Goudsche Courant, maandag 25 april 1892

Dinsdag 2 Pril N 4819é 1892J 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iiuandlng yan advertenttto lian gesotüeden tot hup des namiddags van den dag der uitgave De ver ekeringS Bank nKosmos biedt iedere tegemoetkoming aan welke ran eene solide LevensTerzekeriag Maatschappij slechts kan verwacht worden Daaronder behooren o a a D £ PR MIË is liger gesteld dan bg andere binnen en bnitenlandsche Maatschappijen 6 OOELOQSKISICO tegen matige verhooging der premie c CORPORATIE VERZEKERING met bgzondere voordeelen d REIS en VERBLIJFRISICO naar en in Oost of Weet Indië tegen kleine vermeerdering van premie voor Tarief III voor hoogstens 15 jaar tot 10 000 geen Extra premie De verzekerden betalen vaste premiüu gedurende den geheelen tgd der verzekering en kunnen nimmer tot betaling van hoogere premie dan de eenmaal vastgestelde worden aangemaand f Polissen ivelke 3 jaar van kracht geweest zgn worden door de Bank tegen vergoeding van hoogstens hnnper reserrewaarde terug gekocht Tot hetzelfde bedrag worden op zulke Polissen voorschotten verstrekt g Mocht de verzekerde niet meer in staat zjjn zgne premiën te betalen dan kan een nieuwe Polis zonder premiebetaling verstrekt worden en geldt dan het volle bedrag der reserve als eene storting in ééns voor die verzekering h De uitbetaling van het verzekerd bedrag heeft stipt op den vervaldag plaats i De verzekerden voor een bedrag van 1800 en hooger verzekerd deelen in de Winst in 1890 7 pCt der jaarpremie j Bg elke verzekering wordt de strengste geheimhonding in acht genomen k De onkosten voor POLIS en ZE6ELGELDEN alsmede die voor het geneeskundig onderzoek worden door de MaatschapP8 gedragen Prospectussen en inlichtingen verstrekken gaarne de Heer £ EOK Azn Kleiweg Gouda en de Inspecteur voor Zuid Holland en Zeeland J H BIJNING Zontmanstraat 27 te t Graoenhag ZUIVERE FRAINSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX k f 27 per 48 Flessohen met aooUus Aranoo bols geheel Nederland ook per proefflesob kwart ei balf ankers belegen yerkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franoo Van alle merken Bljn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gooda Eenig Depot van Reyn wit s Boonekam p Elizter Onovertroffen KWALITEIT klom Terkrygbaar in bussen van 160 ƒ 0 85 en ƒ 0 46 CACAO ullUU 1 liu Westzaan Opgfericht 1825 SU DI2 SOEST gebruik DROP uit de BLIKKEN TBOM Handelsmerk MUL van i KATEK Co Groningen Elk stukje DROP heeft de vorm van een zittende KAT Alom verkrijgbaar Q SOOS Markt JALODSIBBAND GORDIJN en JALOÜSIKKOORD wit of grauw MEUBEL en BCeiLDKRIJKOORD in alle fraaie kleuren per el of afgepaste stukjes mmii im MARKT A 68 GOUDA Specialiteit io Heeren Mode enSport Artikeleo Alom te bekomen lUmim BLA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de öebroedori Dirk en Wouter Crabetli Groote keuze in Engelsche en Schotsche Stofien Abonnement fl 95 per jaar Het eerste jaar een COSTÜUM twee PANTALONS en een DEMI SAI80N Het tweede jaar een COSTÜUM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behoudt de Kleedingstnkken en betaalt per kwartaal vooruit Wenscht men het eerste jaar de WINTERJAS en het tweede jaar DBMI SAISON dan betaalt men fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Onlden Stalen worden aan huis bezorgd DOOE CHRISTIAAN KRAMM NatuurwoUen Ondergoederen Cents A BRINKMAN P r ij s 80 Systeem Prof JAEGER W P JAULÜS Marchsnd Taillenr Markt A 68 Qouda Openbare Vrijwillige Verkooping om contant gold op Dinsdag den 3 i lci 1892 des voormiddag ten 9 ure aan het huis be woond door mejuffrouw de Wed J J y HOUWBNINGE in de gemeente Ooudera nabg Gouda van Een zeer netten Inkedel bestaande in Tafels Stoelen Spiegels Sfiirijl bureau Linnenkast Zilverkast Brandkast LuxeArtikelen Bedden Schilderijen Karpet ten Boeken enz benevens eenig Goud ei Zilverwerk Voorts nog een PAARD aftands Rgtuig Tilburry en hetgeen verder te koo zal worden aangeboden Notaris SPRUIJT Firm J WIXTElC Onhopdische CORSETTËN en RËliTIIOlJDERS Uitzetten voor de LUIERMAND OpenlDare Verkooping te GOUDA op DINSDAG den 3en MEI 1892 des morgens te 9 uren aan het lokaal wgk K No 252 aan de Peperstraat van Eenen ITetten Inkedel waaronder Mahoniehouten en andere MEUBELEN BEDDEN en BEDDEGOBD gewerkt GOUD en ZILVER enz Te zien daags vóór de verkooping s morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FOKTÜIJN DBOOGLEEVEB te Gouda ADVKRTENTIEN in alle Binne i en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden doorbel AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda IStoUwerek fS Hart Cacao Hoogste eiwit hoogste theobromia gelialte CacA VoordeeligI Hart Oacao ia jnste PoederOacao In hart vorm gepersd Spoedige oplosbaarheid fijne geur delioiense smaak steeds gelijkmatigheid des dranks In blilcken bussen k 23 Caoao harien = 4S oent 1 Caeao hart = 1 8 eent = 1 liop Caeao Verkrijgbaar bij H H Oonflsenrs Banketbakkem enz EngroBEipeditie JuUuB Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat lOb Gouda SnelporBilrttk van A Bbinkjian StzooN De oitgBTe dezer Conrsnt geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 70 Aiioaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 23 April 1BS2 Mevr Davenport had Zaterdagmiddag toen nj met baar eohtgenoot een ritje te paard maakte h t ongeluk dat op den Haxstreohtsohen d jlc haar paard atmikslde ten gevolge waarvan zij zelf ook op den grond viel gelakkig zander letsel te bekomen De maaltgd aan 100 behoeftige kinderen had Zaterdagmiddag een talrijk publiek naar Ona Genoegen gelokt en bet was een aardig geiioht de klainen te rien genieten van de heorlijko spijzen hun verschaft De heer eo Mevrouw Davenport waren tegenwoordig Laatstgenoemde werd bjj haar binnenkomen door een drietal hoeren een bouquet oTorhandlgd De maaltqd werd door muziek opgevrooiykt Xaar w j vernemen moet het bedrag waarvoor lot dusver in het geheele land bq de versokiUeDde comity s voor het huldeblijk aan H K H de Oroothertogin van Saksen Prinses Sophie der Nederlanden aan te bieden by haar gouden huwelijksfeest is ingesohreveo 35 000 beloopen In aanmerking genomen dat deze heuglijke gebeurtenis eerst in October aanbreekt en het tjjdstip dus nog ver vertr derd is van de sluiting der insebrijring zal dit reeds niet onaapziealijk bedrag ongetwijfeld nog hooger worden D Het Staatsilad beval een kon besluit van den 9n April 1882 tot aanvulling van art 23 van het bq koninklijk besluit van 30 Augustus 1864 StaatiUad no 91 vastgesteld reglement voor de rijks hoogere burgerscholen Overwegende dat da wenschelykheid is gebleken om door aanvulling van art 23 van het bq de bo FEVILLETOM Naar het I ramtch DEEDE GEDEELTE XI 5 Maar dat fortuin alles wat wq bezitten behoort i immers geheel toe Ik heb het testament verbrand Het is immers hetzelfde of jü de schuld betaalt of wq Je vader is niets schuldig Je kent hem niet mijn vader zsl betalen zoo goed als jij het doen zoudt je dood zou daaraan niets afdoen en zelfs al zou die dood je van de sobuld ontheffen denk je dan dat ik tot dien prqs ons fortuin zou willen behouden P Ik wil je vader niet rumeeren en je zelre erbij Maar begrijp dan toch dat wq betalen zullen jq hebt schuld dus wq hebben schulden het kapitaal is van jou niet van ons en dan zou het nog hetzelfde blijven Je beweert alles overdacht tehebben Maar dat is niet zoo je hebt niet nagedacht In een vlaag van wanhoop heb je het hoofd vengemelde besluiten vastgesteld reglement voor de rijks hoogere burgerscholen onvermogende jongelieden zonder betaling van schoolgeld tot het volgen der lessen op de rijks hoofere burgerscholen te kunnen toelaten wordt genoemd artikel als volgt gewijzigd Het bedrag van het sohoolgeld zoowel voor hen die het geheele onderwgs volgen als voor hen die slechts enkele lessen bijwoaei wordt door den minister voor elke hoogere burgerschool a onderlijk vastgesteld Zq die zich door bijzonderen aanleg onderscheiden dooh onvermogend zijn schoolgeld te betalen kunnen daarvan door den minister op de bij dit reglement gevoegde voorwaarden worden vrijgesteld Aan hen te wier behoeve vrijstelling van de betaling van sohoolgeld is verleend kunnen boeken en leermiddelen kosteloos van rijkswege worden verstrekt De voorwaarden betreffende ds kostelooze toelating van leerlingen op ds rijk hoogere burgerseholen bedoeld in art 23 van het reglement voor de rijks hoogere burgerscholen zqn de volgende Zq die het tot het voTfédig onderwqs beteij tot het volgen van enkele leasen zonder betaling van schoolgeld op eene rjjks hoogere burgerschool weuschen te worden toegelaten kunnen zich daartoe in de maand Juni van elk jaar aanmelden bij den directeur Om vrijstelling van de betaling van schoolgeld te erlangen wordt vereiaoht dat a de ouders van den leerling doen blijken van hun eigen onvermogen zoowel als van dat van hun kind en de voogd van het onvermogen van zijnen pupil h uit een onderzoek blijke dat de leerling van goed gedrag is door aanleg uitmunt en door zijne ontwikkeling en positieve kennis in allen deele in staat is het onderwqs te volgen verloren Is er iets dat ons van meer waarde kan zijn dan je leven F Denk je dan dat ik het zou overleven als je stierf mijn innig geliefde En zoo met verwilderde heftigheid sprekende drukte zij hem in haar armen en zweeg slechts om hem nog sterker met nog grooter hartstocht te omknellen Je zegt dat je mg bemint maar is dat liefhebben als je mq wilt verlaten Is niet alles te verkiezen boven een soheiding de armoede de ellende zelfs P Wat geef ik om armoede I Kon ikhaar dan niet reeds Wat zou die rust beteekenen waarvan je spreekt P Je zegt dat je niet wilt dat ik vernederd zal worden door den daad van een sojuldigen echtgenoot Waardoor zou ik vernederd worden als wij voldoen wat je verloren hebt Haar woorden ontroerden hem en deden hem wankolan Ik kan niets aan je vader vragen sprak hq Jq neen maar ik wel Ik ga naar Ourteau Binnen vijf uur ben ik met mqn vader terug Dezen avond betaal je Waar wil je dat je vader die som vandaan zal halen P Dat weet ik niet hq zai er wel iets op vindon hq zal beleenen of verkoopen Don grond die hem zoo dierbaar is Het is nooit zqn eigendom geweest Je grootmoedigheid je opoffering zouden vanmij den ellendigston aller menschen maken I ADVBETBNTIBN worden geplaaiit van 1 5 regels b 50 Centen ieders KSgd meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden le AdvertentiSn gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versohgnt De minister van binnenlandaohe zaken ataat behoudens de bepaling van art 8 de vrijstelling toe voor hen die aan deze voorwaarden voldoen Mocht in verband met het aantal betalende leei lingen dat tot de school toegang heeft erlangd en met de beschikbare plaatsruimte en de beschikbare leerkrachten bezwaar bestaan tegen de toelating van alle bij het sub art 2 bedoelde onderzoek geschikt bevonden candidaten dan wordt door den minister van binnenlandsche zaken bepaald tot welk maximsn zq zullen worden toegelaten Ds uitkomst van het onderzoek beslist in dit geval omtrent de volgorde der plaatsing De directenr doet iedere drie maanden aao den inspeelsir van het middelbaar onderwijs een staat toekameii van de cijfers die aan de leerlingen te wier behoeve vrijstelling van de betaling vansohook geld is verleend voor ieder vak of voor het enkele vak dat zij volgen zijn toegekend Deze opgave doet hij vergezeld gaan van een verslag omtrent den ijver en het gedrag dier leerlingen De inspeoteur zendt deze opgaven met de opmerkingen waartoe zij hem aanleidieg geven aao den minister van binnenlandaohe zaken Vrijstelling van de betaling van achoolgeld wordt ingetrokken a zoo de ouders van den leerling of deze zelf ophouden onvermogend te zijn b zoo het blijkt dat hij die kostdoos onderwqs ontvangt zich aan wangedrag schuldig maakt Zq kan bovendien worden ingetrokken waaneer de driemaandelijksche rapporten over de vorderingen den aanleg en de vlqt van den leerling daartoe aanleiding geven Wanneer aan het einde van den cursus de vorderingen van eenen leerling te wiens behoeve vrijstelling van de betaling van schoolgeld is verleend niet van dien aard zijn dat hij tot eene hoogere klasse kan worden bevorderd mag hq slechts mat vergun 1 Bij die woorden haalde Anie diep adem en herleefde haar moed Aangezien hij de toekomst inzag bleek het dat haar woorden doel hadden getroffen Is ooit iemand onteerd geworden door een speelschuld die betaald word P Als de eer slechts gered is wat komt er dan de rest op aan Indien wij slechts bq elkander kunnen blqven is het ons toch onverschillig in welk land wij wonen De tqd drong er moest haastig besloten worden hetgeen niet mogelqk was met een onzeker en weifelend geweten tenzq Anie de regeling op zich nam Ik ga naar Ourteau sprak zq jij gaat alagewoonlijk naar je bureau en begint met aan den generaal do geheele waarheid te zeggen binnen een paar uur zal de geheele zaak in de stad bekend zqn het is dus beter dat het uit je eigen mondhoort hoe moeilqk die bekentonij je ook vallen moge Maar voor dat ik vertrok zal je mij zweren met onze lippen op elkander gedrukt dat ik vertrouwen in je kan hebben Gerustgesteld door dien eed evenzeer door de omhelzing zoo vol innige dankbaarheid belofte en berouw waarmede hq afscheid van haar nam vertrok zij naar Ourteau op hetzelfde oogenblik dat hij naar bureau ging Nauwelijks was hij aangekomen of de generaal het hem roepen hij had een slechten nacht doorgebracht en om een weinig op zijn verhaal te komen gevoelde hq behoefte iemand bij zich te heb i lf f lt WP BBWSPSWRifl