Goudsche Courant, vrijdag 22 april 1892

N 481T Zaterdag 23 April OS GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De maendlng van advertentlön kan geschieden tot eaa niir des namiddags van dan dag der uitgave Zeer ITette Gesteendrukte NAAEAABIJES worden GELEVERD door A Baii piAi en Zn EXCELLENT Het door ons ter slooping aangekocht ENGELSC H OORLOGSSCHIP EXCELLEJ T gebouwd in 1810 en in t kort omschreven onder de Zeeberichten N R C van 14 April 2e blad zal van af Maandag 2e Paaschdag tot en met 30 April uitgezondertj Zondag 24 April ter bezichtiging zijn tegen betaling van 25 Cents ü j persoon Kinderen beneden 12 jaren 10 Cents De aanlegplaats der STOOMBOOT REEDERIJ FOP SMIT Co is in de onmiddellijke nabijheid van onze Werf men raadplege daarom voor een bezoek hare dienstregeling De Conducteurs belasten zich met de uitgifte van toegangsbewijzen welke ook bij de ingangen van het Schip te verkrijgen jijn Bolnes 16 April 1892 G B PAS ZONEN my Gouda Snelpersdruk van A Bbinkman Zoon Egllaa alle krachten inspaDnen om onder de werk lieden het getroel aa solidariteit krachtig te doen herleven Ue miuisterieele crisis in Italië is opjjBlost Voor zoover uit de tot dusver ontvangen beriohlen valt op te maken heeft de mili aire partij de nederlaaf geleden en z jn zoowel de portefeuille van oorlog als die financiën in andere handen orergegaan 0e minister president Di lludini hoeft andermaal bezuiniging lot zijn leua gemaakt Het is nu maar te hopen dat de nieuwe titularissen van oorlog en financiën bij de toepassing dier leus in de practijk anders te werk gaan dan bun voorgangers Want de vorige minister van de schatkist de beer Luzzati was ook een hartstochtelijk bezuiniger in theorie hij had er zelfs een gevleugeld woord van gemaakt alles door bezuiniging mets door belastingen maar in de werkelijkheid scheen bet wel of men dezen zin andersom moest lezen Be vruchtbaarheid dezer nieuwe regeering zal zeker veel afhangen van bet al of niet gelukken der pogingen die de beer Oi Rudini schijnt aan te wenden om in de Kamer een aangesloten meerderheid van gematigd liberalen te verkrijgen Een punt van strijd en zorg is teu minste nog door bet oude ministerie van de baan geschoven het traotaat met Zwitserland ia er eindelijk door Het werd gisteren onderteekend Hiermede is het Midden Europeesch bandelatraotiiat volledig Men spreekt te Berlijn nog altijd over de paleisloterij De Post beeft er nu op uitgevonden dat het plan eigenlijk niet van den Keizer is maar van eeoige warme vrienden van Z M die de ligging van bet paleis geheel vrij wil bebben omdat zij het leven van Z M dan beter beveiligd achten tegen anaichislische aanslagen Wel een bewijs van groo e zorg De theologische faculteit der boogeschool te Greifswald heeft den ex Minister van Onderwijs Zedlitz tot doctor honoris causa benoemd omdat hij in waarheid een Christelijke belijder des goloofs is Maar geeft dat recht op een wetenschappelgken titel De Truth het blad van den bekenden Engelschen radicaal Henry Labouchère wijdde dezer dagen aan de begrooting van den Minister Gosohen de volgende korte en krachtige woorden De minister is juist tusscfaen de mazen doorgeslipt hij is gered door de influenza brandewijn en tabak Waarom hij echter een wijs minister van I inancien zou moeten beeten omdat veel mensohen gestorven zyn en omdat anderen gepoogd bebben in alcohol en nicotine hun verdriet te verdrinken dat een toryMi nisterie aan het bewind is begrijp ik niet Een vlugschrift van Gladstone over het stemrecht der vrouw staat bij den uitgever Murray op het verschijnen Het beslaat acht bladzijden en is gegoten lil den vorm van eeuen open bnel aa bet f parlementslid Samuel Smith Wat de strekking betreft zoo verklaart do schrijver zich geen voofljhnder te zijn van de bervorraing in quaeelie Hij beschouwt deze als niet rijp voor de tusschenkomst der wetgevende macht en als nog niet voldoende in de pers en in de vergaderzaal overwogen PETROLEüM OTEERl GE van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te tlottferd m De markt was beden vast Loco Tankfust ƒ 6 36 Geïmporteerd fust ƒ 6 46 Mei Juni leveing ƒ 6 36 Juli levering ƒ 6 46 Augustusleverin ƒ 6 50 September OctoberNovember en December levering 6 60 MARKTUERIC H T BN Oonda 21 Apnl 1892 In granen ging heden weinig om Prijzen zonderverandering Tarwe Zoeuwscbe ƒ 8 26 a ƒ 9 Mindere dito 7 50 a ƒ 8 Afwijkende ƒ 5 25 a ƒ 5 90 Polder ƒ 6 25 a ƒ 7 75 Eoodo ƒ 6 60 a 7 26 Angel 7 50 a ƒ 8 60 Rogge Zeeuwsche ƒ 7 a ƒ 7 50 rolder ƒ 5 75 a ƒ 6 30 ïïëïst Winter 4 20 a 4 60 Zomer 3 90 a ƒ 4 30 Chevalier ƒ 6 a ƒ 5 75 Haver per heet ƒ 3 25 a 4 26 per 100 kila ƒ 7 26 a 8 Hennepzaad Inlandsch f 9 25 a ƒ 9 50 Buitenlandscb ƒ 7 26 a ƒ 7 60 Kanariezaad ƒ 6 25 a ƒ 7 60 Boonen Bruine boonen ƒ 9 a ƒ 11 DuivenbooStfB ƒ 7 a 7 25 Paardenboonen ƒ 6 a ƒ 6 40 Bfwten Buiienlandsche voererwten per 80 K 6 m a 7 20 Mais per 100 kilo Bonte Amenkaansche 5 65 a 5 80 Cinquantine 8 25 a 8 75 VEEMAaKT Melkvee goede aanvoer handel en prijzen vlug Vette varkens goede aanvoer handel vlug 2i a 26 ot per half K G Biggen voor Engeland red aanvoer handel vlug 21 a 22 et per hllf K G Magere Biggen goede aanvoer handel rodel ƒ 0 75 a ƒ 1 20 per week Vette schapen goede aanvoer handel traag 12 a ƒ 18 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vrijwel 3 a 6 Fokkalveren 6 a 10 Aangevoerd 44 partijen kaas handel matig Isto Qual 26 a ƒ 27 2de Qual ƒ 23 a 26 Noord Hollandsohe 24 a 28 Boter goede aanvoer handel matig Goeboter f 4 00 a f 1 16 por kilo Weiboter 0 80 a 0 90 por kilo Burgerlijke Stand GEBOREN 17 April Geertruid Anna ouders A Scboonderwoerd en H van Dranen 18 Adnana ouders A de Jong en A M Jongeling Catfaarina Johanna ouders P Verhart en J Lorié Anna Aaltje ouders F Schuuring en J M Dorst Willem Adrianus ouders A Hunik en M Muis 19 Huberta ouder P van der Kleijn en J van der Sloot Ariètta Cornelia ouders A C van der Want en C J Lugthart Johannes Wilhelmus ouders J Sirre en C C Walpoott OVERLEDEN 17 April J Zand voort 16 j J H van Echten 79 j M van der List 31 j GEHUWD 20 April T J Kusters en E C Janknegt C Veten E Heg 21 J H van der Hegge Zijnen fin J S M P Temminck Beeuwijk GEBOREN Dirk ouders T Houdijker en E G Verkaaik Dirk ouders G den Houdijker en A Verkaaik Willem ouders J Vermeulen en C Oosterom Adrianus ouders J van Leewen en W Stolwijk ONDERTROUWD P van Leeuwen en A Bunnik L Kruijt en W J Schenkeveld ADVERTENTIÊN Getrouwd J H VAN DKE HEGGE ZIJNEN Ie Luit Inf JOHANNA S M P TEMMINCK f 21 April 1892 De Heer en Mevrouw Van osa HEGGE ZIJNEN TsMittNOK betoigen mede namens wederzgdsche betrekkingen bartelgken dank voor de belangstelling bg bun huwelgk ondervonden en VOLLENBOVE S STOUT bij Sloteinaker Co ADVERTENTIEN in alle Binnen en JBuitenlanilHche Couranten worden dadelgk opgezonden dodr bet Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda WISTERHAVEN bg het Park rr Laatste week Laatste week Zondag M April ONHERROEPELIJK SLUITINÖ TOEGAi GSPIlIJS ÏÏZr o i5 BESCHBIJVINGEN 10 cents ARCHITECT PLANNEN BEGBOOTINGEN en BESTEKKEN voor verbouwingen van Woonhnlzen en Fabrieken worden gemaakt door H PAUL Ingenieur Architect te Gwida Openliare Aanliesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen op WOENSDAG den 27 APRIL 1892 bg enkele inscbrgviog AANBESTEDEN a Het onderhoud der ka i en walmuren langs de grachten en vande vleugelmuren by de bruggenen sluizen gedurende 1892 b Het maken van twee gordingof remwerken bij de draaibrugin den Kleiweg c Het verwen van 236 schoolbanken ïn ie Eerste Kostelooze School De bestekken en voorwaarden liggen dag Igks Zondag uitgezonderd des voormidi a van 10 tot des namiddags 1 ure ter in7 ageop de Secretarie der Gemeente en aan de StadsTimmerwerf Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente meenteBouwmeester De uitgave dezer Courant geschiedt dsgel ks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post f 1 70 Uioaderlgke Nornxöers VIJF CENTEN BINNENLAND GOÜDA 22 April 1892 Op de Haagsohe tuiniiouirteetooiistelling ziJD ook bekroond de firma s J W vaa Grooe en Zn en P Oesthoek Tan Nee eu Zn te BoBkoop met zilveren medaille voor conifeereo Met ingac van l Mei zal ie Dordrecht als ijker chef vau dienst optreden de heer H Brons Middel thans te Leeuwarden Gisterenavond omstreeks 6 uur had het zoontje van de Wed Oravesteijn achter de Visohmarkt het ongeluk bij het brugje over het Vischsleegje te water te raken Na veel moeite mocht het eenige buren gelukkeS den drenkeling op het droge te brengen zoodat hij met den scbrilc on een nat pak vrq kirsm Gisterenmiddag had op de Turfmarkt bgna een mstig oBgeluk plast Mej S stond met een ander tt spreken en had sen kinderwagen en nog een kind bij zich Dat kind duwde tegen deu wagen aan met het gevolg dat wagen en kind in het water terecht kwamen en onmiddellijk in de diepte verdwenen Twee personen duikten er na en nadat verschillende vergeefsohe pogingen warep aangewend gelukte het eindelijk den wagen met het kind boven te brengen X T Levedag toevallig in de nabybeid zijnde heeft het kind dat bijna een kwartier onder water was geweest weder tot bewustzijn gebracht zoodat het aan de bedroefde moeder kon worden ternggegevBn Mej Kersbergen te Beeuwgk is geslaagd voor het xamen in de vrije en orde oefeningon voor gymnastiek FEVILLETOIV TJit li ©t HiOTT oao Naar het Framch DEEDE GEDEELTE IX 63 Bij het slaapvertrek stond hij stil luisterde maar vernam niets Anie was zeker ingeslapen Hü trad niet binnen maar deed de deur van zijn studeervertrek open die hij dadelijk weder achter lich sloot Boven den schoorsteenmantel in den muur die de groole kamer van het kabinet scheidde was een ongefoeliede spiegelruit aangebracht waarover een store hing die op het oogenblik half was neergelaten p den schoorsteenmantel in de slaapkamer stondentwee lampen en een beeld in het kabiaet en vaa met een Makart bouquet en twee canSelabres Sixte hield met de eene hand de godroo le grassen een weinig ter zijde en met de andere bracht hij de kaars dichter bij het glas Eerst konden zijn oogon de duisternis niet doorzien Maar toen hg de hand voor het licht hield teneinde de licht De heer D Graaff burgeuwmter van Kaapstad en lid van den wetgeveud n taad van Kaapland komt heden in ons land Hg b K akt ons land o a voor den aankoop van Holhindmi vee eu zal verder trachten de gemeentelijke instd gsn te bestudeeren De heer Graaff ia de afslaiflaeiiug van eene familie van Kugeaooten die veel voor de welvaart vanAfrika heeft gedaan f Vit Mainz wordt aan de Fn dforttr ZtUimg geschreven Groote vroolijkheid heeft hlQ de vergissing van een Vargsche cm verwekt die deier dagen een brief afzond met het adres Ma$m u Bachabanksielle Ma tfnce De post bezorgde het schrijvea aan deu directeur van de Reichsbanhtellt die uit de enveloppe een prijscourant van corsetien te voorschijn haalde Madame Beichsbanks elle zat wel nii in de gelegenheid zijn op de otferte iu te p a De beer Thuillerie commissalii van politie te Parijs ontving Donderdag deu vi nden brief Ik ben een moordeni ilt eb eeu oud man mijn weldoenef gedood ziju l k in tukken gemeden en in de Seine geworpen Ik heb evenwel het hoofd nog bij jH en daar ik er pi et toe kau besluiten het in het water te werpea zal ik het u zenden m een kistje Ik zal al doen wat ik kan om aan de poliiie te ontsnappen Misschien pleeg ik wel zelfmoord Iemand van uw wgk De commissaris wierp den brief in do snippermand Wie beschrijft echter zija verbazing toen hij oenige uren later een klein zorgvuldig gesloten kisije ontving Hij deed het met veel voorzorg open Toen hg het deksel ophief en er in zag spronx hij onstold achteruit Het hoofd van den vermoorden man geleek als twee druppelen water op dat van hom zelven stralen meer in het vettrek te doen vallen zag hg in het ledikant vlak tegenover hem Auie a gelaat afsteken tegen het kussen Daar zg zich niet bewoog hem niet toeriep was dit een teeken dat zij sliep dat was een verlichting voor hem hij had dus nog tgd voor zich Gedurende de twee uren die hij op weg was geweest had hg niet alleen aan Anie gedacht hij had ook zijn plan vastgesteld waarvan de uitvoering hom door dezen slaap werd vergemakketijkt hg wilde haar uiet alleen een laatsteu kus geven zij moest ook het bewija in handen houden dat zijn laatste gedachte aan haar was geweest Hij pam plaats aan de schrijftafel die voor den schoorsteen stond en begon te schrijven Uw voorgevoelens hebben u niet bedrogen Ons beider onverzoenlijke vijand geworden hoeft hij zich op bn wülen wreken verblind medegoaloept heb 1 ik gespeeh en driehoiiderd tier ou tachtigduizend I gulden verloren behalve hetgeen ik reeds schuldig was Bg hel naar huis terugkeereu heb ik alles overwogen ik zag deu toestand helder iu zooats men dat doet in de eenz iamheid van dun nacht duidelijk zonder zelfnedrog on hot gevolg van dit koelbloedig visioen is deze brief een vaarwel Eeo vaarwel mijn lieve dierbare Anie die ik zoo inn g innig liefheb meer nog dun in de dagen van geluk di ik ga va ateii om te sterven Maar het is niet dat sterven dat mg vrees aanjaagt het is het verbroken van ons gelukkig huwelijksleven t is mijn ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels £ i 50 Centen iedere regal meerlOCenten GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De brave man kon zich echter spoedig ger ist stellen hij had enkel zijn eigen gezicht gezien weerkaats door eeu spiegel onder in het kistje aangebracht De opvoeding en verzorging van weezen in ons vaderland laat blijkens mededeelingen van de Vereenigiug Van weesvadeis nog altijd veel te wenschen over Zijn er m ons land ruim 80000 weezen en worde ongeveer 13000 in gestichten goed verpleegd terwijl nog enkele duizenden door uitbesteding tamelgk wel verzorgd worden zonder eenige overdrgving is het feit dat ruim tienduizend weezen aan verwaarloozing ten prooi zijn 08 jongen leeren geen ambachten de meisje geen vrouwelijke handwerken terwijl van geregeld schoolgaan geen sprake is zoo leest iren Veldarbeid is doorgaans het eenige doel Mochten armbesturen al een klachten vernemen van minder goeda behaudeling der weezen zij durven meestal aiet doortastend optreden uit vrees op nieuw te moeten uitbesteden eu dan tegen hooger bedrag De Vereeniging word door edele mensohenvrieaden in staat geeteld te Maarssen in een huurwoning een geaticht te vestigen in 1888 kon het hui Lindelaan door haar aangekocht en tot weeshuis ingericht worden ingewijd Thans zgn er 3S weezen iu gehuisvest bovendien worden voor rekening der Vereeniging weezen verpleegd in het Centraal Israëlitisch weeshjiis te Utrecht Zij tracht nu nationale weeshuizen te doen stiohten eenvoudig en doelmatig ingericht voor eea klein getal hoogstens 50 pleegkinderen waarbij geen onderscheid van kerkelgke gezindie worde voorgestaan Bg voorkeur zullen de weeshuizen niet gebouwd worden in groote steden waar veel verleiding ia maar liefst in grootere dorpen met goede scholen Om haar doel te bereiken heeft de Vereeniging Anie niet meer te zien t is ook haar den twgfal te laten of zij wel zoo werd bemind als zij dicht Zal zij begrijpen dat ik wil verdwijnen omdat ik haar liefheb meer dan mgzelven en dat ik haar in haar eigen belang liever beklagenswaardige weduwe weel dan de vernederde gade van een schuldigen echtgenoot Ik kan mijn schuld niet betaleu en ik wil het geld uiet vragen aan uw vador want dan zou ik hem ruïueeren Ik kan dus alleen mij vau u los rukken met de gedachte dat ik eeit fortuin onaaugeroerd laat dat u dubbel toebehoort en u in staat stelt 2 unfhankeUjk en ruim te leven Begrijpt ge dat mijn liefde is zooals ge haar kondct wenschen en dat ik u met verlaat Wees integendeel overtuigd dat ik het besluit om je niet meer te zien je in den bloei der jeugd en schoonheid te lateu vourtii ren zonder mg heb opgevat in innige gemeenschap nnzer zteleji Ik dacht slechts aan uw rust en ik heb moeten vergeten hoe kort de uren waren geweest van ons geluk Ik heb ook moeten vergeten dat een aangebeden vrouw mij omvalt in de eerste bed elming van ons voreeuigd levon en d t ik bezield door den innigsten deu vungsien harratocht voor u mjj vrijwillig van u losmaak sidderend gebroken naar lichaam en ziel en een eeuwigheid droomende terwijl er geen morgen meer volgen zul