Goudsche Courant, maandag 25 april 1892

titt blad no mt de feheele zaak een complot tegen llli Vos van wiens onschuld men overtuigd is De sohryver Kr brieven schijnt voorts bij de justitie bektpd te z n het papiei en de envbloppe vanden tweeden brief aan mr LotWs waren gemerkt met een letter waardoor ze herkend zyn door een juffrouw bg wie bedoelde man aan huis komt Het blad besluit zgn mededeeling aldus De jutitia heeft dus nu twee onderscheidene feiten te onderzoeken die tnt elkaar in hoegenaamd geen verband staan Un eerste den moord ten tweede de misleiding der justitie door de zich noemende Sara We kunnen ten slotte vermelden dat in hot Vondelpark een blgkbaar met voordacht verloren papiertje is gevonden waarop een aaowyzing met betrekking tot don moord Die aanwijzing zal weer Digken geen beleekenis te hebben Aan adviezen en brieven van welwillendeu geen gebrek de hulp van een somnambule is ook al aanbevolen 1 Do brochure van den kapitein C Eoelants toegelicht door hem zelveo naar de officieele bescueiden is verschenen zij bevat weinig meer dan ons reeds bekend was De pers heeft zich uilgesproken zoo luidt do aanhef OfGoieren hebbeo hunne stem doen hooren en zich niet ontzien te onderitelien dat door mijn aandeel in de Middernaïhtzending te Arnhem wel insubordinatie zoude zijn voorgekomen dat in de aanteekening van den kolonel dd 12 Januari 1891 en in de nota van den divisie generaal dd 25 December d a V nog wel van meer kan sprake zijn dan slechts van deelneming aan Middernachtzendiiig Officieren hebben nadruk gelegd op hunne meening dat da uoiforic zich niet leent voor zulk merk Wij drukten reeds vroeger onze meening uit datbij een dergelijk middernaobtelgk optreden ala deheer Roelants zijne roeping aclit insubordinatie niettot de onmogelgkheden op den duur zelfs niet tot de onwaarschijnigtheden zou behoordo De insinuatie van enkelen dat de irautoritoil nog wel andtre grieven dan deelneming aan de Middernacfatznndiog kon hebben deed vooreerst hier weinig ter zake en werd tevens blijkbaar door niets gemotiveerd Zulke zijdelingscUe aanvallen achlou wi dan ook afkeurenswaardig men bepale zich tot da zaak Dat deuniform zich niet leent tot eeu bestrijding van de zonde der Maatschappij zóóals de heer K dit meende te moeten doen is de overtuiging der groote meerderheid van hen die er over kunnen oordeelen ende lezing van deze brochure waann evenveel overdrijving IS als is de wijde strekking die do schrgveraan fi BeglAnent van krggstuoht gelieft te geven heeft ons niet overiuigd dat wg de zaak verkeerdhebben ingezien De meerdere behoort dan mindere met een goed voorbeeld voor te gaan en alle buitensporigheden moeten vermeden worden doch hieruit volgt nog niet dat men in t bolst van den nacht ergens op schildwacht moet gaan Staan om verdoolden op te vangen of aanleiding behoeft te geven tot opstnotjes Toen de kapitt n R werd te kennen gegeven de kolonel verzoekt u Acii cecding na te laten was hg als militair in de eerste plaats gehoorzaamheiil verschuldigd Maar hij antwoordde hierop bl 7 Wat zag hg er droefgeestig uit en hoe zenuwachtig ging zijn hand over het papier I Van tijdtot tijd hield hij een oogeoblik op om dadelijk weervoort te gaan met een vastberadenheid en eeu haast die getni den van de helderheid zijner gedachte ende hevigheid van zijn ontroering i Toen zij hem de pen zag neerleggen en bet ge laat in de handen verbergen verried alles in hem zulk een diepe smart zulk een wanhopige verslagen beid dat baar de keel werd toegeknepen Aan wien schreef hij Wat schreef hij P Diebrief moest wel verschrikkelijk zijn dat hg er zóódoor ontdaan was 1 Zij zag hem ook het adres schrijven t was zoo kort dat het wol één naam scheen kort gelijk de bare bestaande nit vier of vijf letters Maar waarom schreef hij aan haar terwijl hij de deur slechts had open te doen om bij haar te zijn P Dat was een vraag waarvoor zij te bei Mied was om er een antwoord op te geven of te zoek n Daarenboven volgde zij zijn bewegingen en had geen gelegenheid tot overdenken Toen hij uit een der laden van zijn schrijftafel een papier nam kwam het haar voor alsof dit het testament van oom Gaston was Maar de beweging waarmode hij hel aanstak en in den baard wierp was zoo snel dat zij niet z er was of zij zich ook vergist had een heldere vlam weerkaatst door den spiegel verlichtte ook voor twee of drie seconden de duisternis in baar slaapvertrek eu dat was alles 1 Dat het in leed doet den kolonel itiet ter Kilte te tunne zyn wat ik s nachts fl i doen ia een werk van reddende liefd onmogelijk zonder geheele zelfverloochening wgl plicht heb ik jdaarloe recht ook als ofiicier enz Reeda in den beginne dus plaatste kapitein E als militair zich op een verkeerd standpunt Hg hoeft voorzeker het goede beoogd maar is zgn doel voorbg gestreefd Dat op die wijze liet den christen onmogelijk kan worden gemaakt in het Leger te dienen eu dat hij niet kan gelooven dat het H M zou behagen zich bg voorkeur te ontslaan van de diensten barer christen onderdanaa ii het leger ziksueden die in het request aan de Koningin Regentes voorkomen het is ook al niet van overdrgving vrij te pleiten De kapitein Roelants is een man die opkomt voor zijn geloof en zich niet laat weerhouden om te doen wat hg als christen plichtmatig acht maar het slot van zijn vlugschrift waarin hg hooghartig neerblikt op achtbare mannen iiie op hun hellend blad voortbewogen helaas geen besef hebben noch van de snelheid waarmede zg de consequentie van hunne van de veilige Rots der eeuwen afgegleden beginselen te gemoet ijlen noch van de nameloos groote ellende welke in niet geringe mate door hunne schuldige onwetendheid bestaat en voortwoekert dit slot doet ons betwgfolen of hg in het leger nog wel bijzonder op zijne plaats was Zgae brochure althans heeft nns versterkt in de meening dat de militaire autoriteit niet te wraken is omdat zij deelneming aan de Middernachiszeiidiug voor een officier minder aanbevelenswaardig acht en daarbg gelooven wij dat iedere regeering op een adres gesteld als het onderhavige eeiie afwijzende beschikking zou hebben uitgelokt Ulr Dat blad Te M Kees Port in Pennsylvanie heeft eenkunstenmaker in een theater zoo laug bet avontuurvan ftillem Teil aanschouwelgk voorgesteld tot bijzijnen belper door het hoofd JA plaats van doorden appel heeft geschoten Hij verrichtte de kunstsedert vgf jai en en heette zeker van zgn schot Ërmoet bg evo gd worden dat de schutter teneindebet genoegen der toeschouwers grooter ie maken met den rug uaar het doel stond in eenen spiegelden mau met den appel zag en aldus achterwaarts mikte De aaBgeeoboten man zal er het leven metafbrengen Omtrent den dieblal in bet huis Rothschild te Frankfort wordt het volgeiiile gemeld De nu voortvluchtige kassier lager kocht verleden week een valschen board zoo bij zei om een grapje te maken en bij maakte van de lees dagen gebruik om weg te komen Uij schreef aan zgn familie dat hij zich wilde van kant maken Hieraan wordt echter geen geloof gehecht Volgens politiebericht schreef Jager uit Darmstadt dat hij 1 700 000 mark ruim 1 millioen gulden had verduisterd om ongelukkige speculatieu te dekken Het heet dat hg ook geld van twee weduweu heeft verspeeld De mal versatien moeten over ver i schi ideoe jaren loopen Men is met het onderzoek I der boeken nog niet gereed Bijna dadelijk daarop kwam hij binnen en trad op baar toe t was ern wonder dat zij zich niet verried toen hij haar een kus gaf en dat zij zich niet onstuimig aan zgn borst wierp toon hg zich aan haar zg ie neervleide XI Reeds begon men in de verte het onbestemde gedtuiscb van de stad en de haven te hooren toen hg afgemat door al de imdervonden aandoeningen was ingeslapen tegen den schouder vau Anie Qudureude een heel uur was zij onbewegelijk blg ven liggen om dien diepen siaap niet te verstoren hoe pijnigen l ook haar angst was om te weteo wat het piipier dat in de schrgfmap lap mocht behelzen en waaromtren haar ontstelde verbeelding zich allerlei voorstollingen voor den geest bracht terwijl zij zich noch bij de eene noch bg de andere durfde bepalen en ze toch ook niet geheel durfde te verwerpen Knn zij slechts vóór hem opstaan dan zou zij het geschrift zien Wanneer integendeel hg het eerst opstond zou zij ten prooi aan haar angst blijven lutussihen begon de dageraad de vensters aan de oostzijde flauw te verlichten en l leurde de hemel zich in lichte sirejien als voorboden van den aankomenden dag noch slechts weinige oogt nblikken en uit gewoonte zou Sixte weldra eu op het be Ie uur uit zgn slaap ontwaken De Fetter Lloyd bevat de volgende mededeelingeu haar uit Athene toegezonden over de toepassing der pijnbank in Grielcenlaud Eenigen lijd geleden werd te Athene een belangrgke diefstal van diamanten gepleegd De chef der politie pas aangesteld wilde tot eiken prijs de daders vinden eu gaf bevel alle verdachte personen in hechtenis te nemen Nadafl men uit het groote aantal de voornaamste verdatshlen had uitgezocht besloot men hun bekentenissen af tj dwingen Reeds van het betrin af deelden de bladen beschrijvingen mede van de martelingen waaraan de ongolukkigen werden onderworpen en journalisteu die zich toegang tot de gevangenis hadden weten te verschaffen gaven vreeaelijke bijzonderheden over het gebeurde Toen de openbare ineening zich met de zaak begon te bemoeien maakte de politie een flauw démenti openbaar maar thans nu je aangeklaagden uit hare handen zijn verlost komt de Waarheid aan het licht Een zekere Neri tegen wien de politie had gezegd dat hg in elk geval moest bekennen diaraaders do politie een dwaas figuur zou maken werd van Maandag tot Vrgdag driemaal daags met een doornttok op de bloote voeten geslagen Ken ander maal werden hem twen hoetgekookte eieren onder de oksels gelegd met liet olie koken en dreigde hem er mee te begieten Later werd hg in een kelder opgesloten vastgebonden on om zIJK bals een zware kogel gehangen Ook anderen werdeu op deze wijze mishandeld vier van hen blerea een geheelen nacht gebonden en geheel naakt aan de koude blootgesteld Als voedsel outvingen zij gezouten visch terwgl mes weigerde hun te drinken te geven Ëeo der ongelukkigen Iramuntanns ii eerst acht dagen na de marteling tot bewustzijn gekomen Zgn hoofd is met wonden bedekt dio door gebrek aan geneeskundis e behandeling etteren armen eu beeoen zgn blauw en opgezwollen een der groote teenun is gebrokm Van dezen laataten gevangene zegt de politie dat hg herhaaldelgk met het bocid tegen den muur ia geloopeo Te Venloo werd dezer dagen het examen gehouden voor die lotelingen die indien zij voldoen aanzekere eischeu het wapen en garnizoen te mogenkiezen waarbij zij hun dienst wenschen te vervullen Ër had zich ïun jongeling aangemeld die begon mstaan de officieren der cxameD commissie eeu sigaaraan te bieden Toen het examen was afgeloopen en eea der officieren hem beduidde dat hg koB heengaan coodigde hg dien officier nit om mei hea een potje bier te gaan drinken i Hoewel de examen commissie het gulle hart vu den loteliog apprecideerd e kon zg niet besluitéa hem het getuigschrift van voldoend afgelegd exameauit te reiken omdat zijn kunde niet verder reiktedan die van leerlingen uit de laagste klassen dat volksscholen De militaire Telephooo De wandelaars die itok te Pargs van de plaats de la Nation naar VinceB nes begeven hebben dikwgis ern der regimenten van het Parijache garnizoen bezig gezien oi der het voortmarcheeren telephoondraad aan de boomeo langs de straat of aan de lantarens vast te haiigeo Zij heb j ben met verwondering kunnen opmerken dat de kolonel aan het hoofd van zgn troep optrekkend aldu tevens in verbinding bleef met de kazerne van Ruuilly Hij bewoog zich Zg dacht dat bg ontwaakte maar hij wendde zich slechts af en gleed van haar schouder behoedzaam verliet zg toen bet bed Met zochten tred sloop zg noor het kabinet waarvan de deur niet dicht was getrokken en zoo kon zg het bereiken zonder dat hg zich bewoog Snel ging zij naar de schrijftafel en aam den brief uit de map Maar het was nog piet genoegzaam licht om het adres Ie kunnen lezen zij glde naar hst raam en tilde de gordijn even op Anie Zij had zich dus niet bedrogen Sidderende van het hoofd tol de voeten onder het noodlot dat haar met gzige hand aangreep sneeil zij de enveloppe met een baarspeld die zj uit beur haar rukte open Zg gaf een gil en met vliegende vaart het kabinet en de kamer door snellende bereikte zij het ledikant boog zich over haar echtgenoot heen en omklemde bera met beide armen Sterver Hg staarde baar wezenloos aan zag den briet dien zij in de hand hield en vroeg Heb je gelezen Dacht je dat ik sliep Als je gelezen hebt behoef ik er niets meerbij te voegen Je bent krankzinnig Helaas 1 Wordt tertolgd y Deze beweegbare telepfaoon die zulke ecbtpral tische diensten bewgst is dezelfde welke men gebruikt heeft bij de manoeuvres van het oostelijke legei korps in 1891 Hg is uilgevondeo door een cffioier van het regiment kapitein Charollois die zonder voorafgaande studiën aldus een grooten dienst san het leger heeft bewezen Sedert 1888 heeft hij taltcoze proefnemingen met 4e tolephoon gedaan om te onderzoeken hoe de troepen te velde gebruik van dit werktuig zouden kunnen maken Hij kwam ten slotte tot een geleiddraad samengesteld uit twee metalen nl van binnen staal on buitenom rood kooper Langs een lengte von 15 kilometers kan men in weerwil van talloozo punten van aanraking tusschon den geleiddraad eu iWü bodem toch zeer duidelijk verstunubare klanken met deze magnetische telophoou overbrengen De stroom wordt zelfs door hot lichaam geleid von don persoon die de proefneming doet door liet licliaom van het paard waarop hg zit Een ruiter kan duï oorrespondeeron zonder dat hij genoodzHokt is eerst af te stijgen De inilompoling van een gedeelte van den geleiddraail onder water hindert niets nan dr geregelde comraunicalie Vau een drnnd lang 8 li 10 kilometers hoeft de kapitein een stuk vnn 10 a 16 meter lengte door een ri ior gelegd zonder dat zulks iuvloed had op de juistheid IH hec overbrengen van het geluid De krarht van toon bleef dezelfde zoowel bij draden van jg als bij die van m jo i im millimeter Men knn den geleiddraad doen ontrollen door een iiifantoiist een vélocipedist of eeu ruiter Die ontrolling kau met groote snxlhoid geschieden zoo men slechts een draad gebruikt die niei zwaarder dan 250 gram per kilometer weegt Volgens kapitein Charollois leert men vrij spoedig met deze telephooo omgaan Zoo meu haar bij het geheele leger wilde invoeren zou meu in ieder regiment of bataljon een troepje telephonisien on wul onireveer 4 mau op elke compagnie noodig hebben Binnen 6 maanden zoii liet jegor van den nieuwen dirnst wirdeel kunnen trekken eu de k sten zouden ze aring zijn Ken telephoondraad van 10 kilometer kost niet meer dan 185 francs ADVERTENTIEN Ondertrouwd W Dr P J A LBVEDAG M nc m 3 P M JONG W KiCBmn 1 Mei Westhaven B 182 Eenige en algemeine kennisgeving voor Gouda si Gouda 22 April 1892 W Heden overleed te Wageningen tot onze diepe droefheid onze hartelgk geliefde Vader en Behnwdvader de Heer W I db YOOGT in den onderdom van ruim 72 jaar H J Dï VOOGT H D VOOGT VAN DEB ElHP 22 April 1892 Verzoeke ran rouwbeklag verschoond te blijven Openbare Verkooping te tiOüDA op OinsditK 36 April 1893 des morgeiïs te 9 ren aan het Huis Wijk O No 1 aan het Nonnenwater ten overstaan van den Notaris O C FORTUIJN DROOGLEEVER na Eenen netten en goed onderhouden IXBOKDËL bestaande uit Mahoniehouten en andere Meubelen Bedden en Beddengoed Gekerkt Goud en Zilverwerk en zoo voorts De goederen ziin daags vóór de Verkooping te zien des morgens van 9 tot 12 eu des namiddags van 2 tot 5 aren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Dankbetuiging De ondergeteekenden gevoelen zich gedrongen bij deze openlijk hun innigen dank te betuigen aan den WelEd Zeergel Heer Dr P J A LEVBDAG aan wien het met Godes hulp na herbaalde pogingen is mogen gelukken de levensgeesten weder op te wekken van hunnen byna twee jarigen lieveling WILHELMUS GERAEDUS JOHANNES die gisterenmiddag door een noodlottig toeval te water geraakte Voorts onzen bartel ken dank aan de heer L E BBSZBLSEN P PÜIT den schipper Db vroom en den heer L P HOOG ENDIJK Jr welke beide lerste niet geaarzeld hebben zich gekleed te water te begeven alsmede den heer A P TIJSTERMAN op de Turfmarkt bjj wien het kind liefderijk werd opgenomen en verpleegd ia geworden en verder aau allen die ons in deze pijnl ke ure zoo menschenlievend hebbeu bggestaan O SMITS P SMITS ADRliANSKK Gouda Hoogstraat 22 April 1892 BOELHlllS te GOUDERAK a contant aan de Boawmanswoning B 6I0 achter Rusthovei aan den dflk bewoond door den bouwman DAN VERWEIJ Ki Op Vrijdag 29 April 1892 ten 9 ure svoormi ten overstaan van Mr L MOLENAAR Notaris te Waddinxveen van uitmuntend goed gezond V£E als 17 KOEIEN afgeklafd of aan de Uring 2 gniste VAARZEN 3 PINKEN 8 FOKKALVERBN 1 zwart waar aftands MBRRIBPAARD Voorts Tentwa en Tilbury Boerenwagen Arrentikker Bellentuig Bouw en Melkerijg ereedscbappen Bietenmolen 2 Schouwen Kaasplanken en Standaards Schragen Kruiwagens Varkenszeuuing een sterke IJsslede Brandhout en Takkenbossen enz enz Daags te voren afgenommerd te bezichtigen Nadere informatiën bg genoemden Notaris MOLENAAR OPENBARE VERKOOPING te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER op WOENSDAG 11 MEI 1892 des morgens ta elf uren in hei Hotel db Zalm aan de Markt van 6 Hectaren 86 Aren 37 Centiaren goed W E I L A fl ü liggende in de Voorwillens te Gouda in de nabgheid der stad Verhuurd aan de Wed BOTH tot 1 NovBmber 1897 voor 525 per jaar Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DB00G1 EEVEK te Gouda OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING te STOLWIJK ten overstaan van Mr ïf I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen op WOENSDAG 4 MEI 1892 ten 11 ure s voormiddags in het KofiBehuii van JACOB ZÜIDERVLIET op het dorp van Eene kleine Bouwmanswoning ca C 32 en diverse perceelen beste alles gelegen op de Koordzyde van Benedenkenr binnen stolvt ij k Te veilen in 5 perceelen en in combinatiën en in massa aan te bieden Gezamenlgke grootte 89 Aren 25 Centiaren Aanvaarding Land direct Woning 16 Mei e k Betaaldag 16 Juni 1892 Breeder in billetten en information bjj den Eigenaar PIBTER VERDOOLD en Notaris MOLENAAR genoemd a contant te WADDINXVEEN aan de Bouwmanswoning G 56 in den Zuidplaspolder aan de Zuidelijke Dwarsweg bewoond door den heer N de BRUIN op WOENSDAG 27 APRIL 1892 ten 9 ur r morgens UITSTBofc GOED gezond V E E bekend door zgn veel melk geven en alle geboren en gewonneii op gezegde Boerderjj als 18 KOEIJBN 6 VAARZEN afgekalfd of aan de Uring 1 guiste VAARS 6 PINKEN 1 PINKSTIER KALVEREN voorts 2 aftands PAAHDEIT verder Boerenwagens Karren Tilbury KAPWAGEN TUIGEN BARGHEEFT en SPIL voorraad Bouw en Melkgereedschappen Eenig en INBOEDEL en al hetgeen meer te voorschijn wordt gebracht Daags te voren afgenummerd ter plaatse te zien Nader informatiën geeft Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen Fijne COGNAC bil SLitK MAKER en Co