Goudsche Courant, donderdag 28 april 1892

dankte hem voor het genoegen der Koningin en ook Haar veraohaft Ken drietal sn wel de meest aantrekkelijks pas ages uit het ballet Rembrandt wekten in niet gennga mate de bewondering der Hooge bezoeksten Èn dat HH MM de Tooratelling niet te lang duurde bleek uit het feit dat HU MM ook na de pauze de Toorstelling tot aan het slot bywoondea Het hippologisoh sohouwapel met 40 paarden gelukte ditmaal bgzondei goed on de heer Carré oogstte daarvoor luiden bijval in Te 4 45 eindigde dit schoone equestrisch schouwspel Een kleine rgtoer werd gemaakt on te 5 10 waren HH MM aan het Faleia terug Ook hel Lititburgsch Nieuxdilad dringt op algeheeU afschaffing van den zout aocyna aan Het tegt daarvan o m dit t Is jammer dat nu men eenmaal aan den zoutaccijns komt de minister er niet toe heeft kunnen besluiten om dit voorwerp van eerste levenabehoefte geheel vrijdom van belasting te verleeneu dat waro een belangrijke aanwinst en voor den minderfc man en voor den landbouw Deze laatste toch heeft t zout ook nog anders noodig dan bij de zuivelbereiding en nu ia t wel waar dat landbouwzout vrij ia maar de aanschaffing daarvan gaat met tal van moeilijkheden en formaliteiten gepaard en t zout is voor ander gebruik door toevoegsels onbruikbaar gemaakt deze toevoegsels als glauberzout enz heeten nu wel onscbadely k maar schrikken den landbouwer af en zoodoende wordt landbouwzout zeer weinig aangekocht en gebruikt Toch is iedereen overtuigd van het groote uut dat in voldoend gebruik van zout bij de voeding van het vee ligt Vraagt i bet menschrlijk lichaam voor een geregelde spgsvertering voor de bewaring van de gezondheid en voor de smakelgkheid van het eten een toevoeging van zout aan bijna al ons voedsel even heilxaam werkt dit ook op het dierlijk gestel De formaliteiten echter zgn zoodanig dat waar onze boeren van tijd tot tijd een handvol zout bij Uet varkensvoer doen zij eenvoudig gewoon zout gebruiken dat hun 12 a 15 cent het kilo kost Kundige landbouwers gebruiken bij al het wintervoer rapen bieten aardappelen wortelen enz zout zij zouten hun hooi en vooral hot ensileeren vraagt groote hoeveelheden lout t gebruik daarvan zou algemeen worden wanneer het zonder accijns onvermengd voor een cent of drie het kilo te bekomen was Geheel afschaffing van den accijns wars ook den landbouw een weldaad bewijzen Uen schrijft uit Haarlem aan de N R Ci Liquidateuren van de Zuidbollandscbe leerhoeve voor zuivelbereiding hebben voldaan aan een hun gedane opdracht van de erven mr D Visser van Uazerswoude om de gebouwen der Icerhoove met de directeurswoning die bij den bouw pi m f 50 000 hebben gekost ten dienste van het laudbouwonderwqs aan den staat der Nederlanden aan te bieden voor de getaxeerde waarde van 13 600 De minister van binnenlanusche zaken heeft dit aanbod echter van de hand gewezen zoodat in den loop der maand Mei thans de openbare verkoop van die gebouwen kan worden tegemoetgezien Het V D geeft de volgende beschrijving van de koninklijke spoorwegrijtuigen Zij keken elkaar aan en begonnen beiden te lachen Hé hé Hé hé Mevrouw Barinc had niet deelgenomen aan dit tooneel van uitgelaten vroolijkheid Ik bewonder u beiden dat ge kunt laches isprak zij Mij dunkt dat er reden voor is zeidd Barinc Zyt ge niei blijde over dat luccss met Oarteau vroeg Anie Spreek mg nooit meer over Oarteau riepmevrouw Barinc uit Wees toch billijk mama Aan Ourteau dank ik een echtgenoot dien ik liefheb Ourteau heeftmij gtileerd te zien Zonder Ourteau zou ik aardige papieren japonnetjes voor mij zolve maken om eenechtgenoot te vangen dien ik nooit zou roaciitig i worden Ën zonder Ourteau zou ik schilderijen maken naar de methode van het atelier die geoQ enkele Amerikaan zou willen koopen Dat ik gelukkig ben dat ik een werktuig in handen heb waarmede ik voor allen het brood kan verdienen totdat Siite met roem beladen terugkoert is datgeen fortuin waard P Zg zijn 6 in aantal waaronder ook een bagageen een rgtuig wagen Speciaal voor de Koninginnen baatemd zgn er twee een salonrgtuig en een slaapwagen met elkaar verbonden door eene overdekte veilighridsoverbrugging z g aoufflet Be inwendige ruimte van hot salonrgtuig is 7 80 meter Aan weerszgden zgn 8 ramen die door een schuif neer on opgelaten worden en op elke hoogte stand houden Sierlijke dag en nachtgordijnen kunnen hen afsluiten Tegen den achterwand bevindt zich een ruststoel die door uitslaan in een leg of slaapstoel kan veranderd worden Aan weerszijden zgu fraaie en gemakkelgke rustbanken die verbreed kunnen worden terwgl het midden wordt ingenomen door eene naar alle lijdeu venohuifbare tafel De vloer is bedekt met een fraai tapgl terwgl de zoldering versienl is met fraai schilderwerk en drie lampen voor Pinch gas Doelmatigheid en sierlijke eenvoud kenmerken alles De voorzgde van den wagen was vroeger een open balcon dat nu met hout en glas is dichtgemaakt en evenzeer een gezellig zitje aanbiedt Tuawhen dit balcon en de salonruimte heeft men rechts het bulfeC zoo volledig mogelijk ingericht links de toiletkamer Keurig en practisoh is in het buffet de inrichting voor hel breekvrg bewaren van glazen en fleaschen alsmede die voor hot uitgebreide tafol servies De genoemde soutllet doorgaande komt men in den slaapwaggon waarvan het eerste gedeelte meer voor zitten bestomd is Oogensehgiilgk staan er in het slaapsalon ook maar een paar ruststoeleu maar door eene draaiende beweging veranderen deze in gemakkelgku en doelmatige rusibedden d e de beste gelegenheid voor slapen aanbieden Ook hier oompleteeren buffet en toiletkamer de geheele inrichting waarbij niet slechts de aandacht trekt de fraaie bewerking van alloa m r ook de zorg om bet geheel zoo volledig mogelijk te doen zgu Ook in dit salon geschiedt de kunstverlichting door gas do verwarming door een kachel do afkoeling door gsbakkeu Op dit rgtuig volgt de wagon voor het gevolg der Koninginnen voor zoover dit niet in bars onmiddelijke nabijheid vertoeft Het bestaat uit eaa ruimen wagen evensons voorzien van fraaie rustbanken tafels kachel toiletkamer enz en met niet minder zorg is ook bier alles bedacht eu uitgevoerd om het den reizigers bij dag en bij nacht zoo aangeniam mogelijk te maken Vervolgens nog e n rijtuig voor het verdere personeel in compartimtoten vi rdeeld en met veel smaak en comfort ingericht ala de gewone l en 2 klasse rijtuigen Het Geillmlreerd Politieitieuui richt het volgend schrijven aan de sehnjfsler van dsn brisf au Dt Ochlmdiode Sara ook wel genaamd blonde Anna wanneer gij dezelfde Anna zgt die in den jare 1887 een korten tijd met nwon minnaar en uw kindje gewooiid hebt ten huize van zekere weduwe v d B waar gij steeds door hem Sara werd genoemd bericht dan schriftelijk in het belang van u ec uw kind tgd en plaats waar wg u alleen kunnen spreken Om u niet in ongelegenheid te breneen deelen wij u mede dat de weduwe v d B overleden IS dat wg haar dochter in een weinig bekende steeg bier ter stedo hebben opgespoord sn voegen erbij opdat u zult kunnen oordeelen of gij ile bewuste AnnaSara zijt dat het huis waar gg met uw minnaar woondet stond in een breede straat in de oude stad terwijl het huisnummer 27 was Uw minnaar was diamantalijper hij ging ochtends naar zijn werk Uw kindje destijds ongeveer een jaar oud was s nachts erg lastig wat dikwijls oorzaak was van twist en verwijten tusschen u en nw minnaar Als gg dezelfde Anna Sara zjt die wij op het OOI hebben dan kan stil wijgendbeid u slechts in ongelegenheid brongen want dan ooeraeu wij u Anna M herinneren u aan het ouderlijk huis op een der grachten van den Jordaan te vroeg door u ontvloden om helaas veel treurige leveasurvaring op te doen rij wilt den vader van uw kind dien gg schuldig nclit niet verrailen indien gij echter meent dat wij uw verleden kennen hetgeen u uit bovenstaande aanwijzingen kunt beoordeelen schrijf ons dan vertrouwelijk het zul u niet berouwen Het telegraaf kantoor te Pretoria is in rep en roer wegens het gerechtt lijk onderzoek dat gedaan wordt naar aanleiding van kabeltelogrammeu wier inhoud wederrechtelijk zon zijn bekend gemaukt aan personen die daarmee niet te maken haddi n met andere woorden er bestond ernstige verdenking dat het geheim van den telegraafdienst door een of meer ambtenaren was geschonden i eworden Het is uit de verhooren reeds ook gebleken dat eenige hooggeplaatste personen o a een Volksraiidalid in dfze schcndiog van ambtsgeheimen getrokken zijn I De FcMtiton zegt dienaangaande nog tiet volgende r Ons wordt medegedeeld dat de staatsprocureur aartelt om da strafzaak tegen den telegiafist dio verdacht wordt den inhoud van telegrammen aan vreemden te hebben medegedeeld voort te zetten Wij weten niet welke gronden den staatsprocureur zouden kunnen nopen om de prosecutie te ptaken in eene zaak die de aandacht van hst gansohe publiek op zich getrokken heeft eene zaak waarvan men niet kan zeggen dat slechts de private belangen van eonige particulieren er bij getrokken rgn maar die in onmiddellgk verband staat met de veilig leid van den staat en de vertrouwbaarheid van een onzer gewichtigste departementen de tolegraphie Wat toch is er gebeurd De regeering en de heer Beelaerts van Blokland wisselen telegrammen nauwelgks zgn die telegrammen van hier verzonden o hier olitvaogen of vreemden weten Wat er in staat la zulk eene schending van ambtsgeheimen niet gewichtig genoeg om met kracht ie worden vervolgd Heeft het publiek niet ten volle recht te verlangen dat do integriteit van het telegraaf departement dat dii drager is van menige hoogst belangrgke correspondentie worde gehandhaafd Gesteld al dat het ter beschikking der justitie staande bewgsmateriaal niet onomstootelijk overtuigend ware brengt dan in een geval als dit het openbaar belang niet mee dat hot hooggerechtshof heslisse over de al of niet voldoende kracht der aangebrachte bewgzen Het publiek geweten zal zich ongeiirgfeld er tegen verzetten dat het dossier dezer telegrafist iaak begraven worde onder den papicrvoorraad ten kantore van den staatsprocureur Zondag heeft tu Rotterdam onder leiding van den locovoorzitter den heer W Leepol Uit Amsterdam de algeroeune voorjaars vergadering plaats gehad van de Voreeniging van deurwaarders bij de verschillende rechtscolleges in Nederland Uit het jaarverslag door den heer C B v n Baaren uit Schoonhoven uitgebracht bleek dal de vereenigiog kr iohtig in bloei toeneemt dat de geldmiddelen steeds ruimer vloeien en dat het ledental voortdurend stggt Nadat de hoer W Leepel met het oog op zgn eunigszina gevorderden leeftgd had verklaard voor eene eventueels benoeming tot voorzitter Ie bedanken werd als zoodanig gekozen de heor B Kruijne uit Rotterdam Na uitvoerige beraadslaging bealoot de vergadering mst éen item meerderheid dat de vereeniging tot eene collectieve verzekering van al hare leden zal overgaan bg een der reeds bestaande levensver zekeringmaatschappgen Als plaats waar du zomervergadering in Augustus zal gehouden worden weril Arnhem aangewezen De vergadering was zeer goed bezocht Hoe staat hst met het onderwijs van handenarbeid in Nederland Wanneer men een antwoord op die vraag zuekl in het verslag dal door een commissie uit bet hoofdbestuur van hel Nut de heeren W Pleijte Zaaijor Azn eu J Bruinwold Riedel rapporteur over dit ouderrichi is uilgsbracbl dan komt men tot een zeer magere cooeluaie Op net oogenbliL toch wordt naar uit dit verslag blgkt het onderwijs in handenarbeid verstrekt op S3 plaatsen op 36 scholen aan 1559 jongens en 41 meisjes Groot is het aantal leerlingen niet doch bovendien is het onderwgs verre van volmaakt j eenheid van inrichting en leerplan wordt tevergeefs gezocht en zelfs methodische leergang vindt men slechts bij uitzondering In haar verslag geeft genoemde commissie een vrij uitvoerig overzicht van den toestand voor zoover zg deze kan nagaan uit do haar verstrekte gegevens eu haar slotsom is dat het onderwijs in handenarbeid in Nederland nog in zeer primitieven toestand verkeert en dal du voreeniging tut bevordering van dat onderwgs op do deugdolgke icgeling er van nog een weinig voMoenden in loed heeft geoofeud Velo bestuurders van dergelijke scholen erkennen dat de bestaande toestand gebrekkig is Uet verslag zegt daaromtrent Een langere doorloopeode cursus betere lokaliteit hetero leermiddelen een vast leerplan waarbij men ter school ga bij hot slöjd ondorwija in Zweden vermeerdering eu verbetering van onderwijskrachten meer afwisseling in den arbeid en meer verscheidenheid in de te vervaardigen voorwerpen meer keuze en verscheidenheid in grondstoffen meer aansluiting aan het lager onderwijs niet toelaten van nieuwe leerlingen in eene reeds georganiseerde klasse betere klassenregeling doordringen van het besef bij ouders en kinderen dat handenarbeid geen lief hebberg maar een leervak zij enz ziedaar de middoleu welke tot verbetering worden aangegeven Do eerste middelen zondun kunnen worden verkregen door eene vereenigiog die inderdaad dit onderwijs regelt welke regeling dan ook bindende kracht ra iet hebben vuor alle bestaande scholen een regeling die éénheid brengt in du methode leerplan duur van den cursus die een diploma van bekwaamheid uitreikt aan heb die na nauwkeurig onderzoek blgken hebben gegeven tot het geven van dit onderwijs ba oegd te zijn Voorts is er noodig meer geld en niet het minst neer beluugetelling Waar dit laatste is voor de middelen om ilit onderwgs goed te geven vanzelf gevonden Hoewel het onderwgs in handenarbeid dus nog veel te wonschen laat zijn de uitkomsten gunstiger dan men zou vermoeden en het is een feil dat de ffhalfbetalers en zij die geen schoolgeld betalen het meest leereu Bo ordering van netheid nauwkeurigheid arbeiïlzaamheid of lust tol nuttige bezigheid waardeering van licharaolgken arbeid minder uithuizigheid gcoefendheid van oog en band smaak voor vorm CU kleur ziedaar eenige van de goede eigenschappen welke door handenarbeid aangekweekt worden Ken dergelijk opvoeding middel moot meent do commissie meer tot zijn recht gebracht worden Doch Iiüo Bijna nl i besiuren van inrichtingen voor alöjd wenschen het ala leervak op do lagere school te zien ingevoerd Sommigen willen daarvoor inkrimping der lesuren van andure vakken anderen ontraden dit echter Ëon afzonderlijk lokaal willen daarbij de meesten Over de juistheid van deze en andere opmerkingen durfde geono der loden der oommissie te beslissen Om intusscbon aan het versla eenige opbouwende oondusien te kunnen verbinden en voorstellen te kunnen doen aangaande de middelen waardoor hut tlOjd als opvoedingsmiddel kan worden bevorderd vroeg zii deswege ouder goedkeuring van het hoofdbestuur advies aan een aantal deskundigen Zoowel de Vereouiging tol bevordering van hol onderwijs in handenarbeid als de heuren J Stam te Amsterdam F W vnn Enden te Haarlem P T van der Metilen te s Gravenhage dr J H Gunning Wz to Zwolle en W Haanstra te Leiden beantwoordden hot verzook met uitvoerigo beschouwingen Eenheid van denkbeelden trof de commissie echter niet bij deze deskundigen aan Zij zgn wel allen zeer ingenomen met hul onderwgs in handenarbeid en do invoering er an op do lagere school nu of in de toekomst achten zij allen zeer gewunscht Doch de een heelt voorliefde voor het stuIselSalo mon do ander voor dat van Axel Mikkelsen de derde rbor het Frausche stelsel Ook hg hun mist men dus eenheid van doel en mulhoda De commissie onthoudt zich om deze redenen van een k uze uil do verschillende leerwgzen Wel acht zij echter met het oog op du reeds rerkregon uilkomsten voorizetting der proeven met dit onderwijs zeur gewenschl Tot onderivijzer aan do openbars scbMl to Haastrecht is beasotod de heor A Visser van Kloetingon Tot Poldermeester van den polder Roozendaal is gekozen de heor G de Kriiijf met 199 stemmen Op den heer A Egkelunboom waren 133 stommen uitgebracht Tot Ambtenaar van den burgerlijken stand te Haastrecht is benoemd de heer H Uitteuboganrt De burgemeester van Leeuwarden heeft in het belang van de openbare orde afwgzend beschikt op het verzoek van de afd Leeuwarden van dun SociaalDemocratlschen Bond om op Zondag 1 Mei ter gelegenheid van de door dien bond in de nabijheid der stad te houden meeting een optocht met banieren te houden De verhalen van rijke bedelaars z jn weder met een paar vermeerderd De politie commissaris der wijk Saint Viotor te Parijs werd Vrijdagmorgen geroepen om het ovorlgden vast te atullen van een ouden badelaar Franquelin gonaamd 77 jaar die een ellendig kamertje bewoonde op du zevende verdieping in een huis der me Descartes Om lot in hel verblgf des bedelaars door te dringen was hij verplicht zich oenen wog te banen door alle soort van afval en vuiligheid Niet zonder moeite kon hg do keuken bereiken waar het alles belialve liuflgk rook Daar vond hg op den grond bedekt met oenen hoop vodden hut Igk van den ouden man Toen liij do half vergane meubels doorzocht om de papieren te vinden welke noodig waren om de identiteit van den ovorledeno vast to stellen vond hij onder in eene lade een briefje van duizend franc elf briefjes van honderd frnno 343 fr in goudstukken en 13 fr 50 in klein gehl benevens een bewgs van eene Bank voor een dupSt in effecten en waarden welke gezamenlijk een veertigduizend franc konden bedragen Ts Bayonno is eene vrouw overleden zekere Marie Laborde diu van aalmoezen leefdo In bel sterfhuis heeft men in een ouden reiszak stukken der Frausche Rente bankbrieQes en goudstukkon gevonden tot eene waarde van 170 OUO fr In haar testament had zg bepaald dat zg met groote plechtigheid wilde begraven worden zg heeft zelf al du bijzonderheden der plechtigheid geregeld en hiervoor eene som van 10 000 f beschikt De erfgenamen der overledene zijn verre bloedverwanten Tegen twee sociaal democraten te Amsterdam is procesverbaal opgemaakt wegens het verspreiden van voor H M do Regentes beleedigeude biljetten Vrijdagmiddag half zes werden op den Dam voor het Paleis twee Ib jarige meisjes guarresteurd en naar het bureau St Piotersiial gebracht waar tegen haar om dezelfde reden proces verbaal werd opgemaakt Hel verspreide strooibiljet was een in den vorm vnn eene proclamatie aan de Amsterdamsche burgerg gorichl stuk onderteekend Namens de gecombineerde vakvereeniginguu waarin H M woorden in don mond gelegd worden die vermoodehjk aanleiding tot gerechtelijku vervolging zullen guvon Ook Zaterdag morgen waren op verschillende plaatsen dergelgke biljetten aangeplakt die door de politie worden afguscbuurd op sommige plaatsen had men er du opeiiingeo der brievenbussen mede overplakl In dat biyet worden de arbeiders en arbeidsters opgewekt zich te veroenigen opdat door gezamenIgk optreden een einde wordt gemaakt aan al deze mistoestanden tol verkrijging van een menschwaardig beslaan voor allen Onder die mistoestanden wordt verstaan dat de Koninginnen ten koste van allen een weeidrig leven leiden feesten ten Hove worden gehouden terwijl dnizunde arboiders met al hun zwoegen niet genoog verdienen om in de behoeften van zich en hun gezin te voorzien De Hnagsche correspondent der Zutf Ct schrijft aan dal blad o a De herziening van de bepalingen op hel faillissemonl is nu zoover gevorderd dal du commissie van rapporteurs baar verslag eerstdaags aan den minister zal indienen Aan het departement van justitie is ook een ontwerp lot instelling van arbeidsraden of arbeidskomors in bewerking u n regeling die reeds lang op het antirevolutionaire pitgram heelt gestaan maar onder hel vorige kabineF iflït werd aangepakt Do Tweede Kamer is tegen 3 Mei bgeengeroepen Het ontwerp tot goedkeuring van hot contract met do Billiton Maatsohappij is ingediend en kan dus terstond in de afduelingen worden onderzocht Aan de voornnamsto grieven die tegen het door den minister Mackay gesloten contract werden aangevoerd is bij het nieuwe coulract tegemoet gekomen Behalve grootere financieele voordeelen heeft de Staat nu ook bedongen afdoende controle door Staatsambtenaren Hot voorloopig verslag op de noodwet tuu behoeve van noodlijdende gemeenten is ook versohenen Het is een lijvig verslag waarin verschillende bedenkingen worden gemaakt maar de eindindrnk is toch dat de meerderheid bereid is het ontwerp aan te nemen Naar ik verneem kan ook het voorloopig verslag op belastingvoorstellen van dun minister Pierson binnen eenige dagen worden verwacht Men zegt dal hul do bepaalde wensch der Regeeriug is dat deze voorstellen uog dezen zomer in behandeling zullen komen In den Oflicieelen reisgids der Maatschappg tot Exploitatie van Staatsspoorwegen alsmede in dien van de Noderlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij dienstregeling van 1 Mui 1892 komt de volgende mededoelittg voor De uren van vertrek en aankomst aan de stations der Maatschappij lol Exploitatie van Staatsspoorwegen en aan die der Nederlandsohe Centraal spoorwegMaaischappij zgn alle vermeld in Greenwich tijd tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt aangegeven door de bijvoeging van de woorden locale tijd achter de betrokken stations tiMü Greenwich tijd verschilt met den Amsterdamschen tijd 20 minuten wil men Greenwich tijd horleiden tol msterdamsctiün tgd dan moelun bij de uren van vertrek en aankomst in Greenwich lgd vermeld twintig minuten worden bijgeteld In de zonierdionatrogeling van de Hollandsche IJzeren Spoorweg maatscliappg zijn de uren van aankomst en vertrek aangegeven in den lijd van Greenwich Op den omslag staat met roodo letter gedrukt I2 uur Greenwich tgd s 12 uur 30 Amster darasche tgd Boiteniandsct Overzicht In den Italiaansche ministerraad zijn nieuwe gehillen ontstaan over de financieele vragen Een crisis is onvermijdulgk Men zegt dat de heer Di Rudini andermaal hel ontslag van het Kabinet zal aanbieden De Belgische Kamer heeft een aanvang gemaakt met de beraadslagingen over de grondwets herziening üe minister president Boerqaert ging in een eerste redevoering de geschiedenis van dezo zaak na en verklaarde alle voosijestelde stelsels te verwerpen om tu aanvaarden het Engelsche stelsel hetwelk het kiesrecht verbindt aan het bewonen van een huis of een gedeelte daarvan Spreker bestreed levendig de denkbeelden der revolutionairen voor wie hel algemeen stemrecht bet middel ie om een afkeurenswaardig en ondeugdelijk programma te verwezenlijken Heden zijn de miliciens van de lichtingen 1887 en 1888 voor de regimenten infnuterie en van die van 1888 voor de regimenten grenadiers en karibiniers weder onder do wapenen geroepen in verband met de manifestatien op den len Mui Wij hebbon reeds in ons vorig nummer medegedeeld hoe do Parijscho anarchisten hel met bij bedreigingen gelaten hubbeu Niettegenstaande al de voorzorgen der politie hebben ze den restaurant waar hun hoofdman Ravachol gevangen was genomon iloor bet moedig optreden van Very en zijn zwager geheel vernietigd Slechts de vier muren staan overeinde Een paar lieden die iu den restaurant wat gebruikten werden gewond het golnat van do dochter van Very werd geschroeid en de arme man zelf kreeg zulke wonden aan hot been dat dit mouat afgezet worden Het dynamiet was door de misdadigers naar bel schijnt geplaatst in den kelder vlak ouder hot buffet De opwinding in Parijs is door dezo wraakneming grooler geworden dau ooit te moer omdat ze blijkbaar hut doel had den angst te wekkeu dor juryleden die geroepen worden om over de schuld van Ravachol en zijne medeplichtigen te beslissen Was er eenige dagen nog twijfel of de zending van den hoer Serpo Pimentel naar Parijs als afgevaardigde vau hel Portugeesche gouvernement aan do houders der buitenlandsche schuldbrieven wel met giinstigen uitslag bekroond zou worden Ihons is er volgens sommige bladen alle hoop dat de zaak in orde ia De Portugeesche regeering wil wel geen controle over haar financieele administratie toestaan maar Pimentel heeft het comité der schuldbrievenhouders I toegezegd dat het tot zekerheid recht zoude hebben j op de 3S millioen die uitgetrokken zijn op de ont I vangsten der in au uitvoerrechtun ten behoeve der liquidatieleoning en dor aflossing vnn buitenlandsche schuld Het Portugeesche gouvernement zou elke week of iedere maand do gelden aan de Fransche bank of eonige andere door het comité aan te wijzen instelling overmaken De correspondent van de Standard oordeelt niet optimistisch Hij zegt dat de berichten hem nog onvolledig toeschijnen Uueft de Portugeesche regeering als conditio sine qua non gesteld het verkrijgen van een nieuwe leening groot 100 millioen francs Is dit zoo dan zal hot nog moeten blijken zegt de correspondent of de kapiialistcn genoeg vertrouwen zullen hebben op het Portugeesche gouvernement om op dezo niouwo loeuing in to sclirijvun De Economiüt Europeen van 24 April zegt dat bul Por ugeesche vo k geneigd is tol groote opofferingen ten einde voldoening l9 geven aan de buitenlandsche Bohuldeiachers Het is niet verantwoordelijk voor do gebeurtenissen dio den achteruitgang der nationale financiën hebben veroorzaakt t w de revolutie in Brazilië en de geldcrisis welke laatste hel gevolg was van den val van bet bankiershuis Baring eu van de Braziliaansche revolutie Hel is geneigd zich nieuwe lasten te laten opleg gen ten einde Europa te toonen dat het eergevoel heeft en dat het du aangogane verbintenissen eerbiedigt maar het zou in geen geval een ingrgpen van vreemden in de binnenlandsche financieele administratie willen dulden Uit Scfia wordt gemeld dat de ulgaarache justitie weder een uitgebreide samenzwering op het spoor is gekomen Te Rutschuk werd in de woning van een Armouier een aantal dynaraiutbommen gevonden en hel onderzoek zou aan het licht gebracht hebben dat men bier te doen had met een samenzwering niet alleen tegen vorst Ferdinand maar ook tcgun den Sultan gericht Vgftien persomun waren reetls in hochteuis genomen Verder wordt beweerd dat de bommen door een Russische stoomboot te Rutschuk zijn aangebracht Volgens de Bulgario heeft de Bulgaarsche diplomatieke agent te Kon tantinopel de heer Dimitroff dezer dagen een bezoek nan den Russischeo gezant Nelidoff gebracht en hom onder meer gevraagd og zijn Regeering eindelijk zou ophouden roet aan Bulgaarsche uitgewukuoen bescherming te verleeiien De hoei Nelidoff antwoordf e ontkennend eu vrceg daarentegen of de Bulgaarsche pers eindelgk oens minder heftig tegeu Rusland zou