Goudsche Courant, dinsdag 3 mei 1892

Woensdag 4 Mei l§Od N 483ft GOUDSGHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en OmBtreketh De Inzending van advertentidn tuin gesohieden tot Mn nar des namiddags van den dag der uitgave Openbare Verkooping te GOUDA op DINSDAG den 3en MEI 1892 des morgens te 9 uren aan het lokaal wgk K No 252 aan de Peperstraat van Eenen ITetten Moedel waaronder Mahoniehouten en andere MEUBELEN BEDDEN en BEDDEGOED gewerkt GOUD en ZILVER enz Te zien daags vóór de verkooping s morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris Q C FOKTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Gouda Snelpersdruk van A Brinkman zoon morgens ten ix m en eiodigen des namiddags ten vijf ur dat het stembriefje tchriftelyk ingevuld door den Kiezer inpertoon in de stembus moei eatoken worden dat geen ander stembriefie dan dat het ellc van het legel der Gemeente Toorïien ia mag worden gebruikt dat de in het brieQe in te rullen persinen duidelijk met naam en montaam moeten worden aangeweien dat het briefje niet onderteekend mag zijn en qeene andere briefje omvatten of daaraan opzettelijk zjjn vastgeheeht Gouda S Mei 189S De VoorzUler voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN PETROLEüftï i OTEERIIMGEN van de Makelaars Castziaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 6 Ï6 Geïmporteerd fust ƒ 6 45 September October November en December levering ƒ 6 55 ADVERTENTIfiW Voorspoedig bevallen van een flinken Zoon H a M KAHLE geb SCHWEMKEB Gouda 30 April 1892 j Heden overleed na eene korte ongesteldheid onze innig geliefde Moeder en Behuwdmoeder MARIA GEERTBUIDA van dse WANT Weduwe van den Heer T tak Vbiuhinqen Dz in den ouderdom van ruim 72 jaar Namens de Familie D ü VAN VBEUMINGEN Gouda 1 Mei 1892 Mevr SCHIM van deh LOEFF BOONDERS vraagt om tegen 1 AUG bg haar te Leiden in dienst te treden eene EEUKEirMEID en eene TWEEDE MEID P G Firma J W ELTER Orthopedische CORSEÏÏËN eo REGTHOIJDEBS uitzetten voor de LDIEEMAND Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau 8 ELFBEWABII G HoUandsche uitgave met 27 afb Prfjs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsclie Couranten worden dadeljjk opgezonden door hetAdvertentieBureau van A BRINKMAN enZOON te Gouda 1 ATTENTIE Ondergeteekende bericht het hg met 1 MSI het geachte publiek van Gouda en Omatreken da Hotel MêM te Schoonhoven heeft overgenomen en daaraan tevens eene T7ITSPANNI1HQ heeft ver bonden Hopende door eene nette bediening en puike consumptie zich de gunst waardig t maken verblgve hg met achting LEd Dw Dienaar M P DE GRUIJTER voorheen Restaurateur Station Gouda De UITSPAN I1 G zal den 15 Mei e k geopend wordei a2522a Sa $KaS2S2a 5 Ms l S XS5gsai g KATHREIl EB s KNEIPP MALZEOFnE uit het beste Beiersche Mout bereid is de beste g oedkoopste en voedzaamste volksdrank Verkoopprgs 27 Ct per pakje van lo J3 Ct per pakje van 250 Gram Bg minsten 100 Ko raneo door geh Nederland Verkrijgbaarbij alleKruideniers en Drogisten Verdere inlichtingen en monsters verstrekt a i esbsasaxêASwsafidi i i Sl Kathreiner s CeDtraal Depöt voor Nederland Singel 550 552 Amsterdam KR EPELIËÜ 4 HOLli EikeL Cacao Aan kïol door H B Genees en Scheikundigen Bekr met Gouden en Zilveren Medailles Voediaam Versterkend en Aangenaam van Smaak Met melk gekookt leer aan te bevelen voor da ellJkBeli gebmlk bij kinderen zwakke personen en klierachtige gestellen Met water toebereid is zn als KPneeskrachtige drank uitstekend bij diarrhèe ook voor znigelingen en kleine kinderen De echte Elkel Cacao van Kraepelien Holm is alom verkrijgbaar in vierkante bnsaen van h Kgr f 1 70 Kgr k f 0 90 en Kgr i OM voorzien Fabrlebiiiwk T f tiqnet waarop nevenstaand fabrieksmerk en de handteekenine van de fabrika nten H KRAEFKLIKN en HOL te ZEINT s os L £OS Maatschappij van Levensverzekering Inlichtingen en prospectpssen op aanvrage gratis te verkrggen bg den Heer E KOK Az Gouda mimmmmi De Directie eener circa 60 jaren bestaande Levensverzekering Maatschappij vraagt voor Gouda een Solied Persoon om als Hoofd Agent werkzaam te zgn Adi j letter B W a h Alg Adv Bnr A Oh MAE Azn Amsterdam Zeer Hette Gesteendnikte NAAUSMSTJES worden GELEVERD door A BRIi KMA en U De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Uzonderlgke Nonuners VIJF CENTEN DË VERKIEZING Reeds zgn de stembiljetten rondgezonden voor de verkiezing van heden over acht dagen Het geldt de periodieke aftreding van drie leden der Provinciale Staten Zooals meji weet hebben voor het district Gouda 6 ledetl zitting waarvan om de drie jaar de helft aftreedt Dit district is niet hetzelfde als voor de Tweede Kamer Let is veel uitgebreider en omvat een groot aantal gemeenten die voorheen met ons stemden toen Gouda voor de Kamer nog een dubbel district was De geheele Krimpenerwaard en voorts de streek van Gouda tot Woerden behoort er toe dus het Oostwaarts van Gouda tnsschen de Lek en den Bgn gelegen deel der provincie Aangezien bg de Provinciale Staten ve erlei locale belangen behandeld worden zaken van polders en waterschappen van vaarten en wegen waaromtrent nauwkeurige kennis en betrouwbare voorlichting zeer gewenscht zgn brengt de gewoonte mede de leden der Staten tekiezeu zooveel mogelijk uit de verschillende deelen van het gewest Deze goede gewoonte is ook steedb in het district Gouda gevolgd De tegenwoordige leden wonen te Gouda v Bergen IJzendoorn te Rietveld bjj Woerden Knijff te Moordrecht van Houweninge te Lekkerkerk Blok te Schoonhoven Lazonder te Krimpen a d IJsel van Walsum Uit deze opgaaf bigkt dat de gemeente Gouda waar een derde der bevolking van het district FEVtLLETOK ï Uit iet Framch I 5 l Maar mama weet u wel dat dat e geen toilet hebben om daarheen te gaan Ws dienen er toch in lichte zijde te komen Dat zal wel in orde komen meisje daar kunnen we morgen over spreken je weet op dezen dag den dag des Heeren vermoei ik me niet gaarne met zulke wereldsohe beuzelingen vooral wgl ik van avo d op ons christelijk damescomité als voorgangster moet optreden en daarvoor dien ik mij eerst wat voor te bereiden Adieu Care wees voortaan geheel vertrouwelijk met uw moeder en bedenk altijd het groote gebod eert uwen vader en moeder je weet dat het je ander nooit wel kan gaan Mevrouw ging daarop bij den haard zitten misschien om hare voorgangrede te overdenken iets wat ze met gesloten oogen deed Ze verzocht Clare haar te laten waarschuwen Is om acht uur het rijtuig voorkwam ze kon zóc5 in hare geestelijke gepeinzen verdiept zijn dat ze de koets niet eens ite gevestigd is stiefmoederlgk is bedeeld terwijl de Krimpenerwaard die slechts drie achtsten der gezamenlgke inwoners telt mag bogen op drie aldaar gevestigde ledan Dit is niet altoos zoo geweest Integendeel Tot 1886 was Gouda in de Staten door twee leden vertegenwoordigd de heer Van Bergen Jzendoorn heeft reeds sedert 1865 zitting terwijl Mr J Portugn Droogleever den zetel bekleedde die zoo veel jaren met eere was vervuld door zgn oom den Secretaris dezer stad J Droogleever Fortuiju lo bovengenoemd jaar gelukte het den antirevolutionairen twee zetels te veroveren hetgeen niet alleen te bejammeren was uit het oogpunt der algemeene politiek maar ook de evenredige vertegenwoordiging der verschillende deelen van het district verstoorde De beide nieuwe leden waren uit de Krimpenerwaard zoadat Gouda en OadopttkK bua Ud verloren De liberale kiesvereenigingbn in het district zjjn thans overeengekomen deze oiibilljjkheid zoo mogeljjk weder te doen ophouden Van zelf sprak dat van de thans aftredende heeren alleen de liberaal A Knijff Hz van deze zgde kon worden gesteld van de beide andere plaatsen is één bestemd voor de Krimpenerwaard en daarvoor is de heei P van der Hoog te Krimpen a d Lek genoemd de derde candidaat is de heer Mr D N Brouwer onze jjverige eii bekwame secretaris die zeker de aangewezen persoon is nu het voormalige Goudsche lid niet weder in aanmerking wenschte to komen Voor ons Gouwenaars heeft dus de verkiezing een dubbel hoorde Toen Clare alleen was zette ze rich dadelijk neer om een briefje aan hare tante te schrijven waarin zij bedankte voor de gunst die zy haar wilde bewijzen en met trage hand schreef zij er farizeouwsch bij het viel haar te moeielijk het ouderlijk huis te verlaten Zoo was Clare als ze iets voorhad moest het dadelijk gebeuren tonrainsta iudien daartoe eonige kans was Ook nu dit brietje in der haast geschreven moest dadelijk worden bezorgd dan verbeeldde ze zich iel haar het genomen besluit veel lichter Ze kwam in de huiskamer hare broers waren allen uit Bello speelde oen psalm en de jongere kinderen behalve Cateau die reeds lidmaat was zaten hun catochisatiewerk te leeren Niet zonder nieuwsgierigheid zagen Belle en Cateau haar aan wont ze begrepen wel dot er tnsschen Cl re on mama iets zou zijn voorgevallen evenwel hot klein volkje was nog tegenwoordig en daar dit in den regel reeds veel moer begreep dan men goud vond hun te zeggen hielden allen zich wijselijk stil wijl ze van t gebeurde niets mochten weten II Even voordat hel rijtuig van raeyrouw voorkwam hield er oene koets stil voor de deur Nieuwsgierig vroeg de een de ander wie dat zou kunnen wezen ADVERTENTIEN worden gvpiMtit van 1 5 regels i 50 Centen iedere regal meer 10 Centen QBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rereohgnt gewicht het geldt in de eerste plaats de tegenparty weder het voordeel dat zij 6 jaar geleden behaalde afhandig te maken ten andere moeten wg alle krachten inspannen om zulk een degelijk man als onzen secretaris in da Staten te brengen Het is toch voor eene gemeente een groot voordeel indien mannen zitting hebben welke volkomen met haar omstandigheden vertrouwd zijn zij kunnen inlichtingen geven waar het te pas komt voor onze speciale belangen en behoeften in de bres springen wanneer zulks vereischt wordt En wie is daarvan naast de burgemeester beter op de hoogte dan de heer Brouwer die nu reeds zoo menig jaar alle stadszaken heeft behandeld en in onze administratie geheel doorkneed is Br komt nog iets bg Het is bekend wg hebben er meermalen op gewezen dat eerlang liet recht om belasting op de scheepvaart door en langs de stad te heffen vervalt dat nog steeds de mogelijke verlegging van deu waterweg buiten onze gemeente ons als het zwaard van Damocles boven het hoofd hangt Voor de stedelijke financiën zou zulks eeu zware slag zijn Het aequivaleut er voor zou moeten komen uit de beurzen der belastingschuldigen wier aanslag in de inkomstenbelasting minstens zou verdubbelen want op de gemeentelijke udniinistratie kan niet noemenswaard bezuinigd worden Op de beslissing die omtrent deze qaaestie moet genomen worden kan het advies der Prov Staten van veel invloed zijn allerlei locale gemeente waterstaats en polderbelastingen zijn daarbg Weldra kwam mon echter tot de kon slusie dai het mevroun A of B zou zijn om mama af te halen Deze veronderstelling word echter ras gelogenstraft want na oen tikje op de kamerdeur trad mevronv de Back met een ernstig gezicht de huiskamer binnen Dut was een welkom bezoek want de vriendelijke gezellige tante wist den meisjes den langwijligeu Zondagavond loo goed te bekorten De een zette een fauteuil bij den haard en twee andereo kwamen de eene met een voetenbankje en de andere met eene stoof aandragen om tanto de ontvangst zoo welkom mogelijk te maken Keen kinderen sprak de deftige dame tegen hare gewoonte zeer ernstig en afgetrokken Ik zal heden avond niet bij u blijven Alleen wilde ik gaarne hebben dat jullie me even alleen lieten met risre t Zal niet lang duren dat beloof ik xi ma is te huis I waagde Belle schroomvallig te zeggen Dat dacht ik wel Belle maar ik ben niet precies om mama gekomen De kinderen hoe geducht benieuwd of ze ook waren om te weten wat tante do Back in t geheim met Clare kon hebben te bespreken hadden echter te goede opvoeding ontvangen om nog een oogenblik langer te blyten dan bepaald noodzakelijk waa Clare begon mevrouw de Back mei oene lichte ontroering m haar stem lioe komt het S tt je mg zoo eensklaps een briefje zendt en mij bedankt om