Goudsche Courant, woensdag 27 april 1892

Beide beU bekennen de hun te laste gelegde feiten Ook de getuigen van Bmmenes bode IX Scfaryener drukker J van Ouwerkerk zetter en J Breebaart eouranteqjongen of colporteur by dt Voorvaart berestigen deze bekentenis De drie laatste getuigen legden onder protest dan eed af omdat ze niet aan een God geloofden De sulütituut olScier Tan justitie mr Soheltema achtte de te laste gelegde zaak zeer eeoToudig enmeende dat geen twijfel kon bestaan of ze haddon de bewuste stukken geplaatst en sTenmin kon twgfel bestaan of daardoor de eer en de goede naam Tanden heer K was aangerand Z £ A toonde voortsaan hoe de verbalen ten deele ve zcnnen waren tendeel op een misverstanit berusiten Het O M meende dat tg die den smaad had verzonnen deiwaarste straf verdiende en eiachte daarom tegenC F Wed W 4 maanden tegen A van E 3 mffanden gevangenisstraf De tweede beklaagde voerde een algemeene verdediging waarby bg trachile aan te toonen dat niet h j maar alloen de Wed W ter zake van het misdrijf bad moeten terechtstaan Maar met og meer klem wees hij er op flat niet zq beiden doch oerder de heer £ en anderen op de bank der beschuldigden moesten zitten want hij voor ziob geloofde onvoorwaardelijk het verhaal der Wed W De straf zou bekl niet op den beteren weg brengen bij zou voortgaan de wonde plekken in de mastschnppy aan te wyzan hg zou blijven meewerken tot uitroeiing der prostitutie Ton slotte besprak bekl do straf en het verwonderde hem dat tegen hem 3 maanden gevangenisstraf werd geeiacht terwyl een zijner collega s tndertyd tot f 10 boete w e d veroordeeld wegens smaadschrift tegen een officier gepleegd Bekl zou gaarne een prijscourant van burger en militaire eer willen hebben Uitspraak 3 Mei Het adres aan de Kouiogin Regentea in de laatstgehouden algemeene vergadering van Patrimonium TBStgesttld is in druk verschenen Den hoofdioboud vermeldden wy reejs doch laten thans nog eenigs bijzonderheden uit het adres volgen Er wordt o a gezind dat Patrimonium s hoop op de toegelegde hervormingen ra6 bestaande en de anvuUing van erkend ontbrekoéde wett n zeer verzwakt is dat mautschappillijke wanverhoudingen den voorheen welvarenden burgerstand doen afnemen en de Terarming der lagere klasseu bevorderen waardoor et ergste gevreesd moet worden Trots 1 de erkenning van bet feit dat de toestanden te midden van ons volk ontredderd zyn blyft schier alles onveranderd en sterft geslacht op gesUcht in ellende van allerlei aard of verkwijnt in de diepste armoede Dit alles komt omdat men de oorzaken ran hel kwaad niet kent Dat dit zoo is daarvan getuigen de benoemingen ran de velerlei commissién van enquête ook van die welke benoemd is voor hetgeen het arbeidsterrein betreft welke nu reeds vijf jaren aaneen rusteloos maar ook zonder eenig practiscb resultaat wordt voortgezet en die o i da m geea practisch nut heeft wyl ze was en is samengesteld uit mannen die hoe achtenswaardig en boe volleerd ook wellicht in theorie toch in prac ischen zin en kennis ia schier ieder opzicht doodarm mag heeten De toestand van den kwijnenden landbouw en die Tan de arbeidende klasse zal slechts verbeterd kunnen worden indien ook hier de organen komen een notaris Ik neem n dus niet als schuldenaar aan ik behoud dengene dien ik heb Oe hebt daareven zelf erkend dat hy nietsbezat Juist daarom ben ik er op gesteld hem tebehouden waaruit u blyken zal dat ik niet zoo opgeld ben als ge wel dacht Uw schoonzooo heeft verraad gepleegd aan mijn vertrouwen aan onze vriendschap Hij heeft mij de vrouw ontnomen dieik lief bad ik onicaem hem nu zyn eer Zoo hebben wij afgerekend Langen tyd liepen Barinc en Rébénac op straat naast elkander voo t zooder een enkel woord te wisselen Welk een man I riep de notaria plotseling uit En die zou bijna de echtgenoot van myndochter zijn geworden I Uoe schuldig de arme Sizteook is hij heeft ten minste een hart Zg naderden het stationsgebouw Voor iemsn i die zijn geheele leven slechts aan het geluk van zijn huisgezin heeft gedacht sprak Barinc heb ik intusscheo hunne en mijne zaken atheel slecht bestuurd Eu nu Nu bigft ons niets anders over dan Ourteaute verkoopon Maar in dit jaargetijde onder deze omstandigheden was dat een ramp Welnu ik kan er niets aan verhelpen Arme vriend die by de omliggende beeohaafde volken siads korter of langer tijd zgn in het leven geroepen de Kamers van LandKiuw en de Kamers van Arbeid Patrimonium Tindt in den faeerscbenden toestand Trymoedigheid om als zgn meening uit te spreken dat het dor veroeoigiog een roekeloos spel dunkt met de waarachtige belangen van ons volk en Vorstenhuis dat die als slecht erkende toestanden blg ven bestendigd en Uwer Majesteits Regeering en het meerendeel der Volksvertegenwoordiging wil blijven voorigaan met op den ouden weg van laat maar gaan voort te wandelen Patrimonium erkent dat de üegontes nog te kort het bewind beeft gevoerd dan dat er reeds veel ten goede van het volk zou zijn geschied maar het oordeelt toch dat er wel iets meer had kunnen worden gedaan Van alles wat in de troonrede werd toegezegd is niets tot stand gebracht maar wel is ons bij do algemeene beraadslagingen herhanldelgk als uit de verte toegeroepen dat we tot in het onbepaalde geduli zullrn moeten oefenen en Kamers van Landbouw en Kamers van Arbeid door du Regeoring ernstig zullen worden overdacht Geduld oefenen Mevrouw o Uwe Majesteit weet dat wel doen onze christen werklieden ivMaar Mevrouw tot in het onbepaalde geduld oefenen kunnen gebreklydcnden niet altyd noch onder alle omstandigheden volhouden Geduld oefenen moge s Igdens troost wezen de ellende moge er door worden getemperd doch de schreiende nooden en de diepste armoede van een groot gedeelte van Uw met de handen arbeidende volk worden er niet door weggenomen de honger er niet door gestild en de kleioo burger en de dikwijls werklooze arbeiders komen er niet door tot welvaart Verder wordt gezegd dat dit geduld nog minder wordt als bet volk ziet dat de toegezegde regeling van het kiesrecht wordt verschoven hoewel door H M als noodzakelijke voorwaarde van bigvende verbetering voorgesteld als het vakonderwijs voor werklieden niet dat voor kunsten en wetenschappen wel op s Rgks kosten plaats vindt voel minder nog dat het Kiesrecht aan alle hoofden van huisgezinnen wordt gegeven en er niets tot verzekering van het lot van oude of verminkte werklieden wordt gedaan ju zoo eindigt bet adres wij zelfs niet eens welen of het toezicht van Regeeriugswege op ziekenfondsrn en levensverzekeringen weï voldoende is Bij de behandeling voor de rechtbank van e ne melkvervalsching door bgvoeging van water welk meiigsul dan als melk aan de buterfubrieken werd afgeleverd ik geblekA det het in Friesland xewoonte is het water dal voor het omspoelen van de mefkvalen gebruikt wordt bg de mulk te voegen De boeren zien daarin volstrekt geene vervalsching Xu in deu laaislen lijd aan de Draohtster zuivelfabriek vervalschlemeik wordt aangeboden heeft de directie het volgende ter kennis van de boereu gebracht I Bij onderzoek is gebleken dat de melk van somI mige leveranciers vervalscht was van eenigeu door afroomtng van anderen door toevoeging van water Dergulijko vervalschte melk zal den leveranciers teruggtzonden worden en hunne namen in de courant worden gepubliceerd Spoelioater zal mede als venaUehing worden beschuuwd Ja de opoffering zal hard vallen ik hechtte aan deze gronden met de liefde van een grgsaard ik had er mijn laatste hoop op gebouwd maar ik moet erkennen dat ik er eigeilyk nooit de rechtmatige eigenaar van ben geweest en dat wanneer het testament in tijds gevonden was ireworden dat alles niet gebeurd zon zyn ik zou niet op Ourteau zyn komen wonen ik zou die werken niet hebben ondernomrn D Avignac zou er niet aan gedacht hebben Anie ten huwelyk te vragen Sixte zou haar niet hebben getrouwd en heden zou ik niet zulk een diepen val doen van rijkdom tot armoede Het zon weldra half zeven slaan op de groote klok van het Wereldbnreau en Barnabé stond in de venslrrnis uit te kijken of de omnibus ook aankwam die op te trein voor Vincennes reed Op dit oogenblik verliet de directeur mijnheer Cbabertoii zgn kamer vergezeld van een klant en I in bun kooien achter de tralies waren alle ambtenaren ongenblikkehjk in hun arbeid verdiept I Baruabé let op de omnibus sprak mijnheer j Chaberlon Hij is nog niet in t gezicht Daar wij m g enkele minuten hebben verzocht I de klant smeek ik u te mogen verklaren Maar zonder daarnaar te luisteren trad mijnheer Chaberton op een der traliewerken toe Uit het jaarverslag over IStl van de Kederlandsche Tereeuiging Do Stuers welke kunstledemaieu Terstrekt aan behoeftige rerminkten bigkt dat in dat jaar weder een grooter aantal personen nl 9g verminkten van kucstapparaten werden voorzien In t geheel hielp du vereeniging 737 personen sedert 1883 Er werden in 18U verstrekt 56 kunstbeenon 7 kunstarmen 1 kunstvoet 20 kunstoogen 4 steuntoestellen schoenen met hooge zolen 5 paren krukken i corsetten 1 dubbele beenbeugel en 3 laarzen met beenbeugels Het aantal gemeenten waar de vereeniging hulp verleende is gu tot 168 uitgebreid Tegenover deze resultaten betreurt het bestuur te meer dat de inkomsten daarmede geen gelgken tred houden Hot tekort bedraagt uu 435 en zou nog veel grooter zgn indien aan alleaaovragen gevolg ware gegeven aan 25 verminkten moest worden aangezegd dat zg tot 1892 geduld moesten oefenen Op voordracht van don minister van binnoulandscho zaken is een koniuklyk besluit genomen betreffende do kostelooze toelating van onvermogedde jongelieden tot de lessen der rgks hoogere burgerscbolen Dit is een maatregel waarop reeds sinds jaren vooral in de kringen der wetklieden en ook in de Tweede Kamer is aaugedronj on zonder dat de regeer g tot heden kon besluiten daartoe over te gaan Uoe eenvoudig eene regeling als deze ook i $ en al waren sommige gemsenten sinds lang voorgegaan het scheen dat er ouoverkomelgke bezwaren waran Met de nu gemaakte regeling zullen zeker allen die op het nemen van zulk esnen maatregel hebben aangedrongen vrede hebben Er wordt niet alleen vrystelling van schoolgeld verleend maar aan de leerlingen di daarvan genieten zullen ook boeken en leermiddelen kosteloos van rgkswege kunnen worden verstrekt Het bezoekrn der school zal dus voor de ouders geencrlei kosten meebrengen zg zullen zich alleen hot ofFur moeten getroosten dat hunne kinderen gedurende de schooljaren geen geld inbrengen Van de vrygevige be aling zullen alleen die jongelieden genieten die zich door byzooderun aanleg onderscheiden Uit een onderzoek zal moeten blgken dat de leerling van goed gedrag is door aanleg uitmunt en door zyne ontwikkeling en de mate zyner kennis in allen deelo in staat is het ooderwgs te volgen En verder is bepaald dat de vrystelling van de betaling van schoolgeld zal kunnen worden ingetrokken wanneer de rapporten over de vorderingen den aanleg en de vlijt van den leerling daartoe reden geven Dit alles is geheel in overeenstemming met het doel dat zoo dikwyis op eenen dergelyken maatregel werd aangedrongen steeds op den voorgrond stond onbemiddelde jongelieden wier verstsndelyke vermogens boven het gewone peil gaan in staat te stellen deze vermogens tot ontwikkeling te brengen en zich in de maatschappij de plaats te veroveren die zij waard zgn 1i66 alleen ook kan het onderwys vrucht dragen en de maatregel aan de samenleving zelve ten goede komen IN B a Onder de werklieden in Rusland bestaan zeer eigenaardige Tereeniglngeu die den naam artel dragen Men rindt die bg alle takken Tan nijverheid Mijuheer Spring zorg dat de Engelsche patenten Tour da zaak ran Roux morgen ochtend gereed zgn zeide hij Ik zal er Toor zorgen mguheer Nu wendde hg zich tot een ander hokje Mijnheer Moriset morgenochtend zoodrs ge komt moet ge een staat opmaken van de onkosten door Ardant gemaakt Ja mgnheer Iets van groot belang vervolgde de klant Maar mijnheer Chaberton die op dit laatste aof en blik geen ooren bad voor die aanbeveling liep langs de kooien voort Is uw houtsneé gereed mgnheer Barinc f Over een half uur zal zij klaar zgn Niet al Ie saai wat ik u bidden mag t moetcbic zijn wij moeten met onzen tgd medegaan Barnabé deed een stap verder in het vertrek en riep De omnibus Mijubear Chaberton wierp zijn jas over zgn schouder osm den siok dien bij onder den arm hieid in de baud en ging de deur uit gevolgd door zgn klant die niet vau plan scheen hem los te laten Zoodra de deur was dichtgetrokken verhief zich een hevig rumoer in de bureaux en Spring baalde dadelijk uit zijn lade een spirituslampje te voorschrjn dat hij aanstak Slot volgt en zq werken meer volgens plaatselijke gewoonten dan naar bepaalde reglementen De oorsproiikelgke vorm dezer instelling is eene vereeniging ran werklieden die samen wonen eteu en werken en na het afmaken van ieder werk de voordeden onflor elkander verdeelen Evenals bg het ffltr of gemeente genieten de leden der artels gelijke winstaaiiHleelen en staan zij ordor het bestuur en lift gezag van een voorman of oudste In de grootste steden zijii de arteh van inetr ingewikkelden aard bezitten groot kapit ml en zyn aansprakelijk voor de daden der individueele leden Zoo is b V hot geval met de ba5ik jodon die onlclbarogelogeiihedeii hebben om tu stelen daar hun dikwijls de bewaking en het vervoer van groute sommen is opgedragen Evenwel behoeft de bankier niet beisrgd te zijn daar bij weet dal als er iets ontvreemd woidt bet arlel het verlies vergoedt Bij hot bestaan van die verantwoordelijkheid zijn dearfe zeer waakzaam bij het aannemen van niuuwe leden en als iemand als lid is aangenomei wordt hij nauwlettend bewankt niet allui n door daartoe aangestelde personen maar ook door zgne meduled ii zoo dikwyis zij in de geli genheid zijn Er zijn veraclullendü soorten van arteh Buiten de steden worden zij dikwijls opKcriöbt dior boeren ieder voor zich te arm om land te koopen of te huren en die in verueuiging bouwen en samen de vruchten van den arbeid deelen In Tohernigolf bestaan arieh bij den tabaksliouw gewoonlijk gevormd door zes tot negen meisjes en waarvan de hoofdvrouw een contract sluit met den 1 tndeigenaar De voorwaarden zijn gewoonlijk dat de eigenaar huisvesting vuur en licht verschaft en do holft van do oogst aan bet artel behoort Er zijn ook arteU van herders die door de gemeenten Worden gehuurd en gewoonigk in nat ira betaald Over het altiemeon kan men de arteU naar de doeleinden verdeelen in dio voor ngverheid crodiet voedsel en vorzokoring Die voor crediot zy n zeldzaam wa it de Russische werkman spaart niet veel en als hg hot doet durft hij niet uitleenen Do arUU voor verzekering tegen brand en andere rampen zijn nog weinig ontwikkeld hoewel de Regeering en pluatsolgko overheden zich beijveren om de oprichting er van aan te moedigen Een bericht uit Tombstone Arizo meldt het volgende Du Indianen hebben altgd den naam gehad van ongehoorde wreedaardulieid maar het is een bende Mexioaansohe bandieten gelukt eene daad uit te voeren xoo dvtvelachtig in wroedüpid dal zij die der Indianen nog ver in de schsduw stelt Henry Withers was de genaar van eene veeboevo aan de Garriuirivier l ie omgeving werd door een bende Mexioaansoliu paardendieven steeds onveilig gemaakt en op z keren nacht dreven zij ook al het vee weg van Wither s gronden Hg volgde het spoor der dieven oi geholpen en alleen met zijn geweer gewapend totdat hg ben in den vroegen morgen achterhaalde Hy legde zich in hinderlaag en schoot drie dieven doud De andere meenendo een sterke patrouille voor zich te hebben gingen behoedzaam te werk om hunne aanvallers te vinden en grepen Withers toen hij zich genoodzaakt zag zijne schuilplaats te verlaten en to vluohteu Een krggsraad werd gehouden en de gevangene ter dood veroordeeld Met den kogel zou hg echter niet sterven zulk een dood was te zacht voor iemand vermetel genoeg om een lid van de bende dood te schieten Het slachtoffer werd daarom naar de zandigo vlakte gebracht en daar gebonden aan handen en voeten zes uren lang van alle kleeren ontdaan in de zon gelegd Daarna word hg op een bos doornige cactusplauten geworpen welke daar in het wild groeien en later aan een staak gebonden op een miureufaeuvel gelegd nadat eerst de mieren met eenen stok waren opgejaagd De diertjes vielen verwoed op den weerloozen man aan die na een uur van de yselijksto marteling aan hunne steken stierf en wien door de mieren het vleesch van do beenderen werd geknaa d ïfen gevangene van de bende werd bij het lyk gebracht en los gelaten met bevel om de kolonisten te gaan vertellen dat dit het lot zou wezen van ieder die een barer leden naar het leven stond Donderdag is te Rome hot Internationaal Congres van het Roode Kruis plechtig geopend Na de leden te hebben welkom gebeeten werd door den president den Senator Delia Somaglia meiicgedeeld dat door den Koning en de Koningin als blijk van hunne groote sympathie voor de Conferentie een Int Concours mot prgzen is uitgeschreven te bondun te Rome en geopend tot Juli 1893 betreffende de beste wijze van transpori van de gewonden van liet slagveld naar de plaatsen waar de eerste bulp kan worden verleend Door H H M M is to dit doel een som van 10 000 2ire beschikbaar gesteld TOor twee pryzen Deze mededoeling werd door de Congresleden luide toegejuicht liot verrulling Tan bet ambt van secretaris werd o m ook gekozen onze landgenoot Baron van Hardenbroek Door de Congresleden wordt o a een uitstapje gemaakt naar Tivoli alwaar een hospitaaltrein bezichtigd zal worden en het opzetten en in werking brengen van een oorlogshospitaal door de Alpentroepen in oogenschouw zal worden genomen In de gisteren gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der Utrechtsohe Hypotheekbank te üirecht is het verslag over 189 L uitgebracht Daaruit bleek hot volgende De aandeelen zijn thans in handen van 215 houders Gesloten zijn in 1891 flS leeningeu tot een bedrag van ƒ 1 354 900 terwijl op 3i Deo nog in behandeling bleven 8 aanvragen tot een bedrag van 200 400 Naar de wijze van sluiting zijn dezo leeningen verdeeld als volgt 7 aflosbaar in eens voor te zamen 72 700 81 aflosbaar iii jaarlijksche termijnen of in annuïteiten ƒ 1 282 200 De onderpanden waarop do leoningen werden verstrekt zijn getaxeerd als volgt gebouwde eigendommen op 1 632 686 waarop werd gegeven ƒ 950 900 dus ruim 69 j pet zoodat gemiddeld werd tougestauo ruim 61 pet der getaxeerde verkoopwaarde Op do door de Bank sedert hare opriobting gesloten leeningen ad ƒ 9 354 530 werd ODtvangen aan aflossingen in hot geheel 3 709 532 77 zuodat op 31 Duo 1891 nog verschuldigd waa 5 644 997 23 In 1891 worden pandbrleven opgemaakt tot een bed ag van ƒ 1 U57 0ÓÜ makendo met do tot 31 Deo 1890 opgumaakte ad 7 988 000 oon gezamenlyk bedrag van 9 065 000 terwyl tengevolge I van uitloting en aflossing hot saldo dor pandbrioven rekening op 31 Deo 1891 bedroeg 6 550 467 23 en op dien datum aan pandbrleven in omloop mocht zyn ƒ 5 684 630 In 1891 werden alleen uitgegeven 4 pets pandbriet en In zeven gevallen alle tengevolge van wanbetaling van den debiteur moest gebruik gemaakt worden van de onhorroepelgke volmacht tot verkoop der verbonden onderpanden In elk dier gevallen was de opbrengst voldoende om de vordering der Bank te dekken zoodat geen vprliezeji warden geleden In den loop van het Jaar werd yan onroerende goederen vroeger door de Bank ingekocht een perceel verkocht raet een verlies vai 784 88 j hetwelk op de reserve rekening word afgeschreven Blijkens de winsten verliesrekening heeft de directie het weder wensohelyk geacht evenals het vorige jaar een bedrag van 1000 voor buitengewone reserve te bestemmen De winst en verliesrekening wgst een bruto winat van 46 586 60 en eene netto winst van 32 040 73 Daarvan wordt afgeschreven op onroerende goederen ƒ 6 458 067 op meubilair ƒ 300 op drukwerken ƒ 1 330 40 op koersrekening 3 j pot pandbrieven 1 200 en op extra reservo 1 000 totaal ƒ 9 588 46 s zoodat er een winstsaldo ter verdeeling over i van 22 762 27 tegen ƒ 22 726 8iys over 1890 hetgeen in staat stelt een dividend uit te koeren van 7 i pet Nadat de balans en de winst en verliesrekening door de vergadering waren goedgekeurd werdon de heoren jhr P J J S M van der Doos de Willebois J Schepel mr J Oock Blomboff mr P E G H baron de fiieberstein Rogslla Zawadsky en F H Umbgrove herkozen als commissarissen terwyl de beer mr L van Lier werd herbenoemd als directeur Balteolandscö Overzicht De anarchisten jebbeo hun bedreigingen tegen den heer Very den eigenaar ran bet ktfiiehuis waar Ravacbol werd aangehouden volvoerd Het koffiehuis op den boulevard agenta is gisteren avond omstreeks 10 uur door een ontploffing vernield Ëon groote menigte verdringt zich op de plaats der misdaad De stedelyke brandweer en de ambulances zijn ter plaatse Men spreekt van 10 gekwetsten Het proces tegen Ravacbol vangt boden aan Volgens de Eclair hebben alle juryleden brieven ontvangen waarin de vrienden van Ravacbol een beroep doen op hun reohivuardigheidsgevoel en trachten do daden van Ravaohol te verdedigen Opmerkelgk zgn de krasse maatregelen welke op het oogenblik in alle groote rijken genomen worden tegen de anarchisten In Frankrijk zyn er 143 gearresteerd Een honderdtal zgn over de grenzen gezet Aanplakbiljetten waarin tot brandstichting en moord werd aangezet en het beruchte blad der anarchisten Ie Pire Peinard zyn door de politie Parysin beslag genomen Nog meer aandacht verdient de reeds door ons vermelde in beslag neming van tie Commonieeal in Landen Want in Engeland wordt steeds straffeloos het prediken van misdaad toegestaan Men ziet er nooit veel heil in vervolging en in verbod van geschriften Zeer ernstig moet de reden dus geweest zijn die de justitie genoopt beeft jn deze van den regel af te wgken en zonder vorm van proces het blad op te heffen en alle manuscripten enz enz in besbig te nomen Ook in de Hougaarsche hoofdstad heeft hel bestuur allo betoogingen verboden de werklieden zullen alleen een wandeling doen en daarby den eisch van algemeen stemrecht en een werkdag van 8 uur uiten Om het laatste voorstel wat smakelijk te maken zal er bijgevoegd worden dat men in die acht uren geregeld zal doorwerken en geen dagdief spelen Heden hervat de Kamer hare zittingen en begin zg indien althans g on wijziging gebracht wordt nil do orde der werkzaamheden zooals ig reeds lóSt weken is vastgesteld de openbare behandeling der aanhangige grondwetsherziening Te elfder ure Zaterdag ochtond is or nog een stukje verschenen van het rapport van den heer De Smet do Naeyor nl over het voorstel van zijnen ambtgenoot voor Gent den beer De Hemptinne om om ook art 36 in de grondwolsberziening te begrijpen Met 4 tegen 3 stemmen beeft de centrale sectie dit voorstel aangenomen na evenwel den vorm van het voorstel te hebben gewijzigd Zy beveelt nu de Kamer ter aanneming aan dezo formule Er is grond lot herziening van art 36 ler grondwet door daaraan toe te voegen eene nieuwe bepaling inhoudende dat in afwijking van den in datartikel gestelden regel de leden der beide Kamers lot minister benoemd zich niet aan faerkiezing beboeten te onderwerpen Door don heer De Hemptinne was voorgesteld art 36 gohool te schrappen dus bij geene enkele benoeming of bevordering in den dienst eene nieuwe verkiezing van den afgevaardigde moer te eischen De centrale sectie wenscht echter den regel te behouden maar alleen voor de benoeming van ministers daarop eene uitzondering toe Ie laten Zondag 24 dezer mocht de Groothertog van Baden zijne veertigjarige regeering hordenken waarvan hg de eertien eerste jaren als regent heeft gefungeerd en daarna B Soptember 1866 als groothertog is opgetreden Weinig vorsten zegt een der berichtgevers is het gegeven dien gedenkdag te vieren en nog minder vorsten hebben daarbg het voorrecht gehad terug te zien op eoo regoeringstijdperk zoo gezegend en zoo rijk gebeurtenissen Op den Badenschen bodem zijn de eerste kiemen van hel liberalisme m Duifthland opgekomen in eenen tgd toen ook wel in andore Duitsche landen de vrybeidsbeweging zich vertoonde maar wegons de ongunstige omstandigheden zich niet nadrukkelgk kon doen gelden Meer dan dertig jaren achtereen heelt Baden eene gematigd liberale regeering gehad Heeft de Groothertog ziob doen kennen als een man van zyoen tijd zoo vormt inzonderheid zijne vaderlandsohe houding bg het uitbreken van den FranschDuitsoben oorlog eene roemrijke bladzyde in de geschiedenis zijner regeering De nationale houding van Baden in 1870 was beslissend voor de houding der uiidere Zuidduitsche staten en had ook tengevolge dat keizer Napoleon moest afzien van hel pl in lot overgang van den Rijn bij Maxau By de plechtigheid te Versailles de herstelling van het Duitsche keizerschap was groothertog Frederik de eerste Duitsche vorst die hel MocA op den eersten Duitsohen Keizer aanhief Sinds dien tyd heeft hy levendig deelgenomen aan alle binnenlandsche quaestien van Duitschland Ofschoon het den 24 dezer de eigenlgke gedenkdag was is op zijn verlangen omdat by op dien datum steeds den sterfdag zijns vaders herdenkt de viering tot 2 dezer uitgesteld Het zal in vele opzichten voor hem slechis eene beperkte viering zyn daar hy in den laatsten tyd a in eene vry ernstige ziekte heeft geleden waarvan hij nog niet geheel hersteld is zoodat hij zich nog groolelijks moet ontzien De telegrammen uil Venezuela berichten dat de opstandelingen onder de generaals Crespo Aranjo Monzano en Mora zullen trachten zich een weg te banen door de regeeringstroepeh die te Valencia en Puerto Cabello liggen Het lot van president Palaoio hangt dus aan een zijden draadje en in weerwil van de menigte geruststellende telegrammen dio hy naar Europa beeft doen zxnden waarin do opstand sti eds als bijna bedwougcn werd voorgos idd sohgnt bot dat hy niet zoo goed als hij beweert togen Crespo is opgewassen De Duitsche sociaal democratisohe partg beschikt