Goudsche Courant, zaterdag 30 april 1892

van der Maden ingetrokken het kon besluit van April voor zooveel betreft zijne benoeming tot notaris binnen het arrondissement Utrecht ter standplaats de gemeente Oudewater So beuoemtt tot notaris binnen het arr Breda ter standplaats de gemeente Tilburg a A M van der Maden caudidaatnotaris te Haarlem 6 P W Maas oandidaat notaris te Berohem Gisterenavond ontving Sequah van het vrouwelijk personeel der Stearine kaarsenfabriek alhier een keurige mand met bloemen cadeau als een bewgs van erkentelijkheid voor de genezing van twee meisjes tot dat personeel bohooronde Nadat Sequah daarvoor hartelijk dank had gezegd en zijn hoop uitgesproken had om genoemde fabriek eens te mogen zien terwijl hg een kaars waarop zijn naam stund ook gaarne in ontvangst zou nemen werden hem door de meisjes van die fabriek op de wgze van het Ëngelsohe volkslied eenige dichtregelen toegezongen waarin hem opnieuw hulde werd toegebracht De heer A M Emeis is geslaagd voor vrije en orde oefeningen gymnastiek De heer H Asschema uit Waddinxveen deed gisteren met goeden uitslag examen voor do acte als onderwijzer Woensdag avond trad te Ouderkerk a d IJsel de heer P van der Hoog voorzitter van de kiesvereeniging Burgerplicht te Krimpen a d Lek en candidaat der liberalen in het district voor een zetel der Provinciale Stalen op voor de kiezers met eene rede waarin de werkkring dier Staten op verdienstelijke wijze werd behandeld jit de subsidie posten voorkomende op de jongste begrooting der Provinciale Staten van Zuid HoUand toonde spreker aan dat die Staten hunne taak hoog opvatten en steun verleenen aan alle die instellingen op het gebied Tsn vülksontwikkeiiiig en volkswelvaart welke dringend steun behoeven Ook do zorg voor de bruikbaarheid der verkeersmiddelen het toezicht op wegen eu watereu op bruggen waterwerken en waterschappen werd besproken en het groote belang aangetoond dat welvarende streken als deze daarbij hebben Na even ie hebben stil gestaan bij dou werkkring van Gedeputeerde Staten schetste spreker de beteekenis der Provinciale Staten als kiescollege van de leden der Eerste Kamer en in verband hiermede het Kewicht der a s verkiezingen Met eene warme opwekking van de kiezers om de liberale beginseUu waarborgen van vrijheid en Tooruitgaug hoog to houden en te doen zegevieren besloot spr zijne door het publiek m t aandacht gevolgde rede Op 19 Maart des namiddags te 5 uur is op het postkantoor te Haarlemmermeer bezorgd een van drie lakken voorziene brief geadresseerd aao F Oskam aan de Gouwe te Waddingsveen waarin een bankbiljet van 25 IB 6637 en een muntbiljet van ƒ 10 O 9270 welke brief niet aan den geadiesseerde is bezorgd De officier van justitie te Haarlem verzoekt opsporing In de Haarl Ct deelt Q N een zonderling geTQlg van de nieuwe Postwet mede zal wel oud gonoez zgn om te mogen uitgaan Poei Clare wat word je scherp Ga nu maar dadelijk meê naar beneden en geloof maar dat ik te veel voor jullie te bedisselen heb om nog knorren te verdragen Liefste tante wie zou u durven beknorren vooral wanneer daarvoor geene reden bestaan Ach ik wou dat mama zoo was als u Maar wij toeren hier op preeken en leven van verinauingen Clare boor eens zoo mag je nu niet preken Al iob ik nu niet over den godsdienst zooals je goeje mama het er wel zwaar mee te verantwoorden heeft toch heb ik haar te hef oir er eenige spotterng over te dulden Maar tante wie spot daar nu meê Wezenlijkik zal de laatste zijn om met iemands geloofsovertuiging Ssst sprak mevrouw de Back en sloeg de hand aan de deur der huiskamer meisje spreek zoo luid en zoo overmoedig niet Hoe sprak ie binnentredende hier is niemand meer Zou er wellicht reeds visite zijn dat ze naar voren zijn gegaan Ik Henk het wel tante ten minste ik heb booren btjilen aan de voordeur t Weet je wat meisje dan gaan wij hier een poosje e zameu zitten praten want ik heb iets luet je te overlfggen Wat dunkt je er van zou je wel bij ons in huis willen komen Mijn gezelschapsjulfrouw heeft oin aanzienlijk fortuin geërfd zooals j weet en Wanneer vroeger gen drukwerk schrift bevatte dat niet geacht kon worden correctie te zijn word hot den geadresseerde aangeboden die dan het verschuldigde port en de boete betaalde Thans heeft men formulieren ingevoerd waarin den geadresseerde wordt kennis gegeven dat r drukwerk voor hom ontvangen is dat wegens ongeoorloofde geschreven bijvoegingen niet verzonden kon worden ofschoon het bigkens deze mededeeling toch verzonden waa Verder wordt hem gevraagd wie de afzender was wat de geadresseei de moeilijk kan beantwoorden daar hg het drukwerk niet ontvangen en dus niet gezien heeft Eindelijk wordt gezegd dat mededeeling zoo mogelgk den naam per gefrankeerde brief of gefrankeerde briefkaart moet geschieden Voor correspondentie met het postkantoor zelf moet men men dus zijue brieven frankeeren volgens het nieuwe stelsel In de civiele zitting van het Gerechtshof te Leeuwarden van 20 dezer gepresideerd door den heer Mr J C Bergsma heeft do heer Mr Bernart s van Loon advocaat en procureur te Leeuwarden bg het aanbrengen in ho ger beroep van het rechtsgeding onwettige verkoop van vier huizen getaxeerd op eene waarde van 6fl ü00 waarvoor eene crediethypotheok ak o was gesloten tot een bedrag van 40 000 tusachen de lieeren Adam Corneliszoon Zelle als eisoher en Oerben Visser Cortoüs Sonnenga Willem Sprengor en Hendrik Kramer alleu gedagvaard den 8n April 1892 de volgende verklaring afgelegd Ik acht mij vorplicbt voor den Hove te verklaren dat ik in de zaak van de heeren Adam Corneliszoon Zelle contra Willem Sprenger Gerben Visser Cornells Sonnenga en Hendrik Kramer voor eerstgenoemde uiet vrijwillig als procureur fungeer maar uitsluitend en alleen mijn ministerie als zoodanig verleen op verzoek van den E G A Heer ProcureurGeneraal bij den Hove overeenkomstig hot verzoek van Zijne Excellentie den Minister van Justitie dat ik niet als advocaat optreed noch stukken s el noch in die zaak zal pleiten en de oooclnsiën slechts pro atilo ijA telkenen De President vroeg of de heer Van Loon van die verklaring aanteekening in het audientieblad verlangde Na bevestigend antwoord werd den heer Hr B r nardus van Loon akte verleend van de door hem afgelegde verklaring Een dergelijke verklaring behoort zeker tol de zeldzaamheden Buiteolandscii Overzicbt Over niets andere dan Bavachol en de anarchisten wordt er in het buitenland gesproken en geschreven Het Parijsche publiek is nog niet op zijn verhaal gekomen maar zooals men weet is de bevolking der viUelumière evenmin als een hysterische vrouw toerekenbaar voor haar dwaze paniek De uitspraak van de jnry wekt algemeen bittere verontwaardiging Men beweert dat ze uit lafhartigheid verzachtende omstandigheden in aanmerking nam bij een misdadiger als Ravachol Met het oog hierop ia het belangrijk op te merken wat Kavachol s verdediger mr Lagsste gezegd beeft Hij voerde een heftig pleidooi waarin hij de eischen der socialisten uiteenzette en het proces Ravach is rteds vertrokken t Spijt me wel want ik hield van haar maar ik kan haar ook geen ongelijk geven dat ze eens op zich zelf wil zijn t Spreekt wel van zelf dat jij geon gezelschapsjuffrouw bg me wordt in alles wat je mama je toestaat ben je natuurlijk zoo vrij als je verkiest Oom had ook heel gaarne dat je liwaamt Dus wat dunkt je van mijn plannetje Tante antwoordde het meisje rn de blijdschap straalde haar de oogen uit dat is meer dan ik ooit durfde hopen of wensohen O als n wist hoe t mg hier begint toaen te staan u zoudt Ssst mijn kind Bedenk ge zijt bij mama te huis en alles zi je zal ik ook niet door de vingers zien Je moot niet denken dat je bij ons maar kunt doen en laten wat je wilt Bedenk het blijft altijd met deze restrictie zooals mama wil I Maar mijn peettante zal soms wel eenige wijzigine in mama s willen weten te brengen niet waar en de vieistor legde haar arm in dien harer tauie Dat is van later zorg Glare Maar het hinkende paard komt achteraan wij verdeolen de huid eer we i en beer hebben geveld Niet dat doze vergelijking van een beer en een huid op je lieve mama toepasselgk zou zgn bewaar me de hemel We moeten van je mama voor vast bare toestemming krijgen ik heb iJie nog maar voorluopig Wees m ar niet al te bezorgd ging ze voort toen ze zag hoe somber Clare s lief gezichtje werd ik geloof ik zal mama s volledige toeslemming wel verkrijgen het terechtstaan der 19de eeuw noemde Hij voegde er aan toe dat Ravachol de theorieën t au de sociale revolutie verwezenlijkt heeft Nadat de heer Lagatse zgn opgewonden i ede vervolgd had en een diepen indruk op hel publiek had gemaakt vroeg hg voor den aangeklaagde niet de vrijspraak maar toch het in aanmerkiug nemon van verzachtende omstandigheden Bavachols leven reide hg wordt toch bedreigd Hg zal ter dood veroordeeld worden is het niet te Parijs dan toch te Montbrisou voor een moord Hieruit zou dus blijken dat Bavachol nog eens terecht zal staan voor de door hem gepleegde moorden schennis van lijken enz enz Aan den prefectuur van politie is alles in verwarring Men is nog uiet bekomen van den schrik veroorzaakt iloor den aanslag tegen den restaurateur ViSry Vooral aan de prefecteur is men zeer vertoornd over do beslissing der jury Ue heer Loubet minister van binnenlandiolie zaken lieeft een lang onderhoud gohnd met ita diricteur der viiligsheidspolilie Nieuwe artestatiëu hebben op grooto schaal plaatsgehad Deleden van den gemeenteraad hebben een schrijven gericht aan den heer Lonbet om zijn aandacht ic vestigea op het treurig lot der slacht offers van deu aanslag De minister van binnenluudschc zaken hei ft gezegd dut hg de noodige bevelen dienaangaande gegevea had aan den hoer Lore Do beer Girard chef van het gemeentelijk laboratorium vau Porgs heeft een breedvoerig verslag over do ontploffing van Very s buis opgemaakt volgens hom is de bom niei binnen maar buile ishiiii gesprongen bij een keldorvenster op de hoogte van d toonbank Hij verondentelt dat de dader of daden aan een tafeltje voor de deur iets gebruikten en hua kans waarnemende de bom onopgemerkt bij bet keiderraam neergelegd en zich uit do voeten gemaakt hebben Do commissaris van politie Drrseh te Parijs ontving een dreigbrief waarin hem wordt aangekondigd dat hg en de procureur generaal Quesnay de Boaurepaire binnenkort door dynamiet gedood zullen warden Do schrijver zegt wij zgn geen klein hoopje en hoe meer men ons vervolgt hoe meur wij zullen toonen den naam anarchist waardig te zijn Omtrent den auarohist Pini wordt gemold dat hg even stoutmoedig ia als Ravachol en misschien nog gevaarlgker Hij werd vroeger veroordeeld wegens diefstal Hg verklaarde toen dat het totaal der door hem in Frankrijk en Italië gestolen gelden ruim een millioen bedroeg H j hield uiet moer voor zichzelven dan het hoog noodige het overige besteedde hg volgens zijn verklariug om de familiën van zijn icompngnons die in armoede verkeerden te ondersteunen Hg werd drie jaren geleden te Parijs veroordeeld tol twintig jaar dw ingarbeid Naar Cayenne gebracht wist hg echter van daar te ontsnappen Hij schgnt grooten invloed op andere misdadigers te hebbeu er wordt ten minste verteld dat zijn medeveroordeelden te Toulon geduldig zijn bestrafUngen verdroegen en zich zonder tegenspreken aan zijne beerschappij onderwierpen Men noemde hem nimmer anders dan de anarchist Hij was trotsch op dien bijnaam Een redacteur vaa de Piffaro heefi een onderhond gehad met den minister president Loubet over den jongsten dynamietaanslag en do betoogingen van den eersten Mei maar houd jg je maar alsof je nergens van weet I Beloof je me dat i Stellig lieve Unte u kunt er zeker op aan Maar hoor ik het dadelijk van u als dal heerlijk plan volvoerd wordt Dat verzeker ik je Maar ik geloof daar gaat de huisdeur mama laat zeker do visite uit ik zal maken dat ik bg de familie kom Kom jij maar een poosje later Dag chërie En de deftige dame verwijderde zich en liet Clare alleen Had zooovon op hare kamer het jimge meisje erg somber gekesen nu was het alsof een zonnestraaltje over haar gelaat lag verspreid Zg danste de kamer rond van pleizier en zou juist eene vrolijke wals op de pianino hebben aangelagen toen ze zich bedacht hoe hel spelen van waken en nog wel op Zondag daar aan huis kontrabande was Ze ging in mama s lager ruimer fauteuil bg bet venstor zitten en verkneuterde zich van pleizier in t schoone vooruitzicht Niet lang zou ze echter alleen blijven want hare broers en zusters kwamen weer binnen Waarom kwam jo niet binnen OlareP vroeg de uiterlijk zoo zachtzinnige Belle i mama had ju immers voriritfenis geschonken op verzoek van tante I de Back Waarom komnn jullie zoo op eens tegelijk binnen on waar blijft mama was de wedorvraag van Clare j ifTtrdt ten§lgd Den avond voor hot proces zei de minister werd ik verwittigd dat er dos nachts iels tegen de overheid zou ondernomen worden Ik haastte mij per telefoon den prefect van politie Soze te waarschuwen en dozo antwoordde dat ook hij dat vernomen had maar dat alle voorzorgen genomen waren en alle woningen van overhoidspersonen bewaakt werden Ëeuigo seconden na dit telephonisch gesprek had de ontploffing op den boulevard Magenta plaats Bit zgn rampen die do politie onnuichtig is te voorkomen Ue minister en zelfs het gouvernement kunnen hiertegen niets doen Alles ia onbegrijpelijk in deze zaak zeide de minister Wat den eersten Mei betreft deze zul volgens hem kalm voorbggaan Op die dag zal Frankrijk het kalmste land van Europa zijn Voor het overige zijn er overal duidelijke en strenge orders gegeven In Parg zijn onze voorzorgen genomen Alles is voorzien voorbnreid on bepaalde bevelen zijn gegeven Overal worden nog annrclusten gearresteerd en tevens maotregolen beraamd om dynamiet en zulk soort van stof buiten bet bereik van die lieden te stellen Te Berlijn behoort ouder de gearresteerden zekeren Wacb reilacteur van de socialistische Vorwiirts De anarchisten Mowbray en Nicholl zijn te Londen naar het Hof van Assises verwezen Do procureur generaal gaf voorlezing van anikelon in de Commonweal wtiurin aangezet wordt tot bet vermoordon van don minister Miitlhews den rochler Hawkins en de lioofden dor veiiighoidspolitie en waarin Ravachol wordt geprezen Die artikele n waren Nicholl geieekend I Kantongerecht te Gouda ZITTING 27 APRIL 1892 Als hoofd eenor school toelaten van een leerling niet ingeënt van de koepokken G H te Nieuworkork a d IJssel tot ƒ 5 of 3 Hagen hechtenis Als gezagvoerder van een stoomboot daarmede varen op do rivier do Gouwe met grooter snelheid dan i2U meter per minuut ü te s Ilcrtogenbüsch tot ƒ B of 3 dagen hechtenis Plegen van Straatschenderij P S te Gouderak en D B te Stolwijk tot ƒ B of 3 dagen hechtenis Van een militair koopon van goederen behoorende lot zijne uitrusting zonder dat daarvoor vergunning was gegeven tweemaal gopleoitd W H huisvrouw van T S te Gouda tot 2 geldbaoten elk van 5 of drie dagen hechtenis voorelke booto Op een openbare verkoopplaats voprhan ieu hebben van een surrogaat van boter zonder dat dit daarop duidelijk vermeld stond C de B huisvrouw van G de K te Moordrecht on A do K te Moordrecht tot ƒ 2B of 5 dogen hechtenis Als hoofd van een bedrijf waarin een persoon beneden 16 jaren werkzaam is lü Niet in bet bezit zijn om een kaart vermeldende naam voornaam en woonplaats van dien persoon io Niet op een zichtbare plaats voorhanden hebben van een lijst vermeldende de werkuren J A te Waddinxveen tot 2 geldb tetou elk van ƒ 1 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Als geleider van een ingeschroven hondenkar daarmede rijden zonder die honden van muilkorven te hebben voorzien A van B te Reeuwijk en A V te Gouda tot eeno goldboete van 1 of 1 dag hechtenis lo Onbeheerd laten staan van een trekdier zonder de noodige voorzorgen tegen het aanrichten van chade te hebben genomen o Zonder verlof van het bevoegd gezag bolemmeren van het verkeer op Jen openbaren weg J L te Gouda tot 2 geldbooten elk van ƒ 1 of 2 dagen hechtenis voor elko boete lo buiten openbare waterbakken datgene verrichten waortoe die inVichtingen bestemd zijn 2o Opgeven van een valschen nnam P S to Gouderak tot eeno geldboete van ƒ 1 en eene van 3 of 1 dag hechtenis voor de Ie en S lagen hechtenis voor de 2e boete Zonder de vereischte vergunning houden van eeu voor hot publiek openstaande muziekpartij A de V te Gouda tot ƒ 3 of 3 dagou hechtenis Ale houHator van een bierhuis daarin na het uur van sluiting aanwezig heb jen van personen J A wad B C van Z te Gouda tot B of 3 dagen hechtenis N I huisvr van D L B te Gouda tot 3 of 3 dagen hechtenis T R huisvr van C G te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag heotiienia Openbare dronkonschiip M L C te Gouda tot 1 of 1 dag hechtenis Dooden van in het wild levende vogels nuttig voor landbouw en boutteelt M V d M te Moorcapello ontslagen vim Rechtsvervolging Allen zgn tevens veroordeeld ia de kosten verhaalbaar bg lijfsdwaug van 1 dag AFHOXDIGIIXG VERORDENING VAN POLITIE voor do Gemeente iOUDA Vervolg Art 33 Verboden is het spuiten of werpen met water of andere vloeistof op personen dieren of goederen het werpen het blazon of schieten met erwten of andere voorwerpen het uitjouwen of naschreeuwen van personen het zoogenaamde scheltrokken of boldeurspolon het klimmen op of hoi hangen aan rijtuigen het moedwillig op eenige wijze doen schrikken van paarden liet bekladdou of bekrassen van muren stoepbunken hekken palen heiningen glazen deuren kozijnen of naamborden het verontreinigen der straten of stoepen hot beklimmen van lantaarnpalen leuningen van bruggen hekken rn palen on het uithalen van steenen Art 34 Hot is verboden op straat of op eeno van daar zichtbare plaats op eenige wijze dieren te kwellen zonder nog het misdrijf van mishandeling te plegen of te doodon Art 8B Het is verDoden te baden of to zwommen op andere opunbare of van den openbaren weg zichtbare plaatsen dan waar dit door den Burgomoester en Weihoudors is vergund Art 36 Niemand mag meer dac tien runderer tegolgk door de koin der Gemeento drijven terwijl ieder rund om de horens moet voorzien zijn van een stevig touw Niemand mag moer dan één stior tegelijk door de kom der Gemeento voeren do stior moet geknieband zijn of voorzien van een stang of rin door den neus en aan een stork touw of ketting gelold worden Het is verboden stieren ooven het jaar oud anders dan wel vastgemaakt of aan andere beesten gekoppeld te laten weiden zoo ook hengsten boven de twee jaren oud te laten loopen in landerijen boleudende aau deu openbaren weg of aan landerijen bij amloreu in gebruik of van het een of ander alleen door sloten afgescheiilon Art 87 Het is verboden zonder vergunning van den Burgemeester wilde of gevaarlijke dieren in de Gemeente te brengen of daardoor te voeren Art 38 Het is verbodan harder dan in oen matigou draf te rijden Mot vélonipèdea mag met geene grootere snolheid dan die daarmede gelijk staat worden gereden P bet rijden te paard of mei velocipedes is het verbod niet van toepassing voor zoovod de wegen buiten de kom dor Gemeente betreft In Ie Korte Groenendaal mag alleen stapvoets worden gereden Art 39 Op marktdagen van dea ochtends zeven j tol des namiddags een uur mag ae NoordzijHe van de Turfmarkt alleen worden bereden in de richting van den Kleiweg naar de Gouwe en de Zuidzijde benevens de Blauwstraat alleen in do richting van de Gouwe naar de Hoogstraat Art 40 Uot is verboden als een brug geopend is geweest of wordt die te betreden daarover te rijden of vee te drijven voordat zij is vastgelegd Het daarover rijden of drijven vaC vee is bovendien verboden zoolang niet allo gewacht hebbende voetgangers de brug hebben kunnen verlaten eu door dea wachter veigunning is gegeven om door te gaan Men mag op do bruggen behalve op die welke van trottoirs zijn voorzien en tusscheu die trottoirs 3 50 meter breed zijn elkander niet tegemoet of voorbij rijden Dio het naast bg de brug is rijdt die het eerst over Over beweeifborü bruggen mag niet anders dan stapvoets worden gereden Art 41 Voerlieden of bereiders moeten bij het tegenkomen en wanneer anderon hen achterop rijden rechts uithalen Zij die anderen achterop rijden halen links uit Tusschen een half uur na zons ondergang on een half uur vódr zonsopgang moeten alle voertuigen met trekdieren bespannen vooraan aan de linkerzijde voorzien zgu van een helder brandend licht en de velocipedes eveneens zulk een l oht vertooueii Art 42 De eigenaars of verhuurders van rijof voertuigen zgn verplicht te zorgen dal die niet bestuurd worden dan door daartoe gi sohikte personen boven de zestien jaar De voorlieden mogen zich niet vervvijdoren van hunnti paarden of muilezels qok dan wanneer deze op straat 8ti sta in zonder ze onder behoorlijke opzicht te hebbeo gesteld Art 43 Voerlieden van stilstaande rij of voertuigen nioeten op de eerste aaamaning van de polietiebeambten oprijden I Art 44 Hot is verboden zonder vergunning van j Burgemeester en Wethouders onaangespannen rg of I voertuigen en bandwagons op stroat te laten staan I Deze vergunning wordt niet vereischt voor deu I tijd noodig tot op en afladen Art 45 Bij het brengen en athalen van bezoezoekors n ar on van kerken sehouwburgeu concerten en openbare plaatsen waar samenkomsten worden gehouden moeten de voeriieden bij het op en af rijden voor de toegangen de bevelen der politie gehoorzamen Art 46 De voorlieden dio met hunne rgtuigen op de bezoekers van de plaatsen van samenkomst in het vorige artikel bedoeld blijven wachten of hen komen afhalen zijn verplicht zich te plaatsen in de rij door de politie aangewezen Zij zijn verplicht ook daiir aan de bovelon der politie 10 gehoorzamen Art 47 Do voerlieden die met hunne rijtuigen in do rij staan mogen do voluorde waarin zij geplaatst zijn niet verlaten dan met vergunning en onder toezicht van de politie Art 48 Wanneer de Bargumec r in het belang der openliare orde het noodig oordeelt kunnen de bepalingen der drie voorgaande artikelen ook worden toegepast op niet publieke plaataoB en gebouwen waar saraonkomsten gohoudeu onlen Art 49 Het is verboden Ho openbare wegen te berijden met aan elkander gespannen rij of voertuigen Art BO Brstuurdois van mot paarden of muilezels bespiiiineu en tot vervoer van vraclitgoedoron bestemde sleden moeten naast liunue sleden loopen en als do straten glad zijn een touw daaraan vast1 hechten dat zij door een geschikt persoon doen vasthouden om het slingeren zooveel mogelijk te verhinderen Art 51 Bestuurders of geleiders van rij of voortuigen met bonden bespannen moeten op de straten wegen en stegen binnen de bebouwde kom der Gemeente golegon voor zooveel zij geon deel uitmaken van een verder trekkenden woü naast de honden gaan voor andere rij of voertuiïen in tijds uithalen en terwijl dezy voorbijrijden hun rij of voertuig doen stilstaan I De aangespannen honden moeten steeds van een muilkorf voorzien zijn De bestuurder of geleider moet de houden aan een touw riem of kollin vasthouden De bepaling om naast de honden te moeten gaan en ze aan een slerk touw riem of ketting vast te moeten houden is niet van toepassing wanneer de honden gespannen zijn onder het rij of voertuig Art 52 Minstens eenmaal sjaars en verdor zoo dikwijls als Burgemeester en Wethouders dit noodig achten wordt ter plaatse door hen Ie bepalen eeno algemeene keuring dor rijtuigen on ar esleden die verhuurd worden gehouden door den Commissaris van Politie bijgestaan door drie daartoe door Burgemeester en Wethouders benoemde deskuniligen Ieder rijtuigverhuurder moet a sdan de bij hem in gebruik of in bezit zijnde rijtuigen en arresleden ter keuring aanbieden Zijn er op dat tijdstip in gebruik d n doet de verhuurdur daarvan opgaaf en biedt zo op een nader door Burgemeester ea Wethouders te bepalen tijd ter keuring aan Art 53 Als bij het doen der keuring of ook tuBschootijds aan eenig rijtuig gebreken worden ontdekt mug daarvan geen gebruik worden gemaakt voordat het hersteld en goedgekeurd is Art 54 Op de goedgelieurde rijtuigen wordt ten blijke daarvan zoo op de sponninsren van den bak als op het onderstel het gemeontewapen on het jaartal of eene letter ingebrand Art 55 Rijtuigverhuurders moeten van elk rijtuig dal zij zich aanschaffen binnen acht dagen aan Burgemeester eu Wethouders aangifte doen Zij mogon geen rijtuig gebruiken of verhuren dat niet op de hiervoor omschreven wgs is gekeurd of herkeurd en goed bevonden Wordt vervolt d Bupgoriykft Stand GEBOREN 25 April Theodorus ouders P van der Eisen en M van dor Putten 28 Aria Gijsbertus ouders N vsn Vliei en A de Hoog OVERLEDEN 25 April 11 L Zweedijk huisvr vsn J Platteel 38 j 10 m 27 J S Ruis 69 j GEHUWD 7 April A do Mooij en M van Soest ADVERTENTIÊN ADVERTENTIEN in alle i rteM en Sniienlandtiche Cournnten worden dadeljjk ops ezonden door het Advertentie Bureau van A KHINKM N en ZOOW te ioiida