is het kopje de gelijkenis daargelaten slecht van teekeuing en slecht gemodelleerd zooder eenigun smaak is het als een uitgeknipte pleister op de munt geplnkl vorder is het omschrift Wilhelmina Koningin der Nederlqudeu slecht verdeeld en slordig uitgevoerd de letters vallen bijna alle voorover zelfs het kartelrandjo is oogelgk Als verontschuldiging zullen wij maar aannemen dat meu bevreesd is geweest iets te makeu dat nog mooier was dan de nieuwe postzegels die dan minder gunstig zouden afsteken Het is wel treurig dat van deze gelegenheid voor s Hgks munt om eens iets moois te maken zoo slecht gebruik is gemaakt Wij voor 0119 verkiezen de oude dubbeltjes waar meestal in bet geUeel niets op te zien is De te Amsterdam verscbgnoiide Ochtmdbode bevat het facsimile van een door dat blad ontvangen brief van Sara De brief is van den volgenden inbond Amsterdam 18 April 1892 Mijnheer Bij tooval ks ik heden de oohtenbode van vrijdag Noen mijn heer Sar wreekt zich niet uit ngd Wat Sara zegt is zno waar als dat er een God leeft Ik wil U hier de vofte waarheit zeggen met verzoek dit in uwe krant t vormrlden bij Nooit zal een ander aangewezen kunnen worden als de moordenaar want de dader is reeds bekent Al duurt het ook zesiig Jaar nooit kan men wat ander hoorfii vroeger het liad ik kennis aao l en ik heb een kind van hera Ik ben een christen meisje eu mijn nuam is Anna maar hij noemde mij aliijd Sara Ik heb niemand op de wereld dnn alleen mijn moedor en mijn kind en ik bezweer belder dat ik u de volle waarheid schrijf kreeg kennis in de kat aan Ik heb nu uit de kranten vernomen dat heuf echte naam is Die meld is een door en door slechte meid en Wcilcr ginuen zij van elkander en De Is Vigne zag tot zijn ontsteltenis dat Ijij niet naar Bayonne ging maar juist de tegenovorüestolde richting nam alsof hij zich naar de kust wilde begeven i Dat was ook Sixte s voornemen zijn plan was I gemaakt zich van de donkere steile kust weer deze als een rots boven het strand uitstrekt in zee te werp n En door da stille straten dor stad begaf hij zich naar de Purt Vieux met haastigeu tred terwijl de koude zeewind hem in hot aangi zicht sneed en het sombere geluid der windvlagen het duf gemurmel van den opkomenden vlood overstennle Bij de woorden van D Aviguao Al ligt ons geld niet op tdfel wij hebben elkanders woord van eer had dit bestuit zich in zijn geest gevormd hij bad zijn eer verpand slechts met zgn leven kon hij zijn schuld be alen goed hij zou het geven Hij was de baden van Porte Vieux reeds voorbij en overtuigde zich dat de zee weldra rop het hoogst zou zijn wierp hij zieh hier van den steilen oever naar beneden dan zou de stroom hem opnemen en meevoeren Zouder de minste zwakheid zag hij den dooil in de uogop het zou weldra uit zijn uit voor hem uit voor dl zijnen die hg in den ramspoed met zou ten gronde richten Maar die godach e aan do zijnen aan zijn vrouw maakte hem week het was niet alleen zijn eigen leven dat hij opofferde maar ook hot geluk van daar ging hij mede leven Voor eenige weken hoorde ik dat het af was en toen achtervolgde ik zoo ook op den avond van de moord Anna verhoeven was heel groot met die meid op die Dinsdag avond liep ik weer na en zag dat hij weer met die meid was om half negen belde de meid aan en ging met haar naar binnen bij Anna ver hoeven ovff een kwartier kwamen zg er weer uit en gingen naar een kelder op de hoek der gracht Ik wachto en om half tien ging er uit met een man mot een lange baard Zg gingefe beide naar Anna verhoeven en vertrokken beide om tien uur naar de leidsche gracht Die andere wierp zgn baard in de gracht en toen liepen ze hard door over een kwartier waren ze weer in do kelder op de gracht waar toen het licht uit ging Dat alles heb ik gezien en ik schreef het aan de politie men heeft mg opgeroepen en juist wilde ik gaan toen ik hoorde dat weer vrij was toen kwam ook mijn moeder en zoide bet is toch de vader van je kind laat alles loopen want God zal hem toch wel straffen en ik heb het mijn moeder belooft en mijn kind ook en nooit zal ik mij meer met do zaak in laten maar daar de waarheid toch moet uit komen zoo meld ik u dit alles maar verg niet van mij ilat ik zelf de vader van mijn kind ga aanklagen God zal hem straffen even als die slechte meid en nooit zult u anders kunnen getuigen dan dal dit de volle waarheid is Heb medelijde met mijn ongeluk maar schrijf geen onwaarheid in uwe krant want God zal de boosheid wel viDden Saea Op het adres stond Spoedig J Aan het bestuur van de ocliten bode in de Spuistraat 216 te Amsterdam De Ochtendbode heeft den brief in handen gesteld van den officier van justitie 1 De namen zgn weggelaten Ken der Haagsohe correspondenten van de Amtt chrgft Als er in de Kamer en daarbuiten gesproken wordt van den demoraliseerenden invloed van het kazerneleven dan staan dadelijk alle militaristen op hun achterste beeneii om met verontwaardiging daartegen te protestearen on daartegenover de kazerne een leerschool van alle denkbare deugden te noemen Aan dit verschijnsel dachten wij onmiddollgk oen ons onlangs werd mede edeeld dat bij het regiment grenadiers en jagers dient de zoon van deo regi mentscommandant Vogel doch dat dit jongmensoh niet zoouls andore adspiranten slaapt tusschen de manschappen maar afzonderlijk logeert op het bureau van don sergeant majoor Wij zoudon van dit op zichzelf vrij onbeteekenende feit geen melding maken ware het niet dat het ons eenige ernstige vragen op de lippen brengt Ie Als het kazerneleven niet demoraliseert maar een leerschool is vnn het yoede waarom moet dan de zoon van den commandant zelf zulk een i Uttigo instelling voor een groot en zeer interessant deel verzuimen 2o Mocht echter wat uit dit geval schijnt ta moeten worden afgeleid de toestand van do sol haar die hij zoo lief had Welk een wanhoop welk een ellende welk een leegte voor haar I Zij waren nog slechts twee maanden getrouwd zij was nu zoo gelukkig zg maakte zulke schoone plannen Zij zou hem zelfs niet meer hebben weergozirn Hij zou haar niet voor de laatste maal een kus hebben gegeven waartan de herinneSng haar bijbleet Hij stond stil en sloeg na een oogenblik geaarzeld te hebben den weg naar Bayonne weer in bij had vieren twiniig uur voor zich of ten minste zou het ochtend worden alvorens het gebeurde bekend werd Hoe dikwijls had hij in gezelschap van Anie te paard dezen weg afgelegd dien hij nu te voet bewandelde alleen in het midden van den nacht Dit beeld dil voor zijn geest oprees ontrukte hem voor eenige oogenblikken aan de radeloosheid van het heden en het morgen om hem te verplaatsen in het verleden zoo rijk aao herinneringen vriendelijk en hartstochtelijk liefelijk en vroolgk üicht bij de stad genaderd hioordo hij het in do stille van don nacht dp denMerktoron twee uur slaan 1 inplaats van i j stad r te gaan liep hij langs Ie wallen en de Allées j arines door Thans was zijn huis niet verlicht Anie had niet op hom gewacht Hij opende zonder gedruiach e maken de deur en ontstak een gereed gezette kaars aan het nachtlicht op do trap Uf ordt wrtolgd Jitenkamers bg het keurkorps van dien aard zijn dtl een fatsoenlijk jongmensch als do jongeheer Vo ijel daar niet kan verblijven wat is daarvan dan de uden en wat woidt gedaan om daarin verbetering to brengen Do kolonel Vogel zal toch zeker niet meenen dat lij kan volstaan met alleen zijn zoon aan dien toeitond te onttrekken Ieder ouder vooral do ouders Uie hun kinderen moeten afstaan aan de kazerne jtübbeu recht te verlangen dat hun kinderen komen j tt verkeeren in een omgeving die tenminste houdI litar is Waar nu niemand minder dan de kolonel fan het regiment zelf in dit opzicht ernstigen twijfel wekt is er alle roden voor bezorgdheid en schijnt bet niet overbodig hier eeuig licht te verzoeken De Oemeente Stem bevat een artikel omtrent de plaatselijke tijdregeling naar aanleiding van don Itrijd over de verschillende zonelijden Het blad wenscht aan de gemeenten vrijheid te zien voorbehouden ten opzichte van do regeling der gemeenteklokken Aan hot slot bespreekt het eeue quaostie die reeds nn ermalon op t tapijt is gebracht nl de vraag moet het uurwerk van den toren beschouwd worden te zijn van de gemeente of vau het kerkbeBtunr eigenaar der kerk De Gemeente Stem zegt Er zgn ons verschillundo plaai sen bekend waar de toren met zijn uurwerk nog altijd beschouwd wor It als in ontlerhoud en beheer ann de kei kelijke gemeente te behooron eu ook de Min sprak van uitzonderingen Hierdoor is hot verschijnsel te verklaren dat in ondorschoidone dorpen van dezelfde burgerlijke gemeente het tijdsverschil soms tamelijk groot kan zijn Dit nu achten wij met het oog op verkiezingen en soortgelgke handelingen wel aan bedenking onderhevig Wanneer de toren niet is het eigendom der gemeente kan deze ook aan geen enkele bepaling de bevoegdheid ontleenon om het uurwerk van dien toren te regelen Misschien komt daarbij Jat er gemeenten zijn waar in het geheel geon openbaar uurwerk wordt aangetroffen Wat ons dus wenschelijk schijnt is dat voor zoover noodig aan de gemeenten do verplichting worde opgelegd zoodanig uurwerk te hebben en in stand te houden Thans kan noch uit art 205 der gem wet noch uit eenig ander wetsvoorschrift die verplichting worden afaeloid En dat hen ontbreken van een ofücioolen tijdwijzor tot moeilijk heden bg do toepassing van wetten en verordeningen aanleiding kan geven behoeft zeker geen betoog Het aantal inschrijvingen voor de aanstaande hon dententoonstolliog in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam overtreft de verwachtingen Toch zullen er eenige klassen wegens te geringe deelneming moeten vervallen Uit Nederland kwamen circa 500 inschrijvingen Dmtschland en Engeland zullen b ide met ongeveer 130 nummers in den catalogus verschijnen België Frankrgk en Zwitserland zonden 60 inschrijvingen M zou bijna kunnen zoggen dat er op de gansohe atde geen enkel bewoond plekje is waar de koffie niet op hoogpii prijs wordt gesteld om do talrijke weldaden die zij aan do menschheid bewijst Toen de physioioog dit hemelsohe heilmiddel mét dèis naam spaarvoedsel vereerde heeft hij een waarheid uitgesproken in veel te droge termen voor de algemeeue rol die de koffie in de voeding speelt Voor de meergegotdon is het kostbare zaad de koffie niets anders dan een aangename aanvulling van het voedsel het voor hon noodzakelijk slot van somtijds wel wat te overvloedige maaltgdeu waarbij de guurise drank dan voor de volkompn verlering der spijzen zorg draagt Voor de groole menigte voor den eenvoudigen werkman in de stad of op het land voor den soldaat in garnizoen of te velde voor den reiziger te land en ter zee kortom voor al diegenen die door de vermoeienissen en de ongeregelde woersveranderingen waaraan zij zijn blootgesteld aan lal van ziekten die hen in t bijzonder bedreigeh het hoofd hebben te bieden speelt zij een geheel andere rol Met deze beschouwing begint de heer Blasson des Pierres in een der jongste nommors der lllustralion Comtemporaine de beschrijving van een nieuwe wijze van koffiebi andon door stoom zooals die geschiedt aan do fabriek van de firma H E van IJaendijk Jr te Rotterdam Na vermelding van de inrichting 3er fabriek dfc bergplaatsen de verpachting enz lezen wij de volgende bijzonderheden omtrent het branden zelf Vgftin zakken koflio worden tegelijk in een vergaarbak leeggestort waarna de koffie door een met schepbakjes voorzienen transportband den z g y Jacobsladder naar de dorde verdieping wofdt gebracht en in een grooten oatvauger valt die haar op grouto cylindrisohe achines van do nieuwste en mee t practisohe inrichting brengt Deze machines bieden bij hare werking een ier Toujig voordeel aan Zg onttrekken aan de koffie alle mogelijke onzuiverheden welke daarin kunnen voorkomen zij borstelen haar en ontdoen haar van hare schalen en vliezen en bovendien doen zij dit werk vijfhonderd maal sneller dan wanneer het met de hand zou geschieden Deze machine is zeer merkwaardig door de opeenvolgende verbeteringen die de chefs der firma er langzamerhand bij hebben aangebracht Het eene verbazingwekkende snolheid verricht zij de bewerkingen en zij stelt de fabrikanten in staat gereinigde en zuivere koffie te leveren Wanneer de bewerking is afgeloopen voert zij de koffie weder naar de tweede verdieping terug in een vergaarbak welke door twee beschotten is verdeeld en wel zoo dat in elk der drie afdeelingen eene andere koffiesoort wordt gebracht Dan heeft men slechts een klein valluik te openen opdat de inhoud zich in zakken uitstort die onder aan den bak zijn aangebracht dit alles geschiedt door middel van toestellen die zoo ingericht zijn dat zij zonder de hulp van een werkman geheel automatisch werken De koffie die in een bak is verzameld wordt eerst op eene bgzondere wijze die eveneens van buitengewone vindingrijkheid getuigt maar waarover wij als zijnde een fabrieksgeheim moeten zwijgen van steenen gezuiverd Dank zij die uitstekende technische behandeling blijven de steenen die zich tusschen de koffie bevonden in den bak terwijl de koffie zelve er automatisch met eene duizelingwekkende snelheid wordt uitgenomen en naar een ontvanger gevoerd die aan de zoldering is aangebracht en waaruit de toestellen tot het branden worden gevuld Deze laatste bestaan uit drie groote ronde ketels van eene bepaalde nauwkeurig berekende diepte de koffie komt er met groote kracht in waardoor de massa in beweging blijft en wordt dan ongeveer een halfaur gebrand Gedurende dezen tijd wordt zij onophoudelijk m beweging ge houden door een trommel die in den ketrf is aangebracht en die door de stoomkracht wordt gedreven Van de ketels wordt zij wederom automatisch in groote op rails gestelde bakken godaan om haar snel te laten afkoelen door middel van een krachtigeii en vernuftig door de vennooten uitgedachten ventilator Nadat de boonen door middel van die vernuftige methode volkomen z afgekoeld vallen zij van zelf op eene borizontale zeef terwijl onder het vallen de stukjts 00 vliesjos Welke doof het branden van de boonou zijn losgemaakt verwjderd worden Wanneer eindelijk de kdffle volkomen gezuiverd is wordt zij in zakken gestort die onder den toestel geplaatst ziju Op deze wijze kunnen thans 10 000 KG koffie per dag worden gebrand Volgens olficieele opgaven hebben in Engeland ia de vorige maand 39 werkstakingen tegen 48 in Februari plaats gehad Met slechts een enkele uitzondering zijn deze nieuwe werkstakingen von niet veel beteekeuis wat het aantal deelnemers betreft Door de greve van de Durham mijnwerkers worden echter 90 000 personen direct getroffen ongerekend nog do duizenden arbeiders in de naburige ijzorprodu coorende districten die geheel afhankelijk zijn van de Durbamkoleraijnen wat betreft de leverantie van steenkool en cokes In sommige takken van arbeid vooral in de bouwvakken is oen lichte vooruitgang merkbaar Hetzelfde kan gezegd worden van den bouw van gzereu schepen ofschoon daar niet zoo veel werk is als het vorige jaar houdt zich dit rak toch bijzonder goed staande lu de katoon drukkergeu en weverijen gaat ook iets meer om wat echter aan toevallige om8taniHglie len toegeschreven moet worden Een Londensch boekhandelaar beveelt bij annonce zijne uitgaven als volgt aan De prijzen zijn zoo goedkoop als eene plaats vaj een kwartje om Sara Bernhard te zien optreden banden elegant als jonge meisjes druk zoo helder als kristal papier zoo dik ïjs de huid van een oliphant het bestelde wordt met de snelheid van een kanonskogel ten uitvoer gebracht en de koopors worden met dezelfde voorkomendheid behandeld als wanneer een milliouair eon onbemiddelden vader van zes dochters om de hand van een dezer komt vragen Onze consul te Warschau de heer J W Willekes Macdonald schrijft in zijn bericht over 1891 o a het iolgeudo Hol gebrek aan steen ter bestrating dor groote wegen doet zich voorai in Midden en Zuid Pulen gevoülen In het noorden vindt men ze overvloedig en e r zijn zelfs districten viaar do landbouw door het groot autal veldste nen zeer bemoeilijkt wordt rOmstroeks 10 jaren geleden k am de heer Siennicki 1 een der ingenieurs Van waterstaat en wegen op het denkbeeld om de uitstekende grondstoffen door ham in het gouvernement Kielce gevonden te gebruiken voor het vervaardigen van klinkers voor straatwegen In 1884 reisde hg naar Nederland en een deel van Noord Duitschland om zich in alle bijzonderhedeu op de hoogte te stellen van de bewerking en kort daarop werd de bouw eeoer groote fabriek ondarnomen eu mocht hg de voldoening smaken klinken van uitnemende qualituit te verkrijgen Maar no altgd tracht de heer Siennicki vergunning te bekomen met die klinkers de wegen te bestraten De hooger gestelde Rijks ingenieurs willen daarvan niet hooren Zij beschouwen die steenen als zoodanig niet voor bestrating geschikt wel als materiaal voor dat doel en zoo worden ze alle nadat ze uit den oven komen in stukken geslagen en dan alt puin op den weg geworpen waar ze natuuilijk gedeeltelijk tot gruis verredon worden zich met het fijne zand tot stof vermengen en voorzeker geen ideale bestrating vormen Statistiek in de muziek Francesco d Andrade zong Don Juan te Frankfort Hg moest de cham pagnearia 3 malen zingen en deed dit den eersten koer in 66 den tweeden keer in 68 den derden keer in 63 seconden De aria bevat 160 maten elke maat vier achtsten dus zong d Andrade tien achtsten in de seconde En stelt men drie lettergrepen op elke maat dan geeft dat 480 lettergrepen of gemiddeld 240 woorden die d Andrade in ongeveer een minuut zong I Zelfs in dezen tijd van ele triciteit mag dat respectabel heeten Op den Tweeden Paasehdag had te Londen een dier ongelukken plaats waarvan men zich verwondert dat er op een Bank üoliday niet meerdere voorkomen Meer dan 100 000 menschen waren bijeengekomen op Hampstoad Healh altijd een geliefd uitspauniugsoord op Bank Hohdayr voor de bewoners der Londei ache achertbuurton Nadat het den geheelen dag koud doch zeer fraai weder was geweest dreigde er in den namiddag een onweder en dit had het gevolg dat dichte drommen zioh naar het Hampstead Heath station van den Londo and North Western HaÜKay begaven om naar huis terug ie koeren Op de trappen die van het plaatsbureaii naar het perron leiden viel iemand eu er outstoud een gedrang dat door den aandrang van achteren en van boven steeds erger werd en dat de beambten der maatschappij niet in staat waren te keeren In dat gedrang werden 8 personen doodgedrukt eu J3 ernstig gewand Ue gedooden zijn 2 vrouwen en 6 kinderen de verwonden 3 mannen 1 vrouw en 9 kinderen De politie wns spoedig ter plaatse en er werden geneeskundigen ontboden die echter slechts den dood konden constateeren en de verwonden naar het hospitaal heten vervoeren Het ongeluk was niet te voorkomen en het eenige wat er van gezegd wordt is liat het systeem dat op de Londeusche locaalspoorweüon gevolgd wordt om een onbeperkt aantal menschen i p de perrons toe te laten hoogst gevaarlijk is In plaats van het aantal boven aan de tr ip eenigszins te regelen geschiedt dit beneden op den laatsteu trap voor het perron Maar dat geschiedt overa elilers en het heeft nog nimmer tot een ongeluk geleid ofschoon die manier in tijden van drang zooals thans beviezoa is hoogst gevaarlgk kan worden Personen die lo het gedrang waren verklaren dat do kroten van mannen vrouwen en kinderen ontzBltend waren De beamhtoa der spoorwegraaat soha pij ofschoon onbewust van de uitgestrektheid vai de ramp waren doodelijk verschrikt Sommige manuen namen do kinderen uit de armen an vrouwen om ze boven het gedrang te houden anderen op het perron trokken vrouwen over hel hek naar bii nen en eenige mmuton later zag hel perron or uit als een slagveld Kullt nlaiiüM li ovrzlrhl EeQ te Parys door deu onder secretaris voorkolouieti uDtvaitirun telei ram inuldt dat du Oahom yanea Wtidttf aaavaUendorwijiö uptreden Hun le er ia verdeeld in vier afdet liaijen w Ike latiga het meer l tiuli n tussclieu 0 i lomuy vau8üly eu het inlatiilsoh orp Cotou lu i eleiferd i De uitslag del verkiezingeu vo t het Doeiische Folkethmg 13 dat lO lodet diT rechieriijde IS dor gematigde liukerzyde eu 28 radicideit zijn gekozuo V in e aauToerlers der vroe ö partij van Barjc zijn goalaiien tiötdokktf Ënr aid en Sort usen Van d aanvoerders der radicalen zijn de ruitactuur Hörup de vroeytTe prodikaiU H uuiuij en Jcusr n iloorcaudidat u er gematiiido luikrrzytle iJCfslftjffn Dt afgevaardigd n der we kii df ereem ingt n vau Florence hBoben besloten deu effstrn Mdi dag te ieri D mei een irruoTu bijt oukoms m dvn chouwbur Twee vtr adeaugen zullen verder plnata bobben in de vereeniigi i jslokaten eu In woord oenltrs