Goudsche Courant, dinsdag 3 mei 1892

Dinsdag 3 ttei 1892 1 48Öö GOUDSGHE COURANT IMieuws en Advertentieblad voor Goudè en Omstreken Oe inzending van advertentifin kan geiohieden tot Mn nur des namiddags van den dag der uitgave Gouds Snelpersdrufc van A BanaciiAK k Zoo niet rerksopen binnen tei dagen na dien ran inkoop Bi iwfegop na dio leilnqo aoj en t j da fna derei niat af rMI i a n da namen Toornaaaen beroep o oonilaalaaa der koopers in a er gemelA Nfhtar Ut keètWt sangeteekend Als tf daten nitt kMHie t ogKt da goederen niet das in te en ertfigh raa twe bü hen bekend getiigm lan de toopen worden afgegeven terwijf Tan da namen roornamen beroepen en voonplaataen dezer getuigen in gezegd regiater aanteekening moet geachieden Art 75 Zij xoeten de hun rerdacht Toorkomende goederen voorloopi aanhouden en daarvan onverwijld kennis geven aan den Commissaris van Politie Art 7S Niemand mag zonder vergunning van de Burgetttester eettn e aankondiging omroepen of duf door een ander laten doen dan door de daarto door het Oemeentebestonr aangestelde omroepers Art 77 Bekendmakingen van welken aard ook mogen niet worden aangeplakt dan op eigen panden en op plaatsen daartoe door het Gemeontebeatnur bsMemd of door de Wet of den Seohtor bepntM ÜId aanplakking behalve op eigen panden mag niet gnshiedeu dan door hen die daartoe door het iemeentebestunr zQn aangesteld of door de Wet of de rechterlüke macht zyn aangewezen Art 78 Het is verboden openbare verlotingen beneden de honderd galden aan te kondigen of te houden zonder vergunning van Burgenoester en Wethouders of zonder inachtneming der door hen daaraan verbonden voorwaarden Het ia ingelgks verboden voor het publiek openataindo muziek dans of sehermpartijen tooneelTooiMollingen of deT elijken aan te kondigen of te hoodeo zonder rergnnniag nu den Burgemeester of tonder inaehlneming dar door kem daaraan verbonden fOtirwaardea Art 79 Paarden rm of andere dieren kennelijk zoodor meester gevonden orden kunnen op last van den Burgemeester in bewaring worden gesteld Zy worden temggegeren aan hem die bewijst daarop recht te heben en tegen betaling van de gemaaMe koiten van bewaring Indien de re lhebbemde zich niet binnen tweemaal vieren t intig nren aanmeldt kan het in bewardig gestelde te z ne bate en schade van wege BiRg aniearter en Wethoaden in het openbaar worden verkocht ot too dat noodig wordt geacht gedood Art 80 Ts het eonstateenn ran de ovartrediU gef deier Terardeaing zijn behalv de ambtenaren daaitae bü de wet aangewezen bevoegd al da beambtelk der Gemeente Art 91 Aan d beambten ran politie in de gefaRen roorziea bq de artt 89 7 ii en 73 en aan de baggerlieden in het gevat voorzien bij art 60 deter Verordening wordt de laat verstrekt tot bel doen nalefen van die bepalingen of tot het oomüKeeron tan de overtreding de woningen stallen scharen en erven binnen te treden ondanks de bewonen met inachtneming van de bepalingen dor Wet van 31 Augustus 1883 Staaisbi No 83 Att ti V overtredingen van de bepalingen deaar verentening voor fooveel daartegen niet by ene et ran algemeeiM maatregel ran bestuur of eena provinciale verordening ia voorzien worden geBttwt en wel die ftn de artt 1 9 14 i SS 38 87 81 82 M 79 met aae geldboete van hoogstens drie guides die van de artt 3 6 6 8 10 U 12 IS 18 17 1 It tS ti 25 28 Ï7 28 29 30 31 SS 34 38 38 39 40 41 42 43 44 46 46 47 48 49 80 81 56 4 5 72 76 en 77 fut aeae geldboete van koogttens tien gulden die van de artt 20 52 2e lid 83 56 68 00 71 73 74 en 76 met eeno geldboete van hoogstens fijftlen Iden di fan de artt 37 63 68 67 68 69 en 78 mét eene geldboete van hoogstens vijfentwintig gulden dia van de artt 2 4 16 18 en 59 met hechtenis van ten hoogste zet dagen of geldboete van ten hoogste vqfeniwintig gulden Art SS Bij het in werking treden dezer Verordening houden op te gelden 1 Do Verordening van Politie vastgesteld den 30 Deeefflber 1881 gewijzigd den 19 Januari 1883 den 10 Februari 1886 en den 1 September 1885 2 De Verordening op het rijden in de Korte Oroenendaal vastgesteld den 10 December 1889 Zijnde deze Verordening aan de Oedeputeerde Stalen vau Zuid Holland volgens hun bericht van den 8 13 April 1892 in afschrift medegedeeld Sn il hiervan Afkondiging geschied waar het behoort den 26 April 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOOKN De Secretaris BEOUWEE BÜSGBMEESTER en WETHOUDERS vw Gouda j Gelet op art 1 der Verordening op het zistvui boude eni van Wateringen Slooten en anker Wateren die aam hijEondere personen toebehaasen Brengen ter kennis van de eigenaren der slooten lang de Lan e m Korte Korte kieren de Meerenkade de Jan Hüipakade en de Bleekerskade dat op Maandag den 9don Mei aanstaande over die wat a zaï wordai gedreven eoae SCHOUW ten anide te onderzoeken of ze behoorlijk geauiverd zyn vnn drijvend vnil ea andore stoffen die de doorstrooraing van het water kunnen belemmeren of stand of schadelijke uitdampingen veroorzaken en welke zuivering door en ten koste van gezegde eigenaren behoort te geaphieden Gouda 30 April 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOOEN Do Secretaris BROUWER schouw BURGEMEESTER on WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 1 der Verordening op het zuiver houden enz van Wateringen Slooten en andere Wateren die aan bijzondere personen toebehooren Brengen ter kennia van de eigenaren der tlooten gelegen langt de Ie 2e Se e 4e Kade iy ie KarnemeUaloot die langt en aekter de Boelekade en die ttuecken den Kattentingel en de ffetering van af dg Spoorwegitraat tol aan de CraietMraat dat op Dinsdag den lOden Mei aanslaande over die wateren zal worden gedreven eene SCHOUW ten einde te oodersoeken of ze b uwrlijk gezuiverd zijn van drijvend vuU an andere stoffen die de doorstrooming van het Water kunnen belensmersn of staak of schadelgka uitdampingen veroorzak n en welke zuivering door en ten koate van gezegde eigenaren behoort te geschieden Gouda den 30 April 1892 Burgemeester en Wetkoudert voomormd VAN BERGEN UZEN DOOEN De Seerelaris BEOUWEE PETftOLKUM i OTEEttl GE vaa i4 Abkekara Cantzl ar SehaMcwUk te RotterdaiD De markt was heden iaaw Uoo Taakfnat 6 it6 OeïttparteeTd foat ƒ 6 45 September Oatabar NovNiber en Dcwmberle veiing 5t Bnrgeriyke Stand GEBOREN 67 April Petrus Johannes ouden P K Gregorowitsoh en M J van der Paauw Hazdalena ouders E Vermeij en J van den Berg 28 Leonardus ouders T van Eqk en J van Mullem OVERLEDEN 28 April W Boot wed A de Hoog 69 j a Tijbont wed M van Leeuwen 56 j 30 A J Bizot 9 ONDERTROUWD 3 April A Linthorst 25 j en C Eietvelp 24 j H Both 28 i en M W B Verbroe 82 j Beeuwijk GEBOREN Nannigje ondera G Verlaan en P Broer Pieter Jacobus oudeia W A Kraan en M van den Berg OVERLEDEN K van der Wolf 18 m StolwUk GEBOREN Pieter Peunis ondcrs L Koot en H Both Kisje ouders G C van Bemmel en A M Baelde OVERLEDEN G Doelen 68 j Z Fredrikze 24 j M W Molenaar 17 m GEHUWD A Vermeij en W Bol if aastrecht GEBOREN Antonia ouders C Baars en A H Derks Antje ouders J Verbnrg en W Rijneveld OVERLEDEN A Uitenbogaart 66 j A Stoeleudrager 79 j ADVERTENTIEN C M PtJIJE Kleermaker Lange Tiendeweg D 39 is VERHUISD naar de som TIENDEWES D 93 boven H van WUNOAAROBN Amerikaan lie Varkensblazen DINSOAQ 3 MSI 1802 des namiddags Ua 2 ure zuUeu TS KOOP aangeboden wocdea 56 Vaten inhoudende c 114 100 stuks puike Araerikaansche VARKENSBLAZEN lilïgende en te zien onder kav 11073 18 43H en 662 in het pand NERVA onder de heeren pakhuismeesteren te Rotterdam Informatiën bjj den makelaar ROB ERT H SURIE aldaar kt oniveriroffen LlUKItBIER en het gunstig bekende S T O TJ i van J M V d SCHALK Ca te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Oouda mum im MARKT A 68 GOUDA Specialiteit in Heeren Mode en Sport Artikeles Groote kenze in Engelsche en Scbotscbe Stofiw Abonnement fl 93 per Jaar Het eerste jaar een C08TUÜM twee PANTALONS en een DEMI SAISON Het tweede jaar een COSTÜÜM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behoudt de Kleedingstakken ea betaaU per Ic wartaal Toomit Wenacbt naen het eente jur de WINTER JAS en bet tweed jaar DKMI SAI80N dm betaalt men fl 100 bet eerste jaar en bet tweede jaar 90 Golden Stalen worden aan hais beiorgd Natuurwollen Ondergoederen Systeem Prof JAEOË W P JAULÜ8 Harehand Taillenr Markt A 68 6otith Het beste Poetsmiddel Is tbant PÖETS PASTA DE SABEL omilM daaiin VEREIUIIOD la wat tot na to niat wa vcrkrofjen een oaovertroffen Poatamiddal voor Metetlmn an Olmmwerkea teffelük dat niet vl it Qlet taift da voonverpea met aantiwt gecQ veraift bevat au daarbij vlug en slndcluk werkt Het besta toot ledtr dis te poetsen hcBlS I Alom verkrijgbaar e oanti per atulija met vo ledige BoUandiobs gebruilusanwiizmg Oeneraal Aaentan o ir Nederland en Kolonlta H JP PIsAh ZONWH t IVorawrvMr Voor enkele crwoiere plaaueu worden nog uiuluileiidc ngroaTTkoonere fx a CondiiMa ap mnmt 3f PDIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIQHTOAP Verkrijnbaar bij PEETERS Jz Ala bewija van eofatbeid ia cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgk met oitzonderiug van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Alioaderlpe Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 2 Mei 1892 Het onderzoek van het water der Waterleidinghad gedurende April het volgende resultaat 2 Vprill2 1 Mg permangana kalicus per 1000 co 9 n 15 9 f II t II II 16 7 5 I II II II II 23 6 6 II II II II 80 7 4 n II n K Aan het postkantoor Gouda en de daaronder resaorteerende bulpkactoren werd gedurende de maand April in de Ëijkspostspaarbank ingelegd 5202 46 terugbetaald 7614 26 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 8093 Gedurende den zomerdienst die gisteren aanving aal het station Gouda van den Staataspoorawg voor den particulieren telegraafdienst den diensttijd hebben van B j voorm tot 10 4 namidd het station 0udewater van 7 oorm tot 9 i namidd WeatKuropeesche tijd De heer G J ü Arends smid en eigenaar eener inrichting tot reparatie en vernieuwing van Machinerien herdacht gisteren den dag waarop hij zich viSdr 12 j jaar hier ter stede vestigds aanvankelijk op de Nieuwe Haven Dat feest wilde de Jubilaris niet ongemerkt doen voorbijgaan en ook zijn personeel dat tot de uitbreiding zijner zaak heeft mede gewerkt daarin doen deelen Zaterdagavond omving elke werkman 2 flesschen viju en werd hun elk een prachtigen tulband te huis bezorgd terwijl bovendien elk een vrijkaart ontving om per salonboot naar Bolnes en Dordrecht de FEVILLETOIM Uit het Framch I 4 Wat je daar zegt Clarelief zal ik niet direct tegenspreken Zie je je behoeft het tante juist niet weer te zeggen want ik heb de brave vrouw te lief om haar conig verdriet te willen aandoen maar uw tante al gaat zo trouw ter kerk ze kan niet zyn wat nw moeder voor u is want helaas I mijne Clare ze verkeert nog altijd in onbokeerden staat Clare l en mevrouw werd zoo treurig doordien ze haar weinigje gevoel wilde uiten als eene groote aandoenlijkheid dat ze begon te weenen r Ctare toen uw vader stierf kwam ik pas uit een wereld van louter zinvermaak en vreugde IJdelheid der ydelheden zeide ik tot mij zelve toon ik daar aan het ziekbed v mijn dierbaren man zat en eerst toen gevoelde iit recht hoe weinig de wereld geeft en hoeveel ze kan roeven Louize sprak hy met zwakke stom toen zyn einde nabij was nwe hebben zeer veel met elkaar besproken wij verstaan elkander volkomen nu we hebben leereu inzien wien het beter is te gehoor reis medo te maken en voorüag hun bovendien van hel benoodigde om het oorlogschip en de tentoonstelling te Dordrecht te gaan besiohtigen Waar de verstandbaudiag tusschen patroon en werkman is zooals bij den heer Arends kan het niet anders of de zaken worden in beider belangen behartigd De heer J C Nieuwenhuta alhier is b j het dezer dagen gehouden examen voor commies der pos teryen Gisteren werd in de voorpiiddaggodsclienstoefe ning der Ned Herv Gemeente ds J W Berkelbaoh van den Sprenkel bevestigd door ds A Wartena die eene rede hield naat aanleiding van Joh 21 vers 17 le laatste woordea Des avonds om 6 uur hield de nieuwe herder enleeraar zyne intree rede naar aanleiding van 1 Thimotheus 2 vors 5 laatste gedwlte en vers 6 eerstegedeelte i r Het Bil maakt naar aanleiding van het kon besluit tot instelling van eene staatscommissie aan welke is opgedragen het ontwerpen van eene wet tot regeling van het waterstaatsbestuur de opmerking dat in ons land met zgne vele polders en waterschappen nog altijd een volledige regeling der talrijke waterstaatsbelangen ontbreekt Het blad brengt in herinnering de bepalingen der grondwet van 1848 en die van de herziene grondwet van 1887 waardoor men do bezwaren en leemten welk aan een goede regeling zoovele jaren in den weg stonden heeft trachten uit den weg te ruimen Het uitvoeren van do nieuwe grondwettige bepalingon de belichamini er van in wetten is oen zeer ingewikkelde en moeilijke taak waartoe omvangrijke kennis van ons waterstaatsrecht en onze waterstaatstoestanden vereischt wordt Daarom heeft de regee zamen God of de menschen Negen kinderen en u zelf laat ik schoon mot onverzorgd achter wat het aardsche aangaat maar thans rust op u de dubbele zorg dat ze ware dienaars worden van het koningrijk Gods Vrouw u zal eens rekonsohap worden gevraagd of gij uwe kinders den weg tot behoud hebt aangeduid en daarnaar opgebracht Clare ik deed alles wat ik kon wat ik tot uw aller zieleheil en toekomend geluk dienstig achtte ik werkte zelfs te veel Maar op eens voelde ik de genade krachtig in mij werken en ik gevoelde dat ik mij moest overgeven want wij kunnen alleen door ons zalven niets Echter zijn wij uw ouders en uwe leermeesters in Christus dagelijks verplicht u door leer en voorbeeld voor oogen te houden noe men de genade deelachtig kan worden Gij zijt vrij Clare ge zijt meerdeijarig dus je kunt doen en laten wat je wilt steunende op kortzichtig menschelijk verstand Maar als de grooto dag daar is wanneer uw vader mij zal herkennen en ik vleie mij als zynes geestesgelljke wal zal ik dan antwoorden als gij arm van harte en arm an geest en genade ver van ons zult moeten staan Zal ik dan en hare stem Werd onnatuurlijk dof en hare tranen overvloediger terwijl ze de handen angstig vouwde zal ik dan moeten zeggen mijne eigene dochter vervreemdde van mij en de leere der zaligheid Ik bezat nimmer haar vertrouwen als een vader die don zoon welken hy aannam kastijdde heb ik steeds mijne dochter in liefde vermaand en ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere remi meer 10 Centen GROOTE LETTBESk worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ring terecht do voorbereiding opjedragen aan een Staatscommissie van deskundigen uit verschillende deelen des lands an het departement van waterstaat ontbreken wellicht niet de krachten om wettelijke regeling te ontwerpen maar by een dergelijken arbeid geeft een Staatscommissie veel meer waarborgen voor de behartiging van de verschillende belangen die er bü in aanmerking behooren te komen De behandeling van het hoofdstuk bij de grondwetsherziening heeft reeds getoond dat ook de gewijzigde nieutte bepalingen nog tot tal van moeielijka vragen zullen aanleiding geven In de opmerkingen van prof Buys op de nieuwe artikelen de grondwet Dl III hl 366 381 vindt men die geschilpunten dnidelijk aangewezen Ook voor de oplossing van deze is een commissoriaal onderzoek d i een nauwgezette beraadslaging en overweging in een niet te uitgebreide vergadering van bekwame mannen hoogst gewenscht De samenstelling der oommissie geeft do verzekering dat men deugdelijken arbeid mag verwaohten Vooral mag men op prijs stellen dat het voorzitterschap der oommissie wordt bekleed door den Staatsraad in buitengewonen dienst mr G de Vries Az een der bekwaamste kenners van ons waterstaatsrooht die aldus nog in den avond van zijn leven bereid ia bevonden aan het land gewichtige diensten te brengen op het gebied waarop hg reeds dertig jaren geleden lauweren heeft geoogst Twee gewichtige Slaatscommissien zijn derhalve thans aan den arbeid tot uitvoering van nieuwe grondwettige bepalingen Naast de thans ingestelde staat da reeds eenige maanden geleden benoemde die aan de voorschriften omtrent do zelfstandii administratieve rechtspraak leven zal trachten te geven Beide zullen elkander bij haren arbeid menigmaal ontmoeten en zullen stellig wedijveren in het streven om hare moeilijke taak naar behooren te vervullen waar bet noodig was als een harde plicht mijn moederlijk gezag laten gelden O ik heb wat vaak in eenzame nachten voor dat de genade in m werkte angstig over mijnen en uw aller levensweg gedacht en met vreeze vroeg ik mij telkens af wie mijner lievelingen zal het eerst den weg ten verderve opgaan Maar ga heen Clare ga en doe wat je meent te moeten doen al stierf ik vroeg van verdriet dan nog zou de geest van trotschheid die u zoo ongelukkig bezielt met wereldsche redeneering zeggen het is de loop der natuur Maar het aanhooren van dat alles had het voor levendige indrukken zeer vatbare meisje nog veel meer getrolfen dan hare moeder dacht bij de droefgeestige schemering van het haardvuur en ander licht was er niet in die kamer had deze niet bespeurd hoezeer hare dochter getroffen weende wijl ze stile tranon schreide Mama beste mama ik heb u soms misbillijkt om uw strenge vroomheid Vergeef uw Clare het maar weer u weet wel dat ik u hartelijk liefheb Ik begrijp alle geloofszaken niet zoo goed als u ik heb er slechter inzicht in Kom moedertje en ze sloeg haar den arm om deq hals sc hrei nu niet zoo bedroefd meer nog heden avond schryf ik a nn tante de Back dat ik bij u en bij de overige kinderen blijf Ja antwoordde mevrouw noz altijd ter neergeslagen en dan zal zustor dr Back mij verwijten