Goudsche Courant, zaterdag 23 april 1892

beschouwd warden als de zilveren nxkl van de donkere wolk die thans over het Russische Ryk hangt Men schryft aan Het Fad Aan s Ryks Munt wordt tegenwoordig druk gewerkt Op de begrooting van Financiën is zooals men weet den minister een krediet geopend voor aanmuntiug van guldens waaraan in veel streken des Lands gebrek is Zooals de minister bij de toelichting zijner aanvraag deed uitkomen moest dit daar van vermeerdering der hoeveelheid zilveren standponningen natunrlgk geen sprake mag zyn door versmelting van andere standpenningen gesohieden Eren natuurlijk moet deze operatie een kleine vermindering van het geheele bedrag ten gevolge hebben daar de te versmelten rijksdaalders door slntage aan gewicht verloren hebbeu en dus kleiner bedrag aan guldons opleveren dan met de nominale waarde overeenkomt Men berekent do slijtage op 8 pCt makende over de l j millioen te vervaardigen guldens een verschil van 80 000 Nu daor algemeen erkend wordt en niemand beter dan de heer Pierson wee dat wij te veel zilver hebben zou elke vermindering van den voorraad welkom zyn Wat geschiedt nu echter De Regeering koopt zilver aan ton einde in het deficit te voorzien Een voor de schatkist zeker voordeelige operatie al loopt zij over een botrekkelyk klein bedrag want nooit noteerde het zilver lager dan thans zoodat men voor ongeveer 66 cent een gulden kan maken Maar is zij Ie rechtvaardigen Wy achlenheteen gevsarlyk antecedent al blijft voor t oogenblik do operatie binnen onze grenzen beperkt In beginsel doet de Regeering niets anders dan wat do rauntverzwakkers van vroegere tyden deden een min waardig betaalmiddel aanma cen en t voordeelige saldo opstrijken Men zegt dat de hoogleeraar Pierson gebloosd heeft toen de minister Pierson dit besluit nam De commissie door de Nederlandsohe Maatschappy tot bevordering der nijverheid en de vereoniging Jrti el Indmtriae te s Gravenhage benoemd in het belang der voredeling van het ambacht heeft de opgaven publiek gemaakt van de vereischten tot het verkrijgen van een bewijs van bekwaamheid al meester en als gezel in het timmeren het huisI schilderen het huissmeden het meubel maken en bet koperwerken Vroeger werd reeds bericB dat in het laatst der maand December to s Graveiihage do gelegenheid zal worden gegeven tot het afleggen van proeven ter verkrijging van deze bewijzen van bekwaamheid De oandidaten moeten minstens vier jaren in het vak hunner keuze werkzaam geweest zijn zij moeten zich schriftelijk vóór 1 November aanmelden aan het adres van den secretaris der oommissie den heer J J van Nieukorkon architect Elandstraat 48 te s Gravenhage Om de eisehen te doen kennen die worden gesteld laten wij hier het programma volgen voor de examens in het timmeren Voor het bcvijs van bekwaamheid als meester in dat vak luidt het programma aldus A Theoretische vakkennis en reekenen 1 Kennis van de meest gebrnikelijke houtsoorten hare deugden en gebreken eu bekendheid met de voornaamste materialen bij het timmeren en metselen in gebruik 2 Kennis van de samenstelling en behandeling der meest voorkomende gereedschappen dat het wel tusschen tien en elf uur zou zijn alvorens hij komen kon Om iets te doen te hebben nam zy een boek maar de letters dansten haar voor do oogen en zy begreep niets van hetgeen zij las Indien zij hiermede bleef voortgaan zouden de minuten eeuwig duren Zij wikkelde zich in een sjaal en ging op het balkon om naar de bewej ng der zee te zien t Was eb en er gebeurde niets op de rivier die onstuimig voortstroomde tusschen de n Jijk te onderscheiden oevers twas eon donl j k niets op het water niets op het ifl M Bhet hemelgewelf dat haar geest kon benghouden eflftaar voeren kon naar dat rijk der droomen waar de tijd voortspoedt zonder dat men weet hoe Een ootrenblik later nam zij haar boek weder op ruilde het voor een ander dat misschien boeiender zou wez n legde het weldra uit handen zooals zij met hut andere had gedaan ginjf weder op het balkon staan trachtte te begrijpen wal zij niet kon onderscheiden kwam weer in haar kamer terug ging naar beneden om een kastje uit te stoffen dat opeens noodzakelijk schoon gemaakt scheen te moeten worden brak tivee snuisterijen werd boos over haar eigen onhandigheid en keerde weer naar baar kamer terug oin daar in oen leunstoel neer te valieu waor zij tot tien uur bleef zitten fFordt tenole d natnnrlqk geld noodig tij doet een beroep op ds meer gegoeden en verspreidt inteekenlijsten terwijl in verschillende plaatsen collecten zullen worden gehouden Volgens de Triiune van Chicago zal deze stad weldra het middelpunt van de eleotrische industrie der Vereenigde Staten en misschien van de geheele wereld worden Andere voorzeggen echter dezelfde toekomst aan Buffalo De nabijheid der Niagaravallen waarvan Buffalo 120 000 paardenkrachten denkt te verkrijgen schijnt inderdaad buitengewoon gunstig voor de ontwikkeling der electriciteit Indien de onderneming van de overbrenging van beweegkracht slaagt zullen alle raaohinei van Buffalo door de electriciteit draaien en alle huizfn zullen daardoor verlicht en verwarmd worden Men denkt dat de steenkool en do stoemmachiiie zullen verbannen worden en dat de electrisobe motors gevoed door de hydraulische kracht der Niagara spaarzaam genoeg zullen zqn om Buffalo het groote fabrieksmiddelpuut der Vereenigde Staten te doen worden De heer G Ëtnants vestigt in het Soc fTeekbl nog eens weder de aandacht op de dikwerf besproken bezwaren welke aan den arbeid in gevangenissen zijn verbonden Hij beveelt den minister van jnstitie overweging aan van den wenk dien mr Kordijk als Kamerlid gaf om zich meer toe te legden op het vervaardigen van artikelen zooals b v kinderspeelgoed die bijna geheel uit het buitenland worden betrokken Zou men niet een proef kunnen nemen met één gevangenis en daarheen dan met wijziging van de tegenwoordige regeling de veroordeelden kunnen zenden die om eenigerlei reilen vooral n de termen vallen om zich voor zulk een tak van nijverheid te bekwamen Door in iedere gevangenis een of twee vakkeu te doen beoefenen en laarheen dan de voor dat werk geschikten te zenden zou men er tevens beter voor kunnen zorgen en zou bet ook meer Iconen bewaarders aan te stellen die van een vak behoorlijk op de hoogte zijn at thans dikwijls nog maar al te veel te wensehen overlaat Het mogelijke bezwaar dat zulk een verandering meer eld zou kosten behoeft hier eens geen beletsel te zijn daar de minister zich dat geul kan vor ohaffen door oen op zich zelf toch reeds bepaald Boodige verandering te brengen in de wijze waarop in sommige gestichten het loon der gevangenen wordt berekend Ër bestaat namelijk tusschen de onder cheiden colleges van regenten der strafgevangenissen ▼ erschil vm opvatting omtrent de uitlegging van het voorschrift dat gevangenen van het loon van den arbeid voor particulieren in geen geval meer mogen genieten dan 25 cent per dag In de eene gevangenis toch laat men hen 26 cent verdienen om daarna het overschieteu le ten bate van het rijk te brengen in de andere daarentegen deelt het rijk met de gevangenen gelijk op met dit gevolg dat deze laatsten het minder gemakkelijk tot 25 cent brengen terwijl daarenlegen het rijk meer ontvangt Dit hfoft ten gevolge dat de baten voor het rijk in de verschillende gevangenissen zeer sterk uiteen loopen Terwijl zij to Rotterdam Amsterdam en Utrecht ongeveer gelijk zijn san de uitgekeerde looneu bedragen zijldaarvaii te Arnhem ongeveer 64 pet te Breda 47 pet te s Öravenbago 11 pet en to Groningen X Hij had hiiastig geschreven zonder te aarzelen toen zyn brief af was las hij hem nog eens over en zal een oogenblik als verpletterd daarneder Hoe lief had hij haar en tich door zijn eigen schuld I gedachteloos en dwaas stortte hij haar in het verderf terwijl het slechts aan hem had gestaan haar teven kalm en gelukkii te laten voorbijgaan Ellendeling waanzinnige d e bij was De verontwaardiging over zijn eigen handelwijze gaf hem ziju wilskrachi weder hij nam de beide handen van voor het srelaat weg ieed den brief in een enveloppe schn ef er den naam Anie op en leïde hem onder het eerste blad van zijn vloeiboek Zachtens draaide hij het slot open van een lade Jü Zijn schrijftafel en zocht zonder met de zich daarin bevindende papiaren te ritselen het testament van mijnheer de Saiut Christeau lervolgens hield hij dit bij do kaars zoodat het vuur vatte en wierp bet in den baard waar het opbrandde met £ 0n groote vlam die het kabinet helder verlichte van den vloer tot aan de zoldering Nu hiid hij zijn voornemen volvoord t zou weldra vfijr uur slaan nog drie uur mocht hij in Anie s bijzyii tloorlevrn V Jïoodra hü le kamer binnenkwam richtte zij het hoofd op Ben je daar vroeg sij Hij trad op het bed oe boog zich over hanr nog niet 3 pot Indien in de gestichten te Groningen Breda en sGravenhage het ryk gelyk op met de gevangenen deelde zou de schatkist in plaats van zooals in 1890 ƒ 2356 ontvangen ƒ 7074 dat is 4718 meer Bepaald noodig schijnt mij zegt de Schr die voor de gevangene gunstige uitlegging van het 25 cent voorschrift niet Tot een zekere grens wordt de gevangene tot werken eveozeor geprikkeld met wat minder als met wat meer loon gaat hij voor totdat de volle 25 cent zgn bereikt dan zal zelfs dunkt my wanneer dit bedrag is verdiend de ver al zeer verflauwen Ëu anderzijds komt het rgk wel eecige vergoeding toe voor de vele kosten die het ten behoeve van den arbeid gevangenissen maakt Een bijzonder vertegenwoordiger van Renter s Agentschap die de geteisterde disticten van Rusland rondreisde om zich van de uitgestrektheid van den honger£ nood aldaar te overtuigen geofi van den toestand het volgend overzicht Overal ziet men dezelfde roekelooze verkwisting de bossohen zyn lichtvaardig gehakt de rivieren worden verwaarloosd het klimiwt is verstoord de boer die gemiddeld 48 s jaars asn belasting betaalt wordt eenvoudig beschouwd als eau voortbrenger von inkomsten Zyn welvaart zijn toekobwt zyn geest en zijn lichaam zijn zaken waarom men zich niet bekommert Hot land schynt den ondergang naby De grond is uitgeput het klimaat veranderd het bestaande landbouwsielsel hopeloos mislukt De boer en de landheer bogrijjpen elkander niet eu staan zoover van elkander af alsof zij tot verschillende natiën behoorden In plaats van voordeel te trekken uit zijn emancipatie is de hoer armer geworden In menig district is hy den kongerdood nabij De tegenwoordige ellende heeft de crisis versneld en overal erkent men dat er iets gedaan moet Maar wat Dat is do vraag Ongetwijfeld hebben de Nihilisten veel partij getrokken van de ontevredenheid die de ellend vér wekte t ractische hervormers zijn daarentegen in hunne meeningen verdeeld Eenigen gelMven nog in het vaderlijk toezicht der dorpsbestureny Menigeen gelooft dat het eenigo redmiddel ligt in Hènry George s landstelsel Ani eron willen den Mir of gemeenteraad afschaffen terwgl eenigo weinigen oen eerstgeboorterecht willen invoeren om verdere onderverdeeling van het laiid te voorkomen Zij die Henry George s leerstellingen voorstaan beweren dat de edellieden meer land hebbon dan zij met voordeel kunnen bebouwen en dat de Regeering uitgestrekte stukken land heeft die absoluut braak liggen En daarom zeggen zij vis de Heer George onze man laat ons hei land natioualiseeren en den landheeren hun eigendom ontnemen Onder deze met elkander strijdendi Iheorién is er een algemeen gevoelen dat de hongersnood tot zegen zal strekken Hij wordt beschouwd als een dier rampen die onvermijdelijk door hervormingen gevolgd moeten worden De ellende is ongetwyfeld het middel geweest om op velerlei treffende wijzen te I bewijzen dat het geheele Rcgeeringsstelsel rot is Een op groote schaal heerschende omkoopbaarheid is op de kaak gesteld er wordt thans tegengewerkt en de regeereuda klassen zijn tet een begrip van hare plichten jegens de verarmde boeren gekomen Dit zijn belangrijke resultaten die door velen heen en drukte haar een vurigen kus op de lippen Je moet niet boos zijn ik werd opge loudeo ik zal het je wel uitleggen Maar ik ben niet boos op je Ware hij zelf kalmer geweest dan zou hij hebben opgemerkt dat Anie s stem voor iemand die zoo juist ontwaakt zonderling onvast klonk maar zijn eigen aandoening belette hem hierop acht te slaan Aiiie hnd dan ook seilert zij zich op het gewone uur ter ruste had begeven geen oogenblik geslapen Bij het ontvangen van Siite s telegram terwijl zij I hem voor het middagmaal zat te wachten had zij een schok gevoeld volstrekt niet in verhouding naar het scheen van een zoo eenvoudige gebeurtenis j Waarom bleef hij bij den baron Waardoorvergat hij de belofte die hij haar gedaan had om da delijk terug te komen En wat nog erger was hoc dacht hij er niet aan dat dit telegram haar na de vrees die zij hem had getoond bezorgd en angstig moest maken I t Was de eerste maal dat hij zijn belofte tegen over haar niet hield du tweede maal dat hy haar aan den maaltijd alleen liet en altijd voor den bar n Wat trok hem toch aan in die vriendschapsbetrekking die haar zoo verontrustte i Zij kon niets eten en ging vroeg naar haar kamer meenende dat zij daar gezelliger zat dan ergens anders om op hem te wachten Toen stelde zij het waarschijnlijke uur van zyn terugkomst sleeds vorder uit en berekende eindelijk icktaigen en toestellen welke in de btirgerlijke giiirkunde gebruikt worden 3 Kennis en oordeel p nde houtverbindingen en hare toepassingen bij gairwerken 4 Kennis van al het timmerwerk algemeene bekendheid mat de onderdeden die een gebouw en zijne omgeving behooren 6 Jiardighoid in het teekenen van samenstellingen j t timmerwerk betreffende Het uitslaan en ofschryna van alle werkstukken daartoe behoorende 6 yiardigheid in het opmeten en teekenen van verihillende onderdoelen van een gebouw 7 VaarJghoid in het outwepeu van houten lijsten en eenig legrip van houtversierioir B Theorie Rekenen Do vier hoofdbewerkininu met geheele getallen tiendeeligo en gewoneIreukon Bekendheid met het metrieke stelsel en liet andere in het ambacht van den candidaat nog ïtoorkomende maten en gewichten alsmede met daarop Intrekking hebliende eenvoudige berekeningen en lerleidingen Practische meetkunde Voardigheid in het teekeien van meetkundige constructieii en in het maken van berekeningen die het vak van den candidaat eischt ter bepaling van oppervlakte inhoud en gewicht Het maken van eene begrooting voor eenig timmerwerk waarbij het maken van eene juiste omlohrijving het bepalen der tioeveelheden en het ichstten van den arbeidsduur hoofdzaak is Boekhouden Konnis van practisch boekhouden overeenkomstig de eisehen die men stellen mng voor het geregelde en juiste beheer van eene ambachtszaak C Praotyk Het maken van een of meer werkstukken of gedeelten daarvan waaruit moet blijken dat de candidaat op hut werk zoowel als in denwinkel bedreven ia in het maken van pennen engaten het vlak schaven het schaven eu kornissenvau lijstwerken het uilzngen en uitsteken van figurenvolgens rechte en gebogen lijnen het togen spijkeren boren enz De vereischten tot het verkrijgen van een bewijs van bekwaamheid als gezel in het timmeren zijn i Theoretische vakkennis eu teekenen 1 Kennis van de meest gebruikelijke houtsoorten hare deugden eu gebreken en bekendheid met de voornaamste materialen bij het timmervak in gebruik Kennis van de samenstelling en behandeling dermeest voorkomende gereedschappen en werktuigen Kennis van de eenvoudjge houtvorbindingen vanhaar nut en hare toepassingen in de bouw kunde Vaardigheid in het uitslaan on afschrijven vauwerkstukken zooals bij kappen trappen deuren ramon blinden enz voorkomen 6 Eenigo bekendheid mei de voardigheid in hot teekenen en hetnoodigo begrip van plottegronden doorsneden enopstanden van timmerwerken B Theorie Rekenen De vier hoofdbewerkingenmei geheele getallen tiendeeligo en eenvoudige gewone breuken Bekendheid m t hot metrieke stelselen met andere in het ambacht van den candidaatnog gebruikelijke maten en gewichten alsmede metdaarop betrekkelijke eeuvoudige berekeningen enherleidingen Practische meetkunde Eenige vaardigheid in het teekenen van meetkundige constructiën on in het maken van berekeningen die het vak van den candidaat eischt ter bepaling van oppervlakte inhoud en gewicht C Pracktijk Hetzelfde als voor den meester De deskundigen bolast inet hot onderzoek zijn In het timmervak C H Petera rijksbouwmees ter H L Boersma directeur der ambachlschool te s Gravenhage J P Lorrie mr timmerman en aannemer H Eles onderwijzer aan de ambachtschool in de theorie H L Boersma E F Ehule architect voorzitter der veroeniging Architectural C Moinat leeraar aan de ambachlschool te s Jravenhage In het huisschilderen Joh Storteobekor W A Kramer J ter Maten Sr G H Bauer Jr M Nooyeu huisen doooratiesohilders in de theorie dr L Bleekrode leeraar aan de hooger burgerschool met driejarigen CUfsus H L Boöïsma E Ehnlo en P C Moinat Moinat In het meXlvak H P M bel jne W C van Eest meube F Kerlint holfdleeraar aan do In het huissmeden C H Peters rijksbouwmecster J H A Mialarot hoofdleeraar aan de academie van beeldende kunsten L C Eranses en J ï Klerkx mrs smeden M van Eldik onderwijzer in het smeden aan d e ambachtsschool in do theorie H L Boersma E F Ehule en P C Moinat Mutters jr T Amiabelfabrikanten E W Academie van beel dende kunsten afd nijverheid J J vnn Ni ukerken architect in de theorie H L Boersma E F Ehnie en P C Moinat In het kopervak C A Peters E W E KerlingN B Loghor H B van Wijk en J B Caron dedrie laatstgenoemde koperwerkers in de theorie dr L Bleekroode H L Boersma E F Ehnle en P C Moinat W oensdngavond te ruim 9 uren zagen eenige voorbijgangers in de Warmoesstraat te Amsterdam tegenover Krasnapolsky vonken over de daken vliegen eu rook omhoog stijgen Het bleek dat branti was onstaan in de stoomdrukkerij voorheen Gebrs Binger iu welk gebouw ook de bureaux van de Ned Financier en eenige andere kantoren en pakkamers gevestigd zijn Het gebouw dat van de Warmoesstraat tot aan het Damrak doorloopt wordt door een kloine binnenplaats in tweeën gescheiden Aan de zijde van de Warmoesstraat bevonden zich de genoemde bureelen en magazijnen terwijl het gedeelte aan den kant van het Damrak wordt ingenomen door do kantoren van de wijnhandelaa s firma J Brusse en Zn Door het midden van al de verdiepingen loopt een ruime lift welke boven de machine kamer begint eu op den zolder eindigt De brand schijnt in deze machine kamer te zijn ontstaan en in de aanwezigheid vau de lift die als een schoorsteen werkt een geschikt middel gevonden te hebben om zich in eon oogwenk aan de eerste drie verdiepingen mede t deelen Zekerheid hieromtrent echter bestaat niet daarop hot oogenblik der ontdekking van den brand niemand in het gebouw was zelfs de concierge niet in wiens bezit zich de sleutels van de verschillende vertrekken bevonden Deze omstandigheid en de eigenaardige inwendige inrichting van het gebouw met zijn vele gangen trappen en lokalen maakten de taak van de spoedig aanwezige brandweer alles beholve gemakkelijk Overal op de verdiepingen zag zij de vlammen door de ruiten spelen maar t was in het eerst niet mogelijk do bron van het vuur te genaken Deuren werden opengebroken en van alle zijden slangen aangevoerd en woldra was in het midden van het gebouw een zee van water geworpen Onder de goedo leiding van den onder commandant den Heer Meyer mocht het gelukken met één stoomspuit en een groot aantal Vechtkranen den brand binnen een half uur te ovormeestereo Het bleek dat da machinekamer betrekkelijk weinig doch ai de om do lift heen gelogen vertrokken groote schade geleden badden Die vertrekken op de eerste eu tweede verdiepingen zijn geheel uitgebrand terwijl ook de verwoesting op de derde verdieping aanzienlijk was Vooral de drukkerij en de binderij hebben org geleden Het gedeelte aan de Damrakzijde is geheel vrijgebleven De waterschade is natuurlijk mede aanmerkelijk Uiervan heeft ook de naastgelegen sigarenwinkel vg dep Heer Walters zijn deel gehad Men zal zich herinneren dat den 15en Februari 1879 hetzelfde gebouw tot den grond toe afbrandde De 22e algemeene vergadering van hot Nederlandsch Toorieelterèond m Donderdag 12 Mei te s Gravenhage worden gehouden Behalve do gewone verslagen staal op do punten van beschryving eene mededeeling van het Hoofdbestuur over de oprichting van hel Leesoomifé en een voorstel om ter beschikking van dit Comité te stellen 150 tot aanmoediging van de nationale tooneelletterkunde Voorts een voorstel van het Hoofdbestuur om den Heer Mr J Kalff Jr ook voor het jaar 1892 93 tot redacteur van het tijdschrift aan te wyzen Uit de toelfchting tot de rekening blijkt dat niettegenstaande het besluit van den Amsterdaroschen Gemeenteraad om het subsidie aan de Tooneelschool niet meer te verleenen een verlies van ƒ tOOO berokkende en enkele afdeelingen hun ledental niet onbelangrijk zagen verminderen de rekening vermoedelijk zal sluiten zonder uadeelig saldo wellicht zelfs met een voordeelig saldo Dit is te dankon aan den krachtigen steun van het Utreohtsch StudentenToo neel van het Tivoli gezelschap te Rotterdam directie De Vos en Van Korlaar van de afdeelingen Arasterdam Rotterdam Gent en Middelburg alsmede van eenige kunstvrienden De eitra giften aaif de school beloopen ƒ 2080 34 terwijl van de afd s Gravenhage binnenkort eene bijdrage mag worden tegemoet gezien In den voortdurenden slonn der Koningin mag de school zich nog steeds verheugen Door het Hoofdbrttuur van de Maatschappg tot Nut van t Alji emeeu zal op hare aanstaande algemeene vergadering worden voorgesteld gedurende drie jaren een subsidie te geven van ƒ 1000 ƒ 760 en 500 Bij een totaal bebrag vau ƒ 11 052 80 aan uitgaven is voor do schoflJ gerekend op eene bijdrage uit de algemeene kas van ƒ 6000 In het bureau van den postpakkettendienst te Londen zit gn opgescheept met een zonderling onbestelbaar pakket namelijk een kist met vier Jonife Eïyptische alligrtors Onlangs word voomesteld krokodillen in te voeren in Lontlen om de Theetns on de riolen te laten zuiveren door deze dij reo die groote liefhebbers van modder en oureiBighedon zijn Misschien liju deze alligators afgezonden doo iemand in Egypt voor het nemen van een dergelijke proef Maar het seizoen is daarvoor te koud en foorloopig blijven de dieren in hot kantoor van onbestelbare pakketten De postbeambten dachten eerst toen zij in de kist zonderlinge beweging en geluiden hoorden aan een helscho machine totdat bij opening bleek dat er maar alligators in waren Baiteoiandscb Overzicht In den ministerraad deelde de Fransche minister van justitie mede dat hij besloten had den aartsbisschop van Avignon en de bisschoppen van Montpellier Nimos Valence en Vivier voor den raod van state te dagon opdat zij zich zouden verantwoorden over hun mandementen Do Fraiische Vereeniging van spoorweg werklieden en beambten die verleden jaar le werkstaking op touw zette en thans onder den naam van Algemeene Bond van arbeiders der ijzeren wegen 30 000 ledeu telt had van 21 tot 23 dezer een congres belegd te Parijs De maatschappijen echtor hebben den werklieden en beambten der verschillende afdeelingen kennis gegevi n dat zij iu verband met de Paaschweek van 13 tot 29 dezer geeu verlof konden krijgen De Bond heeft uu aan de dagbladen een nota gezonden verklarende dat de maatschappyeu aldus rebellie plegen tegen de wet vnn 1884 op de workliedeuvereenigiugen en dat hij de Regeering daarl gen zal worden geprotesteerd Voor zoover de handelsovereenkomst tusschen Italië en Zwitserland bekend is maakt zij te Rome een goeden indruk en beschouwt men haar als voordeeliger dan do Dui sche eu Oostenrijk gesloten traotaten Het is waarschijnlijk dat de overeenkomst met Zwitserland in do Kamer slechts oen kleine oppositie zal vinden De ministorieele crisis in Italië die veroorzaakt is door do weigering van don minister president om opnieuw kredieten voer het leger toe te staan vestigt weer de aandacht op den finaocieelen toestand an dat laud In do kroniek van de Ned EconomM worden eenige beschouwingen daarover weergegeven waaraan de volgende cijfors zijn oulleenc I e invoer bedroeg in 1890 slechts 1317 millioen en de uitvoer 876 mm tegen 4423 en 3720 mm wat Frankrijk betreft terwijl de bevolking van beide landen is als 4 5 Het bedrag der nalatenschappen was nauwelijks 1 6 van dat iu Frankrijk en toch is de begrooting half zoo groot nis do Pransche Uit alles blijkt de geringe draagkracht dor Italiaansche bevolking ook uit de loooen want daglooneo van 4 en 5 francs zijn grooto uitzondering Ook met do exploitatie der staatsspoorwegen is Italië niet gelukkig Het rijk bezit 14 000 KM spoorwi g Wat deze gekost hebben en nog kosten kan men uit het volgende staatje opmaken Bruto ontvangsten per K M 1886 1889 Italië 30 283 frs 19 500 frs Frankrijk 33 317 34 400 Duitschland 33 720 36 020 Engeland 53 613 67 427 De Statist die deze cijfers mededeelt betwijfelt dan ook of de de opbrengst der Staatsspoorwegen die ongevoer 300 000 frs per mijl hebben gekost ooit de jaarlijksche uitgaven der schuld zullen dekken die voor den bouw dier lijnen is i jgegaan Over het beleid van het thans afgetreden ministerie wordt gezegd dat het zich heeft gekenmerkt door een zeer bedenkelijk optimisme Terwijl de minister van de schatkist Luzzati bijv in April van het vorige jaar oen saldo voorspiegelde van 5 mm constateerde de begrootingscommissio over de eerste zeven maanden van dat boekjaar reeds een tekort van 15 mm en volaens de StMiit zal dit tekort nog weitot 50 a 60 mm stijgen De slotsom dezer beschouwingen moet dan ook zijn dat de nieuwe regeering heel wat krachtiger maatregelen moot nemeu dan de door den vorigen minister vnn de sdhatkist voorgestelde om Italië voor een ernstige crisis te behoeden Zal Rusland veranderen van taktiek en eene wenking maken naar Duitschland Ziedaar do vraag die op uit oogenblik in Engeland menig politicus en jourimlist bezig houdt Kn geen wonder Enkele verandering in Rusland staatkundj heeft gewichtige gevolgen voor de algemeene Eur fesche politiekj en waar het gevaar voor den vrede juist BchuildÉ Mn do verhouding tusschen Rusland en Duitsclkand wordt eene dergelyke quaostio door velen met lielangstelting nagegaan En or is wel reden om dit vraagstuk weer eens tor spr iko telirengen Inzake do Boelgaarsche quaesiie loopt het gerucht van eun overeenkomst tusachen de