Goudsche Courant, donderdag 28 april 1892

180S 4822 Vrl dag 29 April GOUDSCHE COURANT iVieuws en AdvertentiebJMd üoor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentlön kan geschieden tot edn nur des namiddags van den dag der uitgave SEQUAN zal gredurende zijn verblijf alhier tot en met 30 April eiken avond ten ure in de Sociëteit 0 S GE OEGEi in de Boelekade uille gringr jeven van de krachtdadige werking zijner Geneesmiddelen 2252Sffl 5 g 22Sa S g g55S59 gggCT X Xg5t KATHBEIl ER s EUEIPP MALZEOFriE uit het beste Beiersche Moat bereid is de beste g oedkoopste en voedzaamste volksdrank Verkoopprgs JJ7 Ct per pakje van Ko 15 Ct per pakje van 250 Gram franco door geheel Nederland Verkrijgbaar bij alleKriiideoiers en Drogisten Verdere inlichtingen en monsters verstrekt Kalhreiners CeDtraai De M t voor yerland Singel 550 552 Amsterdam aeass2s 42se a iS i Sk asa Wi i2 Èi Sk2 SkyE 2 SV M Gouda Sncljiersdruk van A Brinkman zoon optreden De heer Dimitroff betoogde dat hel Iveede kiiJiad eeo ge olg Tsn het eerste waa 339 Staats loterij 4e Klasse Trekking van Woensdag 27 April No 14121 ÏMOO No 17660 1600 No Ï792 en 9651 1000 No 11611 en 4S94 400 No 1116 ƒ 200 No 6344 8993 10845 16845 17066 en 17811 ƒ 100 Prijien van 65 21 2949 6713 7718 10492 13793 16246 18830 40 3041 5734 7741 10530 13862 16270 18871 64 3049 5768 7773 10661 13899 16278 I89S6 71 3064 6810 7774 10664 13912 16302 18983 118 3177 5847 7797 10698 13966 16391 19016 159 8191 5868 7840 10667 14032 16434 19022 3215 5895 7866 10673 14101 16461 19066 3270 5902 8151 10676 14106 16608 18166 219 8274 6921 8176 10726 14164 16581 19220 232 3484 5994 6153 10777 14188 16601 19286327 3523 6073 8446 10819 14206 16603 19369430 3552 6085 8478 10821 14234 16606 19374 437 3676 6110 8529 10894 14272 16627 19391 506 3607 6122 8570 10916 12476 16836 19393573 3668 6185 8647 11014 14362 16727 19418690 3761 6213 8760 11021 14418 16790 19486778 3781 6227 8824 11025 14436 16824 19611781 3863 6232 8858 11149 14470 16836 19526785 3864 6291 8898 11178 14490 16906 19642 866 3868 6351 8901 llüll 14502 17167 19664 904 3871 6366 8917 11212 14603 17240 19646964 3904 6369 8926 11217 14560 17242 19664 1045 3934 6464 8963 11427 14581 17292 19704 1109 3985 6495 8968 11440 14612 17325 19744 1118 4021 6496 9027 11471 14716 17339 19773 1170 4022 6546 9037 11476 14742 17377 19821 1205 4081 6549 9042 11527 14817 17419 19567 1238 4090 6683 9056 11646 14839 17428 19872 1276 4122 6688 9061 11691 14865 17486 19879 1328 4134 6714 9124 11698 15041 17496 19902 1872 41J7 6759 9147 11651 15044 17602 19917 1407 4157 6782 9166 11738 15078 17594 19966 1414 4163 6784 9197 11806 16109 17617 19997 1418 4188 6833 9361 11810 15110 17666 19998 1483 4336 6833 9434 11816 16118 17697 20022 1808 4440 6861 9468 11817 15139 17826 20029 1600 4634 6936 9615 11883 15147 17892 20036 1603 4547 6936 9619 11956 15239 17901 20093 1672 4655 6968 9661 11973 16241 17942 20096 1741 4595 7003 9573 11985 15384 18073 20110 1747 4682 7032 9696 12061 16389 18093 20146 1778 4892 7137 9637 12063 15512 18116 20291 1793 4906 7160 9648 12073 15565 UI52 20304 1899 4957 7219 9663 12168 15597 18170 20362 1912 4993 7238 9706 12634 15599 18198 20400 2228 5007 7251 9743 i2672 16645 18214 20416 2240 6145 7266 9827 12717 15730 18265 20441 2296 5154 7277 9835 12811 15829 18264 20452 2340 5228 7314 9870 12841 15 34 18270 20466 2405 5304 7366 9899 12880 15877 18276 20498 2424 5334 7381 10087 12928 15902 18277 20594 2490 5438 738710104 13095 15976 18330 20812 2602 5447 7414 10110 13314 16007 18335 20631 2524 5480 7479 10126 13322 16035 18357 20637 2534 5490 7611 10172 13368 16042 18397 20649 2640 5497 7528 10227 13372 16124 18399 20727 2608 6551 7657 10408 13396 16169 18473 20814 2645 5595 758110415 13500 16170 18516 20869 2702 5607 7593 10423 13599 16206 18531 20872 2862 6622 7689 10427 13762 16209 18641 20919 2901 5661 7716 J0436 13754 16245 18789 Kleinhandel in Sterken Drank BÜRGEMEBSTBRon WETHOUDERS van Gouda brengen ingerolge art 6 der Wet van 28 Augiutu 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen rijn ingekomen an de naToIgende personen verzoekschriften waarbg fergunning wordt gevraagd om in de bij ieders naam vermelde looalitcit sterkeu drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van den Verzoeker A ai uidingderlocaliteit J Rabouw Vest Wjjk O huisvrouw van D de Ronde No 612 Gouda den 27 April 1892 Burgeireester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZBN1X 0RN De Secretaru BROUWE R PËTROLBUM I OTEERI GKN van de Makelaars Oaituldar k Schalkwijk ie Hotterdaiii De markt was heden onveranderd 1 000 ITankfust 6 11 Geïmporteerd fust 6 48 September Ootober Korember en DeoeoiberleTerJDg 6 60 ADVERTElfTIfiN Hartelgk veem ik afscheid ran Trienden en bekenden Door omatandigheden werd ik tot mgn leedwezen rerbinderd zolks persoonlek te doen M HAV£RKAMP BEGËMANN Talon Administratie Iemand grondig bekend met de moderne talen handelscorreepondentie en administratie beeft nog gedeelten van dagen beacbikbaar tot bet bgboaden van boeken of het Toer n der briefwisseling Franco brieven onder Lett P bg de Boekbandelaren A EOK COM Oottda Ter Drokkerg van A BRINKMAN bnZOON wordt om spoedig in dienst te treden eea bekwaam Letterzetter GEVRAAGD TE e DDR TOOT 200 sjaars op een der beste standen een HUIS berattende Tgf fiitmera en Dienstbodenkamer met Tnin en aiconderlgke ui ang aan het water Te bevragen bjj de nitgeTers dezer conrant Stalhouderij Met deze maak ik ondergeteekende aan bjm geachte begnnstigers en stadgenooten beksad dat ik T n af 1 MEI alleen de StalhondMn op de Lange Tiendeweg D 40 zal Toorzetten en wel met dezelfde gVer an op dezelfde Toet Hopende het rertroawen sinds 12 Jaren m noten mg steeds waardig te maken blgf ik Achtend D dw dienaar F H WECBMAIV Te GOUDA Traagt men in een klein gezin één kind tegen AUG a a eene nette OIIOSf80BB die goed kookt en genegen is met de 2ii meidhet huiswerk te Terrichten Goed loon reel TerTal Brieven franco letter S b d Boekh H 1 EDADW Jr te Gouda OFa pdike oude f SCHIEDAMMER GENEYEE Mer c NIGECTOAP Verkrnzba ir bij M PEETER8 Jz IV B Als bewijs van echtheid ii cachot en kurk steeds voorzien van den iimim der Firma P HOPPE i Oe uitRave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitr ndering Tan Zon en Feestdagen De ifi r per dne maanden is 1 25 franco per pimt 1 70 Mzonderigke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 28 April 188Ï De gisterenavond door Sequah gegeven séanoe in ffOns Genoegen was wederom zeer druk betocht Hij deelde mede dat hg dien dag een bezoek had gehad van Mr J J van Meorbeke Jlaadsheer in don Hoogen Rsad der Nederlanden die hem uit erkentelijkheid een Russisch zilveren sigaretten iStui had ten gesehenke gegeven welk cadeau hij daarop de aanwezigen liet zien Voorts deelde hy mede dat Gebr Kamphuyzeu hem voor de bchoeftigen eene l ezending stroopwafeltjes en Goudsche sprits had den gegeven en de heer Kabel een taart Vervolgens werden een tweetal patiënten behandeld een waarvan op aanbeveling van den heer Zaalberg burgemeester van Alphrn ui zekere Uithol wanende op den grens van Zwammerdam die lang aan rheumatiek geleden had Ook ditmaal had de behandeling groot succes Ictvaachen had zjch in de Boelekade een groote menigte vereenigd terwijl zich ook op den Singel Kleiweg Hoogstraat cii Markt vele wandelaars heen en weer bewogen daar hedenavond aan het voornemen zou worden gevolg gegeven om da paarden van Sequal s r tuig te spannen en hom door menschenhanden getrokken iii triumph naar hel hotel de Zalm Ie brengen Aldus geschiedde het Eenaantal krachtige jongelieden boden zich aan om de vurige rossen te vervangen en opgeluisterd door eenigé vlaggen en omstuwd door honderde personen ging het in optocht van Ons Genoegen naar de Markt Er beerschte een drukte en beweging in de stad als zelden te voren werd opgemerkt en overal moest de beer Davenport de toejuichingen in ontvangst nemen van zijne Vereerders l ij werd de Markt rondgevoerd en toen langs liet Stadhuis naar de Zalm gereden Het publiek ver FEVILLETOJM Uit iet FramcA V Het is Zondagmorgen 12 uur Mevrouw van Breughelen treedt uit haar boudoir de gang in om aanstonds hare huiskamer binnen te gaan waar zg hare kinderen vereenigd vond om te gaon koffiedrinken Het was eene lieve kamer waar ze binnentrad al bood de groote tuin waarop ze uitzag tegenwoordig weinig bekoorlgks aan l o vier zoons zaten allen bij een vrolgk brandenden haard on bad len niettegenstaande mama er dikwgls donker omkeek lange pijpen UI don mond De vijf meisjes zoi grooten als kleinen zaten voor zoover de ontbijttafel hare diensten niet vroeg met de handen over elkaar want het was Zondag en dan mocht er bij mevrouw van Breughelen niets gedaan worden Duiten het noodzakelijkste De familie die juist uit de Waalsobe kerk was te huis gekomen behoorde tot de deftigste en aanzienlijkste kringen van de stad waar ze woonde Mevrouw eenigde zich toon voor dit hdtol en nog nooit zagen wij hier een zoo groote menigte bijeen Het wijde marktveld van het Stadhuis lot de Zalm was stampvol man aan man stond men daar geschaard van allerlei stand en rang alleleeftyden waren vertegenwoordigd en wij geloovea zonder overdrijving te kunnen beweren dat er minstens 60Ü0 menschen by elkailr waren Sequah hield daarop van uit het hêtel eeu toespraak waarbij hij zijn hortelyken dank betuigde voor de hem gebrachte ovatie Hetzij men gekomen was om hem hulde te betuigen of om hem te zien hem die men een kwakzalver noemde allen batuigde hij lijn dank Vervolgens noodigde hij de aanwezigen uit tot het zingen vin Piet Hein en het Nedorlandsche Volkslied waaraan met geestdrift gevolg werd gegeven en daarop Vertelde hg oen paar anecdotes om ten slotte vriendslgk te verzoeken do volgende avonden niet moer zqne paarden uit te spannen D menigte ging uiteen en daarmede was de ovatie greindigd II lit Mej J M Dorlas is te ZwóUe geslaagd voor de acte als onderwgzeres Aan Mej Ooendera is op verzoek oervol ontslag verleend als ondorivgzerea aan de openbare school te Oudewater Tot voorzitter en secretaris der polders Hakondorp Langeruigeweide en Fapekop is benoemd de heer W H Doorman te Oudewater In hel 3o district van de Kriinpenerwaard is herkozen tot hoofdingeland do heer L Koog te Krimpen a d IJsel gekozen de heer O Karsbergen te Lekkerkerk in de plaats van den hoer Joh v Vliet was reeds sedert eonige jaren weduwe maar kon wijl ze joer gefortuneerd was op onbekrompen voet leven Onbekrompen is dan ook het rechte woord voor haro wijze van leven want partgen gaf ze niet dan enkele eenvoudig huiselgke feesten en naar bals komedie s of dergelijke weroldsche vermaken ging men niet althans geene dor meisjes Mevrouw was echter volstrekt niet wat men eene femelaarster noemt trouwens dat weersprak ook haar gehoele uiterlijk Groot van gestalte en mei iets gebiedends om niet te zeggen trotsch in hare gelaatstrek en gepaard met eene zekere koelheid in haar spreken en dat onberispelijk aristocratische in haar manieren kön men haar onmogelijk eeno devote christin noenftn Hare dochters waren evenmin loclgk of onbehagelijk als de moeder het ooit was geweest en aan levenslust ontbrnk het geen va i allen al kwamen ze weinig in verrld Wglen mgnheer van Breughelen was prüöiuenl van de rechtbank daar ter plaatse geweest en deze man al schreef hg geen adellijken titel voor gnen naam werd toch door de dochter van den baron do Eaelto goed genoeg bevonden om hem tot haar echtgenoot aan te nemen wgl hij tot eene der oudste rogecringsfamilieu vaii do stad behoorde Van hare vier zoons was de een geplaatst als kantonrechter de tweede als ontvanger en de derde en de vierde waren nog beiden schoon wel wat hooi lang aan eene universiteit maar heden met de kerstvacantie te huia iiV komt laat mama l sprak Issbelle bg verkor ADVERT EN TI EN worden geplaatsi Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimte BoTendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTE JJTIEBLAD t welk des Maandags verachgnt herkozen tot hoofdingeland plaatsvervangor de heeren M de J agor te Lekkerkerk en N Hoogendgk te Krimpen a d IJsel De Schoouh Ct schrgft Hoewel in den loatslen tijd eene wankelende hoop bestond of er wel iets van eene spoorweglgn zou komen omdat men er zoo weinig van hoorde kunnen wij thans de verblg dende mededeeliiig doen d it het ijverige bestuur der Krimpenorwaard Spoorwegmaatsohappij mat het beste succes de voorloopige werkzaamheden beeft volbracht en de verwezenlgking van het plan na slechts afhangt van den steun dien men het bestuur zal schenken Binnen enkele dagen zal eene circulaire verspreid worden waaruit men zat kunnen zien dat de zaak zao goed als gevestigd is en slechts een zeer gering bedrag gevraagd wordt om de spoorweglgn te verzekeren Wij willen die circulaire niet vnoruitloopen doch stellen ons voor op deze hoogst gewichtige zaak spoedig terug te komen Door het O M bij de rechtbank te s Boseu is hoogor beroep aangeteekend tegeti de beslissing der arrondissements rechtbank Maarbij A v L gewezen hoofdagent der gemeente politie aldaar is vrijgesproken van de hem ten laste gelegde knovekrg Door den heer Pgtforsen afgevaardigde van Sohotorland ia bij de Tweede Kamer eeo wetsontwerp ingediend tot instelling van raden van arbeid Nu op 1 Mei bij de spoorwegen in ons land de dienst naar den West Europeescheii tgd wordt geregeld is door de Ëxploitatie Maatschappg aan haar personeel opgedragen dat alle uurwerken der Maatschappij zoomede die van het personeel volgens welke de spoorwegdienst wordt uitgevoerd in den ting Belle genaamd Bolle was reeds eenendertig jaar en beklaagde zich voak en weende niet zelden in stilte dat door de strenge principes van mama hare jeugd zoo kleurloos en eentonig voorbijging Ik geloof het ook Belle I was het antwoord maar ik moest nog eerst even op mijn kamer de preek van heden morgen overdenken zooveel genoegen heb ik in de kerk gehad Is u met tante Marie uit de kerk gegaan mama vroeg de kantonrechter Henn genaamd ik heb u in t geheel niet gezien Jawel Henn of beter gezegd tante Marie is met mij gegaan ik heb haar met het rgtuig te huis gebracht Mama sprak Arnold de ontvanser u weet toch dat er eerstdaags receptie is bg nicht van Maeren Haar dierbaar zoontje gaat twaalf ilagen daarna trouwen t moet eeno magnifieke bruidspartij worden Tante Marie maakte mij er ook attent op Arnold hoewel ik het reeds wist Zog eens Glare vroeg een der jongere meisjes die voor haar oudsten broer eene boterham maakte hoe vond je vnn morgen dat bont van Pauline de Vliet keurig nietwaar O ja Cateau I was het antwoord ik vond het prachtig Mevrouw van Dorneck die voor me zat droeg precies hetzelfde zoo iets zou mama dunkt me ook wol goed staan Meisjes sprak mevrouw niet zonder eenige