Goudsche Courant, zaterdag 23 april 1892

1892 Maandag 25 April l o 4818 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad por Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan geschieden lot eto uur des namiddags van den dag der uitgava EXCELLENT Het dp0r ons ter sloopinü aang ekocht ENGELS 3H OOR LOGSSCHIP EXCELLEJNT gebouwd in 1810 en in ♦ kortomschreven Qnder de Zeeberichten N B C van 14 Apfil 2e blad zal van sS Maandaff p e Paaschdag tot en met 30 April uitgezonderd Zondag 24 April ter bezichtiging zijn tegen betaliVvan 25 Cents de persoon Kinderen beneden 12 jaren 10 Cent De aanlegplaats der STOOMBOOT REEDERIJ FOP SMIT Co is in de onmiddellijke nabijheid van onze Werf men raadplege daarom voor een bezoek hare dienstregeling De Conducteurs belasten zich met de uitgifte va toegangsbewijzen welke ook bij de ingangen van het Schip te verkrijgen zijn Bolnes 16 April 1892 G B PAS ZONEN Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao DoBlmatige door de nieuwste uitTindingen op machinaal gebied verbeterde fabrlcati 1 en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen gsrindoerPi len verbpuiker van StoUwerck s Chocolade en Oac o 011 inbeveienswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp j litikeften De Firma behaalde 27 Brevets als Hoflereraiicier 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous V0U8 décemons une lledallle d or première elsBse on oonsldóration de 1 votro dxoellento fabrication de Okooolat bonbons varies etc etc StoUwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julins Mattenklodt AnjBterdam Kalverstr t 103 Gpuda Snelporsdrak van A BaiNKMAN Zoon regeeringen ran beide landen orer een plaatsremnger van prins Ferdinaud En nu komt daarb j het geruoht omtrent hel bezoek Tan den czaar aau het Berlgoache hof zoodra hg uit Kopenhageu terugkeert Volgeus de G Uignani zou zelfs de ozaar bg eigenhandig schrijven keizer Wilhelm van zgn plan kennis gegeven hebben Z M zou twee dagen in Berlga doorbrengen maar zyu gezin zou aan boord van het Euasisoh jacht blgvea en dus aan dit bezoek geen deel nemen Terwijl nu alle Duitsche bladen deze gebeurtenis zeer kalm opnemeu en hot bezoek eenvoudig beschouwen als een gewone beloetdheid wgst de BerIgnscbs correspondent van Daüi Non erop en niet ten onrechte dunkt ons dat in een ryk als fiusland met zijn autocratisch hoofd de persoonIgke gevoelens van den czaar een belangrijk deel nitmaken van de Russische politiek Het kan zeer goed gebeuren dat de czaar van Berlijn de overtuiging medeneemt dat Dmtsohland volstrekt niet vijandig tegen Rusland gestemd is zooals de Pantlavisten steeds beweren Indien hel aan graaf Caprivi gelukt den czaar tot de overtuiging te brengen dat Ouitschland ernstig den vrede wenscht dan zou dit bezoek zeer zeker politieke beteekenis krggen vooral in den tegenwoordigeu tgd nu de czaar waarschijnlijk spoedig een andereu minister an buitealandsche zaken een opvolger voor Von Giera zal moeten kiezen Er is geen twijfel aan of de Panslavisten trachten een der hunnen tot die post te verheiFen maar voor het oogenblik schijnt de Phito Duitsche partij die aangevoerd wordt door den grootherto Wladimir en door graaf Schouwaloff den grpotsten invloed te hebben Deze Pbilo Duitsohe partij is natuurlgk veel sterker geworden sedert het stelsel der beschermende rechtJ n van Vychnegradskil geheel schipbreuk heeft geleden Aau de andere zyde valt het niet te ontkennen dat de wegen der hoogere politiek vrij ondoorgrondelijk zijn maar daarbij aller houding toch wel bet meest beheersoh wordt door het zuiverst eigen belang KElMJMlSGE iJMG De Voorzitter van den Raad der gemeente Gouda gelet op artikel 31 der Wet van den 4n Juli 1860 StaaUblad no 87 regelende bet Kiesrecht bij de Wet van 6 November 1887 Staatsblad no 193 Brengt ter algemeeue kennis dat de lijsten aanwijzende do personen die binnen deza gemeente tot het kiezen van Leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal van de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad bevoogd zgn door hem gesloten on ter inzage van een ieder op do Plaatselijkoi Secretarie nedergelegd zijn terwgl deze Lijsten en Staten bovendien op nieuw zijn aangeplakt de eerste in de Stoofsteeg bg de Markt de tweede in de Patarsteeg bij het Weeshuis en de laatstgenoemde in den Korten Groenendaal bij de Markt Gouda 21 April 1892 Do Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Kleinhandel in Sterken Drank BUEGEMEESTER rij WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen zijn ingekomen van de narolgemlB personen verzoekschriften waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij ieders naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verko pen als Naam van den Verzoeker Aanduiding der localite it A Gravesteijn Bleekerssingel R 271 H J van Wankum Oosthaven B 14 P E Vuijk wed A van Wijk Vcerstal B 130 J T Bertele Kleiweg E 32 Gouda den 22 April 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BER N IJZBNDOORN Uë Secretary BROOWBR PETROLEüM I OTEEKlIMGË M van de Makelaars CaotzUar SchalkwUk te Rotterdam De markt was heden onviranderH L o Tankfust ƒ 6 36 Geïmporteerd fust ƒ 6 4 5 Mei Juni Juli levering ƒ 6 40 Augustus levering ƒ 6 50 Soptem ber October November en Decemberlevering ƒ 6 60 ADVERTENTIËN QetroDwd M A A DB BOCE en C KBAAIJËN BRINK die mede namens wederzgdsche Familie hunnen hartel ken dank betuigen voor de vele biyken van belangstelling bfl hun hunelgk ondervonden Rotterdam Woerden 21 April 1892 Voorspoedig bevallen van een MevroQw LION s CFAA NDEBHAN Oouda 21 April 92 Voor de vele bewezen van belangstelling ontvangen op den 10 dezer betnigen w onzen harteljjkeu dank J UPELAAR Pz M J IJPELAARGouda VAM Stbel Een flink DAGMEISJE niet beneden de 16 jaren wordt gevraagd door Mevrouw LION Crabethstraat ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelyk opgezonden door het Advertentie Burean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda mmmm van welken aard ook en tanden hol of aange stoken worden oogenblikkeljjk en voortdnreod genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prg s per flacon 36 Cents 3 = Likdoorns Eellknobbels etc vinden radikale genezing bg het gebruik van Prof LEFRIES tinctanr Attesten aanwezig Prys per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 oarfem Depöthonder L A de V LMTIEB Markt 97 naast het Hotel d ZALM Alom te bekomen DE mmi SLA2EH of de beschrgving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der Si Janskerk der Glazen der cartonteekeningen nt waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroedere Dirk en Wooter Crabetb DOOK CHRISTIAAN KBAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Boutvknnde te Utrecht F rijs 80 Cents TT A BRINKMAN De uitgave dezer Coorant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Mzoaderlgke tiommers VIJF CENTEN By deze Courant behoort een Byvoegsel BINNENLAND GOUDA 23 April 1892 Woensdagavond trad m eone vergaderiof der liberale kiesvereenigiiig yStolwqk ala spreker op de beer P van der Hoog van Krimpen a d Lek een der eaadidaten voor het lidmaatecliap der Provinciale Staten Na oerst den ivorkkrin dier Staten uitvoerig te hebben geschetst wous hij op de vele gewichtige belangen aan hunne zorg toevertrouwd daarna herinnerde spreker er nog aan dat zij het tevens zijn die de leden onzer Eerste Kamer kiezen en daardoor grooten invloed uitoefenen op den gang van zaken van ons ganscbe vadenaud Met eene opwekking aan de aanwezigen om ten alle tijde pal te staan voor do liberale beginselen sloot spreker zyne rede die algemeen instemming vond en waarvoor If ten slotte bg mooda mo dan voanitter d i dank der vergadering ntving Ook de voorzitter der Ooud che Kiesvereeniging Burgerplicht die met een drietal bestuursleden aanwezig was dankte den heer van der Hoog voor het gehoorde en wekte de kiezers van Stolwijk en omstreken op tot krachtige samenverking met Grouda in den tryd die ons de volgende maand te wachten staat Sequah is voornemens nog een week in Gouda te vertoeven Op de gisteren plaats gehad hebbende séance erd wederom een tweetal rheumatiek lgders met succes bohandeld i Maandagavond zal een zekere vrouw Decker uit Venio worden behandeld die zoodanig door rheumatiek wordt geplaagd dat zij steeds in een wagentje door haar man getrokken van de eene gemeefite naar de andere reist om door eon kleinen handel in FEVILLETOIV ¥ TJit li et Xjfe v en Naar het Frameh DEEDE GEDEELTE X I 4 Toen begon z j zich langzaam te ontkleeden en maakte met zorg haar toilet voor den nacht daar hij den eersten keer verwonderd en zelfs eeu weinig boos scheen dat zij op hem had gewacht wilde zg nu niet dat het dezen avond weder zou ebeuren 1 hij baar slapende vond zou hij dadilijk zien dat zij er niet aan dacht bem ï maar het minste verwijt te raakfn Maar zij sliep niet in en was de tgd haar lang gevallen terwijl zij op was nujiij stil en in het donker lag ging de tijd nog trager voorbij de gangklok sloeg de heele en halve uren maar de tussohenpoozen duurden zoo lang dat het telkens in haar verbeelding was aleof do klok was big von stilstaan Elf uur half twaalf twaalf nur half een een yur hoe was hot mogelijk Waarom kwam iiij niet thuis Wat kon hem zijn overkomen Zoo haar onderhoud te voorzien aar tot overmaat vanramp genoemde echtgenoot alschtti één arm heeftgaat de reis niet vlug Mocht deze vrouw genezenworden t zou zeker een war weldaad wezen voorhet ongelukkige paar a Donderdag had de verkiezing plaats voor een voorzitter van den polder BeAeden Haastrecht in plaats van wglen den heer T J Den Hartog Er werden door stemgereflhiigde in fllandon uitgebracht 271 stemmen waarvan 166 op den heer H Uittenbogaard en 115 op den heer ü Hoogeveen zoodat eerstgenoemde verkozen werd Hedenmorgen waren de hoftneester on de dekkneoht der stoomboot Volharding nabij Uithoorn aon het stoeien De kapitein der boot bad hen reeds meermalen gewaarschuwd doch dit hielp niet en het duurde zoolang tot dat bei eo overboord vielen waarbij de hofmeester ia veidroaVen De Koninginnen zgn onder kanongebulder en bot gewone eercsaluut gisteren namiddag te 2 20 te Amsterdam aangekomen op het perron verwelkomd door de heeren mrs Van der Vliet en Westerwoudt commissarissen dor Hollandsche spoorwegmaat8chap ftj en Van Hasselt administrateur Bouquetten werden aangeboden aan da regentes door Lucie van Ittersum aan de Koningin door Jacob Bóell In de koniuklgke wachtkamer rgk gestoffeerd en met bl nen fraai getooid wachtte de burgemeester in amlitsgewaad de hooge bezoeksters op en werd de Koningin die in een wit kleed met groene bloemen gekleed wns de wintermantel aangedaan waarna de Vorstiuiisu in het bekende roodo gal rijtuig met vier paarden plaats namen on door den burgumeester en bereden politie naar het paleis begeleid werden De hofstOBi volgde in rijtuigen midden in den nacht kon hg toch wel zgu aapge and en vermoord op dion eenzamen weg I Zg zag ze in haar verbeelding die gevaarlijke plaatsen zoo geschikt voor oen misdaad Zij stoud op om hot telegram te lezen diR zij van buiten kende Tot van avoodi daarmede bad hij niet willen zeggen Ik kom laat thuis Tot van avond dat was natuurlijk voor twaalven En nu was het reeds balf Iwoo twee uur half dfie Zij woelde koortsachtig been en weder er waren oogenblikken waarin zg met zulk geen inüoapannen angst Ittistorde aar de geluiden buitenshuis dat baar haar stilstond en ophield te kloppeu Eindelijk oven nadat hot half drie had geslagen boSrde zij op het grint in don tuin den baar zoo welbekenden stap en lotscling gevoelde zg zich kalmer hif Wat deed het er nu toe waardoor hij was opgehouden geworden hij kwam immers Kwamen haar nu geen duizenden redoat n voorden geost waardoor hg zich kan hebbep vefaat Ifrwijl zg weinige minnten te voren geen onkele vond Echter verwonderde hot haar dat hij zoo voorzichtig de trap opliep en ook dat Jig zijn eiijen kamor ingmg iiiplaats van dadelijk haar kamer binnen te treden begreep ïevoelde hg dan niet met welk een verterend ongeduld zg op hem had gewacht Zij kon het hict lungor uiliiioudun en daCht er over naar hem toe te gaau om hem een kus te govpn maor daarin zou eeu teeder verwijt liggtu dat hem ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt Lans het Damrak het stationsplein was geheel afgezet was eene dichte massa geschaard die de vorstinnen luidde toejuichte Aan het paleis werden de hoog bezoeksters in de vestibule door de aanwezige heeren der hofhouding en hofdames ontvangen waarna zij oqmiddellijk op het balkon verschenen en de groote menigte nieuwsgierigen die vreugdekreten aanhieven minzaam toewuifden De muziek der infanterie speelde vaderlandsche liederen De dienst aan hot Paleis werd door eene eerewacht der infauteriie waargenomen Des namiddags te 6 30 klein diner in de Mozeszaal van 26 couverts Gonaodigden waren de commissaris der Koningin mr ScboAr de burgemeester de wethouders de commandant der marine en en ele leden der gewone hofhouding De Koninginnen bleven geruimeu tijd achter de ramen de jubelende schare toewuiven Donderdag was het telephonisoh verkeer tusaohsg Eotterdam en Amsterdam gedurende beurstijd geheel gestremd Het bleek bij onderzoek dat door baldadige handen eenige guttapercha draden waren afgebroken en het buisje van wb de Ned Bell telephoaa maatschappij geplaatst op het exertievold in Crooswijk op orgelgke wijze was gehavend De daders bleven onopgemerkt In de Ajiuterdammer leest men De Ocktendbode is thans ook tot de overtaiging gekomen dat Sara geen zij maar een hij is en verhaalt thans dezelfde geschiedenis die reeds in ons nammer van 5 April werd medegedeeld Voorts hecht bet blad ook niet veel waarde meer aan de verklaringen van den jongen die beweerd heeft Vos te herkennen al een der mannen die op den avond van den moord het huis van den beer Viotta verheten lood kon doen Toen meende zg beter zich te houden alsof zij sliep Daardoor had hij gedacht toen hij bet licht dor kaars op haar had laten vallen dat zg in diepen slaap lag zoo rustig die iemand die minder ontdaan was dan hij zich zonder twgfel zou hebbun afgevraagd of die slaap wel natuurlgk was Door de halfgesloten oogleden had Anie de door het kaarslicht beschenen vorwrjngen gelaatstrekkon gezien en ait gevoegd bij de voorzorgen om haar niet te wekken had haar onrust weder doen klimmen Wat gebeurde er tocbP Of liever at was er gebeurd Daal de deur die van haar kamer toegang gaf tot hel kabinet gesloten was hoorde zij niets en daar zg haar hoofd uiet durfde optillen zoodat zg over den schoorsteenmantel kon beonkgkon za zij eveAainn iets nnaruit zij kon opmaken dat haar echtgenoot aan zgn scbrijltafel moest zijn gaan zitten Gelukkig kwam de wg x van meubileenng lu de beide vertrekken haar te hulp het ledikant de spiegelruit en de sobrgflaiel van Sixte wureu in een lijn en daartegenover eveneons in rechte lijn hing togen den muur een antieke S iouel zuodanig dat zij do echrijtiafel en den soboorsteeu weerkaatste Indieii zij zoo met lianr hoofd op het kussen ging liggen dat zü door de ruit in den spiegel kon kijken zag zij alles wnt Sixte iW A Voorzichtig nam zij die houding aau en zag toen dat hg znt to schrijven r