Goudsche Courant, zaterdag 30 april 1892

c Aanvangende 1 MEI 1892 8 A s A ü A S A s A s A S A s A 8 A Vertrek van Gouda 6 26 5 46 6 20 6 40 7 26 7 45 8 46 9 06 11 30 11 60 12 20 12 40 3 56 4 16 6 05 6 Ï5 8 16 8 S5 If Haastrecht 6 66 6 15 6 60 7 10 7 46 8 05 8 16 9 36 11 60 12 10 12 50 1 10 4 26 4 46 6 35 6 56 8 45 9 06 n Uekendorp 6 05 6 26 7 7 20 7 66 8 16 9 25 9 46 12 12 20 1 l SO 4 36 4 56 6 45 7 06 f 66 9 16 Aankonui te Oudewater 6 80 6 40 7 15 7 35 8 10 8 30 9 40 10 12 15 12 35 1 15 1 86 4 60 6 10 7 7 20 9 10 9 80 Vertrek Tan Oudöwater 6 26 6 45 7 20 7 40 8 10 8 30 9 46 10 05 12 25 12 46 1 20 1 40 4 66 5 15 7 10 7 S0 9 16 9 35 t II Hekf iidorp 6 40 7 7 S6 7 55 8 26 8 45 10 10 20 12 40 1 1 36 1 65 6 10 6 S0 7 25 7 46 9 30 9 60 1 K Haastrecht 6 50 7 10 7 45 8 05 8 35 8 66 10 10 10 3b 12 50 1 10 1 45 2 05 5 20 6 40 7 36 7 16 9 40 10 Acmkovut te Gouda 7 10 7 30 8 16 8 35 8 55 9 15 10 40 11 1 20 1 40 2 16 2 36 5 60 6 10 8 05 8 26 10 10 10 80 f Maandag 2 Mei 189S N 4823 SÏOOMTRAMDIENST Gonda Haastreclit HekeDdorp Oadéwatei GOUDSCHE COURANT D ieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe lOEending van adverteatlfia kan gesohleden tot eén uur des namiddags van den dag der uitgave Le Qloie illiutré uitgegeven te Parijs en Brussel j De kas wijst een voordeelig saldo aan van S 71 69 behelst een zeer welgeslaagde photolypie van de mo maar wanneer wordt overgegaan tot het uitzenden nnmsntale facade van het sporttentconstellingsgebouw i van artsen naar hot buitenland om daar de homoeo o S = SpoorUJd A = Amnterdanutche tijd Alléén des Donderdags mm zal gredurende zijn verblijf alhier tot en met 30 April eiken avond ten 8 ure ip de Sociëteit 0 S GË OËGEN in de Boelekade uitle gfingr greven van de krachtdadig werking zijner Geneesmiddelen OpeningvanhetSigarenmagazijn Hoogstraat A 111 GOUDA Wm OP 30 APRIL A 8 Openbare Verkoopingf ten overstaan van den Notaris G C FORT O UN DROOGLEEVEE te GOUDA op MAANDAG 2 MEI 1892 des morgens te 9 nren aan de Bonwmanswoning wjjk D no 22 op Nieuiedorp te REEUWIJK van 9 bo te KOEIEN De DIRECTIE der NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ Tan BRANDVERZEKERING geTestigd te Tiet adverteert dat in plaats van wglen den Heer A 8MIX8 tot Agfent voor GO CDA en omstreken is aangesteld de Heer D HOOGËNDMR Firma HOFFMAN en Co Kassier en Commissionair in Effecten aldaar Ter Drokkerg van A BRINKMAN en ZOON waarvan 4 gekalfd hebben en 5 nog kalven wordt om spoedig in dienst te treden een moBten bekwaam 2 PINKEN 3 KALVEREN 2 ZOGGEN Letterzetler len 5 BIGGEN BOtlW en MELKGEREED SCHAPPEN KAASSTANUAARDSenPLAN KEN BREEDE en SMALUS SCHOUW een j VARKENSHOK enz Des morgens vóóf de verkooping te zien GEVRAAGD Nadere inlichtingen geeft voornoemde iNotaris Dr P J A Levedagp ARTS is v erli a isd van den Westhaven B 183 NAASBEmSTilOS kantoor van den Heer Goedewaagen Ingang tot de Spreekkamer door de Taindear Nortliwesteni and Pacific Hypotlieekbaiik De Directie bericht dat te haren kantore Keizersgracht 410 voor Pandbrief houders eene Circnlaire verkrggbasr is bevattende eenige mededeelingen over de streken waar de Hypotheekbank in Amerika werkzaam is en over bare zaken in het algemeen H A VAK VALKENBURG Mr M F DE MONCHY J F GÜÉPIN Amiterdam 28 April 1822 Te GOVDA vraagt men in een klein gezin één kind tegen AUG a s eene nette die goed kookt en genegen is met de 2 i meid het huiswerk te verrichten Goed loon veel verval Brieven franco letter S b d Boekh H C EDAUW Jr te Gouda Zeer Uette GesteendruMe NAAUEAAHTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Gouda Snelperadruk van A Brinkman ZOON De iittgiive dezer Oonraut geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 iizoaderlgke Nommers VIJF GENTEN By deze CoufaM behoort een Byvoegsel GOUDA 30 April 1892 Morgen heeft op het terrein aan den Botterdamschen dgk een buisboudelijke cricket match plaata van d cricket club Olymjm De Kouiuginnen zullen in Friesland en Groniugen verblijven van 17 tot en met Vryda H Juni e k De KoninKin Begentes heeft zooaU gemeld is de Koningin van fin teland doen uitnoodigen op hare doorreis naar Engeland eeUo samenkomst te willen Houden mei de Koninüin Bugeutes Koningin Victoria zal aau de uitiioodiging geen gevolg kunnen geven aangezien Hare Majesteit gedurende den nacht reizend in den vroegen morgen te Vlissingen zal aankomen zoodat ten einde eene samenkomst mogelijk te maken de Koningin Begentes reeds zeer vroeg in den morgen uit s Greveiihage zou moeten vertrekken Koningin Victoria achtte dit voor do Begeutes te vermoeiend zoodat de boide Koninginnen het t best oordeelden van eene samenkomst af te zien Jit Scheveuingen schrijft men ons Ter gelegenheid van de Sporttentoonstelling zal in de laatste dagen van Juni een Internationaal biljartconcours op die tentoonstelling worden gehouden waarvoor oen geldprijs van ÖOO frc eii eenige kunstvoorwerpen zullen wordijii uitguloofd en aarvaii do heeren J Loembrugge le Amsturil tin en 11 A Graaf van Vrjjlandt alhier de leiding hebben op zich genomen die ook het program zullen samenstellen Ei u sportminnaar heeft voor de fraaiste inzending van diurenvaug middelen op de sporttentoonstelling prijzen uitgeloofd van 120 10 20 Mark en 250 franken Kezo voorwerpen behooren tot de afdeeling jachtsport FEVILLETOIM Uil het FramcA Tante vroeg mama alleen te spreken sprak de kantonrechter t zou trouwens ook de eerste maal zijn dat tante de Back hier kwam en geen geheimen te verhandelen had O Henri sprak Clare en stond op zeg nu als je blieft geen kwaad van die beste tante Ha ha lachte Henri hoe men hier op zijn woorden moet passen Als mama er zelf niet is kau men t mot de jonge meisjes nog wel aan den stok krijgen Bonjour nichtjes en neefjes I sprak op eens eene temj twas mevrouw de Back die nog even binnen kwam om allen te groeten iMa je eens niet weet wat beter te doen korat dan eens bij tante de Back Als je t vergeten mocht zijn waar ik woon ik woon in de bocht van de Heerengracht nummer zooveel Tante riepen alltn om strijd ik verzeker u ik kan u verklaren ik kan u zoggen Ssst I we kunnen wel te zamen zingen maar niet te Scheveningen vergezeld van een belaugwekkond bijschrift waarvan de slotsom deze is De Tentoonstelling zal een der belangwekkendste zijn welke tot dusver in Nederland ia gehouden Naar wy hebben vernomen ii men met den bouw van de sporttentoonstelling en niet t minst ook met t decoratie voor dit omvangrijl gebouw ri eds zoover gevorderd dat alle hoop mag warden gekoesterd dat voor zoover althaus daarbij de taak van t uitvoerend comité strekt bedoelde werkzaamheden bij de opening gereed zullen zijn Voor do opening op tijd zal alles afhangen van de exposanten Onderscheidene hebben reeds hun goederen ingezonden i n er kan niet genoeg op gewezen worden hoezeer t den exposanten aan te raden is om voor de opening op t vastgestelde tijdstip hun inzendingen op den gestelden termijn uirtelijk séér 20 Mei iu te zenden en de noodige msatregelen te nemen voor een tydige aankomst i el uitvoorrnd cumite zal niet onbeproefd laten om t daarheen te leiden en vooral bij de buitenlandsche comité s ie dien geest werkzaam zijn De gisteren te s Hage gehouden vergadering van leden der Vereeniging tot bevordering van de homoeopalhie in Nederland welke goed bezocht was werd geleid door dr N A J Voorhoeve die in hot door hem uitgebracht verslag op de wenschelijklieid ees om meer leden aan te winnen en meerdere belangstellini op te wekken bij hen di bepaalde voorstanders van de homueopathische geneeswijze zijn daar allo dnor uansluiliiig bij de vereeniging het doel meer horaoeopatische doctoren in Nederland te krijgen kan bereikt worden te gelijk spreken zei in mijn jeugd de schoolmeester En de raan had groot i el jk Neef Henri laat jij mo als jo blioft even uit en geef me er dan eens uitleg van waarom ik jullie nooit meer bij ii e aan huis zie Het spijt me half tante antwoordde hij hoffelijk dat u daar nog om vraagt ik stond reeds epn poosje gereed u te geleiden Adieu done mes enfants sprak de vriendelijke dame en ging aan den arm haar neefs de kamer uit We zullen u nakijken tante sprak Clare om te zien waar uw rijtuig langs gaat om naar huis te komen want we weten waarlijk den weg daarheen niet meor Tegelijk met Henri kwam mevrouw van Broughelon weer binnen die zuster de Back mrê had uitgelaten Haar gelaat stond donker genoeg om allo vroolijkheid tot stilstand le brengen Clare zag duidelij hoe een misnoegde trek over t gelaat harer moeder zweefdo maar or werd niets gesproken en zwijgend ging men eenige oogenblikken later aan tafel Dienzelfden avond echter zou er in t zendelingbiduur een zeer orthodoxe dominee preeken ter nauwernood was dan ook hot diner afgeloopen of mevrouw ging naar hare kamer om nog een weinigjo uit te rusten voor ze heenging om de dierbare waarheden te hoeren Natuurlijk moesten de kinderen raeê naar de kerk maar de oudste zoons wendden voor dat ze reeds afspraken hadden gemaakt die ze ADVERTENTIEN worden geplaairt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBE9 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt patische geneeswijze te bostudeeren waarvoor zich reeds 8 a 9 adspirant artsen hebben aangemeld hetgeen voor ieder p ra ƒ lOUO zal kosten is er natuurlijk een tekort De rekening en verantwoording van den penninzinecstor jhr Sohuurbequo Boeye werd goedgelceurd Als bestuurslid werd herkozen jhr Schuurbequo Boeye en inplaats van jhr mr Beynst die niet weder in aanmerking wenschte te komen gekozen baron Wassenaer Catwijck Zeer uitvoerig werd gediscussieerd over de middelen om leden aan te winnen en besloten om circulaires te doen drukken en die onder de voorstander der homoeopathic te verspreiden en zooveel mogelijk in eigen kring werkzaam te zijn Nog werd besloten een a res aan de Tweede Kamer to richten adhaesie betuigende aan de voorgestelde wijziging in de Arlsenwet terwijl als plaats voor de volgende Igemeene vergadering weder Gravenhage gekozon werd Te Parijs heeft iemand een huis gestolen uiet den inhoud maar het gebouw zelf Het geval kivam te berde in een zitting van don Gemeenteraad Een der leden stelde voor een stuk grond te koopeo dat naast oen buis gelegen was hetwelk aan de Gemeente behoorde De heer Grèbauval stond daarna op on vroeg aan den Weihouder van openbare werken of het huis nog wel bestond Ja zeker het bestaat antwoordde de Wethouder Welnu hernam do hoer Grébauval ik woon in de nabijheid en ik kan verklaren dat heden morgen het huis niet meer te zien was Deze mededoeling wekte groole halariteit maar hft geval werd weldra opgehelderd In het bewuste huis woonde iemand lie van wege het Gemeentebestuur herhaaldelijk om niet konden verbreken Clare moest anders zijn dan ze was indien ze nog langer het groote geheim kon verzwijgen nu mama naar hare kamer was vertelde ze onder de striksto geheimhouding wat tante do Back met haar voor had Niet zonder eenige afgunst hoor len de zusjes wat heerlijk lot Olare ten deel zou vallen maar toen Cateau en Edzardine hoorden dat ook zij altyd door tante s tusschenkomst zouden meegaan naar do bruidspartij bij de van Maereus verzoende haar dit wel wat met Clare s geluk s Avonds toen de kerk uitging kreeg Clare een vriendelijk knikje van linre tante die ook daar was en bij t uitgaan reikte zij haar een briefje in de hand dat de gevatte Clare zonder iets aan hare nalnjzijnde moeder te laten blijken ijlings verborg Alleen op hare kamer gekomen was het wegleggen van ma handschoenen en hoed bet werk van een oogeii en óiimiddeltijtc daarna werd het briefje gelezen Tante mclddo haar dat mama het niet dan noodo zou toestaan dat zij Claro n I bij haar zou komen inwonen maar het voorstel bepaald van de hand gewezen had mama toch niet gedaan Clare raoost maar goeden moed hebbon Alsof het Clare ooit aan moed of koonheid faal e Toch zou di9 moed ter dege op do proef gesteld worden want nauw had ze het briefje weer weggeborgen toen de kamerdeur = werd geoppiid en Catêaa binnenkwam die haar vroog of ze wel even op mama s kamer wilde komen Clare ging dadelijk en