Goudsche Courant, maandag 2 mei 1892

i maandag Mei 1892 P C W BEGEEE Coiffeur beveelt zich aan tot het aanzetten 7an SCHEERMESSEN SOUTHWELLS JAMS in glazen pot van af 49 Cents in groote steenen pot 47 id in kleine steenen pot 25 id in luxe kop met schotel 47 id bIjJ F HEIlMA Z Tieodew AFGEPASTE Vitrage GOHDIJITEir Prachtige Dessins Lage Prgzen fiitelM@dl@i in Nieuwste Soorten en Groote Keuze SGHEIVK Zn TE HLUR Een ruime net gemenbeleerde Zit en Slaapkamer achterkamer tninzicht Brieven onder No 2191 aan het Bureau dezer Courant ATTENTIE Ondergeteekende bericht bet geachte publiek van Oouda en Omstreken dat hy met t MEI het Hotel ¥ 41 liSSll te Schoon loven heeft overgenomen en daaraan tevens eene UITSPANNING heeft verbonden Hopende donr eene nette bediening en puike consumptie zicb de gunst vraardig te maken verbiyve hg met achting ÜEd Dw Dienaar M P DE GKUI ITEB voorheen Restaurateur Station Gouda De UiTSPA li G zal den 15 Mei e k geopend worden SEQUAH zal g edurende zijn verblijf alhier tot en met 2 Mei eiken avond ten 8 ure in de Sociëteit 0 S GE OEGE in de Boelekade uitle gfingf yeveü van de krachtdadigfe werking zijner Geneesmiddelen Onovertroffen KWALITEIT Geg arandeerd zuiver LET OP tJEN N A AM VRAAG Fabriek te Wostzaan Opg ericht 182Ö CHOCOLAAD GROOTËS stalhouderij en Uitspanning CRABETHSTRAAT tegenover het Station van de iStaatsspoor gedreven door den Heer F H WEÜKMAN zal van af heden worden voortge t door den eigenaar BOTH J IV Bloemendaal bg Gouda Bestellingen voor Paard en Rijtuig gelieve men te doen aan het Hötel Eoffiehnis van W R SCHWEMMER Gouda Weder ontvang en nit de beroemde fabriek van Fbieds Hkbdee Abb Sokn te Solinqen in de van onds bekende winkel groote sorteering verschillende soorten Scharen essen KAASBOREI i enz Ruime Eeuze Lepels en Vorken Aanbevelend B A VER2IJL Korte Tiendeweg Gouda Hoek Markt A UITTENBOGAAEII Horloger Oost Baven 16 Aanbrengen der op alle Uurwerken Geringe kosten Stalhouderij Met deze maak ik ondergeteekende aan mpe geachte begunstigers en stadgenooteu bekend dat ik van af 1 MEI alleen de Stalhoaderg op de Lange Tiendeweg D 40 zal voorzetten en wel met dezelfde ver eii op dezelfde voet Hopende het vertrouwen sinds 12 jaren g noten mij steeds waardig te maken blp ik Achtend U dw dienaar F H WEUKMA Dr P ê Levedag ARTS is T exlx CLisd van den Westhaven B 183 NAABBEmETilOS kantoor van den Heer Goedewaagen Ingang tot de Spreekkamer door deTnindeni LB7ENS7EmZERINQ De Directie eener circa 00 jaren bestaande Levensverzekering Maatschappij vraagt roor Gouda eeu Soiled Persoon om als Hoofd Agent werkzaam te zgn Adres letter K W a h Alg Adv Bur A DE LA MAR Azn AmtUrdam EENia EEFQT W THEE Hen wordt verzocht op t MERK te letten UIT HUT MaOAZUN VAN M RAVENSWAAY ZONE GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned oni met vermelding van Nommer en Pr s voorzien van nevenstaand kMerk volgens de Wet gedepofneerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ Botermarkt te Gouda BENIG DEPOT der Hnagsche Beschuit van den Heer J K SOMMER De DIRECTIE der NEDERLANDSCBE MAATSCHAPPIJ van BRANDVERZEKERING gevestigd te Tiei adverteert dat in plaats van wjjlen den Heer A SMITS tot Agent voor GOCDA en omstreken is aangesteld de Heer D HOiHlEKDIJK Firma HOFFMAN en Co Kassier en Commissionair in Effecten aldaar Gouda Snelpersdruk van A Bwnkman Sizooii Buitenlandsch Overzicht De Frnnaohe Begooring besloot nn ernstig rijp beraad de Kamor oen wetsontwerp aan te bieden waarin sobaileloosstelling wordt verleend aan de slaclitoffers van de Very dynatnietontploffing evenwel met uildrukkelijkö bijvoeging dat deze wet geen gevolgtrekkingen toelaat voor later Ook de President der Ropiibliek heeft de slachtoffers heïooht en bij die gelegenheid zijn gewone mtDz mheid tentoongespreid Hy heeft ook wat zgn Voorganger Qrévy nooit deed zijn beurs geopend en Very 1000 fr den twee zwaar gekwetsten otters elk 600 fr gegeven De President word liij zijn komst en zijn vertrek luide loegejuiclit on de kranten doelen tol in de kleinste bijzonderheden mee wat er bij het hooge bezoek gezegd en gezwegen is De opmerking wordt intussohon gemaakt dat wat meer belaugstelling in don tijd toon Very er dringend om vroeg den armeti mar met zgn eene been meer sou hebbon gohol jen Hij had ziob willen verplaatsen maar kou nergens hnlp vinden Da correspondent van de Urne te Berlijn meldt dat bet gerucht loopt als zou de heer di Budini wanneer hij te Berlyn komt van plan wezen de Duitsche regeering opmerkzaam te maken boe moeilyk hot voor Italië ia met het oog op de militaire wapening aan zijne verplichtingen ten opzichte van den Driebond te volJoon Italië zou op eene vermindering van contigenl aandringen Indion het waar is dat werkelijk de grootte van het leger door artikelen van de Triple Alliantie wordt omschreven dan kan Italië zonder toestemming van Duitsclilénd niet tot vermindering overgaan Tot heden is hetgeen bier omtrent verteld wordt nog slechts een gerucht maar de oorrespondent heeft bet uit een bron die over hat algemeen nogal vortroowbaar is Hot voorstel van Italië zou naar verteld wordt gevolgd worden door een dergelijk Voorstel van Oostenrijk De financieele hervormingen die bet Oostenrijkscho gouvernement ondernomen heeft zijn zeer ingewikkeld van natuur en eene verstoring van den vrede zou het gebeele plan in duigen werpen Keizer Frans Jozef zou gaarne elke gelegenheid aangrijpen welke Europa kon doen zien dat volijons ziji e meening van vrede geen gevnar loopt Een bewys van dien aard zou gegeven worden indien Oostenrijk en Italië gelijktijdig tot vermindering hunner troepenmacht overgingen Een voorstel van Italië in dien geest herft dus voel kans ook b het Weener hof goed ontvangen te worden In het Pruisische Huis van Afgevaardigden is de behandeling van de suppletoire begrooiing aan de orde De leden der versohUlende partgeu nemen deze gelegenheid waar om eenige opmerkingen over de jongste ministerieele crisis ten beste te geven Volgens de Freuinnige Zeitung verklaarde dé afgevaardigde Bickert in eene lange rede het standpunt dat de Vrijzinnige partij bij die crisis had ingenomen De heer Uobrechl schetste de houding der nationaalliberalen De heer Von Huene sprak voor de cen trumpartij wgdde eonige woorden aan graaf Zedlitz en prees het schoolwetontwerp als een bolwerk van het Christendom De heer Von Bauchhaupt las eene korte verklaring waarin hij het deed voorkomen alsof de conservatieven alle gedaan hadden om in zake het schoolswetsontwerp aan de eisohen van de tegenpartij gemoet to komen De afgevaardigde Kardorf hodpte dat de conservatieven zich wat meer zouden uitlaten en wenschte iets tu hooron over den innerlijken toestand dezer partij Hij werd door den heer Stöcker beantwoord met eenige bekende zinsneden over christendom en atheïsme De heer Biohter las toen den conoervatieven de les oo gaf zijne verbazing te kennen dat zij zoo stil en geduldig do vat van het achoolwetsontwerp badden verdragen Dé beide ministers Ëulenherg en Bosse hielden zich buiten den strijd en verklaarden dat zg nog te kort aan het bestuur waren en geen tijd gehad hebben tegenover de thans hangende vragen een vaste stelling in to nemen Volgens de telegrammen hebben alle sprekers echter ten slotte verklaard dat zij de suppletoire begrooting voor zoover het de materieele behoeften betreft niet zullen verwerpen FKOXDIGimi VEBORÜENING VAN POLITIE voor do Gemeente GOUDA Vervolg Art B6 Eigenaars of houders van honden moeten hen steeds doen dragon ecu halsband voorzien van een metalen plaat waarop do naam van den eigenaar of houder duidelijk is uitgfedrukt Zij moeten tevens zorgen dat hunne honden nitt op den openbaren weg losloopen tussohen olf ureu des avonds en zes uren des morgens Als Burgemeester on Wnthouders oordeelon dat oen hond gevaarlgk is voor de publieke veiligheid zijn zij bevoogd den eigenaar oT houder schriftelijk to gelasten dien hond een muilkorf te doen dragon of wel binnen een gebouw of erf vast te h ggen Aft 67 Het is verboden op den openbaren weg buiten de openbare secreten of waterbakkei datgene te verrichten waarvoor die inrichtingen bestemd zijn rt 68 Het is verboden secreten mestputton mestbakken en deigelijken te ledigen of mest met uitzondoring van koe en paardenmest over do straat te vervoeren tenzij tusschon des avonds elt un des morgens zes uren en na kennisgeving aan don Commissaris van Politie Burgemeester en Wethouders kunnen in bijzondere gevallen dit ook op andere uren toestaan Het vervoer van beer vloeibare most of modiler moet plaats hebbon in overdekte wagens vaartuigen of tonnen die zoodanig moeten zyn ingericht dat zij geen vocht doorlaten Art 6U Het is verboden afgemaakte of gestorven trekof lastdieren of ree of oenig dool daarvan te begraven op andore plaatsen dan die daartoe door Burgemeester en Wethoudara jn goodgekourd Art 60 Het is verboden ignder vergunning van Burgemeeater en Wethouder eenig handwerk of beroep dat uit zijn aard binnenshuis kan gedreven worden op straat uit te oefenen Het is zonder gelijke vergunning verboden op de stoepen of op de straat werk te verrichten dat gevaar stank of anderen hinder veroorzaakt eenig dier op de stoepen of straat te plaatsen te dachten of geslacht zijnde schoon te maken te villen of ingewand afval of bloed daarop neder te leggen of daarover te doen heenvloeien in hot water te werpen b t daarin te reinigen of te doen uitloopen Alleen mogen ingewand afval of bloed ii de rivier den IJsael worden gewasschon of geworpen op die tijdeu waarop door Burgemeester en Wethouders daartoe vergunning wordt gegeven Art 61 Het uitslaan of uilkloppen van vloerkleedon karpetten matten of zaklcon mag op straat behalve op de plaatsen door Burgemeester en Wethouders aangewezen niet anders geschieden dan des morgens vóór olf en des avonds na tion ure en alleen vóór de woning of het erf gebruikt door hem wien do voorwerpen toebehooren of bij wien zij in gebruik zijn Art 62 Niet later dan des middags twaalf uren en dan nog alleen in doelmatige bakken of potten mag ascb of vuilnis op de stoepen worden geplaatst ter beschikking van den ophaler Het ophalen daarvan mag alleen vóór dat uur geschiedou De vervoermiddelen moeten zoo zijn ingericht dat zij geen stof doorlaten Art 63 Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving van Burgemeester en Wethouders asch of vuilnis aan of van cte huizon op te halen of te vervoeren Die keni isgevmg moet vermelden het getal wagens karren of schuiten die daartoe worden gebezigd en de plaats waar de opgehaalde asoh of vuilnis zal worden geborgen Art 64 Het is verboden drodge kalk of zaagsel over de openbare straat te vervoeren anders dan in gave en dicht toegebonden zakken Art 66 De bruikers van gebouwen of erven en wanneer zij niet gebruikt worden de eigenaars of behoerders zgn verplicht te zorgen dat de straten en de goten vóór achter en ter zijde van do gebouwen of erven eenmaal s weeks worden gereinigd en rein gehouden en de straten driemaal s jaars in de tweede helft der maanden Mei Juli en September worden uitgewied De hiervoor vermelde verpliohiing ton aanzien der straten strekt zich waar zij aan beide zijdon door gebouwen of orvon bogrensd zijn uit tot do lialve breedte ftaar zij langs grachten of andore wateren loopen tot de golieele breedte waar zij aan markten pleinen of bruggen gelegen zijn tot de breodtii van zes meter Het is echter verboden zonder vorguiining van den Burgemeester de straten te schrobben en daarovor water te werpen en weg te vegen tusscben dos morgens elf en des avonds tien ure behalve op marlitdagen daar waar markten worden grhoudon Tot besproeiing van straten mogen goeue andere atraalpijpen worden gebruikt dan die waarvan het einde gietersgewijs is injfericht volgens het model op het politiebureau voorhanden Aft 66 De bruikers van gebouwen of erven en wanneer zij niet gebruikt wordon de eigenaars of beheerders zijn verplicht in hunne huizen en op hunne erven toe te laton de personen die van wege het Gemeentebestuur belast zyn met het uilbaggeren der zijlen riolen en andere watoren en toe te laleii dat de uitgebaggerde specie over hunne erven of door hunne huizen worde weggevoerd Art 67 ïlet is verboden zonder vergunning vau Burgemeester on Wethouders koestallen te maken te vernieuwen of te vergroooten varkens op te hokken of te mosten Deze vergunning kan alleen in het belang der openbare gezondheid worden geweigerd Hot opbokken of mesten van varkens mag nooit anders geschieden dan op een steenen vloer zoo danig bometseld dat de buren er geen tast van kannen hebben en met inachtneming der voorschriften die Burgemeester eu Wethouders voor de openbare gezondheid noodig zullen achten Art 68 Het is verboden zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders in gebouwen vaartuigen of op erven te bergen of te bewaren mestspeoiën dierlijk of plantaardig ifval bedorven vleesch visoh of andere voorwerpen door welke stank of onreinheid wordt verspreid Ook is hot verboden zondor gelgke vergnnnipg van Burgemeester en Wethouders in de voorschreven plaatsen leder beenderen of ander stiukverwekkende voorwerpen te branden Van het verbid in hot eerste lid van dit artikelia uitgezonderd koe en paardenmest mits bohaheop boerenerven buiten do bebouwde kom bewaardin behoorlijk gemetselde putten of bakken Daja mogen niet minder van den openbaren weg verwij derd zgn dan tien meter Art 69 Eigenaars of houders van bgen mogefi de korven of verbigven der bijen uiut houden binnen de bebouwde kom der gemeente en daar buiten niet anders dan met vergunning van Burgemeester eu Wethouders Art 70 Melkvorkoopers moeten de emmers vaten of kannen waarin zij de melk vervoeren of rondbrengen met een daarop sluitend houten of metalen deksel gedekt houden zoolang zij niet voor het uitmetei van melk geopend moeten zijn Art 71 Goud of zilversmeden horlog makers oud roestverkoopers uitdragers en iu hot algemeen zij aan wier bedrijf verbonden is het onder de hSnd in en verkoopeu van oud huisraad kleederen goud zilver koper tin ijzer lood of touwwerk on andere roerende goederen zijn verplicht van hunne woon winkelen bergplaatsen schriltelijk opgaaf te doen aan den Commissaris van Politie binnen drio dagen nadat zij ze in gebruik hebben genomen Art 72 Zij moeten zorgen dat aan den hoofdingang van hunnen winkel of bergplaats een bord gesteld zij naarop hun naam en bedrgf in letters van olieverf duidelijk en van de straal leesbaar staan uitgedrukt Art 73 Zij moeten de door hen gekochte gooderen gedurende drie dagen na den dag van inkoop tentoonstellen Art 74 W aoneer de vorkoopors hun onbekend zijn mogen zij do goederen niet koopen dan in tegenwoordigheid van twee bg hen bekende en den verkooper kennende getuigen wier namen voornilmen beroepen en woonplaatsen zg mede op voorschreven register aanteekenen In dat geral mogen zg de gekoohte goederen