Goudsche Courant, woensdag 27 april 1892

1893 Donderdag 28 April N 4881 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inaending van advertentlSn kan gesohieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave mm zal gedurende zijn verblijf alhier tot en met 30 April eiken avond ten IJ ure in de Sociëteit 0 S GE OKGE in de oelekade uitleggfingf jyeven van de krachtdadigfe werking zijner Cieneesmiddelen Pe Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt mttit 10 Jarca o Tn f mi n m l aa t l a as e sa t s m Amma m mi iMt raliUak g aüf aufuMHS n HidsMlddeL flehardlSniidl wordni n hua Mehia nMMt dMvviMna aam IfnHMH a j H lutbu ksni 4 kar wtrkaida ZonUa BlUarwalar Dioppala Hnfiala aas JflF Om zich bj den aanksop t beaehemea Wl ter aacenaaalcte preparaten Trae m n la d apotliekaa ataada tuM da aUaan echt XwlÉMffacBA Pillen van den Apotheker Blehsrd Brandt Prja per dooa mal febt lk uiwlj lnf TO cm ca lette nsuwkearl er op dat bet hlerbowen afgedrukte door da wat beaehennda bandelamerk of etlkat bet Witte krnla op het roode veld en de handteekenine Behd Brandt aleh op leder dooaja berlada MT Haofddepat F B van Hanten KoUr te Botterdam Gouda Snelporsdruk van A Bbinkman zoon orer 72 politieke bladen t spotbUden 1 gtillustreerd blad en 56 rak bladen De Poolsohe sooiaal democraten te Berlijn namen op een Tergaderinit oen motie aan waarin rorklaarcl wordt dat t de plicht ran alle tociaal democraten ia het anarohiame te bestrijden en waarin de aansla op den deken van Kosoietec streng wordt afgekeurd en betreurd dat de aanrallrra Zukow i en Pelachowski lot de rereenigiug behoorden Terens werd bealoten in t rerrolg rooreiohtig te lijn bg het aannemen rau nieuwe leden Daar de eooiaal demooratiaoho partjj in Zwitserland alechts 25 000 handteekeningen heeft weten bijeen te krggen roor het aanrragen ran het r erendum ten aanjien ran de uitlerorinuawet en 30 000 stemmen noodig iqn om oen rolkaatemmiog uit ta lokken treedt dia wet souder rerdere instantiën te doorloopen in werking 339 Staats loteriJ 4e Klaase Trokking ran Dinsdag 27 April No 11151 ƒ Ï5Ü00 No 1380 ƒ 5000 No 6747 10645 en 10948 1000 No 8338 en 16596 ƒ 400 No 6803 16303 en 20599 200 No 15045 ƒ 100 Frijteo van ƒ 65 165 3005 6560 8039 10617 1S959 16603 18677 S46 3022 5572 8044 10715 13022 15524 18642 280 3033 6612 8108 10787 13076 15627 18755 340 3082 6619 8119 10792 13083 15656 18766 361 3376 6652 81 10805 13U9 15657 18822 424 3447 5700 8186 10834 13218 15689 18829 432 3450 5762 8220 10337 13248 15773 18933 452 3489 6802 8389 108H7 13289 15804 18947 462 3491 6839 8413 10926 13323 16943 19056 477 3682 6846 8486 10937 13386 16966 19111 600 3609 5854 8539 11067 13407 16001 19116 502 3728 5861 8561 11086 13434 16050 19190 508 3768 5912 8671 11103 13473 i6 t96 19258 639 3878 5987 8635 11162 184 6 16099 19266 691 3901 6033 8667 11168 13524 16120 19290 754 3910 609 8676 11186 13563 16168 19291 759 3916 6321 8685 11337 13574 16197 19299 783 3944 6330 8714 11366 13692 16428 19328 804 3967 6342 8738 11369 13721 16447 19331 826 3965 6370 8775 11431 13660 16484 19364 837 3987 6404 8789 11433 13692 16061 19605 843 3988 6470 8843 11450 13708 16578 19614 925 40J9 6484 8853 11454 13714 ltf648 1964S 1003 4099 6524 8869 U476 13830 16669 19566 1047 4103 6673 8871 11495 13848 16684 19568 1074 4196 6596 8891 11664 13904 16876 19682 1200 4206 6607 8918 il653 13910 16961 19675 1309 4244 6617 9000 U678 13948 17036 19684 1393 4266 6832 9001 11725 13987 17060 19718 1432 4268 6678 9022 U826 14039 17070 19751 1438 4372 6697 9081 11831 14061 17150 19771 1500 4378 6722 9152 11848 14096 17174 19793 1637 4455 6737 9137 11851 14133 17229 19806 1586 4523 6802 9176 11919 14205 17279 19904 1649 4531 6844 9208 11959 14211 17290 19913 1700 4544 6863 9209 12084 14270 17348 19934 1784 4658 6864 9210 12101 14308 17350 19953 1868 4564 6869 9269 12153 14324 17393 20055 1932 46 5 6070 9427 12244 14359 17472 20103 1956 4634 7018 9518 12263 14370 17601 20108 2083 4646 7037 9560 12282 14380 17649 20170 2095 4658 7112 9608 12302 14381 17559 20230 2112 474 7125 9659 12303 14415 17597 20279 2148 4763 7182 9751 12309 14563 17680 20308 2182 4768 7185 9773 12345 146fe0 17753 2048 2373 4775 7188 9813 12370 14700 17910 20620 2631 4841 7220 9906 12392 14861 17967 20672 2685 5114 7390 9943 12411 14871 17972 20605 2693 6115 7 22 9981 12436 14877 18008 20619 2707 5163 7458 9996 12457 14895 18015 20777 2709 5202 7486 10036 12493 15082 18017 20785 2716 6275 750910287 12579 15107 18074 20794 2722 5294 7582 10311 12685 15131 18100 20800 2756 5372 7676 10322 12735 16140 18112 20823 2789 5454 7783 10350 12781 15198 18134 20837 2797 5493 7816 10446 12581 15217 18186 20839 2831 5635 7819 10450 12855 16242 18261 20866 2835 5636 7926 10490 12862 15322 18461 20892 2919 5540 7930 10608 12883 15331 18496 20913 2269 5541 796010666 12918 15381 18532 20915 2927 5557 8000 10573 12926 15425 18635 20987 2930 PETKOLKUM OTKERl GE van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast I OCO Tankfust ƒ 6 35 Geïmporteerd fust ƒ 6 45 April levering 6 80 Mei Juni en Juli levering 6 40 Auguatus lerering 8 60 Septem ber October Norember en December levering 6 60 Burgerlijke Stand GëBORKN 21 April Annie ouders Q 6 Lion en J M Spaanderman S3 Cornelia oudart N Ondgk on N van der Laar 24 Adrians Calharina ouders A Oraa en P H Oomena Geartruida ouders B T A Meulman ou ö Velthuis OVERLEDEN SS ApnI E A H van der Wens 3 m l Abbema 7 w M K Hardgter 5 w S4 J E ran Donitan Bolding 66 j C d JoDB 10 d M W Hendriksso 7 m T A Brink 5 m Zevenhuiaen GEBOREN Teunis ouders A Markus en N Schoulen Cornelia ouders J Haak en O Bontenbal TuuD e Johannes ouders C Gelderblom en J C Nirremger Sophia oudera M Bos en A C van Leeuwen GEHUWD C Fillekas en A C Mul G Alblas en B Saarberg OVERLEUEN W ran der Velden 1 j A van dor Wilt 76 j ADVERTENTIÊN TE HUTJE tegen 1 AUGUSTUS a s voor 300 gulden sjaara EEi HUIS YoorzieD Tan Vaterleiiliiu bevattende vgf katners en Dienstbodenkamer met Tain op aaugeoamen stand te Oouda Brieven franco onder letters A M ter Boekdmkkerg van B A VKKZIJL Korte Tiendeweg ADVERTENTIEN Mlr R Vlrehow ▼ Oletl MOaehM it Beclam u iig tv ▼ Nnssbanm i Hertz i T KorczynsU i Brandt b J Storingen in de kwaKB d irm Mat Tan uus dvTMid Taratopplof n d da kcdan i la Eoofdpljn date iChald bnk au Mtlnat in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Boreaa van A BRINKMAN en ZOOM te Oouda IIIDOORXS Xeltknobbel HoomvlieH Huideelt Wratten nc worden in 7 8 dagen t j geheel rerwgderd zouder de minste pgn i reroonaken ook lelf niet op de gavoeligaiit hnid Prija per flaeon met penneel 50 ct $ AlUin eeht bg B 3CB0LTËN Coiffeor Eisoh de handteekening ren A v TDIJLL Goed aangewend tegen schouder en aaogezichtspyn kramp of verstgving der leden en rerdere ongemakW door gevatte koude ontstaan zgn de ABSHAUBJIN S of Anti Rbumatische Watten het tot nog toe zekerste middel om van dia lastige kwalen ontslagen te worden Verkrijgbaar a 30 ets aan het boofddepot A BKEETVELT Az te Delft en verder bg ej de Wed Bosman Gouda F W J donUijl Schoonh Al Prins Zevenhuizen 1 M J Uoudkade Boskoopj A Hoogendijk Cnppelle S V d KraaU Bloiawyk T A e rao Deth C B Verheul Oudewatv A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kaulinit Alphen Gobr Knuliug Bodegraven K Oosterling Haastrecht iekr ICauling Woerden lO v d Geur Waddiniveen F 1 EA2EWIHEEL Art s Oraoenhage Noord Einde 139 Speciaal rls voor ilaag Lever en Darmlijders kW warkwU ysalM4 UJk RH er T Frerlehs in T Seanzonl worrtur C Wltt 00 wnh fl a Zdekaner atr Soederstftdt ium LambI wtnomt FoFster Onderbulks organen k U a tracan atoalvaaff vaort Uathald kMUtawdhald kwrtadamDS ZvllMmlu PUUii Tu dn Xfoatktr ConnuUatie dageiöks 10 12 1 2 ZONDAGS 10 12 unr De uitf HTe deser Csarsnt geschiedt dageiöks mat nitzondering ran Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 iranco per post i 1 70 lizoaderlgka Nommers Vljy CENTEN BINNENLAND GOUDA 27 April 1882 VEHGADERINQ van üen GEMEENTES AA D op Vrijdag den 20 April 18Ï2 dea namiddag ton éia ure Aan de orde Een vooratol botreffende de regeling van den burgerlqken tijd met 1 Mei e k Het voorstel betreffende het verhuren van een tuk grond in da Kruidenierstraat aan J H Faa j Ht alhier De benoeming van twee Leden der Commissie van Toezicht op de Stedelijke Zweminriohting De benoeming van enen Voorzitter en vier leden en hunne plaatavervangeri in de tweo stonibureaui voor da verkieiing van drie leden voor de Provinciale Staten van Kuid Holland De luit kolonel M de Sitter on de kapitein 6 P Cheriex vaii bel ia reg iuf alhier die een ouraus bij het Ie reg veitiug art te utrecht hebben doorloopen 7 yn naar hunne kotpa teruggekeerd In de zitting der Bottordamaohs Arr Rechtbank van gisteren werd veroordeeld P 8 oud 19 jaar chipporaknscht te Gouda bekl van mishandeling tot l maand gev Heden middag werd teu Raadhuize dezer Gemeente aanbesteed a Het onderhoud der kaai en walmuren langs de grachten en van de vleugelmureo bij de bruggen en sluizen gedurendo 1892 Ingeschreven werd door J de Jong Wz te Gouda voor 84 40 P A Burghout voor ƒ 6800 W de Jong Wz voor FEVILLETOM Naar het Framck DERDE GEDEELTE XII 87 Men kan wel zien dat het vandaag Dinsdagis sprak Wellevend daar begint dio Engelschevuiligheid weer Men kan zien dat het vandaag weer is alsaltijd antwoordde Spring Wellevend gaat wedervoort met grof te zijn Tegen zijn gewoonte werd Wellevend niet boos Dat bewijst sprak hij op goedigen toon dathet met de gewonnten niet is als het leven hetleren is vol afwisseling de gewoonten zijn eentonig Ik ben grof vandaag zoowel als gisteren zoowelals zes maanden geleden j en inplaats van voor landedijlman ta apeleii maakt mijnheer Barinc hout snêeteekeninpen voor het Wereldbureau waarhij wel zoo gelukkig is goweest weder een plaatste vinden Meng mijüheer Barinc toch niet iu je zotteklap sprak de kassier gebiedend B880 H J Nederhorst voor 5743 C P W Dessing voor 4940 en W Bokhoven voor 4890 4 Het maken van twee gording of remwerkon bij de draaibrug in den Kleiweg Ingoiohreven word door van Amer greenenhout van Eikenhout W Bokhoven voor 2868 ƒ 33 80 P A Burghout 2845 J de Jong Wz 2340 W de Jong Wz 2832 C P W Desaing 2799 3210 H J Nederhorst 2798 321B c Het venen van 236 schoolbanken in de eerste Kostelooze school Ingoschrevon werd door G Jansen voor B89 J Boeknmp voor f 467 J Eoat voor ƒ 444 M Binnendijk voor 294 B5 en J Vos voor ƒ 269 De gala voorstelling te Amstwdam in h t circusCarrj giateren namiddag gegeven ia tegsnwoordightid van HH MM Koningin en Regentes mocht ditmaal met recht schitterend genoemd worden De koninklijke loge was vink tegenover het tooneel en had den vorm van een baldakijn met de koningskroon gedekt Zij wns aan weerszijden open doch overigens mot donker blauw finweel en satijn behangen Zy werd geflankeerd door twee loges bestemd voor de hooge hofdignitarissen De arena was smaakvol getooid met oen drietal forsohe wapens nl dat van Nederland bovenaan en daaronder rechts dat van Amsterdam en links dat van WaldockPyrmont Deze wapens waren smaakvol en kunstig uif gekleurd zaagsel in hot donkere zand afgedrukt en omgeven door een grooton grosaen rand waarin weder oranjekleurige bloemen prijkten Aan weerszijden van het tooneel waren tropoeen van Wat ik daar zeg heeft niets onaangenaamsvoor mijnheer Barinc vervolgde Wellevend terwijlhy zyn kooi verliet integendeel En ik verklaaropeqlijk dat een man van zestig jaar die plotselingal zijn geld verliest en dan nog de voerkracht heeftom weder te gaan werken zonder te morren mijnachting wegdraagt Vroeger heb ik mqnhfer Barinceens bespot daar gevoel ik nu niet de minste lustmeer toe en ik gryp de eerste de beste gelegenheid aan om hem ilit te zeggen Zoo ben ik nueenmaal ik zeg wat ik denk al wat ik deuk ikkom er rond voor uit en het kan mg mets schelenof het anderen naar den zin is Hoort ge mijnheerMoriset t kan mij niets schelen 1 Hij was voor de kooi van den kassier gaan staan en schreeuwde die woorden uit opuitdagenden toon Het opengaan der voordeur deed hom zwijgen Mister Barinc vroeg een stem met éeu Engelschen tongval Hier raynhoer antwoordde Barnabé terwijlhij den binnentredende voor het traliewerk van Barinc bracht Do you speak english Mijnheer Spring I riep Barinc Spijiig blies Spring zgn lampje uit en trad naderby daarop ontwikkelde zich een samenspraak iu het Engelsch tusscheii hem en den vreemdeling Deze hoer vertolkte Spring zegt dat hij inde Salon twee schilderijou heeft gezien geteekendAnie die hy mooi vindt en wel eneigd is te koo ADVERTENTIEN worden gaplaati Tan 1 5 regels ik 50 Centen iedere ngel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsniimte BoTendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVEETBNTIBBLAD t welk des Maandags verachgnt vlaggen aangebracht te midden waarvan de wapens van Nederland en Amsterdam Het geheel maakte een aangenameo indruk die niet weinig verhoogd werd door de kleur van toiletten en uniformen alsmede door fraaie kleederdracht der talrqke stalknechts lange oreme laksa jaa met oranje omslagen Het groote gebouw was tot den nok toe gevuld Precies te half drie verschene e Hooge bezoeksters in de vestibule waar zg dooraen heer Carré werden opgewacht en waar het dochtertje en een zoontje van den directeur HH MM fraaie bouquetten aanboden Zoodra HH MM in de koninklijke logo versohenen speelde de muziek het ffühdmtu en rezen allen eerbiedig van hunne zetels op waarvoor de vorstinnen eene buiging maakten Een kort luid hoera en de voorstelling nam een aanvang De jongeheer Adolf Carré stelde met 8 kleine tijgerhengsten de Homeinsohe post voor Zg die iu de nabijheid der koninklijke loge zaten konden al dadelijk bemerken dat de jeugdige Koningin veel behagen schepte in deze dieren en het onverschrokken rfldon van den jonge Carré Ofiwhooo dit nommer nu niet tot de meest bewonileriogswaardigsts behoort klapte de kleine KoninEio in de handen en Ie jonge Carré was Haar daar blijkbaar ten hoogste dankbaar voor De buitengewone sprongen van de clowns Cavalini en later hunne komische spelen aan een rek brachten telkens een glimlach op het gelaat niet alleen van de jeugdige Koningin maar ook van do Begenles en in dit blijk van ingenomenheid mocht ook August de Domme zich meermalen verheugen Bg het schoolrijden van de dames Graham en Louise alsmede van de jongejuffrouw Carré gaf H M de Regentes meermalen door handgeklap hare hooge ingenomenheid te kennen In de pauze herhaalde H M den heer Carré mondeling hare tevredenheid over zyu dressuur en pen daar hij uw adres bij het Woreldbureau vond opgegeven is hij hier gekomen om Uo den prya der schilderijen te vragen Vyfhonderd guldeu zeide Barinc Mijnheer zegt vervolgde Spring d it hij zebeiden tegelgk neemt voor zerenhonderd vyftig gulden zoo go wilt en dat hy ingeval mevrouw Anie nog meer van die soort heeft ntmelijk van diezelfde landstreek en in dienzelfden holderen toon hy die misschien ook wel zal koopon hij verzoekt ze temogen zien Vraag dien heer antwoordde Barinc zich morgen of overmorgen in de rue de TAbreuvoir aan temelden on leg hem uit waar hy die straat moetzoeken Zonder meer te vragen reikte de scbilderyenliefhebber zijn kaartje aan Spring en ging heen ChaBLES HALIÏiX 75 TrimOuDtainstr Boston Barinc gaf zich den tijd niet de gelukwenschen van zijn collega s aau te hooren zulk een haast had hy om zijn houtsnoe af te maken en het goode nieuw thuis te gaan vertellen Zoodra hy het atelier binnentrad waar zyn vrouw en dochter bij elkaar zaten zag Anio dadelijk aan zijn gelaat dat er iets verbhjdens was gebeurd Wttt is er vroeg zy Hy verleide hot bezoek van des Amerikaan Hé hé zeido Anie Hu lié herhaalde Barinc als echo