Goudsche Courant, dinsdag 26 april 1892

m ping Tan den minister andermaal een jaar in diezelfde klaeae Tertoeyen Dampkring herTormera Een uitvinder te New York is thans bezig meer in bijzonderheden het plan uit te werken van een merkwaardige vindijig ter Terdryving van mist Bg SandyHook en in ttfeheim proeTon genomen die naar men zegt goed geslaagd moeten zgn Een kapitalist uit Pitsburg de heer Johnson exploiteert de uitvinding Ik maak gebruik zegt de heer Johnson van een soort eleotrische ontlading De uitwerking staat in directe Terhoudiog tot de intensiteit van den mist d w hoe dichter de mist is des te gemakkelijker wordt hjj door de ontlading verdreven Bij een zwaren mist kan dus een grootere oppervlakte worden Terhelderd dan bg minder zwaren met dezelfde krachtaaanwendiug Men ziet geen electrisohe Tonk en evenmin wordt eenig geluid i ehoord De grootste oppervlakte die wij hebbeu kunnen zuiveren uit een ontlading was 2 acres dat is een cirkel met een straal van 150 voet Dit was in BostonHarbour By groeiere kraohtsaanwending zooals op de oceaanschepen kan worden verkregeu kan dus dikwgis een dergelgke oppervlakte werden gezuiverd De mist slaat neer als regen De dampkring is daarna zeer helder evenals na een regenbui in den zomer Niet lang echter blijft het gebied vrij van mist onmiddellijk vormt hg zich weder en stroomt hij toe Tan de omliggende gebieden Binnen vijf minuten zal gewoonlgk de vorige toestand weer zijn ingetreden Bij de proeven in Boston Harbour volliepen zeven minuten eer de mist weer was opgekomen Het is natuurlijk onmogelijk dat te beletten maar door een reeks ontladingen met tussobenpoczen van twee minuten bleef toch het bedoelde gebied helder Ten slotte zeide de heer Johnson nog Wg willen geen patent aanvragen voordat wg zeker waren dat de mistverdrgver met goed gevolg kon worden toegepast Nu kan er echter niet meer aan de uilwerking worden getwijfeld Het apparaat zal weldra deel nitmakan Tan de uitrusting der transatlantische stoombooten Wg hopen nu weldra te vernemen van de opriching eener mooi weer fabriek Die zou hier te laudeafnemers vinden y Dezer dagen heeft de Zniderzee Vereeniging in KramapoUky onder voorzitterschap Tan den heer A Buma vergaderd De voorzitter wijdde een woord van waardeering en hulde aan allen die hadden meegewerkt om dit belangrgk vraagstuk tot het legeuwoordig stadium Tan oplossing te helpen brengen Een schrijven werd voorgelezen van de KoninginS nte waarin H M van warme belangstellijg in dejsaJcWgk geeft En ook van Prinses Sophie en HePrinses Von Wied was zulk een scbrgven ontTangen Uit het financieel Terslag over 1891 bleek dat er een saldo is van 1873 52 De Terwachting is dat in 1893 de aitgaTen door de inkomsten zullen worden gedekt Op voorstel van het bestuur zal ter meerdere popnlariseering van de zaak eene kaart van de voorgenomen drooglegging der Zuiderzee benevens het eoo ben wien hg het lastig kon maken Hebt je van ochtend gewandeld vrroeg hij Neen generaal Je riekt ook niet naar risch dat is waar Ik heb evenwel toch een deel van den nachtbuiten doorKcbracht hernam Sixta om dadelijk vande gelegenheid gebruik te maken Met merrouw Sixte Een raar idee I Neen generaal geheel alleen I een Treeselgken nacht Toor mg Zool Dadelijk Tortelde Sixte hem de geheele toedracht zonder iets te Terzwggen Driehonderd Tier en tachtig duizend gulden riep de generaal uit ben je gek Ik was het j Ën Terder Betaal je of betaal je niet F I Mgo Trouw die zooeren naar Ourteau ia ge gaan beweert dat haar vader betalen zal De generaal was opgestaan en liep in grouten drift de kamer op en neer terwgl hij zgn rheumatisch been achter zich aansleepte Een officier van mijn korps en nog wel aanmij persoonlijk verb nden 1 bromde hg Hij bleef voor Sixte staan En nu wat denk je te doen I Weggaan generaal indien gij mij de vrijheid geeft Je vrijheid Loop voor mijn part naar denduivel I Wie heeft ooit zoo iets gezien Drie oomisch verslag Terkrggbaar worden gesteld 15 oents Toor de omstreeks 5000 openbare en bgzondere lagere scholen Het Bestuur stelde nu da Tolgende motie Toor De Tergadering besluit het bestuur te machtigen zoowel bg de hooge regeering als elders de uoodige stappen te doen die tot de verwezenlijking der voorgenomen plannen kunnen leiden De heer Bultman verklaarde dete vergadering die door slechts een 40 tal leden werd bggewoond en volgens hem op niet voldoende wQze was bgeengeroepen onbevoegd om belangrgke besluiten te nemen Hg klaagde over de weinige en eenzijdige publiciteit aan deze vergadering gegeven Zg had ook moeten zgn opgenomen in de Leeuwarder eu de Utrechtsohe couranten in Dt Standaard en in De Tyd Da voorzitter gaf toezegging aau dezen wenk gevolg te zullen geven De heer A Huet stelde nu de volgende motie voor De vergadering hulde brengende aan het bestuur der Zuiderzee Pereenigmg voor het geen tot hiertoe verricht is spreekt den wensch uit dat in afwachting van de beslissing der regeering omtrent de volledige afsluiting de Zuiderzee reeds nu een aanvang worde gemaakt met de drooglegKing der Zuiderzee door insluiting en droogmaking van zulke gedeelten als daarvoor geschikt zgn l de vergadering meent dat ter bereiking van dat doel De Zuiderzee Vereeniging behoort in stand te worden gehouden aN zelfstandig lichaam Dat ouder leiding der vereeniging een afzonderlgke naamlooze vennootschap worde opgericht die zich de boveugenoamde landontginnniiig ten doelstelt Na nog eenige discussie waarbg de heer Wertheim er op wees dat de Zuiderzae vereeniging vooral niet als conceMie jager moet optreden werd de motie van het Bestuur aangenomen Vrijdag en Zaterdag werden telkens onder behoorlijk tpezioht en onder geleide van een commies Ie klasse van het departement van financiën uit de Nttderlandsehe Bank te Amsterdam per schuit naar Utrecht overgebracht voor een millioen gulden aan rijksdaalders Zg waren Terpakt in kleine zakken en deze verrols ens in groote kisten Dezen kostbare inhoud werd eveneens onder toericht en controle van verschillende ambtenaren gelost en in een der in de nab beid Tan s rgks munt gelegen keldergewelreo gebo eB om eerlang ta worden Tersroolten en er alda guldens van ta slaan met de beeltenis van onze jeugdige Koningin De sterfte der in het Instituut Pasteur tegen de gevolgen van dollehondsbeet ingeente personen neemt blgkens de in de laatste Tergadering van het instituut overgelegde statistiek voortdurend af In 1886 beilroeg zg nog 0 94 pet in 188 daalde zg tot 0 73 pet in 1888 tot 0 56 pet in 1889 tot 0 38 in 1890 tot 0 32 pet en in 1891 tot 0 19 pet Van de in 1891 uit het departement der Seine 225 ingeente personen is er niet een overleden Ook elders zijn de uitkomsten gunstig In den Haag heeft zich eene oommissie gevormd honderd vier en taehtig duizend Haar dal ia onzinnig En bespeurende dat de toorn hem overmande terwgl driftig zgn hem ten strengste verboden waa zond hij Sixte heen Ga aan je werk mgnheeri Na verloop van een uur het hij hem echter weder roepen bij scheen tot kalmte teruggekeerd Ben je in staat om een goeden raad aan tenemen vroeg hij Oa dan naar Tonkic Mgnbroe ler is aangewezen voor een oommandementdaaritinds indien hij niemand andera heeft wil hijje misschien wel meenemen Binnen twee jaar alsje terugkomt is alles vergeten Zend hem in diengtest een telegram Dit laatate bewgs van deelneming generaal trof mg dii p Dat doet er niet toe ik zal nooit kunnen begrijpen hoe terwijl er zooveel arme drommels zijn die zich uitputten om in bun lerensonderhoud teToorzien er gelukkige menschen bestaan die erpleizirr in hebben hun geluk moedwillig te erwoesten Intusschxn was Anie op weg naar Ourteau en spoorde haar koetsier steeds tot muerduren spoed aan Bij haar aankomst bespeurden haar vader en moeder aan baar strakke eii droevige trekken dat zg een slechte tijding kwam brengen Dadi lijk verklaarde zij de re len van haar komst de vader hoorde haar met verslagenheid aan de tot wedarinvoering van de doodstraf althans eenige heeren hebben het denkbeeld geopperd en zullen waarschgnlgk wel stappen doen bij het publiek en bg de beroegde macht om dat doel te bevorderen De herhaalde moorden in den laatsten tijd gepleegd hebben bg hen dit denkbeeld weder doen ontluiken Ongetwgfeld gaan zg van de stelling uit dat door het schavot weder op te rióhten de groote misdaden verminderen zullen Zouden vraagt de Amh Ct echter niet slechts de groote misdaden maar ook de kleine niet verminderen als er meer zekerheid bestond dat zij ontdekt eu gestraft werden P Daartoe betere maatregelen te nemen komt ons minder bloederig en meer doeltreffend voor Wanneer men nu echter ziet dat noch te Amsterdam noch te Haarlem noch in Zeeland de moordenaars ontdekt zijn dan kan bet niet bevreemden dat de misdaden toenemen daar zg ongestraft blijven Eene goede justitie is beter waarborg tegen misdaden dan het schavot en w t baat do wederoprichting van galg of guillotine Is men tooh de misdadigers niet kan vatten f De heer Hugo Muller heef bij de firma J H de Bubsy alhier een brochure het licht doen tien onder den titel leU over herziming der Armexuet Hetgeen hg in die brochure beweerde sameovattsod komt de sohrgver tot de conclusie dal do Armenwet moet worden gewgzigd in dier voege lo dat du burgerlgke Armbesturen verplicht woiw den tot ondersteuning van behoeftigen die niet tot arbeid in staat zijn wanneer en voor zoover ondersteuning hetzij niet kan worden verle od door nabestaanden die volgens de wel tot het onderhoug zjjn verplicht hetzij uiet wordt verleend door kerkelyke of bgzondere instellingen van weldadigheid of door particulieren 2o dat gelgke Terpliohting voor de burgerlijke armbesturen geldt ten aanzien van behoeftigea die wel tot arbeid in staat doch werkeloos zijn mits blgkt dat zg hal mogolijke hebban gedaan om zelf arbeid te Tinden en mits zg bereid zijn het werk te verrichten dat bet armoeatuur bun opdraagt So dat de armenzorg door burgerlgke armbesturen uitgeoefend alom worde ingericht naar het Elberfeldsche stelsel 4o dat kerkelijke en bgzondere instellingen van weldadigheid Tcrplicht worden tot samenwerking onderling en met de burgerlge armbesturen op den Tuat als hierToren aangegeven 5o dat de kasten der srnuincorg van overh i4 wege werden gebracht ten laste van het Bijk In het jongste nummer Tan De momi t geelt hel lid Tan Ged Staten Tan Friesland mr i SioJcenga een beogfering Tan het getamenigk vermogen en inkomen der ingezetenen in die provincie Uit de gegevens hem veratrekt door de ambtenaren Tan successie en registratie te Leeuwarden vond mr Sickenga dat het gemiddeld cijfer der nalatenschappen in Priesland in de jaren 1888 90 heelt bedragen na aftrek der schulden 12 6 millioen waarover successie reoht werd betaald en dat het zuiver bedrag der nalatenschappen die vrjj waren van die heffing ta zamen ruim 6 ton bedroeg Daaruit valt af te leiden dat het geheele bedrag der vermogens in Friesland op ruim 606 millioen is te moeder Tiel haar telkens met uitroepen Tan verontwaardiging in de rede Wat verbeeldt je man zich wel I riep merrouw Bsriiio uit denkt hij dat wg die som nog weereens Toor hem zullen betalen en ons zalf weer totden bedelstaf zullen brengen ten zgnen behoeve Toen verhaalde Anie de geschiedenis van het testament van Gaston hoe Sixte bet gevonden had waarom hg er geen gebruik van had willen maken en hoe hg het verbrand had Het is dus zgn eigen geld dat hij verlorenheeft zeide ft zich tot haar moeder wendende Maar de gaf zich nog niet gewonnen Wie bewgst de echtheid van dal testament FTToeg zij Barinc kwam tusschenbeide Het is hoogstwaarschijnlijk zeide hij dat dit het teatament is dat Gaston aan Bébénac had toeTcrtronwd en dat het dus volkomen in orde was In orde of niet het bestaat niet meer Voor anderen niet voor ons wel Wil je betalen Kr is geen ander middel op Dus weer opnieuw geruïneerd I Waarom ben ik niei liever gestorven Het was niet genoeg om ta willen betalen maar de zaak was om te weten waar en hoe men het geld bijeen zou krijgen 0 ordt werwolf d stellen Naar evenredigheid van bet Tererfde is het grondbezit te ramen op 275 mill de roerende goederen op 228 millioen en het bedrag der schulden op 92 millioen waarvan 7 8 millioen aan hyi othecaire schulden De berekeiiing van het inkomen geeft tot uitkomst dat uit onroerende goederen ingezetenen der provincie 7 s millioen niet ingezetenen 8 millioen trekken na af rok van 2 7 millioen aan rente van hypothecoiro schuld Uit het roerend goed neemt Mr 8 een inkomen aan van 10 8 millioen ftegeu 3 j pGt rente Daar uu volgens de kohieren der hoofdelgke omslagen in 1891 het werkelijk iukomen ruim 86 millioen bedroeg belastbaar slechts 20 millioen komt hij tot de slotsom dat uit nijverheid arbeid enz 18 millioen werd genoten Trekt men voor elk aangeslagene een onbelastbaar bedrag van 300 f dan komt men tot een belastbaar bedrug van bijna 26 millioen Het cijfer dat in 1891 ia Friesland aan hoofdelijke omslagen word geheven was ƒ 1 423 840 of 6 pCt De heer Sickenga wijst ten sloUo op Ie oivolledighedon die in zgn bocijforiiigen niet waren te vermijden maar meent toch dat zgn raedeileelmgen van belang zijn voor eveotueele regeling der gfmeentelijke financiën Wanneer ook over de andere provinciën dergelijke gegevens worden verzameld en openbaar gemaakt zal de tank voor don wetgever zooveel gemakkelijker en de kans op eeu goede regeling grooter worden KiilteniaiHiscl Overzicht Do telezranf heeft de wereld verrast met het bericht dat er te Parijs en in tal van plaatsen in de provinciën een hoop anarchisten onverhoeds zijn gevangen genomen Het is een ware razzia die onder hen is aangericht Hoevelen er te Pargs en in de voorsteden gepakt zgn valt moeilijk te zeggen De berichten diuuaans annde loopeu uiteen Volgens bet telegram zijn het 45 In sommige bladen vinden wg 60 opgegeven Ook als het eerste getal juist is IS het wel der mceite waard Niet minder dan 67 commissarissen van politie zijn aan den gang gewoest het was in de vroegen chtend om de arrestatiën te bewerkstelligen en huiszoekingen te doen Niet alle anarchisten die men gezocht heeft zgn gevonden Te Saint Etieune zijn 15 anarchisten gevangen genomen in andore plaatsen van betzelfde departement gezamenlijk nageno g een gelgk getal Onder hen bevindt men zekere Dumas een metgezel van Kavachol Te Dgou z n er vgf gepakt te Amiens 8 Zij allen werden sintls geruimen tgd nauwlettend door de politie uagegaan Dit de in beslag genomen papieren iu de provinciën is gebleken dat de anarchistische bende georganiseerd was De vervolging heeft dan ook plaats uil krachte vau de artt 265 267 van het strafwetboek gericht tegen de vereenigingen gevormd met misdadige oogmerken Het heet dut het gerecht zooveel spoed achter de zaak zal zetten dat evenals met Kavachol het geval is hun vonnis uitgesproken kan worden v $or 1 Mei De Belgische bladen brachten gisteren der regeering een eigenaardige maar tevens zeer onaangename verrassing Wg deelden onlangs onzen lezers een en ander mede omtrent in de kamer gevoerde beraadslagingen naar aanleiding van een door den minister van oorlog gevraagd buitengewoon crediet ten behoeve dor Maasfurten De kosten daarvoor waren gebleken veel hooger te zijn dan aanvank Igk der kamer waren voorgespiegeld Dit gaf aanleiding tot heftige discussiéu vooral toen de minieter van oorlog zich verschuilde achter een bewering door zijn clericale vrienden geuit dat eigenlgk generaal Brialmont den minister Terkeerd had ingelicht Ter eere van de clericale leden der Belgische kamer dienen wij te herinneren dat eenige huuner zich onthielden bg het stemmen over dit crediet daar ook zg de houding van den minister van oorlog alles behalve correct vonden En thans is dan ook ten duideijjkale gebleken dat die minister in deze zaak een allertrearigste rol hooft gespeeld De Belgische bladen maakten nl een brief openbaar van generaal Brialmont gedateerd 6 Maart 1888 waarin deze chef der militaire genie wel degelgk aantoont dat de kosten ee hooger zouden loopen dati ze destijils werden geraamd Al mocht hl ook bij den aanvang van 1887 te laag geraamd hebben hij heeft blijkens dat schrijven onmiddellijk de regeeriiig gewezen op de zooveel hoogere bedragen toen dtt by de uitvoering der werken bleek noodig Ie zgn De liberalen met Frère Orb n aan het hoofd die trols de ontkenning van den minister van oorlog het bestaan van zulk een scbrgven volhielden werden dus volkomen in het gelgk gesteld en het zal hoogst moeilyk zyn voor den minister van oorlog om na zulk een krachtig bewijs dat hg en zijne vrienden hn dubbelzinnige houding in deze zaak hebben aangenomen zich een behoorlijke retraite te verschaffen De ontmoeting met de kamer belooft voor den minister alles behalve aangenaam te zijn Noorwegen heeft den aanvoerder der radicalen verloren De heer Kristian Peter Moursund leider der radicalen die de afscheiding van Zweden eischt en die lu het parlement de aanstelling Voorstelde van afzonderlyke consuls voor Noorwegen heeft in het Nüorweegsohe parlementsgebouw ta Chriatiania zich met een revolverschot het leven benomen Waarom hg dit op zoo opzichtige wijze in het parlementsgebouw deed is nog onbekend Aangaande hef Italiaansche Ministerie wordt thans gemeld dat de Koning bet ontslag van den Minister van Fiaancièn heeft aangenomen eo Luztati met het tijdelijk beheer van dat Departement heeft belast Hetzelfde Ministerie met uitzonderiug van Financien zon dus weer voor de Kamer kon pn Dat had zeker niemand gedacht de preinier Hudini ook uiet Omtrent de plannen van Luzzati verneemt men dat hij in den Ministerraad een voorWel heeft gedaan tot dekking van het tekort volgens hetwelk da regio der lucifers 6 millioen zou opleveren De kortingen op de traktementen der ambtenaren volgens het planGrimalili zouden 3 millioen opbrengen De herziening dor pensioenregeling zou een voordeel van 15 millioon geven en de andere 15 millioen zouden gevonden kunnen worden door bezuiniging op de verschillende begrootingen In de andere behoeften zou voorzien kunnen worden bij de behandeling van de gewgzigde begroeiing Togen de stijgende buitengewone militaire uitgaven zal men zich verzetten door de garnizoenen in Afrika te verminderen JFKOIMDIGIIMG BUBGBMEESTEE en WETHOUDERS van Gouda Geziin het besluit van den Heer Commissaris der Koningin m de Provincie Zuid Holland van den I4n Maart 1892 A No Se afl Prov blad No 16 betreffende de beschrgving voor de Pursoneele Belasting dienstjaar 18 2 93 doen te weten lo Dat de Ontvanger der Uijks Directe Belastingen aan de woningen der ingoze meo op Vrijdag den 6n Mei aanstaande en volgende dagen ter invulling zal doen bezorgen een l eichrijving biljet inhou dende eene korte schets vaR de grondslagen iax voornoemde belasting welk liïlJBt acht dagen na de uitreiking door of van wege dien Ontvanger zal worden opgebaali en dat zij die geen biljet he iben ontvangen dit kunnen verkrygen ten kantore van s Rijks Directe Belastingen terwijl ty verplicht zijn hetzelze behoorlijk ingevuld aan genoemd kantoor terug te bezorgen 2o Dat tot tegenschalters zijn aangesteld de Heeren P M ROOZENDAAL P A BÜHGHOÜT H J NEDERHORST en A DE ZEEUW Voorts worden de belanghebbenden in het bijzonder opmerkzaam gemaikt op de volgende bepalingen a De ingezetenen zijn verplicht om in en uitwoTtende dienstboden der eerste in en nitieonende dienstmeisjes der vierde klasse die op l Mei 1892 reeds den leeftijd van 16 jaren zullen hebben bereikt in de belasting aantegeven h De belasting is o a niet verschuldigd wegens de eenige vrouwelijke bediende overigens naar de eerste derde of vierde klasse belastbaar in dienst van den belastingplichtige wrike geen andere bedienden houdt en vier of meer eigen of aaugehuwde kinderen kindskinderen of pupillen bg zich heeft inwonen die op den In Mei 1892 jonger dan 21 jaren zgn 1 c Die na den 15n Mei een perceel in gebruik neemt is voor dit perceel di belasting naar de vier eerste grondslagen voor den tijd des dienstjaars die dan nog over is verschuldigd Aan den belastingplichtige die in den loop des dienstjaars een perceel verlaat zonder daarin eenige roerende goederen of iemand in zijn dienst achter te laten wordt ontheffing verleend van zg n aanslag naar de vier eersie itrondslagen voor den tijd des lienat jaars die dan nog over is indien daarvan door hem binnen den tijd van eene maand volgende op die waarin hij het perceel verliet tegen bewijs schnftely k aanüifie is gedaan ten kantore des Ontvangers op een aldaar kosteloos verkrijirbaar biljet De ontheffing wordt ook verleend over het driemaandelijksch tijdvak waarin het perceel werd verlaten indien de belastingplichiige dsnma doch in den loop van datzelfde tijdvak een ander perceel waarvuor hij belastim plichtig is in gebruik neemt Bij overlijden van den belastingplichtige treden zijne erfgenamen in dezelfde rechten aa verplichtingen De aangiften volgens het Ie en 8e lid ingediend worden als gewone bezwaarschriften aangemerkt on behandeld d Zij die bezwaarschriften indienen moeten daarbij ingevolge art 1 der Wet van den 4n April 1870 Staatsblad No 60 overieggen een duplicaat van hun aanslagbiljet tegen betaling van 6 cents bü den ontvanger der Directe Belastingen verkrijgbaar Gouda 23 A irU 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemdVAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER A F K O N D I Gl N G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien het besluit van den Heer Commissaris der Koningin inde Provincie Zuid Holland van den Uden Maart 1892 A N 224 2 3 afd Prov blad n 17 betreffende de beschrijving voor het patentrecht over 18 3 brengen ter algemeene keunis 1 Dat op den In Mei aanstaande de beschrijving der pafentpltcitu en Tabel 14 4io 37 tot 40 zyndede slijters tappers koffiehuis kroeghonders enz zal aanvangen en dat de declaraloirei zullen worden nitgereikt die na verloop van drie dagen van wega den Ontvanger der Directe Belasti u en we er zullen worden afgehaald Gemelde patentplichtiyen worden herinnerd aan de bepalingen vaa art 2 der WETvan den 24n April 1843 Staatsblad lo 16 dat zijhun beroep niet mogen uitoefenen dan nadat zij do helft van hunnen aanslag over het dienstjaar 1892 93 hebben voldaan en nadat het verschuldigde over het voorgaande jaar ten volle zal zijn aangezuiverd waarvan zal moeten blijken voordat de patent aden aan hen zullen kunnen worden afgegeven 2 Dat de uitreiking der verklaringen in te vullen door do gewone patentplicktigen over den jara 1892 beginnen zal den 6 Mei aanstaande en de wederinzameling zal plaals hebben acht dagen nade uitgifte De kooplieden of winkeliers die buskruit willen verkoopan of vuurwerken maken worden herinnerd aan Art 21 der Wet van de n 29nJanuari I8i6 Staatsblad no 7 luidende Koop lieden of winkeliers in steden plaatsen of ten plat tten lande welke buskruit willen verkoopeu of vuurwerken maken zullen deze nering niet vermo gen te doen noch dit beroep uitoefenen zonder dat zulks op hun patent worde nitaedrukt op de boete van ƒ 600 enz Ook zullen diogeneu welke hunne goederen of waren tevens op de wijze der kramers verkoopen gehouden zijn op hunne ver klaringen daarvan melding te maken en zich des wegens aan te geven onverschillig of dit alleen in de gemeente hunner woning dan wel elders olaats heeft 3 Dat de registers der pixtentpÜchtigen zullen worden gesloten den 31n Mei aanstaande terwyl de belanghebbenden opmerkzaam worden gemankt op de bepalingen van art 18 en 37 der Wet van den 21n Mei 1819 Staatsblad no 34 handelende zoo over de verplichting van ben welke bij de algemeene beschrijving zijn overgeslagen als over de boeten bü verzuim van en gebreken in de aangifte te verbeuren 4 Dat de eigenaars vaste huurders of gebruiker van ètnnen vaartuigen ter bekoming van PATENT tusschen 1 en 15 Mei a s Zon eo feestdagen uitgezonderd aangifte moeten doen op het Raadhuis dezer gemeente ton hureele van HH Zetters medebrengende hunnen meethrief en huo patent ran het vorige jaar 6 Dat de kramers alhier niet gedomieilearde ondernemers van vermakelijkheden en dobitanten van loierijbriefjes die beroepen met mogen uitoefenen dan na hunne aangifte teu hureele van HH Zetters godaan en het verschuldigde patentrecht betaald te hebben De kermis en marktbezoekende patentplicktigen worden tevens herinnerd dat de marktmeester hen niet mag toelaten hetzij met df zonder loodsen tenten kramen of siallen wanneer zü niet van pa tsntacten zijn voorzien 6 Dat bij het indienen van bezwaarschriften ingevolge art 1 der Wet van den 4n April 1670 Staatsblad no 60 moet worden overuelegd een duplicaat van het aanslagbiljet tegen beuling van 5 cents bü den Ontvanger der Directe Belastingen verkrygbaar Gouda den 23 April 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secreiari BROUWER van de Makelaar Cantzlaar SchalkHJjk te Kotlrrdam De markt was heden onveranderd L