Goudsche Courant, vrijdag 29 april 1892

Het werpen van asch puin of vuilnis op grond voor den openbaren dienst bestemd op stoepen of plaatsen aan den openbaren weg gelegen of op gedempte of geriolaerde zglan is verboden Art S Het is verboden zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders aan boomen bruggen leuningen hekken palen of welk gemeente eigendom ook dal daarvoor niet bepaald bestemd is iets vast te maken daartegen iets te stellen daaraan daarboven of daarover iets te hangen daarop of op daaraan verheelden grond zooals stoepen en dergeIgken goederen te bleeken of uit te spreiden Art 4 Het is verboden zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders over de openbare wateren bruggen draaien plaiiken of dergelgke te leggen of te hebben Art 5 Het is verboden in de openbare wateren iels te plaatsen te vegen of te werpen wot den waterloop ksn stremmen of schadelgk zijn voor de gezondheid als hniden benuip asch roet vuilnis bladereu afval van planten of dieren en dergeUjken Het is eveneens verboden zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders in de openbare wateren te baxgereu Art 6 Het is zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders verboden openbare plantsoenen te bergden hetzg met losse paarden ezels of andere dieren betzg met rg of voertuigen door deze dieren getrokken betzg mot hand of kruiwagens Dit verbod is niet van oepassmg op dat gedeelte van het plantsoen bg de Gouwe waar zich pakhuizen bevinden noch op de Manége met haro toegangen Het is insgeUjks verboden onverminderd do bepaling van art der Wet van den 25 Mei 1880 Slbl No 89 tenzg dit op lost van het Gemeentebestuur geschiedt vogoluesten te sloren boomen te beklirameu bloemen te plukken te loopen te liggen of te zitten in de boora gras eu bloemperken van de openbare wandolplaatsen Art 7 Het is verboden met klinkers bestrote voetpaden en trottoirs te bergden behalve met kinderwogens en krui en handwagens die uitsluitend met glasof aardewerk zgn beladen Hel is insgelgks verboden daarover paarden en andere trekof lastdieren pf vee te drijven of te leiden en daarover vaten kuipen wielen nf anders zware voorwerpen te rollen of te slepen Dit verbod is ten aauzien van een voetpad niet van toepassing wanneer dat bij het wgkeu voor of het wisselen van rgluigeu niet kan worden gemeden en evenmin wanneer men wjtwgen voor een gebouw of erf wil doen stilslaei tot hst afhalen of tehuis brengen van personen of to het laden of lossen van goederen Art 8 Het is zonder vergunnin van Burgemeester en Wethouders verboden nieuwe of herstelde bestrating vroeger van zajid te ontdoen dan twee maanden nadat het werk is völtoai l Art 9 Het is verboden hout op de straat te hakken of te kloven tenzg op een daartoe geschikt blok Art lO Het is onverdiioderd de bepalingen vnn ort 427 No 6 van bet Wetboek von Strafrecht verboden zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders de wegen geheel of gadeeltelgk te versperren of af te sluiten of op eenige andere wgze den vrgen doorgang te belemmeren of daden te verrichten waardoor eenige voor den openbaren dienst bestemile plaats niet aan die bestemming kan beantwoorden De eigenaar of beheerder van de voorwerpen waarmede deze overtreding wordt gepleegd is verplicht die op aanmaning dor politie onmiddellgk weg te ruimen Dit verbod is niet van toepassing op het schoonmaken van rü of voertuigen yóór stallen mits zg niet dwars over de straat worden geplaatst en den doortocht niet verhinderen Art 11 Het op of aan da straat uitstallen in kramen of dergelgke is verboden tenzg met vergunning van Burgemeester en Wethouders Art ïi De eigenaars van in pf ter zgde van den weg staande boomen moeten die opsnoeien of wegruimen zoodra Burgemeester en Wethouders dat bevelen Art 13 Bü bet uitsteken van vlaggen of wim Sels moet de onderkant minstens drie meter boveu e straat blüven Bnrgemeester en Wethouders kunnen om bgzondere redenen het uitsteken van vlaggen geheel ot gadeeltelgk verbieden Art 14 Hot is verboden op straat reizigers of andere personen lastig te vallen met aanbiedingen om hun den weg te wgzen of hunne goederen te dragen of die goederen zonder hunne toestemming aan te grgpen of vast te houden Art 15 Het openbaar venten van koopwaren is tusschen tien uur des namiddags en zeven uur des voormiddags verboden DKht van 80 April op 1 Mei op West Europeesohan tijd of twintig minuten achteruit warden gesteld Dit geschiedt op de lyneu waar geen naobtdienst is of wel de dienst vódr middernacht eindigt na het sluiten van den dienst 0 de l nen met nachtdienst geschiedt het precies te middernacht Amsterdamschen tyd wsaruit volgt dal de treinen in den nacht van 30 April op 1 Mei loopende volgens da tgdtafels van 1 October 1891 worden gerekend op t jd te ryden wanneer zij na middernacht aan de tosschenresp eindstations schijnbaar twintig miaulen te vroeg aankomen Bg het op West Europeeschon tijd stellen van de stationsuurwerken zal als volgt Worden te werk gegaan De zakuurwerken zulleu met de stationsuurwerken worden geiyk gesteld B j dezen nl de stationsuurwerken wordt de slinger tegengehouden hetgeen geschiedt door hem op te vangen als hij het meest links is gekomen en hem dan steeds steunende tot het midden te laten teruggaan het weer in gang zetten door hem langzaam naar rechts op te lichten maar vooral b j lange slingers slechts even over het hoogste punt als hij gewoonl slingert daarna los te laten zoodat hij weder in gang komt De perronuurwerken te Nieuweschans Meppel Zwolle sBosch en Eindhoven en de bureauuurwtrken te Stedum Hoogezand Zuidbroak en Soheemda kuunec niet o moeilyk worden stilgezet en moeten dus langzaam twintig minuten acheruit gezet worden daarbg aohtgevende dat indien de minuutwijzer den uurwijzer passeert zij elkander niet raken Aan de stationchefs is dit werk persoonlijk opgedragen of wel z j hebben te zorgen dat het door bevoegden wordt uitgevoerd De voorgenomen vereeniging van Christ Gereformeerden en Ned Gereformeerden of Doleerenden waaromtrent men op de in Juni a s te Amsterdamte kouden Synode zal oeslisseit schgnt naar menons doet opmerken nog niet zoo zeker te zgnals men zoo oppervlakkig wel zou meenen BIgkensde stemmen die er in sommige bladen dier richtingen opgaan laat het zich aanzien dat men een nieuwe afscheiding als die van 1834 te gemoet gsat bij de Christ Ger Kerk Beeds heeft de Crist Ger gemeente van Waddinxveen zich van de Christ Ger Kerk a escheiden en zich bij den Minister van Justitie als zelfstandige Christ Ger gemeente naar het Beglement van 1869 bekend gemaakt Het laten vallen van dat reglement namelijk hetwelk de rechtszekerheid van ds kerkelgke goederen der Christ Oersformserden waarborgde en dat de Synode dierKork liet vallen omdat bet voor de Ned Gereformeerden eene hinderpaal voor vereeniging met de Crist Gereformeerden was schijnt met andere redenen oorzaak te zullen worden van scheuriog in de Christ Geref Kerk N v d D Kaar aanleiding van feiten ter konois gekomen mn de eerste afdeeling der Staatscommissie van ar beidsenqnête aangaande het beheer vau sommige fondsen en maatschappijen tot uitkeering bg ziekte en overlijden roept de afdeeling voornoemd allen op die in staat mochten zijn uit eigen ervaring bijzonderheden mede te deelen omtrent bepaalde te dier zake betrekkelijke feiten met name royement ondanks geregelde betaling i er contributie en niet strengheid het spijt me wel dat ik van jullie zelf moet booreo dat je je in de kerk nog met die wereldsche dingen ophoudt Je weet ik beu er bepaald opgesteld dat je naar ds kerk gaat maar als je je aandacht niet bij de godsdienstoefening kuni houden is het waarlijk maar beter dat je te huis blijft O mama zoo bedoelde ik het niet antwooidde Clare ik ben de preek zeer goed nagegaan want deed ik dat niet dan zou ik me vervelen zelb in de kerk Maar wat men toevallig ziet mag men toch wel vertellen dat men t opgemerkt heeft Clara I klunk hel eenigszins heftig di toon en dal voor zoo n jong meisje Excuseer mama ik geloof niet dat ik een toon sai sla Uzelf heeft ons altijd geleerd dat we immer vrij uit ons gevoelen mochten zeggen Wel zeker Olare rn daar blijf ik bü maar een jong meisje als jij moest dat uiterst spaarzaam doen eo tegenover bejaarden en hare moeder vooral niet preken als tegen haar gelijken Ik weut niet mama was het spijtig gezegde jidat ik tegenover u of anderen ooit in gebreke blijf hen met gepasten eerbied te behandelen ik geloof niet dut ik die berisping verdien Meisje I sprak mevrouw toornig halverwege uit haar fauteuil oprijzende da oude geest van tegenspraak schijnt weer in je op te kumen Ik verzoek je dadelijk naar je kamer te gaan en vójr etenstijd niet weer binnen te komen uitbfltaling van een deel of van het geheels bedrag der bedongen uitkeering om daarvan vódr den 1 Sden Mei e k opgave te doen bg dasverkiennde ongefrankeerden brief aan het adres der Staatscommissie van arbeids euquête lete afdeeüng sGravenhags 36 Parkstraat De afdeeling zal vermoedelijk voor do laatste maal op deze wgze aan belanghebbenden gelegenheid geven haar met feiten van bovenbedoelden aard in kennis te stellen Het onderzoek naar de kennis van het lezen en schrijven der ingelgfden bg de land en zsemililis in 1890 heeft de volgende uitkomsten opgeleverd Landmilitie Van de lotelingen in alle provinciën te zamen konden lezen en sohrgven 8161 alleen lezen 125 lezen noch schrijven 560 Voor de uummerverwisselaars zgn die cgfers 600 11 en 76 voor de plaatsvervangers 1236 26 en 147 Zsemilitie Lezen èn schrgven konden 676 alleen lezen 6 en lezen noch schrgven 18 lotelingen Perceatsgewgze geeft dit da volgende verhouding Op 100 ingelgfden konden 75 69 pet der lotelingen 5 20 pet der nummerverwisseiaars en 10 72 pet der plaatsvervangers lezen èn schrgven konden 1 14 pet der lotelingen 0 09 pet dor nummerverwisseiaars en 0 23 pet der plaatsvervangers alleen lezen en 6 pet der lotelingen 0 66 pet der nummerverwisseiaars en 1 27 pot der plaatsvervangers lezen noch schrgven In de vergadering van de Unie een sohool met een Bjjbel is o m breedvoerig van gedachten gewisseld over bet voorstel van Meppel Ue Unio bepale de gedragslijn welko ze wensoht te volgen tegenover bet aangekondigd wetsontwerp beoogende invoering van leerplicht De voorzitter J E N baron Schimmelponninck van der Oge verzekerde dat het bestuur der Unie zich niet zou laten verrassen door een dergelgk wetsontwerp Spreker stelde voor de keuze der middelen aan bet bestuur over Ie laten De heer Husen ken zich daarmede niet vereenigen Hij stelde voor dat het bestuur wanneer een dergelijk wetsontwerp is ingediemi oumiddelgk eene buitengewone vergadering der V u bgeenroepe Dit onderwerp moet voldoende worden onderzocht eer er eun oordeel over wordt uitgesproken De antirevolutionairen denken op dit punt niet eenttemming De heer Wuste sprak zijn krachtigen afkeer uit van leerplicht die op schooldwang neerkomt De heer W U 4 Skverain Lahman was het ef ns met den heer HujMV dat de anti revolutionairen niet eenstemming of leerplicht denken maar hierin zgn ze het allen eens dat al zou leerplicht ook wenscbelgk zijn die todii nooit ingevoerd mag worden zonder dat de vaccinedwang is afgeschaft Aan dit laatste is op dit oogenblik niet te denken Daarom kunnen alle hand aan band gaan en eendrachttg samenwerken om een de elgk wetsontwerp van de baan te belpen De heer Husen wenschts dat er steeds werd aangedrongen ook bg de liberale regeering ooi den vaccinedwang af te schaffen De voorzitter constateerde dat niemaud derpartg voor leerdwang zal zgn zoolang de vaccinedwang blgft gehandhaafd Ten slotte werd intusschen bg meerderheid van stemmen aangenomen bet voorstel van den heer HuBun om na indiening van het aangekondigde wets Zwijgend wilde Clare hare boterham eu koffie meenemen maar mevrouw verzocht haar kortaf dat te laten en te bellen opdat men het op hare kamer bracht Clare sprak niet meer tegen maar ging da huiskamer uit en ging op de hare aan het raam zitten O sprak ze bü tich zelve en stampte met hel net geschoeide voetje op den vloer ik boud bet in deze muffe omgeving van huichelarij en schijngodsdieost niet langer uit Ik verlang ia de wereld te komen en natuurlijk en vrij te leven als ieder ander Ik ben reeds drieëntwintig jaar oud en heb nog bijna bü niemand mgn entree gemaakt En na gaan we ook weer niet naar de bmiloftspartg van nicht van Maeren o tis hier om zich dood te ergeren Als ik ging ze in hare verbeelding opgewonden voort eens ging zooals Maria de Valter die krggt als speelnoot een blauwzgden japon en haar baltoilet voor de bruidspsrtg komt rechtstreeks uit Pargs Zes dansen beeft ze nu reeds beloofd en ik och ik weet ternauwernood de passen meer van de dansen bovendien wie zou mg vragen al kwam ik er ook Wio haar vragen zou f Clare had niet te ver gi efs haar drieeutwintiejarigen leaflgd om nooit eens aan de heeren der schepping te denken Vier weken geleden waren ze bg oom en tante de Back geweest om tante s verjaardag te vieren en in tiet kleine gezelschap had zich iemand bevonden die onbeschrijfelijk veel indruk op haar had gemaakt t Was een ontwerp onmiddellijk eene algemeene vorgadoring samen te roepen om de te volgen gedragslgu te bepalen Buttenlandscb Overzicht Baracbol is slechts tot levenslangen dwangarbeid en niet ter dood veroordeeld De reden is vermoedelijk te vinden in bet beperken van de aanklacht tot de misdaden door hem te Pargs gepleegd De vragen welke aan de Pargsohe jury waren voorgelegd liepen uitsluitend over de dynamietaanslagen Men had t anders verwacht Immers Bavachol is volstrekt niet gelgk te stellen met de dwoeper die den heilstaat op aarde trachten te rerwezenlgken door middelen van geweld en vernietiging Hg heeft nog tal van iqisdaden te zijnen laste o a een moord op een zeventigjarig man diefstallen met braak en valeche munt waaraan dergelgke mensohlievende bedoelingen ten eenemala vreemd njn Men had dan ook verwacht dat bij tuvens voor die misdaden zou terecht slaan om du jury te doec begrgpen welk een persoon zg voor zich ha l Een lid der Parijsche jury door het lot sangewezen om zitting te nemen heeft in de J aro dan ook bitter geklaagd dat men haar niet den gebeelen Bavaehol te berechten heeft gegeven maar enkel een der leiders van een staatkundige partg En zulks wegens aanslagen waaraan zgn schuld enkel voortvloeit uit zgn eigen bekentenis die veel van grootspraak hoeft daar niemand hem de helsche werktuigen heeft zien neerleggen Wat voor de jury verder groote moeilijkheid zsl brbben opgeleverd is de verandering welke na ds aanslagen in de strafwet is gebracht De wetgevend macht achtte de bestaande bepalingen niet afdoende en vulde ze aan maar die aanvulling mag eent worden toegepast op na de afkondiging gepleegde misdaden l e jury moest dus wel in de meening geraken dat men eigenlijk volgens bet oude recht dat zij toepaste den huizenvernieler die zoo vela levens in gevaar had gebracht niet ter dood mocht veroordeelen Vermoedelijk heeft ook de omstandigheid dat geen der gewonden is overleden invloed gehad op het oordeel der jury Zal Bavscbol nu wegens zijn andere misdrijven die bg grootendeels te St Etienne heeft gepleegd daar nog eens terecht gesteld worden Men zon mèenen dal dit voor de hand ligt en dat de procu reurgeneraal te Parijs geen inbreuk heeft willen maken op de bevoegdheid van den strafrechter Ie St Etienne Bovendien stonden te Parijs met Bavaehol eenigen zijner mudeplicbtingen terecht die met de andere misdaden niets hadden uit te staan waarvoor tal van getuigen van elders hadden moesten overkomen en waarbij de aandacht van de hoofdzaak zou zijn afgeleid Qok daarom wellicht heeft men de versohiUends vervolgingen tegen den hoofdleider uit elkander willen houden Een andere uitlegging is vooraf door Rochefort aan een Engelscben journalist gegeven Hij voorspelde dat men Bavaohol niet terdood zou veroordeelen Wellicht heeft men hem beloofd hem voor een doodvonnis te sparen mits hij der justitie de gewonschte inlichtingen gaf Ook Daily tinc acht het niet onmogelijk dat Bavaehol door mededeelingen over de anarchisten zijn hoofd heeft gered Is dat kloek gebouwd jongmensch geweest die bij oom op tksatoor volontair was Men vertelde algemeen dat hg een eonige rgke zoon was uit een verafgelegen proviuciostadje waar zgn vader graanhandelaar was Het jonge mensch bad bg uitstek goede manieren en eene onderhoudende kouversatie hg kleedde zich net maar hoogst eenvoudig en dat alles waarbg nog kwam dat zijn patroon zeer veel met hem op had om zgne degelgke kennis en gver was voldoende geweest om hem door zgn chef den toegang te bezorgen in de eerste kringen der itad Aan t souper had hg naast Clare gezeten en het schrandere ontwikkelde meisje had zeer veel behagen in zgn pittig soms wel wat te ercstig discours gehad Zg had wül hg aan haar gepresenteerd was geworden gehoord dat hij van Tholen heette en hare tante dat echtpaar was kinderloos noemde hem veelal bg zgn obopuaam Izaak Hg bad wgl hg de familie s avonds meê naar buis bracht gearmd met Clare bare mama gevraagd of hg eens eene visite mocht komen maken om te vernemen hoe de dames het partgtje bekomen was Dat zal mg zeer veel eer zijn mgnheer had de hooghartige mevrouw van Br u gezegd mits u een stillen huiseUjken kring pHBfnfemt wg deelen weinig in de drukke wereldsche rermtiken W rdi terttlfd § loe dan zal de vervolging wegens do andere misdaden wel uitblijven Do eisoh van den procureur generaal was intusschen geheel in strgd met deze beweringen Maar de jury heeft verzachtende omstandigheden toegepast Wegens de paniek Parijs was gisterou nog meer onder den indruk van bet verwoesie liuis van Very dan vau het proces van Kuvachol De politie heeft menige verwensching moeten hooren men verweet haar sommige kranten badden er s avonds hoele artikelen over dat zij blijk gegeven ha l van totale ongeschiktheid voor het vnk Dut kan wel iijn want bewij en voor de handigheid on het doorzicht van de Parijsohe politie zgn er in de laatste tijd niet gemakkelijk te vinden Men moet aan deu anderen kant de omstandigheden in aanmerking nemen Een herberg is oen ding dat moeilgk te bewaken is Da bom kan geplaatst zijn door een anarchist die met een paar dames eerst een goud souper gebruikte en zulke deftige door en door fatsoenlijke gesprekken voerde dat Lherot alleen dacht aan de fuoi die bij krijgen zou en niet aan j het verdachte van ekere liudun Dat is een der i mogelijkheden Het onderzoek naar zulke dingen is altijd moeilijk men spreekt van het plaatsen van de bom in deu kelder onder het buffet om in de eerste plaats Lherot te treffen ook von het zetten tegen den muur Dit zgn en blijven steeds waarschijnlijkheids berokeniugen te meer omdat de aangerichte verwoestingen zoo groot zijn dat het moeilijk meer is uit te maken waar de bom is geweest Zeker is hel dat er een groote hoeveelheid ontplofbare stof in de bom is geweest want het huis aan den overkant van do straat werd eveneens zeer beschadigden opeen afstand 100 m weid een persoon in een koftihuis door den slag op den grond geworpen Het kan echter zijn dat die man bijzonder zenuwachtig is geweest en weinig vast op de beenen stond De schrik van de Pargzonaars is zeer goed te verklaren De berechting van Bavaehol en de talrijke arrestaties van anarchisten in da laatste dagen het denkbeeld gevoed dat men nu zonder vrees kon zgn men bad In éeu woord op de luchtreis vsn het huis van Very niet meer gerekend en juist het onverwachte maakt altijd een futalen indruk De Pargzenasrs zullen zich nu weer luagzamerhand aan het denkbeeld moeten wennen dat er nog meer auarckiiten zijn behalve die in de gevangenis zijn opgenomen Nog é a dergelijk oniplofiing en de trees wordt zoo algemeen dat er groote uittocht volgt Gisteren reeds hebben een aantal personen de stad den rug toegekeerd Het oordeel der meeste Duitsche bladen die zich met het geval Uavacbol bezig houden knmt met dat der Pargsohe pers overeen Zg zien in bet gebeurde der laatste dagen eene daail van lathartiilheid en van vreesaanjaging teg mover de jury Zij achten het ongehoord dat men den moordenaai Bavaehol voor het Hof de rol van een staatkun lig martelaar heeft laten spelen Het Tageblatt zegt dat bet proces een toonbeeld van lathartigheid was De Nordd Mig Zeiiung ziet in de houding der gezworenen een karakterscherts van den heerschendon geest welke door sonsatiezurbt en partgoogmerken laat leiden Uit Berign wordt gemeld dat aldaar een twintigtal anarchisten en socialisten in hechtenis zgn genomen Dit lot viel ook deu heer M Wach redacteur van de Vorwctrtt te beurt Bü da huiszoeking egi verscheidene anarchistische geschriften outdekt Uit Brussel wirdt gemeld dat de regeering over maatregelen denkt welke moeten strekken om het gebruik van dynamiet onder strenge bepalingen van toezfasbt te zetten FKOIVDIGIIMG De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te welen dat door den Raad dier Gemeente in i ne Vergadering van den 25 Maart 1892 is vastgesteld de volgende Verordening VERORDENING VAN POLITIE voor de Gemeente GOUDA Artikel 1 Onder de uitdrukking straat of weg worden in deze Verordening verstaan alle straten Wegen grachten bruggen kadeu pleinen stegen oppen trottoirs waudelplastsen of plantsoenen die foor een ieder toegankelgk zgn Oniler het woord voerlieden worden verstaan alle bestuurders vnn rg of voertuigen Art 2 Het is verbaden zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders eu zonder inachtneming der door of namens ben gegeven voorschriften de straat op te breken in grond voor den ipenbaren dienst bestemd te graven te steken of te planten daarop uit of overpaden te maken daarop bouwstoffeu pf andere voorwerpen te lossen of neder te leggen of daarover eenige vloeistof te doen uitloopen Art 16 Samenscholingen van meer dan vüf personen op openbare straten zgn verboden Een ieder is verplicht aan de bevelen ter handhaving van de orde of iu het belang van da veiligbeid op openbare plaatsen en aan de ingangen van of binnen voor het publiek opensUande gebouwen of terreinen door de politie gegeven terstond te gehoorzamen Art 17 Bekendmakingen opschriften uitstallingen vertooningen en soortgolgke van de straat zichtbaar die oorzaak kunuen zgn dat het publiek verkeer belemmerd of de orde rust of veiligheid bedreigd wordt zullen op aanzeggen van de politie terstond moeteu worden verwijderd of nagelalen Art 18 Optochten serenades en dergeUjken op do openbare straat zgn verbo len zonder vergunning van den Burgemeester De deelnemers daaraan moeten op last der Politie dadelijk ui tee igaon An 19 Muzikanten zangers kunstenmakers en vertooners van poppenkasten en dergelijkon mogen hun bedrijf op de openbare straal niet uitoefenen zonder vergunning van don Burgemeester Art 20 Wanneer da straat geheel of gedeelteIgk door oen korps dat op marsch of in exercitie is dour eene wacht of door ie brandweer is ingenomen en de doortocht daardoor niet zonder stoornis kan plaats hebban mag niemand doorgaan ofdoorrgden zoolang daartoe de gelegenheid niet wordt gegeven Art 21 Hei is verboden meer dan één vat te gelgk over de straat te rollen De vervoerder moet zich bg het afgaan van eene brug of andere hoogte vócSr bet afrollend vat plaatsen om het testen te houden en te besturen Art 22 Er mogen geene goederen worden geplaatst of uitgestald op stoepen eu in het algemeen buiten gebounen en erven waar dit door of namens Burgemeester en Wethouders worilt verboden Waar het plaatsen of uitstallen van goederen niet is verboden mogen zg toch niet booger worden opgestapeld dan 1 60 Meter boven den grond Art 23 Het is verboden zakken of andere voorwerpen van aan de straat uitkomende bovenvertrekken of zolders op wagens sleden schuiten of op de straat te werpen Art 24 Kg vervoer van voorwerpen die uit den aard of door bun omvang of door de wijze waarop het vervoer geschiedt de veiligheid van bet verkeer op straat kunnen bedreigen zorgt de vervoerder dat iemand zich naast of bg die vpprwerpen bevindt om het publiek te waarschuwen Art 26 Bü vervoer van metalen staven of platen of dergelgke is de varvoerder verplicht de zoolanig te verbinden of te plaatsen dat zg niet door het moken van geraas paarden kunnen doen schrikken Art 26 Wie op of ter zgde van de straat goederen ophüsoht of aflaat is verplicht iemand op de straat te stellen die da voorbggacgors lydig waarschuwt Bü hel verrichten van eenig werk aan gebouwen of getimmerten dat den voorbügangers hinder of letsel kan toebrengen rust op den lastnemer geUjke verplichting Het is verboden de glazen van bovanverdiepingen aan de straatzgde te waaschon of van daken zolders goten en dergelüke sneeuw naar beneden te werpen tenzü iemand op de straat gesteld zg die da voorbggangers waarschuwt en alle voorzorgen neemt om schade en oogelukken te voorkomen en het op de straat geworpeno onmiddellgk worde opgeruimd Art 27 Bg vriezend weder is het verboden ds straten of stoepen te schrobben of daarover water uit te storten en ook de sneeuw behalve van de stoepen voetpaden en trottoirs weg te vegen Art 28 Wanneer de straat door vorst gzel of sneeuw glad is geworden is ieder bruiker van een pand en waar geen bruiker is de eigenaar verplicht te zorgen dat ten spoedigste na kennisgeving vsn wego don Burgemeester bg omroeping of aanzag ging het onafgesloten gedeolto van zgne stoep geheel en de straat langs zgn pand ter breedte van ééa meter met zond zaagsel asch of turfmolm worde bestrooid en bestrooid gehouden zoolang de glodheid duurt Art 29 Binnen aobt uren na kennisgeving ran wage den Burgemeester bg omroeping of aanzegging is ieder bruiker van een pand on waar geen bruiker is de eigenaar of beheerder verplicht te zorgen dat de omgesloten stoep longs zgn pand geheel en de straat ter brsedte van een meter van sneeuw gzel of üs worde ontdaan In geen geval mag hiertoe van bülen of mokers worden gebruik gemaakt Art 30 Het is verboden op het gs eene baan te vegen of een tent tafel of eenig ander voorwerp te plaatsen zondar vergunning van den Burgemeester Het is zonder gebjke vergunning verboden hel gs der grachten en andere watereu te verbreken behalve tot Ihet maken van bgten voor ebouwen en daar waar dit bü verorilening is voorgeschreven of in het belang der scheepvaart noodi is