Goudsche Courant, zaterdag 30 april 1892

SEaUAH zal gredurende zijn verblijf alhier tot en met 30 April eiken avond ten ure in de Sociëteit 0 S GE OEfiEl in de Boelekade uitleg gringf greven van de krachldadigpe werking zijner Geneesmiddelen Zaterdag 30 Üpril 1892 N 483a GOUDSGHE COURANT Sieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Wegens LiC Uidatie C M PÏÏIJK Kleermaker Lange Tiendeweg D 39 VERHUISD naar de OPEHBARE TERK00PIN6 te GOUDA op ZATERDAG 30 APHIL 1892 de morgen8 te elf uren bfl de Stalling Wgk Q No 275 in de Crabethstraat tegenover het Station van den Staatsapoorweg ten overstaan van den Notaris ü C FORTUIJN DROOGLEEVER van Zea by de weg bekend staande PAARDEN mak voor stoom verschillend van leeitgd alle Zwarte Merriën i Voorts Goed onderhouden Eijtuigen als Een Berliner een Eenpaardslandaaer drie Brikken voor 4 8 en 12 personen 3 Tilbnry s twee Coape s Clareoce een Tentwagen eene Victoria en een Vrachtwagen Ëindeiyk Een en Tweespaostuigen en verdere Stalbenoodigheden Des morgens vóór de verkooping van 9 tot elf uren te zien NwJere inlichtingen geeft voornoemde Notaris IS Oe InEendlng van advertentiöa kan gesohieden tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgave Art 31 Bij hot bednkl zijn der straten raet sneeuw zgu de bestuurders van paarden of andere trekdieren Toor ry of vocrtuij en of sleden gespannen verplicht hen van schelklinkenke bellen te voorzien Art 33 Kinderspelen die hiuderlqk of geraarlyk zijn mot name het slaan met lederen riemen klappen met zweepen het boog of klukkebosscbieten het geraas maken met ratels of andere voorwerpen het werpen mot sneeuw of sneeuwballen hel maken van glijbanen en soortgelijktu zijn op de straat verboden Het 18 verboden op of langs de straat of op open erven om of met geld te spelen Wordt vervolgt HARKTBERICHTBN Gouda 28 April 1892 Granen waren heden vrg ruim aan uvoerd Pryzen onveranderd flauw uitgezonderd Mal die belangrijk hooj er verkocht word Tarwe Zeeuwsche 8 25 a 8 90 Mindero dito 7 50 a ƒ 8 Afwgkrnde ƒ 6 26 i ƒ 6 75 Polder ƒ 6 2B a ƒ 7 75 Roode ƒ 6 50 a 7 25 Eogi e Zeeuwsche ƒ 6 75 a ƒ 7 52 Polder 5 76 a ƒ 6 25 Gerst Winter ƒ 4 a J i iü Zomer f 3 60 a ƒ 4 20 Chevalier ƒ 4 60 a ƒ 5 75 j Haver per heot ƒ S 25 a ƒ 4 26 per 100 kilo ƒ 7 25 a ƒ 8 Hennepzaad Inlaiidsch 9 50 i a ƒ 9 75 Buitoulandsoh ƒ 7 a ƒ 7 50 Kana i riezaad ƒ 6 25 a ƒ 7 5U Booueu Bruine boonen j ƒ 6 50 Ü ƒ 10 Duiveuboouen 6 75 a ƒ 7 25 Paardeuboouen ƒ 6 a ƒ 6 40 Krwten Buiten landsche voererwten per 80 K ƒ 6 60 a ƒ 7 Mais per 100 kilo Bonte Amerikaansche 5 90 a 6 Cinquantine 8 50 a 9 Veemakki Melkvee goede aanvoer handel enprijzen zeer matig Vette varkens goede aanvoer handel vrij wel 22 i 25 et per half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vrtj wel 21 a 22 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrg wel ƒ 0 76 a ƒ 1 30 per week Vette schapen redol aanvoer handel raatig ƒ 15 a ƒ 25 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel tflauw ƒ 3 a ƒ 6 Kokkalveren ƒ 6 a ƒ 10 I Aangevoerd 69 partijen kaas handel vrij wel Isto Qual ƒ 25 i ƒ 27 2de Qual ƒ 22 ƒ 24 Xoord Hollandsche ƒ 26 ü 29 Bater goede iianvoer handel traag Goeboter 1 00 a 1 10 per kilo Weiboter ƒ 0 80 a ƒ 0 90 per kilo 339 Staats loterij 4e Klasse Trokking van Donderdag 27 Apnl Xo 7556 10402 en 19730 ƒ 100 Prqzen van ƒ 65 294 3872 5720 8436 11276 13032 15561 17873 i 493 4123 6191 8693 11348 13061 16579 18145 715 4237 6318 8683 11374 13106 15923 18361 943 4274 6520 9060 11518 13998 15948 18408 1616 4341 6848 9184 11519 14179 16967 18410 1518 4447 6858 9348 12253 14246 16249 18491 i 1725 4492 6878 9419 12545 14409 16357 18525 1761 4536 7439 10159 12688 144U 16634 18859 2116 4863 7547 10284 12627 14659 16774 18905 j 2130 5213 766110426 12650 14821 17355 19410 1 Waschmeiden flink voor haar werk kunnen GEPLAATST worden aan de Zaid HoUandscbe Stoom VVascbinrichting Loosduinscbeweg 305 den Haag 2300 5329 7717 11057 12662 14937 17734 19482 3651 56US 8152 1i21 12915 16420 17791 20682 3769 j ADVERTENTIÊN De DIRECTIE der NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ van BRANDVERZEKERING gevestigd te Tiel adverteert dat in plaats van wijlen den Heer A 8MIT8 tot Agent voor GOLDA en omstreken is aangesteld de Heer D HOOtiËKDIJR Fiima HOFFMAN en Co Kassier en Commissionair in Effecten aldaar Ter Drokkerö van A BRINKMAN bk ZOON wordt om spoedig in dienst te treden eea bekwaam Letterzetter Openbare Vrijwillige Verkooping om contant geld op Dinsdag den 3 Mei 1892 des voormiddags ten 9 ure aan het huis bewoond door mejuffrouw de Wed J J van HOUWENINGE in de gemeente Gouderai nabg Gouda van Een zeer netten Intoedel bestaande in Tafels Stoelen Spiegels Schrflfbnreau Linnenkast Zilverkast Brandkast Luxe Artikelen Bedden Öchildergen Karpetten Boeken enz benevens eenig Goud eii Zilverwerk Voorts nog een PAAR D aftands Rytaig Tilburry en hetgeen verder te koo zal worden aangeboden GEVRAAGD Notaris 8PRÜIJT ZOUTE TIINBEWEQ II93 boven H van WIJNGAARDEN Opentare Verkooping te GOUDA op DINSDAG Uen 3en MEI 1892 des morgens te 9 uren aan het lokaal wyk K No 252 aan de Peperstraat van Eenen Uetten Inboedel waaronder Mahoniehouten en andere MEUBELEN BEDDEN en BËDDEGOEÜ gewerkt GOUD en ZILVER enz Te zien daags vóór de verkooping s morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris G C PORTÜIJN DROOGLEEVKR te Gouda OPEIBARE TERKOOPUG te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜUN DROOGLEEVER op WOENSDAG 11 MEI 1892 des morgens te elf uren in het Hotel dk Zalhc aan de Markt van 6 Hectaren 86 Aren 37 Centiaren goed W E I L A IM D liggende in de Voorwillens te Gouda in de nabijheid der stad Verhuurd aan de Wed BOTH tot 1 November 1897 voor f 525 per jaar Nadere inlichtingen geeft Notaris POETÜIJN DROOGLEEVER te Gouda ARCHITECT PLANNEN BEGROOTINGEN en BESTEKKEN voor verbonwingen van Woonhuizen en Fabrieken worden gemaakt door H PAUL Ingenieur Architect te Gouda TERSTOND GEVRAAGD een WERKSTER of NOODH ULP Adres Bureau van dit blad ADVERTENTIEN in alle jBirmew a Hu itenlan lttche Couranten worden dadeljik opjjezonden door het Advertentie Bureaii van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Snelporadruk van A Bbikkkan Sc zoon De uitgave dexer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 llzonderlöke Nomroer VIJF CBNTBN BIN ÏIENLAND GOUDA 29 April 1892 Ia de hedenmiddag gehouden zitting van den gemeenteraad waar 13 raadsleden tege iwoordig waren afwezig waran de hh Oudijk wegens lekte Slra er eu Jager wegens afwezigheid uit de gemeente en Lotsy wexens ambtsbezigheden werd op vooretel van B en W besloten in zake de tijdregeling op 1 Mei e k in navolging van Botterdam den Haag Amsterdam Utrecht en andere gemeenten eene afwachtende houding aan te nemen en dus voorloopig daarin geeue verandering te brengen Voorts werd besloten aan J H Faaij H n een stuk grond te verhuren in de Kruidenierstraat voor ƒ 7 10 sjaars Door den Voorzitter werd medegedeeld Dat Gedepateerde Staten de ontvangst hadden bericht van de hun in afschrift medegedeelde Verordening van Politie en de wgziging van die opde brandweer Dat Gedeputeerde Staten hadden goedgekeurd de raadsbesluiten van 25 Maart en 6 April tot wijziging der gemeente begrootingen dienst 1891 en 1892 Dat Gedeputeerde Staten hadden lennis gegeven dat de beslissing over het raadsbesluit van 1 Maart tot reorganisatie van de 2e Openbare Burgerschool voor meisjes met het oog op art 197 derGemeentewet in verband met art 19 der Wet ophet Lager Onderwijs was verdaagd Dat de Arrondissemeats Beohtbank te Botterdam in zake het rechtsgeding tussohen Sohieland ende gemeente Gouda ten iiadeele van deze gemeentehad beiliit Later zal het eetn punt van orerweging uitmaken of de gemeente daarin zal berusten dan wel in hooger beroep komen FEVILLETOIM ¥ IE11MI€B Uit hei Frmick 1 Of hij nu bet buikje wat naar den wind had gehangen wist Clare niet maar eonige weken geleden toen hij s Zondags zijne beloofde visite maakte was hg s morgens eerst naar de Waalsche kerk geweest waar de fsmilie van Breughelen zoo ze er niet immer voltallig was dan tooh nooit geheel ontbrak Beleefd had hij de familie bij t uitgaan der kerk gegroet en loen hy eenige uren later zich bij haar aan huis liet aandienen en ontvangen werd voud hij in de gehoorde preek eene uitmuntende bron van konversatie Mevrouw had dien morgen in de kerk een foosje met de oogen dicht gezeten ze vertelde dat het altijd om hoofdp n was als ze t deed on toen had de sermon haar niet zoo gefrappeerd als zo nu uit het verhaal van m nhoer opmaakte Zo hield zich natuurlijk groot dat zo geheel an fait was van t gehoorde en zei dat het haar niet verveeld zou hebben als het ook nog een uur langer geduurd lad t Was Clare en ook een paar De e mededeelingen warden aangenomen voor kennisgeving Bij den Baad kwamen de volgende stukken in 1 Eene missive van den heer H P Schim vander Looff raededeelende wegens vertrek uit de gemeente zqn ontslag te nemen als Libryameester De Voorzitter zegt dat da Vergadering het zeker evenals hij zal betreuren dat de heer van der Loeff deze gemeente gaat verlaten terwijl de Baad hem zeer erkentelijk ia voor de diensten door hem m verschillende betrekkingen aan de gemeente bewezen Een voorstel van B en W tot wijziging der gemeentebogrooting dienst 1891 Ter visie Een voorstel van B en W tot het vaststellen eener nieuwe instructie voor den gemeente ontvanger daar de thans geldende dateert van het jaar 1852 Ter visie 4 Een voorstel van B en W tot regeling vanden borgtocht van den gemeente ontvanger Dit strekt o a om den ontvanger de verplichting op te leggen om zoodra bet in kas zijnde bedrag de som van SOBO J te boven gaat hetmeerdere te storten bg B en W en het bedrag vanden borgtocht vast te stellen op ƒ 80 000 reéel als althans de roa zich voreenigl met het voorstelom den ontvanger bovengenoemde verplicbfing opte leggen anders op f 35 000 en wel ala inschrijving op een der Grootboeken der nationale werkelijke schuld of als hypothecaire inschrijving opeigendommen eene overwaarde hebbende van j van bat bedrag Ter visie 6 Mi sives van de volgende personen verzoekend benoemd te worden tot gemeente ontvanger G van Dort Kroon te Waddingiveen Mr K N Hengeveld te Hazerwoude J A T F van Bijswijk de Jong te Utrecht J M de Kempenaer burgemeester van Voorschoten E Vernède te Krommenie É Witmans te Leiden Ter visie 6 Eene missive van M van der Pauw vracht barer broers en zusters tegengevallen dat ook die netto beleefde jongman dadelijk weer over eene preek begonnen was want van proeken waren ze oververzadigd Des te beter beviel hun daarom ook zijn antwoord op mevrouws vorig gezegde pardon mevrouw ik moet zeggen dat ik met u van gevoelen verschil niels is naar mijne raeening onhebbelgker en voor spreker en hoorder beide nadoeliger dan eene lange preek of vergadering Ik bon in kantoorzakeo aan veel taai werk gewoon maar ik moet u eerlijk bekennen geduld voor noodelooze uitweidingen heb ik niet t Had verschrikkelijk republikeinsoh geklonken in dat salon met zijn ensemble van dofrood ameublement met 7ijn vier prachtige hooge blauwe pullen op den schoorsteenmantel met zijn statenbijbel in eveneens dofrood fiuweolen band met zilveren beslag Het was geweest alsof een naohtegaalsslag trilde boven den puriteinschen psalmtoon 1 O sprak het meisje terwijl ze de armen op de I borst kruiste wijl zo het zoo koud had in die kille I kamer zonder vuur gaf toch God dat ik dat ik 1 ging trouwen om dit enge verblijf on deze benauwende omgeving te ontvluchten j Ze was zoo in gepeinzen verzonken dat ze niet I een hoorde dat er op hare kamerdeur word getikt en evenmin b apeurde ze dut die teselijkertijd werd geopend Eene gexottc bejaarde dame met een vriendelijk gelaat en kostbaar gekleed trad de kamer binnen eu leiide hot meisje de handen voor de ADVERTENTIBN worden geplastit van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt rijder te Schoonhoven verzoekend reductie op het bruggeld van 10 ets aan da Haastrechtsche brug In handen van B en W om bericht en raad 7 Het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1891 Dit wordt gedrukt ieder raadslid zal een exemplaar ontvangen De Voorzitter deelde mede dat aan de beurt van aftreding is als Lid der Commissie van beheer dor Gasfabriek de heer Dr H IJasel de Schepper en als Lid der Commissie over de Bank van Leening do heer H W G Koning Wordt besloten de benoeming in deze zitting te doeu plaats heblien Ten slotte worden benoemd tot leden der comq issie van toezicht op do stedelijke zweminrichting de heeren H JAGKB en D SAMSOM beiden met algemeene stemmen Daarop werden benoemd de Stembureaux voor de verkiezing van drie ledeu v u de PTOvineisIe Staten Tot leden van hot Hoofdbureau worden benoemd do heeren C Hooganboom eu A van Veen Tot plaataverv leden de hh H G Uoefhamer en C 0 H Prince In het tweede Bureau worden benoemd tot Voorzitter de hoer G Straver tot plaataverv Vooraittar da heer W J Portugn Droogleever Tot Leden de heeren li Jager en C G van der Post Tot plaatsvorv Leden de heeren A K van der Garden en D G van Vreumingen Vervolgens worden herbenoemd tot Lid van de Commissie over de gasfabriek Dr IJssel de Schepper en tot Lid van de Commissie over de Bank van Leeniug de heer H W G Kötiing Bij kon besluit is lo op verzoek van A M oogen Tante de Back I riep het meiaje half verschrikt maar toch blijde waarop de tante hare blanke gevulde handen weer teruatrok Ik hoorde beneden sprak mevrouw de Back dat miJn petekind zich onbehoorlgk hsd gedragen Ik zal nu maar niet vragen of dat waar is of niet maar veel liever zal ik je vertellen dat ik amnestie voor je gekregen heb Je moogt weer mee naar benoden gaan Poei lieve tranen in je oogen e dat zoo n jong meiaje Och beate tante sprak Clare en sproidde de vijf vingera barer rechterhand op de tafel uit waarop ze droevig neerkeek spreek u niet van jong meisje wat hebben wij aan onze jeugd Ja antwoordde do goedhartige vrouw ik weet wel wat er aan je jonkheid voor dezen ooi blik ontbreekt dat je niet naar de bruidspar oogt gaan van neef van Maeren niet waar Maar troost je lieve ik heb mama weten te belezen dat de broers jij en de andere groote meisjes ook mogen gaan En gaan we dan ook naar de receptie dat dient tooh wel Wel zeker meisje Mama dacht eerst alleen met Belle te gaan maar nu goan jullie gezamenlijk Maar tante hoo kan dnt Toen we voor een paar dagen invitnties kregen voor die partq heeft iniima natuurlijk zonder ons te vragen nog dienzolfleii avond bedankt behalve voor haar Belle en de brofrs Nu Belle word eenendertig dus zjj