Goudsche Courant, maandag 2 mei 1892

tobtentallige hanr was asDgemaand In plaats van die te betalen brak hij het huis echter af en bouwde het weer op stuk voor stuk op een andere plek gronds die znn eigendom waa l e Gemeenteraad vond het denkbeeld zoo oigenurdig dat besloten werd den man niet te vervolgen wegens diefstal vooral daar men indertgd het huis toch voornameligk om den grond had gekocht De Italiaansche regeering heeft besloteu dat in de maand September ia alle provinciale hoofdsteden cursussen ullen gehouden worden over de hygiene toegepast op het kind Deze zullen omvatton 1 de elementaire kennis der anatomie en physiologic van het kind de ontwikkeling van beenderen spieren de ademhaling en voeding on de werkzaamheid van den geest betreffende 2 de kennis der algemeene verschijnselen van kinderziekten en de eerste hulp daarbij te verleenen zooals diphtheritis oroup kinkhoest klierziekten mazelen pokken oogziekten huiduitslagen enz 3 de toepassing van hygiënische voorschriften zooals de reinheid van het lichaam vooral van den mond en het baden betreffend de kleeding gymnastiek enz 4 hygiensche maatrepelea welke in de schoollokalen toegepast moeten worden ten opzichte van ruime ventilatie verwarming verlichting waterverzorifing en reinheid in de verschillende schoollokalen corridors ent De voordrachten moeten zoo populair mogelijk worden ingericht zoodat elke onderwijzeres ze zal kunnen volgen De geheele cursus moet in 12 voordrachten afgeloopon zijn Het Hoofdbestuur vau den Nederlandschen bond ter bestrijding van overilreven Zondagsrust op het gebied van post en tclegraafverl eer gevestigd te Leeuwarden heeft antwoord ontvan eu van den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid op het verzoek om beslissing in zake het verschil met den directeur van het postkantoor te Leeuwarden en den Inspecteur der posterijen te Zwolle of do vermelding van den naam en de woonpUmU des afzenders op de adreszijde van gedrukte of met gedrukte gelijkgestelde kaarteo al dan niet geoorloofd is In dat antwoord wordt te kennen gegeven dat de vermelding op het adres van den naam en de woonplaats des afzenders te gelijk met den naam en de woonplaats van den geadresseerde vooral met het oog op de zoogenaamde nieuwjaarskaarten die bij duizendtallen ter post komen tot velerlei misvatting aanleiding geeft en eeiie goede verzending belemmert zoodat het zeer wenschelijk is dat althans de dikwijls zeer onduidelijke schriftelijke vermelding van dea naam en de woonplaats des afzenders op de adreszijde der kaarten achterwege blijve maar dat de geurukte opga o van een en ander voor den dienst geen bezwaar oplevert Een kaaiman gevangen Op do fabriek Tanggool I Angin had naar een Indiscii blad meldt het volgende aardige voorval plaats De kampong ligt aan een kreek die in den Oost moesson zoo goed als droog thans evenwel vol water is natuurlijk Ëen der kampon vrouwen ging in de kali water halen maar werd lekkertjes wegeehapt door eeu erooten kaaiman Ue heeie kampoiig in rep en roer Snel een palissadeering dwars door het rivierbed o n eind beneden en een eind boven de plaats van het onheil klopte met eene wel wat bevende band aan de bewuste kamerdeur Indien men het vertrouwelijkheid wilde noemen wat mevrouw van BreugUelen aldus noemde dan bestond die alleen tusschen haar en hare oudste dochter Bello ha haar dan u k meegedeeld dat Glare haar en de overige kinderen had verleid dat zij bij tante de Back zou gaan wonen Belle rerwachtie wel niet dat hare moeder zou schrikken op hel hooren van die zaak maar toch had ze voor t minst genomen eeniije bevreemding van mama s zijde verwa ht Dat viel echter tegen want merrouw had haar bedaard als altgd ten einde toe aangehoord Nadat zij hare blanke handen in haar schoot had gelegd en hare duimen liet hardilraven bad ze hoogst bedaard tegen Belle gezegd dat zuster de Back haar daarvan reeds op de hoogte had gebracht Bello had zich verstout te vragen welke hare beslissing zou zijn in dit geval maar onverstoorbaar kalm als altijd had hare mama geantvioord dat ze zoo iets rijpelijk met zich elve mopst overleggen jGa zitten Clare ga ziiten mijn kind sprak mevrouw onueraeen vriendelijk hoewel ze haar gelaat in eene droefïeestige plooi zette toen Clare op het binnen de kamer intrad Clare ging de moeder v orl on ze gaf aan hare tem dien zachten innigoii toon welke haar op haar leeftijd en in haar positie zoo treffelijk stond Clare mijn kind ik hoor dat je zoo gaarne van mij on je broers en zusters zoudt gaan aangebracht Aan weertkuiten aan den binnenkant van dat staketsel vier prsuwen tot éen sassak gemaakt ieder dezer vlotten met een 60 tal mannen met lansen gewapend wordt l ngtnam naar het ander toe voortbewogen de mannen voortdurend naar dezen vrouwenbeul stekend In het eind heeft men hem tusschen de prauwen Een opzichter schiet hem nc kogel in t oog bet dier hierdoor onpasselijk geworden vermoedelijk een hersenschudding P braakt een arm en oen been uit van de pas verorberde juffrouw En mijnheer het was werkeljjk een m uheer van 12 a 14 voet lang wordt op dea oever gesleept Men opent hem en vindt hel restant der dame nog volmaakt gaaf dit wordt in ren pisangblad of wat gewikkeld en begraven De edele deelen van den roover worden op arak op de fabriek bewaard In de Maandag gehouden vergadering der Jcadémie dea Science te Par js heeft de heer ii Lippmaim nieuwe mededeelingen gedaan omtrent zgno toethode van kleurphotOi rafieen en proeven overgelegd waaruit bleek dat aanmerkelgke vorderingon sedert verleden jaar gemaakt waren vooral het rood en blauw van een gephotografeerden opgezetleu papegaai was goed weergegeven Men moest echter de plaat in eene bepaalde schuinte houden om goed te zien het deed denken aan paarlemoer Sommige kleuren echter verschieten eii ook is ile tgd voor het verkrggen van eene afbeelding vereisoht veel te lang Bruikbaar voor het leven is do uitvinding nog niet doch de verkregen uitkomsten geven veel hoop voor de toekomst In deze zelfde vergadering betoogde de heer Faye dat de Amerikaanache regeninakerskunst eene ongenjmdhcid was Op eeu gracht in Den Haag staat een huis dat met het daarnaast liggende eeu gemeonschappelgken zolder heeft welke zolder indertgd bg onderhandaehe akte door den eigenaar ran het eene huis aan dien van het andere zgnen broeder geheel is afgeslaan Het buis dat nu feitelgk zolderloo is werd gekocht door de gemeente s üravenhage die blijkbaar onkundig was van het bestaan dier akte nadat de eene brooder op de eene of andere wijze buiten het bezit van het zolderlooze huis geraakt was en de andere broeder alle moeite hud aangewend om het to koopen In afwachting dat het huis in quaestie gesloopt werd om de pa si e te verbreeden verhuurde de gemeente het en toen er lekkage kwam kwamen werklieden om den zolder na te zien ieen ingang vindende werd een gat gemaakt en op het oogenblik dat de werklui door de gemaakte bres binnen wilden treden toud de eigenaar van den zolder op zga heiligdom om dit tegea de vreemde indringers te verdedigen Met de acte in de hand dwong hg hen tot den aftocht De man is niet te bewegen de werklieden op den zolder te laten en de ongelukkige bewoner van het zolderlooze huis zit nog steeds ouder den drop De gfmeente zal nu wellicht trachten hetfauia voor een appel en een ei aan den broeder van den vorigeu eigenaar te verkoopen da ir zij natuurlijk niet tot slooping kan overgaan omdat de buurman dan weer met een aanklacht over de schending vnn eigendomsrecht voor den dag komt want bet zou mueie Dat heb ik nog tegen niemand gezegd mamal ai twoordde zij met neergeslagen oogen liaar toch veinzen wil ik niet ik zou gaarne aan tante s voorstel gehoor geven want daarop doelt u toch zeker niet waar mama Mevrouw zag even voor zich toen bare bekoorlijke blonde dochter met hare grojte blauwe oogen baar zoo gerust in de oogen zag ze begreep dat ze als naar gewoonte aan Care oeno moeielijke partij had Dat Clare zoo op eens uitsprak waarop zij zoo behoedzaam wilde komen en wat haar verschrikkeIgk tegenstond had haar een ojgenblik doen aarzelen lio de zaak aan te vatten Het was haar ouduldboar dat mevrouw de Back met hare geestige petten en een enkelen kwinkslag altijd alles gedaan kreeg Rechtstreeks weigeren had ze tegenover uster de Baok niet durren doen en nu koos ze de netelige partij de zaak met Clare zelve zoo te plooien dal deze van haar plan zou afzien Zo moest dus al hare krachten inspannen opdat ze naar wensch slaagde en ook opdat niemand baar iets verwijten kon Mag ik weten Clare ging het nog oltijd op dien zoeten droef geestigen toon voort waarom je mij zoo gaarne zoudt verlaten Ik geloof ik heb het recht dat te vragen O zeker m ima on ik ja wat zal ik zeggen Ik vind ziet u ik vind hot hier zoo zelden vrolijk m huis on bij tante de Back gevoel ik me altijd zoo levendig zoo opgewekt Iqk sloopen zgn zonder den zolder te degradeeren en van verhuren is ook geen sprake meer Wolk bewoner trekt in een huis waar bet hemelwater vrijeIgk binnen dringen kan F Hoever het bijgeloof wel gaat blgkt duidelijk uit een vretselgke gebeurtenis die onlangs te Semondria in Servië plaat had De korporaal der artillerie Ilia Konstnntinoviteh had herhaaldelgk gedroomd dat onder een der vestingtorens een groote schat was verborgen Om den schat te voorschgn te brengen moest men de plaats besprenkelen met bloed uit een meneohenhart Dan moest het hart weer in het lichaam worden gelegd en men vond vervolgen bij het opgraven niet alleen een groote gzeren kist met ds verborgen schat maar ook een glazen flesoh waarin een wondermiddel zich bevond Uit dit middel behoefde men maar e en het lichaam waaruit bet hart was genomen te besprenkelen om het weer levend te maken De korporaal vertrouwde zijn gehoim me aan den artillerist Basilie Radoelovitcli en veruicht dezen zich te laten doodon opdat met zijn bloed do schat kon worden gevonden Do artillerist was echter niet te overtuigen Hg achtte rijn herleving niet voldoende verzekerd en sloeg du het menschlievende voorstel af De korporaal was uu elf bereid zich te laten dooden en de artillerist was toen wel getind het voors jil van zijn superieur aan Ie nemen Op Zondagnacht te 11 uur verlieten beideu heimelgk de vesting on gingen zg naar de bedoelde plaats De korporaal lichtte den soldaat nog een over alle bgzoiiderhedeu in ontkleedde zich dan sa liet zich gewillig met oen door hem zelf geslepen mes den hals efsngden De soldaat deed juist zooals hem wa gezegd en begon ijverig te gravoa Hij groef den geheelen nacht door bet zweet parelde hem up hot gelaat maar hij vond noch de ijzrrea kist nog de flesch met hot wonder elizer Uitgeput van schrik en vermoeienis viel hij in zwijm Voor den rechter van instructie te Semendria vertelde hg het gebeurde op de bovengenoemde wijze De getuigenissen schijnen le waarheid van hot verhaal te bevestigen Het ministerie van oorlog schijnt echter te twijfelen en heeft daarom Badoelovitch laten opsluiten daar het de mogelijkheid niet acht buiten gesloten dat de soldaat de geheele geschiedenis heelt verzouaeu ea den korponial heeft vermoord LUST van lirieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand April IS92 welke door tussohenkomst van het postkantoor te Gouda terug te bekomen zijn N Bareudsen Deutichem B Homborg den Haag M V van Eek Rotterdam J Loeue Utrecht de üey Gouda 2 April 1892 De Directeur van het Postkantoor VOKSTEK Kleinhandel In Sterken Drank BUR iE MEESTEa on WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen zijn ingekomen van de nawilgende personen veraoeksohriften waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij ieders naam vermelde loca 1 Clare I je zegt altijd zoo gaarne dat ge reeds zoo oud zijt mij dunkt dau hndi je naar do opvoeding je gogeven ook wol geleerd wat het wil zo gen hot is beter te zijn in het hui der klagonden dan i in dat der maaltijden Vcruoef mij mama dat ik thans mot u van ge I voelen verschil maar dat laatste kan ik strikt genomen niet met u eens zijn Ik ben volstrekt niet ongevoelig voor an lerer leed of verdriet maar te wenschen daarin altijd te verkeeren pardon dat kon ik niet Ik zou tegenover uw stelling kunnen zetten wat de overleden Chaulfez ons op ilo katechisatie getrouw voorhield de wereld te gebruiken als niet misbruikende Helaas Clare de man wiens woorden jo daar aanhaalt was in zijn aardschrn wandel nog met in de waarheid Hij had de genade nog niet ontvangen hij was nog niet wedergeboren Maar kon hij nu tot u en mij spreken hij zon zeker dringend tol ons zeggen doet afstand van de wereld ea hare ongerechtighedon Ik zal u niet noodeloos tegenspreken mama maar om op ons gesprek terug te komen wat steekt er voor te grooto woreldzin in of wolk onrecht pleeg ik door Dij tante do Back te gaan wonen die mg liaar petekind recht lief heeft en van wie ik zooveel houd En tante u toch een vrome brave vrouw op wie niemand iets aan te merkon kan hebben WtH temlfd liteit sterken drank in het klein te mogen verkoo pen als Kaam van den Verïoeke Aanduiding der localiteit L P Roinijn Kattensingel huisvrouw van J Hide Q No 96 A Paridon Molenwerf B No 31 J W van Eijsden Vest 0 No 812 Wed H Zieleraan Gouwe C 8 Gouda den 28 en 80 April 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOORN Ve Secretarie BROUWER ADVERTEWTIISN 12 V Jarige Echtvereeniging TAN T SANDERS EN G HOOGBNDOORN Bodegraven 5 Mei 1892 Heden overleed zacht eu kalm na een langdurig doch geduldig Igden onze geliefde Broeder JACOB VAN GROOS in den ouderdom van bijna 32 jaar Namens Zuster en Broeders LIZ E TAW GUOOS Scheveningen 29 April 1892 Heden overleed onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw ADRIANA STOELEN DRAIJEK Weduwe van wjjlen den Heer A DuïPBB DzN in den oaderdom van ruim 80 jaren D A DÜPPEH AzN K C DCPPER HiETOGH Heus Haastrecht 28 April 1892 Volstrekte Eenige en Algemeens Kennisgeving De ondergeteekende bericht bij deze dat hg zgne Banketbakkerij en Koks Affaire met 1 MEI heeft OVEHGEOAAN m zgnen Zoon Dankbaar voor het genoten vertrouwen beveelt hij zgnen opvolger beleefd aan M VAN DER BURG Volgens bovenstaande annonce de BANKETBAKKERIJ en KOKS AFPAIRE van mgnen Vader overgenomen hebbende beveel ik iflij ten zeerste aan zullende niets onbeproefd laten het mij te schenken vertrouweh waardig te worden belovende eene nette en accurate bediening Onder aanbeveling ÜEd Dv Dr JOH V D BURG Gouda 1 Mei 1892 GrsOÖSTMarkt JALOÜSIEBANU GORDIJN en JALOÜSIEKOORD wit of grauw MEUBEL en SCHILDERIJKOORD in alle fraaie kleuren per el of afgepaste stukjes Openbare Verkooping te GOUDA op DINSDAG den 3en MEI 1892 des morgens te 9 uren aan het lokaal wijk K No 252 aan de Peperstraat van Eenen ITetten Inboedel waaronder Mahoniehouten en andere MEUBELEN BEDDEN en BEDDEGÜED gewerkt GOUD en ZILVER enz Te zien daags vóór de verkooping s morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verkoopingf ten overstaan van deu Notaris G C FORT ü UN DROOGLEEVER te GOUDA op MAANDAG 2 MEI 1892 des morgens te 9 uren aan de Bouwmanswoning wgk D no 22 op Nieuwdorp te REEUWIJK van 9 beste ÜOEIEÏ waarvan 4 gekalfd hebben en 5 nog kalven moeten 2 PINKEN 3 KALVEREN 2 ZOGGEN en 5 BIGGEN BOUW en MBLKGEREEDSCHAPPEN KAASSTANOAARDS en PLANKEN BREEDÜ en SMALLE SCHOUW een VARKENSHOK enz Des morgens vóór de verkooping te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Openbare Vrijwillige Verkooping te ZEVENHUIZEN ten overstaan van den Notaris REIJNDERS op ZATERDAG 14 MEI 1892 des voormiddags elf uur in het koffiehuis van den heer KEU van Een hecht Sterk goed onderhouden en rnim WOONHUIS ingericht ter bewoning in drie gedeelten zeer gunstig staande en liggende op het beste gedeelte van de Dorpsstraat te Zevenhuizen met SCHÜÖR STOEPHOK TUIN en BLEEKVELD kadaster Sectie B No 194 groot 4 aren 10 centiaren voor de Wed en Erven van den heer G GEERLOF Aanvaarding bij de betaling op 1 JUNI 1892 of eerder Nadere inlichiingen te bekomen ten kantore van deu Notaris voornoemd Sinaa s Appel LIMONADE Citroen Frambozen GEOENTEIT in bussen besten en goedkoopste in t gebruik Opnieuw verkrijgbaar van 22 en 40 cent per blik Aanbevelend J BREEBAART Lz Markt Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping te WADDING8VEEN ten overstaan van deu Notaris REIJND£R8te mnA i zen bg veiling verhooging en afslag op WOENSDAGEN 18 en 25 MEI 1892 des voormiddags elf uur in het Koffiehais van deu heer de Ruiter aan de brug van 1 Een hecht sterk en goed onderhouden met ERF TUIN en SCHÜtlR aangenaam staande en liggende te Waddinxveen aan deGoudkade nabij de Katholieke Kerk met vrooIgk uitzicht op de rivier de Gouwe bevatter ie beneden drie mooie Kamers Slaapkamertje Keuken en Kelder en boven Logeerkamer Zolder en Vliering en overigens al die gemakken in eene geriefelgke woning vereischt ter kadastrale grootte van 3 aren 90 centiaren te bezichtigen 2 dagen vóór de veiling des voormiddags van 10 tot 2 uur 2 a 4 Een ruim PAKHUIS met LOODS ERF en GROND Een HUIS ingericht ter bewoning in twee gedeelten met SCHÜÜR ERF en GROND en nog een HUIS met SCHUUR ERF en GROND allen te Waddinxveen aan de Noordkade en achter aan de Gouwe breeder bij biljetten omschreven Aanvaarding perc 1 bij de betaling op 1 JULI 1892 of eerder en de overige perceelen bij de toewgzing Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris voornoemd Postkantoor te Gouda De LIJSTK der SOMESSIENSmQELINS zijn a 10 cents aan het kantoor verkrijgbaar of bij de bestellers te ontbieden De Directeur VORSTER Hiermede berichten wij de ontvangst der Nonveanté s voor COSTUMES alsmede eene uitgebreide collectie Stalen der nieuwste sloffen voor COSTUMES en MANTELS enz Onze Stalen en Garneeringen zijn van de Eerste Fransche Huizen en zgn wg alzoo in staat tot de levering der elegantste Dames en Kinder Costumes tegen zeer voordeelige prijzen eu binnen den kortst mogelgken tijd Onder Aanbeveling Gez ToornvHet Gouda WESTHAVEN 137 ZiedeËtalage BIJ F GREI DEL