Goudsche Courant, dinsdag 3 mei 1892

Aruii mutr eerdittuten Toen b i oene geïmprovi earde revue tegenover den vjjand te Regensburg gehouden Napoleon voor het eerst aan gewone soldaten groote belooningen schonk en ben tot ridders Tan t keizerrijk en leden van het Legioen van eer benoemde kwam een oude grenadier die de veldslagen van Italië en Egypte had medegemaakt toen hg z n naam niet boorde oproepen naar voren en vroeg op kalmen toon om het eerekruis Maar zeide Napoleon wat heb je gedaan om het te verdienen Ik was het Sire die in de woestqn van Joppe toen het zoo verschrikkelijk heet vaa u een watermeloen gaf Ik dank je er nogmaals voor maar het geven van eena vrucht is uauwelyks het Kruia van het Legioen van eer waard Toen geraakte de greiadier die tot nog toe zoo koel als s geweest was in woede en schreeuwde vZoo en rekent ge ook niet mijne zeven wonden hier en daar opgedaan op de brug van Areola te liodi te Castiglione bg de Pyramiden te Acoa Austorlitz Friedland mijne elf veldtochten in Italië Egypte Oostenrijk Pruisen Polen Maar de keizer viel hem nu lachend in de r ie en terwjjl hij zgne opgewonden manieren nabootste riep hij Üaar daar wat word je opgewonden nu je tot het ware punt komt Daarmede had je immers moeten beginnen dat is toch heel wat meer waard dan je meloen Ik maak je ridder van bet Keizerrijk met een jaargeld van 1200 fr Êen geval van ingetrokken dankbaarheid wordt nit Nanmburg gemeld Reeds eenigen tijd geleden atierf daar zekere Bielstich verdienstelijk als apotheker en als lid van den gemeenteraad verdiensten die hem zoo hoog aangerekend werden dat Ue stad besloot een gedenkteeken te Z jner oer te stichten Dit monument is nu gereed Maar zijne weduwe heeft iotusschen zich voor een veel booger inkomen aangegeven dan wijlen Bielstich ooit deed en nu is de gemeenteraad niet langer gezind een gedenkteeken te plaatsen voor iemand die de stad feitelijk jarenlang bestolen heeft Men zal hot monument nu maar in eene bergplaats van ouden rommel in het stadhuis aanwezig onder dak brengen Pe Fransche teekenaar Willette heeft in een Fransch tijdschrift de volgende karakterschels van de anarcbisten gegeven In een donkeren hoek van een trap plaatst een gluiperd een helsch toestel dat slachtoffers zal maken tot welke hij zelf niet zal behooren Achter hem een werkman ook een opstandeling maar een uit 48 met bloote borst en armen een vuurwapen in de rechterhand die hem de linkerhand op den schouder legt en dit enkele woord zegt Lafaard Het wetsvoorstel van den heer Pyttersen tot instelling van Kamers van arbeid en n verheid moet volgens den voorsteller niet beschouwd worden als een verwgt tot de Ilegeering die het verslag der arbeids enquête wenseht af te wachtec Met de instelling van de arbeidskamers wordt beoogd de goede verstandhouding tusschen werkgever en werklieden te bevorderen door het houden van geregelde bijeenkomsten waarop beider gemeenschappelijke belangen worden besproken dat ik mijn kind geen genoegen gun O wat heeft eene moeder als ik een zware taak op hare schouders Neen mamaatje stel u gerust ik zal tante schrijven dat ik niet besluiten kan het ouderlijk huis te verlaten wijl het mij te veel moeite kost van u allen ta scheiden Op een anderen tijd zon merrouw van Breughelen die whnneer de noodzakelijkheid het niet i ebood bepaald tegen liegen was eene verdraaiing van de waarheid als Clare voorhad streng hebben berispt Voor t oogenblik meende ze echter genoeg te hebben gedaan en mot de bare eigene wilskracht maakte ze zich ten leste diets dat Clare als ze t zelve schreef en dan uit eigene beweging dat ze liever te buis bleef dan immers kon zij hare banden in onschuld wasschen Mevrouw had voorloopig geen geringe zegepraal behaald op zuster de Back die ze niet kon uitstaan al geboden zekere omstandigheden haar met zuster op dec besten voet te zijn Reeds bij t leven van haar man was zij in de huishoudelijke regeering nooit de minste partij geweest en na zijnen dood had ze de teugels van dat bewind immer wel niet met fierheid raaar toch door slim beleid alleen in handen gehouden Hare zoons die op hunne wiize vroom waren als de moeder op de hare waren dan ook getrouw aan den stam waaruit zij sproten streng konservatief in alles t Waren geen domooren maar ook geen hoogvliegers hoewel slim genoeg om ijverig te letten dat ze ooms en neven die in hooge van den arbeid de middelen te verschaffen om van zgne belangen grieven en wenschen op loyale wyae te doen blyken en deze in overweging te doen nemen een college van advies in het leven te roepen dat de besturen van Rgk provincie n gemeente desgevraagd of op eigen initiatief kan voorlichten omtrent de belangen van arbeid en nijverheid en statistische gegevens kan verzamelen en dat geschillen tusschen patroons en werklieden tracht te voorkomen en deze zoo mogelijk in der minne of door eene iicheidsrecbterlijke uitspraak helpt beslechten Het hoofdbeginsel van het ontwerp is dat de in te stellen kamers bet beoogde doel moeten verwezenlijken door overtuiging samenwerking en zedelijken drang zouder toepassing van dwangmaatregelen In navolging van hetgeen elders wenschelijk is gebleken worden de kamers saamgesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers en de werklieden afzonderlgke afdeelingeu voor beiden acht de voorsteller niet gewenscht In iedere gemeente kan bg Kon besluit zoodanige kamer worden ingesteld Om lid van de kamysr te kunnen zijn moet men 26 jaar oud zgn de laatste 2 jaren woonplaats binnen het ressort der kamer hebben gehad en gedurende dien tijd in hetzelfde bedrijf deuzelfdon tak van ngvorheid of eenig onderdeel daarvan werkzaam geweest zijn voor de werkgevers gelden de twee laatste bepalingen niet De kiezers voQr d lr nors van arbeid moeten den leeftijd van 43 jaren hebben vervuld Voor elke afdeeling worden twee afzonderlijke kiezerslijsten opgemaakt een de namen bevattende der werkgevers de anderei die der werklieden ledere afdeeling vergadert jaarlgks minstens 3 malen en benoemt uit haar midden een voorzitter en eeu secretaris Het bestuur der kamer vergadert jaarlgka minstens eenmaal en benoemt uit zijn midden een voorzitter terwgl tot secretaris benoemd kan worden iemand geen lid der kamer zijnde Wanneer in een bedrijf of tak van nijverheid door een afdeeling vertegenwoordigd een geschil dreigt te ontstaan of ontslaau is tusschen werkgevers en werklieden geven partijen daarvan schriftelijk kennis aan den secretaris der betrokken afdeeling Laten partijen dit na dan onderzoekt de secretaris de aanleiding tot het geschil en stelt daarvan een beknopt verslag op De afdeeling wordt nu onverwijld bijeengeroepen onderzoekt hel geschil en tracht dit zoo noodig na verhoor der partgen in der minne te beslechten Gelukt dit niet zoo benoemt zij uit haar midden eeu commissie bestaande uit een gelijk aantal werkgevers en werklieden die onder voorzitterschap van een door elke afdeeling aangewezen scheidsman een schikking beproeft gelukt dit niet zoo wordt een nauwkeurig verslag opgemaakt en door tusacbeukomst van deu secretaris der afdeeling in handeu gesteld van bet bestuur der kamer dat na ontvangst van t verslag onverwijld wordt bijeengeroepen Indien na hernieuwd onderzoek in deu boezem van het bestuur geen overeenstemming rordt verkregen of de genomen beslissing niet de goedkeuring van beide partijen erlangt wordt de beslissing opgedragen aan een scheidsman De kosten worden desverlaugd vergoed door de betrokken partijen de werkgevers voor 2 3 de werklieden voor 1 3 Gisteren hebben hier te lande in Amsterdam regeeringsposten zaten in begrippen t n naastenbij gelijkvormig werden opdat ze in de wereld vooruitkwamen zooals velen hunner familie vroeger ten nadeele van bekwamer en ijveriger menseben onverdiend waren voortgeholpen Ze konden dan ook als als het te pas kwam gemoedelijk meepraten over wereldverachting en dorst naar het eene goede en ware in de stellige overtuiging dat juist diezelfde minachting voor aardsche zaken hen onchristelijk en onrechtvaardig zou vooruithelpen Niet dat zij zalven het helpen konden dat ze zoo dachten en deden zóó waren ze opgevoed en zóó begrepen zij de toekomst die hun óók zoo werd voorgespiegeld en het viel voor s hands voor hen niet te hopen dat de groote om eering van zaken daar was dat ware verdiensten erkend en alle geknoei werd uitgeroeid De zoons en do moeder voeren dus onder eene vlag en deze mannen badden er nog met aangedacbt ten minste ze gaven het niet openlijk te kennen het soms wel wat willekeurig gezag der weduwe te beperken En nu zou een jong meisje tegen deze wel is waar zonder gedruisch maar desniettemin drukkend beorschende moeder zich verzetten Ontegeu eggelijk was Clare de sterkste partij geweest ze was meerderjarig en kon dus betrekkelijk doen en laten wat ze verkoos Van baar krachtig karakter kon men verwachten dat werkte men haar bepaald tegen dan zou juist dat een prikkel voor haar zijn baar wil te doen zegevieren Rotterdam s Hage en tal van andere plaatsen vergaderingen plaats gehad waarop de noodzakelgkheid werd betoogd van de invoering van den arbeidsdag van 8 uur De orde werd bgua nergens verstoord alleen te Leeuwarden hadden na afloop der vergadering eenige ongeregeldheden plaats Aan de f B Ct meldt men daaromtrent het volgende De meeting zelve is te ruim 4 uur ordelgk afgsloopen Omstreeks iO vereenigingen naar raming met 1500 loden doch honderden nieuwsgierigen waren op het terrein Bij het vertrek werd eeu der vaandels in strijd met bet bevel ontrold en omhoog gehouden Er volgde een oploop waarbij een rgksveldwaohter mishandeld werd de bajonet afgerukt werd en getracht werd hem in de vensterruiten te duwen maar hij werd door do politie ontzet Eene zingende volksmassa begaf zich naar het Hofplein waar zij onwillig ias uiteen te gaan bet plein werd mot behulp van huzaren infanterie en politie ontruimd vier personen werden gearresteerd waarvan een in het bezit vau een dolkmes Hierna hadden er volksoploopen ook op andere punten plaats waarbg enkele steenworpen naar de politie werden gedaan die echter weldra de orde herstelde Hier en daar zgn vensterruiten ingeworpen Den geheelen avond bleef het in de stad woelig De huzaren patrouilleeren de hoofdwacht is bezet door 50 man zoo ook enkele andere militaire posten De troepen waren den geheelen dag geconsigneerd Overal elders in de provincie zgn de meeting ordelgk afgeloopen Sebastian Kneipp werd den 17en Mei 1821 geboren te Stefansried een uurtje van Ottobeureii in iJeiereo Hg wilde priester worden doch zgu ouders waren arme lieden wien de noodige middelen ontbraken om hun zoon te laten etudeeren de knaap moest van zijn prilste jeugd af tot bet onderhoud van het gezin het zijne bgdragen en daartoe reeds op elfjarigen leeftgd het wevershandwerk dat ook zijn vader beoefende leeren Toon hij dertien jaar oud was maakte hg reeds dagelijks vijf tot zeven ellen linnen Met de jaren nam echter de zucht naar wetenschap bg hem toe Zooals bij zelf mededeelt verzocht hij toenmaals meer dan twintig geestelijken om hulp en raad ten einde het begeerde doel te bereiken Ten slotte op 17 jarigen leeftijd vond hij steun bij den kapelaan Math Merkle in Grónenbacb later professor iu de theologie te Dillingen Door zijn oppassend gedrag wist hij zich genoegzaam vrijen tijd te verschafifen om zich met de hulp van den genoemden geestelijke voor te bereiden op bet toelatingsexamen voor het gymnasium te Dillingen Hier studeerde hij tot 1848 en bezocht daarna te Munchen de universiteit Ten gevolge zijner ingespannen studiën verzwakte zijn gestel in die mate dat de doktoren hem als ongeneeslijk opgaven In die dagen nu vond hij in de universiteitsbibliotheek bet werkje Beginselen der watergeneeskunde van Hahu hg las bet door en begon in den vacantietijd de daarin voorgeschreven kuur De uitslag was boven verwachting gunstig Een medestudent die eveneens doodziek was vond ook genezing door Kneipp s voorbeeld ta volgen en deze beide gevallen verwekten in den kring van studenten en professoren algomoen opzien Tot priester gewijd bekleedde Kneipp vele kape Daarbij kwam nog wanneer tante de Back haar niet met ongenoegen bij zich wilde hebben dan wist zij heel goed kon zij van haar vaderlijk erfdeel wel zooveel krijgen om t is waar zuinig maar todh fatsoenlijk te leven En dat vermogen nit te keeren daarvan had mevrouw van Breughelen een geducbten afkeer Wie niet sterk of niet de sterkste is moet slim zijp en door behendigheid had mevrouw hare dochter of wel hare zaak dan ook weten te winnen Ze begreep echter nu ook dat zo niet te overmoedig op bare zegepraal mocht zijn en op nog altijd raeewarigen toon zeide ze Clara ik hoorde van tante de Back dat je zoo gaarne naar de receptie bij van Maerens zoudt gaan Geloof niet mijn kind dat ik je dat misgunde en ook ik denk te weinig om zulke wereldsche zaken dat ik begreep dat je leeftgd meebracht dat je er moest gaan féliciteeren We zijn nu eenmaal aan onzen stand verplicht die aardsche gebruiken en wetten der hoogere samenleving te eerbiedigen en al je lust hebt kun je met mij er heen gaan Heel gaarne mama maar gaan Cateau en Edzardine niet meö Cateau kan dan voor die éene keer ook meê gaai ze ia toch nog wat heel bloode en teruggetrokken het is noodig dat ze wat meer goede vormen krijgt Maar van Bdzardine is geen sprake 1 IWtril terttlqd liMifuncties en bracht velen die hem aan het ziek j riepen om godsdienstig door hem bediend te forden lichamelijke genezing vooral in bet cholerajatr 1854 redde bij vele lijders door zgn eenvoudige uiddelen van den dood i Ofschoon herbaalde malen wegens kwakzalverij voor het gerecht gedaagd moest hg toch telkens vorden vrijgesproken omdat men hem niets strafslusrs ten laste kon leggen In het jaar 1866 iverd l j naar Wörishofeu overgeplaatst waar hg gelegenheid vond zijn watergeneesmethode in praotijlc te brengen daar in die plaats en ook in don omtrek geen geneesheer zich gevestigd had Daarbg kwam bg tpt de overtuiging dat van allo manieren om water aan te wenden voor hbt lichamelijk welzijn de stortbaden don suelstwerkenden duurzaamsten en gunstigston invloed op het gestel oefenen en ook dat het gebruik van eenvoudige en weinig prikkelende kost een eerste voorwaarde is wil de mensch gezond blijven Hij zelf houdt zich streng aan zijn levensregelen In geen vijf on twinlig jaar ben ik ziek geweest verzekert hij en dat is wel het bowgs voor de gezondheid ziiner hygieniscbo beginselen Op aandringen tan hooggeplaatste geestelijken heeft hij eindelijk besloten zgn ervaringen te boek te stellen en hiervan zijn de beide werken Meine Jf aaterhir en So soUt ihr lehen de vrucht Van het eerste dat in 1886 het licht zag is thans een 34e herziene druk verschenen bet laatstgenoemde beleefde sedert zijn eerste verschijnen in 1889 reeds 14 hernieuwde uitgaven Van zijn hand zgu dezer dagep nog verschenen Kinderpjlege in kranken und gemrtden Tagen Rathgeber fiir Oemnde und Kranke Reeds sedert lange jaren wordt bij door zieken van alle rangen eu standen om raad gevraagd doch iu de laatste 3 tot 4 jaar is de toeloop naar Wórishofen zoozeer toegenomen dat des zomers gemiddeld 1000 2000 vreemdelingen in het plaatsje vertoeven Het aantal van hen die jaarlijks bij den pastoor van bet kleine boerendorp genezing komen zoeken zal tusschen 30 en 60000 bedragen Alle landen en natiën zgn daar vertegenwoordigd Duizenden die overal te vergeefs hulp zochten danken pastoor Kneipp de berkregen gezondheid Het werk dat hij zich op de schouders laadt is dikwerf een reuzenarbeid niettegenstaande hem behalve de eigenlijke baddoktors ook andore practiseerdo geneesheerun ter zijde staan die zich vaak in grooten getale te Wórishofcn ophoudeo om zijn geneesmethode te boitudecren Natuurlijk is deze niet geheel die van Hahn zg berust alleen op denzelfden grondslag maar overigens zijn haar toepassingen veel veelvuldiger en veel minder ruw Het jubileum van de Marseillaise Uit Parijs wordt van 26 April geschreven Bijna 26 000 menschen hebben gisteren een bedevaart naar Cboisylo Roi gedaan om in de stad waar Rouget de l lsle begraven ligt het eeuwfeest van de Marseillaiae bij te wonen Om negen uur des morgens zette de feestelijk gestemde menigte zich in beweging om het graf te bezoeken waarin de dichter oomponist van bet volkslied der Fransche Republiek tust Het is roet een eenvoudigen steen gedekt waarop onder den naam van den doode de woorden te lezen zijn Toen de Fransche Revolutie in het jaar 1792 togen de koniogen te strijden had gaf hij baar om te overwinnen het lied der Marseillaise Een aantal kransen werd op hel graf nedergelegd o a een door de vrijraetselaors gewgd omdat Rouget de l lsle lid van de loge was geweest s Middags trokken do vertegenwoordigers van de bonds en stadsoverheden gevolgd door talrijke vereenigingen in feestelijken stoet het standbeeld van Rouget de l lsle voorbij De heer René Goblet de gewezen minister hield de feesttoespraak Hij gaf een historisch overzicht van do lotgevallen van bet lied De Conventie zeide hij had in bare zitting van 26 Messidor van bet jaar III besloten dat do Marseillaise voortaan het nationale lied vaft Frankrijk zou zijn Het lied verstomde toen de vrijheid bezweek Onder het keizerrijk en de monarchale regeeringen vergeten en verboden leefde de Marseillaise in de herinnering van het volk voort en brak als van zelf weder te voorschijn bij iedere krachtige terugkeer dor vrijheid Men heeft haar in bet jaar 1830 gehoord velen van ons hebben haar in het jaar 1848 gehoord Telkenmale bracht zij ware stormen van geestdrift te voorschijn Als de Revolutie overwonnen was verviel zij weder in de vergetelheid Eens echter onder het Tweede Keizerrijk het was gedurende de wereldtentoonstellini van 1867 werd zij door een Oostenrijksoht kapel gespeeld om ons eer te bewijzen dat was zeiden do oog en oorgetuigen als eene opstanding Drie jaar later ontwaakte zg opnieuw tegen de invasie om den moed der natie te vermeerderen en haren wanhopigen tegenstand te versterken Eerst in bet jaar 1872 tengevolge van een voorstel in de Kamer om hetdeoreet van Messi dor van het jaar III weder van kracht t verklaren verklaarde de minister van oorlog dat hij dit decreet weer zou laten toepassen Maar ook deze opwekking was niet zonder moeilijkheden mogelijk goweest Zelfs onder de Republiek wilde meu niet gaarne de Marseillaise als hymne Men wilde de melodie wel behouden maar er een anderen tekst boven schrgven Maar men heeft tekst en melodie bg elkaar moéten nemen omdat beide een onafscheidbaar geheel uitmaken Na Globeth s rede werd de Marseillaise gezongen door een koor uit dertig mannenzangvereeni gingen samengesteld dat door Massenet meesterlijk geleid werd I Is dikwgls wenschelijk geacht dat er een of ander toestel werd uitgevonden om spoorwegreizigers den naam van bet eerstvolgende station waar de trein stopt aan te wijzen Zoo iels is eindelijk uitgevonden en onlangs in Londen tentoongesteld De aanwijzer is vastgemaakt in hot schot tusschen de compartimenten en wordt iu werking gebracht door eene roede die onder de loopplank van den conducteurswaggon doorloopt Zooals het toestel op een model trein wordt vertoond werkt bot uitmuntend door do beweging van een hefboom iu den conducteurswaggon waardoor do naam van bet station gelijktijdig in elk compartiment opspringt Als zulk eene uitvinding werd ingevoerd zou bet een gemak zgn dat zeker door do reizigers gewaardeerd zou worden inzonderheid als zij op een lijn zijn die hun niet bekend is BaltenlaniJscb Overzicht Uitvoerige berio nten zijn ons toogekomen omtrent de betoogingen van gisteren in alle deelen van Europa Over hot geheel is do dag niet door bijzondere voorvallen gekenmerkt Eene uitzondering maakt de stad Luik waar de anarchisten in den loop van deu avond drie ontploffingen doden plaats hebben twee bij de familie de Selijs Lonchamp één m een kerk waar voor 100 000 franken aan gekleurde kerkramen werden vernield Het is niet mogelijk do berichten uit allo oorden die eenige kolommon vullen der N R Ct eu van het Handelsblad welke beide een extra nummer uitgaven hier te vermelden Bijna alle komen neer op bgeenkomaton in de open lucht ol binnenshuis toespraken en vermakelijkheden waaraan het slechte weder regen en sneeuw op vele plaatsen groote afbreuk hebben gedaan De eerste Mei is dus over het geheel rustig voorbijgegaan Maar toch zal zeker bij menigeen de ernstige vraag opkomen is het niet onverantwoord dat door de schuld van eenige heethoofden de ganscbe wereld bijna in rep en roer wordt gebracht op dien keerlijken Meidag en er ontzaglijke onkosten voor troepenvervoer en buitengewoon toezicht moeten gemaakt worden om de rust en veiligheid op dien dag te verzekeren Zouden zij vau wie de beweging op 1 Mei uitgaat niet verstandig doen om zich in andere richting te bewegen zoudon zij lettende op de teekenen des tijds ook hunnerzijds n et kunnen medewerken om het misbruik dat van die beweging wordt gemaakt tegen te gaan en te bevorderen dat kalmte en rust op den oersten Meidag in het vervolg weerkeeren l3e anarchisten en revolutionaire sociaaldemocraten vermenigvuldigen in Frankrijk Italië en Berly n hun aanslagen met dynamiet Ze bobben in Italië een bom laten ontploffen in het gebouw van de prefectuur in Faenza en bet stadhuis van Tarento in de lucht laten springen en een geheele reeks van aanslagen op huizen en openbare gebouwen heeft plaats gehad In Parijs worden de woningen der ambassadeurs alle beschermd en de politie moot eiken ochtend de aanplakbiljetten afscheuren waarin aan goede patriotten wordt aangeraden de huizen der bourgeois in de luoht te laten springen Het Parijsche volk is een zenuwachtig volk en de opwinding waarin het verkeert is juist wat de anarchisten begeerden L Hérot is door de politie in veiligheid gebracht daar bij geen oogenblik zeker van ziju leven was en zoo groot is de paniek dat de geweermaker Mortrange openlijk bekend maakt dat het onwaar is dat L Hérot bij hem het middagmaal gebruik heeft Ter wille van zijn vrouw en kinderen deelt de geweermaker dit mede Buitengewoon moedig dit niet De wijze waarop de bom geplaatst is in het restaurant van den heer Very is thans bekend geworden De heer Very was eergisteren wel genoeg om de vermoeienis van een voorloopig verhoor door den rechter van instructie te kunnen verdragen Hij denkt dat do bom die zijn café vernield binnengebracht was door een jongo liloudo vrouw I klein van gestalte en gekleed met een wit en rood gestreept jakje Zij droeg een zwarte mand voorzien van twee handvatten en een klep Zij vroeg verlof die mand voor tien minuten onder de toonbank te mogen zetten daar zij iu de buurt een bezoek moest brengen Drie of vier minuten later had de ontploffing plaats on de heer Very gelooft dat hij werkelijk de vlam het eerst gezien heeft op de plaats waar de mand neergezet was Een huurkoeuier zegt dathft bij Saint Mandé een blonde vrouw opgenomen heeft die gekleed was op de boven beschreven manier Zg was in gezelschap van drie mannen en de koetsier liei hen uit op de Place de la République Do mannen bloven daar staan maar de vrouw liep naar den boulevard Magenta De zitting der Belgische Kamer van Vrijdag ia bijna geheel ingenomon geweest door eene redevoering van den heer Graux minister van financiën in het laatste kabinetFrère en afgevaardigde voor Brussel die zonder direct den beer Frère te bestrijden maar door met groote warmte de eendracht der liberalen te pleiten een tegenwicht schonk aan de uitdagende redevoering tegen 1 radicalen van don ouden leider der liberalen den beer Frère Orban Op eene interruptie van de heeren Beernaort en Woeste antwoordde de heer Graux Ja wij willen ons niet door n laten ten onder brengen dat is het waarom gij onze eendracht bespot Gij zoudt wel eene meerderheid van 2 3 der stemmen in de Constituante willen hebben om de herziening geheel in uwen geest te bewerkstelligen en er ons voorgoed ouder te brengen Ziet dat is juist de reden van ous verbond te Brussol Ook ik roep tot samenwerking op alle liberalen maar tegen de clericale herziening de heer Frèro Orban had tot do samenwerking genoodigd tot bestrijding van het algemeen kiesrecht En het verbond door ons te Brussel gesloten zou ik wenschen dat overal elders navolging vond Dat is eene vraag van het hoogste algemeen welzijn want zonder dat komt er slechts een zeer klein aantal liberalen in de Kamer En in bet belang toch van het land moet de grondwet tot stand komen gelijk de eerste wij moeten er zoo talrijk zijn dat gij met ons te rekenen hebt want anders loopen de orde en openbare vrede gevaar verstoord te worden APKONDIGIN G Do BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat door den Raad dier Gemeente in zijne vergadering van den 26 Maart 1892 ia vastgesteld de volgende verordening tot wgziging der verordening op do Brandweer te Gouda Ecnig Artikel Art 56 der Verordening op de Brandweer te Gouda vastgesteld den 1 Maart 1889 wordt gewgzigd als volgt De agenten van Politie in wier wijk brand ontstaat geven daarvan dadelijk kennis of doen daarvan dadelijk kennis geven aan den Opperbrandmeester en aan de in hunne wijk wonende Brandmeester beurtelings op de signaalhoorn blazende en Brand roepende met vermelding der plaats waar uie wordt bespeurd De overige agenten moeten dadelijk insgelgks beurtelings op deu signaal lioorn blazende en Brand roepende ieder in zijn wijk met den meesten spoed waarschuwen don Burgemeester de Wethouders den Garnizoens Commandant den Commandant der Schutterij deu Kapitein van het brandpiket den Commandant der Hoofdwacht den Commissaris en de beambten van Politie de Adjunct Opperbrandmeesters de Brandmeesters den Directeur van de Gasfabriek den Directeur van de Waterleiding den Bewaarder van het Raadhuis en den Luider van den Klok van den grooten Toren In do artt 57 en 69 worden de woorden nachtwakers veranderd in agenten Zijndo deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun bericht van den 3 April 1892 in afschrift medegedeeld En IS hiervan Afkondiging geschied waar het behoort den 26 April 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER De Voorzitter vaa den Raad der Gemeente GOUDA Brengt ter openbare keunis dat aan de Kiezers in deze Gemeente s n toegezonden de oproepingsbrievon en stombiljetten tot het benoemea van drie leden van de Provinciale Staten en dat wanneer eenig Kiezer zijn stembriefje verloren heeft of er geen mocht hebben ontvangen hy zich lot bekoming da xan ter Plaatselijke Secretarie zal hunnen vervoegen dat de inlevering der stembriefjes zal aanvangen op deu lOdeu Mei aanstaande des