Goudsche Courant, dinsdag 26 april 1892

K Woensdags 27 Apiil lSi S i 48ao GOUDSCHE COURANT JSieuwS etf Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden gepk it van 1 5 regels k 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsminkte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De iDieading van advertantiSli kan gsiobieden tot oor des namiddags van den dag dar aitgave zal gredurende mn verblijf alhier tot en met 30 April ei en iivond ten 8 ure in de Sociëteit OiM GË èEGEI in de Boelekade uitlegigfingr greVèn van de krachtdadig e werking zijner Ciei esmid De oitgtve dezer Ooarant BeEchie i dagelgks met uitzondering van Zoif en Feestdagen Di ipr s per drie maande is 5 franco p r post 1 70 t S naKs f smus Jiii SSfSfs aiif ssmil i i t oadêrl ke Nommart VIJF C NTSN 1 1 uit bet besta Beiarscljie Moot V is de beste gróedlio pst ei Vo zaamste voltsdi anï i Vei K pprBS iJT Ct pi pftkjjie In lo I 15 Ct per lakje fanlöO Grfm t franco door geheel Ned laMl Verkrijgbaar bij all Kruidéoiers ealrogisten Vendare iniiofatingen en monsters vei strekt Ihreiner s Geotraal De iót voor yerlaod el 550 552 Aoislerdam SNg 2£afiaV£4 $ 8£i95aV£i 3SÊi £ lê it W KsBAEPELIElX luina Laroche en HOLM S Quina Laroche tuma Laroche IS de meest kiachtige en verëterket d KINA WIJH aanbevolen door tal vaa binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met OouOen MedaiUs Verknjgbaar ii flacons 1 90 en i KBAEPMUMS S HOLM Apothekers Zeist Depot te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C T w loeo Taukfuit ƒ 8 86 Geïmporteerd fust 8 4B Mei Juni Juli lereriog ƒ 6M Anguilus lsrering ƒ 8 1 0 September October Norembor i eo Decemberleveriog 8 60 339 Staats loterij 4e Klasse Trekking van Maandag 26 April No 10808 1500 No 7SS1 400 l I No 9746 ƒ 200 No 50S8 530B 13949 17560 19967 100 Prezen n ƒ 65 25 3717 5433 776S 11035 18405 15940 18828 2762 5453 7790 11047 13436 15964 18868 2805 5479 7873 11071 13441 16976 18863 59 2833 6619 7935 11087 18459 16 21 1888181 2837 5693 8036 11129 13601 16059 18914 187 2902 6670 8162 11145 13526 16146 18919 218 3079 B67S 8190 11161 13650 16176 18984 252 3116 6997 8244 11173 13576 16204 19032 271 3162 5718 8256 11176 13583 16285 19052 802 3166 6803 8 3 11267 18667 16 41 19077 387 3181 5878 8309 11328 13660 16364 19092 896 3205 5890 8429 11339 13685 16 8 19098 443 8224 6046 8432 11382 13715 164S2 19l 18 622 3248 6056 8519 11390 13816 Ie4il60 lïlBO 653 3306 6056 8524 11401 18879 16 86 19213 656 3311 6060 8567 11455 13894 165S0 19217 713 3360 6079 8622 11487 1890B 16560 19238 788 3379 6083 8624 11491 13908 ULl 19236 798 3386 6117 8829 11528 18982 Tmki 19279 812 3388 6124 8866 11556 14015 t ffi4 19345 849 3392 6161 8880 11624 14071ii6773 19366 862 3434 6182 8914 11730 14074 UfOl 19382 888 8449 6217 8982 11742 14078 16928 19671 893 8462 6267 9016 11774 14187 16939 19717 916 8527 6268 9134 11824 14226 16988 19786 3542 6286 9161 11832 14232 17i 27 19792 3546 6320 9186 11898 14264 17128 198971002 3693 6335 9204 11953 14361 17263 1991B 1024 8649 6377 9260 11955 14520 17270 19920 1050 3735 6418 933 12002 14629 Il729l 1999S 1097 3791 6426 9369 12012 14622 17429 200261320 3796 6463 9404 12104 14631 17455 200691387 3829 6461 9461 12121 14698 17492 100801456 3862 6509 9596 12154 14702 17518 20098 1604 3927 6609 9631 12187 14721 17526 20119 1573 3938 6643 9717 12202 14745 17618 201461597 3976 6651 9744 12210 14849 17727 201531616 4030 6659 9750 12261 14863 17729 201981631 4108 6717 9837 12291 14995 17746 202681706 4173 6794 9854 12859 15001 17760 203241746 4176 6893 9900 12376 15040 17800 208841813 4290 6895 9942 12425 15074 17884 203931846 4391 6919 9961 12442 16095 17964 20485 1878 4421 6990 10063 12490 15099 18078 20511 1884 4461 701010071 12518 15113 18148 205671920 4477 702510133 12558 15137 18177 20587 2048 4509 7048 10143 12677 15212 18208 20588 4647 7062 10263 12719 16337 18217 20633 4745 7122 10361 12777 15368 I122S 206512078 4763 7149 10478 12782 15451 18267 206812146 4780 7166 10516 12809 15487 18278 207112211 4878 7159 10581 12842 15647 18303 207282299 4876 7162 10582 12903 15662 18319 20741 2344 4894 7171 10620 12931 15666 13334 207522357 4925 7270 10638 13982 15675 18375 209402360 4985 7273 10697 13034 15732 18879 20963 2462 4988 7361 10722 13141 15734 18639 20987 2510 5006 741510818 13229 16737 18695 20991 2573 5085 7420 10923 13311 16777 18748 15443 2579 5090 7435 10974 13334 15861 18808 8912569 5106 7667 10977 13402 11856 18810 495 2694 5109 7746 10996 ADVERTENTIÊN Heden ontsliep zacht en kalm na een kort doch imartelgk Igden m n gelieide Echtgenoot en onze geliefde Vader Behnwd en GrootTader JACÜBU8 BLIZA tab DONGEN BOLDING in den onderdom van rnim 66jaren Uit aller naam Wkd M C tah dongen BOLDING TAN Dia ZWALH Gouda 24 April 1892 V De Heer en Mevrouw ADR 8PAENAAIJ Dimtilhoest geven kennis van de geboorte van hnnnen tweeden Jongen Rotterdam 23 April 1892 Gouda Snelpersdruk van A Bbikkmam zoon Ter overname aangeboden eene nette DAMESHODE ZAAK geen winkel HOEDEN en COSTUMES Adres Bureau deaer Courant onder No 2190 met franco brieven Openbare Verkoopingf ten overstaan van den Notaris G C FOBTOUN DEOOGLEEVBR te GOUDA op MAANDAG 2 MEI 1892 des morgens te 9 uren aan de Bouwmanswoning wjjk D no 22 op Nieutedorp te REEUWIJK van 9 beste KOEIEN waarvan 4 gekalfd hebben en 5 nog kalven moeten 2 PINKEN 3 KALVEREN 2 ZOGGEN en 5 BIGGEN BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN KAA8STANDAARD8 en PLANKEN BREEDS en SMALLE SCHOUW een VABKENSHOK enz Des morgens vóór de verkooping te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris De Vereenigiag tot £ eil des Volkse afdeeling Gouda heeft het genoegen te kunnen mededeelen dat de Commissie der kindervoeding Rekening en Verantwoording heeft gedaan in on vergadering waaruit bleek dat de ontvangstan hadden bedragen behalve de Kleedingstukken 1043 79 en de uitgaven 1043 10 zoodat er nog in kas 69 Ct bleef 0 69 Met dankzegging aan de Commisde en aan allen die daaraan hebben medegewerkt Namens het Bestuur P DR RAAOr President M K ETEL Secretaris TE KOOP GEVRAAGD eeq flinke M êmw êMW Prysopgave onder No 2189 aan het bureau dezer Courant ADVERTENTIEN in alle A nen en Buitenlandsche Couranten worden dadetgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda BINNENU uüm 1 iGOüDA 26 April 1892 Opgtva W het getal kiezer Voor led n v n de i Provinoule Staten GflMwifeff Gftal mzitrt Gouda iieai üaaatreoht i7é Woerden 40i Waarder 8è Barivoutswsarder 58 Kietreld 61 1 OudewBter Ï7 iHekepdorp 66 i ap8Vop Lknite Buige Weide Waddinxveen 89 66 308 Beeuwp 237 ISohoonMovsfi 321 iVllrt 1 64 IStolwyk 219 Ouderkerk s d Usel 198 jBerkenwoude 64 1 Gouderak 117 Bergambacht 266 Ammeratol 70 Lekkerkerk 286 Krimpea a d IJael 87 Krimpen a d Lek 160 Totaal 4737 Da Ie Luitenant Sark van het garnizoen alhier zal gedurende de maand Mei het bevel voeren over het detachement dat te Woerden gedetacheerd vordt en over het detachement te Wierickerschane i hel bevel opgedragen aan den eergean Guise FEUILLETON Naar iel Franech DEBDE GEDEELTE XI 66 Vader en dochter begaven zich naar Rébónac maar toen de notaris het verhaal van Aula had aangehoord hief hij da armen ton hemel Ik zie niet in nep hij uit wie er in toe zal stemmen voor driehonderd vier eu tachtigduizend gulden het grondgebied van Ourteau te beleeneu dat bovmdien tuch al mot een hypotheek van vijftigduizend gulden bezwaard ia Maar het ia meor dan een millioen waard I zeide Anie Dat hongt er van af voor wicn en op welk oogenblik ook Bedenk daarbij dat de verbeteringen aan de bezitting eerst kortelings zijn ondernomenen dat er nog verscheidpuo jaren gullen moetenverloopen alvorens die blgken zullen goed te zijngeweest en ilot zij in hot oog van menigeen dehelft van de waarde der gronden hebben ingeslikt Ik spreek nu zooala zij zouden doen bij wie go Op de gisterenavond door equah gehouden séanoe iverd een vrouiv uit Venray behandeld die sedert 4 jaar lydende was aan rhumStiak en blijkbaar veel baat vond bij de behandeling De wrijfkuur duurde ditmaal ruim een half uur Hrna Sequah zóó vermoeid was dat hij het b dete éóne patiënte liet en geen tweede behandelde Na afloop gaf hij haar nog 9 fleschjes olie en een gift in geld torwyl door een ingezetene dezer gemeente ook nog in do zaal werd gecollecteerd l e zaal was geheel gcvnld verscheidene personen moestfu oiiverriohterzake teruggaan daar geen plaats te bekomen was Luide toejuichingen vielen Sequah tan deel toen hij met genoemde frouw te voorschijn kwam Een massa volk volgde z jn rijtuig naar het hStcl de Zalm waar hij tooi h t geopende venster nog enkele woorden tot de verzamelde menigte sprak r Voordat Sequah de patiéate ging inwrijven werd door den tolk een brief roqrgeleien waarin dank werd uitgesproken voor de g ezing van Van Agten Genoemde brief was onderteekend door den hoer Van Dorst voorzitter van het Ziekenfonds de Voorzorg Vs De inlijving van de lotelingen van het 19s kanton is bepaald op den 4 Mei a s ta Gouda Bedankt voor het beroep naar Wageningen door Ds J Hoek te Zevenhuizen Zondagmorgen juist een jaar na den brand waarbij kerk en toren eene prooi der vlammen werden is te BergAmbacht de nieuwe kerk door den consulent ds J G Bruining ran Schoonhoven met een toepasselijk woord ingewijd Do nieuwe kerk is in denzelfden stijl opgetrokken als do vorigo de toren daarentegen prijkt nu met een fraaien spits wilt gaan beleenen Ik weet wal wij hebben daar ook weer andere dingan tegenover to atellen maar hoe zullen die togeuwerpingon worden ontvangen In elk geval heb ik geen geldschieter voor zulk ean aom en onder doze omstandigheden Kunt go dien geldschieter niet vinden by een anderen notaris vroeg Anie Overal zullen wij stuiten op hetgeen ik u daareven zoido maar wij kunnen het vel eens gaan beproeven te Bayonne Papa en ik gaan met u mode Bóbénac aarzelde maar eindigde met toe te geven t Was ééa uur s namiddags toon zg te Bayonne aankwamen en vier uur toen Bariuo en Kóbénao alle zeven notariasoD van de stad baddun bezocht vier nn hon weiaerden ronduit drie anderen vroegen bedenktijd zij moesten eerst inlichtingen nemen en de waarde der gronden laten schatten Ik had niot veel hoop sprak Barinc maar t was toch mijn plicht hot te beproovon Nu blijft ons nog slechts ée n uitweg over en die stap moot gedaan worden hoe pijnlijk hij mij ook is ik moet D Aïignoo gaan opzoeken die is nu zeker thuis daar hij op Sixto waclii laten wij dus naar Biarntz gaan Werkelijk was do baron dan ook thuis en dadelijk werden Barinc en Rébénao bij hem toegelaten Ik kom mot uit raam van mijn schoonzoon begon Bame ik kora in mijn eigen n iam maar als zijn plaatsvervanger Men schrqft ons uit Krimpenerwaard Het taenscbillen in deze omstreken is aangevangen Het gure weder der laatste dagen was oorzaak dat de toen niet goed ia uitgebot zoodat het nog wel eeoige da en zal duren eer de arbeid in vollen ganv is Gelukkig laat zich de handel in dat artikel goed aanzien zoodat ook het loon van de teenschülers oenigzins hooger ia dan vorige jaren Het is teker overbekend dat ontvolking der hoogere klassen van de scholen het gevolg ia van deze tak van nyverheid hoewel de arbeidawet ook in deze gunatig werkt Ter zake van het miadrijf van smaadschrift verschenen Zaterdag voor da rechtbank to Arnhem 0 F wed W 62 jaar naaialer en A V E redacteur van het weekblad de Voomaart Door de heeren de B en t B was teuen hen wegana bovengemeld miadrgf een klïcht ingediend lu de beide eerste nommera van de VoancaarU verscheen 6 en 13 Februari 1 1 waren varhalen opgenomen van ergelgke feitan waaraan zij zich als diakenen der Ned Herv gemeente zouden hebben schuldig gemaakt Deze verhalen warrn zooals bleek gahrel bezijden de waarheid en vermoedelijk een wraakoefening der wed W togen de diaconie omdat deze gemeend had haar niet langer van de bedeehog te moeten laten Eonieten Zij ging nadat haar dit aangezegd was op raad van hare kennissas zooals bekl zegt naar t ë om hem te verzoeken het verhaal dat zij ham deed in Recht voor alten te plaataeu Van B stelde haar voor het verhaal in de Foorwaarte ta plaateen waarin het met haar toestemming onder len titel tEen achandaal varachoen Bij nadere lazing vond de Wed W dit niet scherp genoeg zoodat een tweede stuk door v E word opgestold een verbeterde uitgave dat als ingezonden stuk word geplaatst en onderteekend Wed W Op de copie staat de naam voluil doch op verzoek van bekl werd alleen de voorletter geplaatst De baron bleef volharden in de koele hooghartige houding die hij had aangenomen t Is dus als uw schuldenaar voor de som van driehonderd zes en tachtig duizend gulden dat iku kom vragen welke schiklting ge wenscht aan tegaan omtrent de betaling van deze som Ëeii schikking Alle waarborgen zullen u worden verstrekt sprak Rébénac om zgn ouden vriend t hulp tekomen wious diep veralagen uitorlgk treurig wasom aan te zien En voegde Barinc er bij ik verzeker vooruit dat allo door u te bepalen termgnen zullen worden goedgekeurd mits zy eenigermate rcdelgk zyn Ge zgt een man van zaken mijnheer sprak D Avignac op hoogen toon Ik ben het geweest En het is een zaak een goede 7x lie gamg voorstelt daar gij de rg ke groodb zi u inde plaats wilt stellen van den schoon oon die nietsheeft en gg zijn schuld uverneenit Er voltfde een pauze die Barinc noodzaakte to antwoorden Juist sprak hg ik neem die over en beschouwmg nis eenig schuldenaar D Aviïjnic was weder optrostaant Welnu mijnheer ik doe geen zaken het geldthier een s eolschuld die birnen iür en twiiitig uurm03t worden afijüilaari niet een gewone schuld waarvoor men een schikking maakt ten o ersUan van