Goudsche Courant, woensdag 4 mei 1892

eigenaar van 24 fabrieken en 31 boerderijen in de provincie Groningen was hij de hoogst aangeslagene Tot de oprichting van la Nedarl Amerikaansche Sloomvaarlmaatschappij gaf hij den stoot evenzoo lot die van do Groninger Eotterdamsche stoombootmaatschappij Bg gelegenheid van zijn 70 verjaardag stichtte hij hel Kinderziekenhuis Hij was ridder van den Nederlandschen Leeuw van het Legioen van Eer en van de Stanislasorde Zijn eenige zoon do heer J E Scholten zal hem als bestuurder der groote nijverheida on lernemingen opvolgen Eene zaak reeds behandeld voor het kantongerecht te Zwolle de rechtbapk aldaar den Hoogen Raad en laatstelijk ingevolge verwijzing door dien Baad voor het HBf Ie Arnhem werd gisteren weder voor het hoogste rechtscollege bepleit de zaak nd van een landbouiver te Zwolle veroordeeld tot geldboete wegens het als eigenaar in gebruik nemen van woningen zonder voorzien to zijn van eene schriftelijke verklaring van den gemeentearchitect ilat aan de door burgemeester en wethouders bij de vergunning tol bouwen gestelde voorwaarden was voldaan Tegen het vonnis der rechtbank waren namens den veroordeelde twee cassatiemiddelen voorgesteld waarvan het eerste hierop gegrond dat de rechtbank de rechtsgronden van het door haar vernietigd vonnis van den kantonrechter heeft overgenomen en daarop recht gedaan juist bevonden werd Het tweede middel toen buiten overweging gelaten werd thans andermaal voorgesteld en nader toegelicht door mr W van Kossem Bz die trachtte aan te toonen dal enkele der toegepaste artikelen van de algemeene politieverordening der gemeente Zwolle geen verbindende klacht hebbeu daar hierdoor o a de bevoegdheid van den gemeenteraad werd overgedragen aan B en W Conclusie ver 8 dagen De heer Samuel Davey deell aan het Jtheneum mede ilat hij zoo gelukkig is geweest in het bezit te geraken van een dagboek van Victor Hugo getiteld Journal de l Exil bestaande uit 2000 dicht in elkaar geschreven bladzijden Behalve dit dagboek had hg 1000 brieven die aan den dichter geschreven waren Deze brieven zaten in een grooten bundel papieren die de thans overleden zoon van den heer Davey onlangs te Hauteville House waar Vicior Hugo zoo lang verblijf hield voor scheurpapier had gekocht Hot dagboek begint Juli 1862 en looiit tot 1856 Het is een zeer uauwkeurk verhaal van Victor Hugo s gesprekken mei zijn gezin ziju vrienden en voorname bezoekers Het is dag aan dag bijgehouden en bigkbaar zorgvuldig door Victor Hugo zelf nagezien want overal ontmoet men verbeteringen en bijvoegsels in s dichters handschrift Do briefwisseling loopt over een tijdperk van bijna vijftig jaar Er ziju brieven bij van groole auteurs kunstenaars musici tooneelspelers en politieke vluchtelingen Ieder deel van de wereld heeft hier zijn vertegeuwoordigors Er is ook een geschrift bij groot twee endertig pagina s het is gedateerd van 1848 geteekend door Chas de Bourgoiii en gericht aan generaal Bodeau minister van buitenlaodscho zaken De toestand van ieder land in Europa wordt er in beschreven evenals het karakter der vorsten en hunne naaste betrekkingen en omgeving Van het dagboek zal do heer Davey een uittreksel in druk doen verschijnen Botteolandscti üverzicbt Het rustig verloop dor Meibetoogingen schoon algemeen verwacht heoft overal een goeden indruk gemaakt Van buitengewone geestdrift schijnt nergens sprake te zijn geweest integendeel de stemming was matter dan verleden jaar hetgeen wellicht moet worden toegeschreven aan do uiterste zorg die de socialisten besteedden om niet voor anarchisten te worden aangezien Overal was da 8 uurs werkdag hel parool enkele sprekers erkenden echter dal deze leus slechts eun voorloopig voorwendsel is Ta betreuren is bet dat hier en daar de anarchisten hun zucht lot vernieling hebben bot gevierd en dat ook daar waar meu niet tot dynamiet zijn toevlucht heeft genomen nu en dan uitspattingen zjjn voorgenomen die de tusschenkomst van politie en militaire macht noodzakelijk maakten Het treurigst luiden de berichten uit Luik Doch ook in het Centrum La Louvière en omstreken ia hot tut een dynamiot aanslag gekomen Zaterdagavond legen half elf werd onder het venster van de wed Roland een dyuamietboin ontstoken die t huis van buiten en inwendig zeer beschadigde Gisteren zou er een j bruiloft aevierd worden en de jongelui waren juist in de voorkamer toen de bom sprong Gelukkig kwamen zij er heelsbuids af Toch liet men gisteren jO manifestatie doorgaan en deze liep verder rustig af betrokkes zoodat geene Begeeiing daaromtrent definitieve besluiten nemen zal zonder dat de provinciale vertegenwoordiging is gehoord W beweren nn wel niet dat het nieuwe lid voor Gouda de heele Statenvergadering naar ziJB hand zou zetten maar bet is toch niet te ontkennen dat twee vroede der zake kundige mannen beide blakende van flver voor de belangen der gemeente die aan hunne zorgen toevertrouwd meer vermogen dan één Elk Zal op zgne wijze ook buiten de eigenIgke vergaderingen ons goed historisch recht en ons belang verdedigen Uit dit oogpunt beschouwd is het de plicht van elk rechtgeaard Gouwenaar van welke richting ook in dit geval zijn stem uit te brengen op onzen Secretaris Waar zoo groote en gewichtige plaatsel ke qnaestiën bg eene verkiezing zijn betrokken behooren de circa 1200 kiezers in deze gemeente als eeu man hun biljet in te Tullen met den naam van Mr D N Brouwer Wg blijven echter niet staan bg deze in beperkter kring geldende motieven Er zijn nog hoogere en grootere vragen aau de orde De Staten beslissen niet enkel over polders eu waterschappen zij houden niet enkel toezicht over de gemeentebesturen zij zijn ook kiescolleges voor de Eerste Kamer lekend is het hoe sedert eenige jaren de antirevolutionaire partij er op uil is de meerderheid in de Staten om te zetten ten einde zoo langzamerhand te komen tot eene anti Iiberale Eerste Kamer In enkele provinciën is de toeleg al gelukt Gelderland en Utrecht zgn gewonnen om niet to spreken van Brabant en Limburg waar de Katholieken onbetwist heerschappij voeren In onze provincie heeft men ook terrein gewonnen de liberale meerderheid brokkelt telkens af Er dient te worden gezorgd dat de liberale veste niet door gebrek aau waakzaamheid ten slotte valle in de handen der tegenpartij Urie jaar geleden hebben w door vereende kracht onze positiën gehandhaafd Met enkele stemmen meerderheid zijn toen de aftredende liberalen herkozen Laten wij weder aldus te werk gaan Dan alleen is er hoop de zege te behalen Alle persoonlijke voorkeur moet worden opgeofferd aan het algemeen belang üeeu liberaal stemme uit vriendschap burgemeester Haentjens Dekker of notaris Mahlstede boe achtenswaardig deze heereu ook mogen zgn indien zg het doen dan spelen zij in de kaart der tegenpartij Na onderling overleg zyn van liberale zijde drie voortreffelgke candidat n ge steld de heer Knijff die zgn sporen verdiend heeft en onze aanbeveling gerust kan ontberen de heer Van der Hoog reeder en grondeigenaar te Krimpen a d Lek die met de Krimpenerwaard goed bekend is en sedert jaren zijn ijver voor de liberale zaak heeft getoond ook bij bij ons te komen wonen Heden middag was je tol over de huizen ingenonlen mei mijn voorstel eu nu krijg ik daar een vrij ongemotiveerde en ik moet hel zeggen niet zeer beleefde weigering Ik was er zoodanig door geschokt dat ik dadelgk wilde weten hoe je zóó kondt handelen Heb ik je er ooit naar behandeld om mij zoo onbeusch te bejegenen Foei Clare 1 £ n zg barstte iu een zenuwachtig snikken uit pLieve tante 1 antwoordde hel meisje dat nog verlegener werd dan ze was toen mevrouw de Back binueiikwum ik weet niet ik heb Ach ja ilc ben weer te overijld te werk gegaan zou mama wel zeggen Clare antwoord mij oprecht want ja weel ik kau zelfs de minste afwijking van de waarbeid niet verdragen heeft mama verkozen dat je aldus zoudt bapdelen Ach neen tante ik ik zelf heb maar hare traneci beletten haar voort te gaan Luister eens Clare ga zijl lang geen kind meer en ik hen een oude vrouw t zou dus dwaasheid zgn meisj wanneer we ons aan overgevoeligheid toegaven Waarom wilde mama niet hebben dst je bij ons kwaarot inwonen Clare miste op dezen oogenblik veel van de schranderheid dia haar anders eigen was en liep daarom blindelings in den strik dien de slimme mevrouw de Back haar zeer zeer onschuldig logde Ze zei daarop vrij wat bedaarder dat mama vreesde dat ze bij verkiezingen voor de Kamer de heer Brouwer die bjj ons algemeen geëerd is en wien zeker vele stemmen zullen te beurt vallen buiten den kring onzer eigenlijke partjjgenooten Geen andere namen moeten op het stembiljel van een verstandig en practi ch liberaal geplaatst worden Stemversnippering kan alleen ten goede komen aan de anti revolutionairen die niets liever zouden zien dan dat de derde zetel dien wg 6 jaar geleden nog behielden door een hunner mannen bezet werd a s Dinsdag dus als één man ter stembus om de overwinning te verzekeren van Mr D N Brouwer A Knijff Hz P van der Hoog BINNENLAND GOUDA 8 Mei 1892 T r H IJssel de Schepper directeur van de Stearine Knaraeufabriek alhier is benoemd lot lid van de CommUsie belast mei hot afnemen der examens B volgeus art 6 1 en 0 volgens de artl 61 65 der Wel M O die in t jaar 1892 zitting zal houden Ie Delft Het 2e gedeelte van bet theologische caudidaalsexamen te Amsterdam is door den heer S D A Wartena afgelegd aim laude Gistereiiaroad gaf Sequah zgn laatste séance in deze gomeeüte Na afloop werd hem opnieuw een ovatie gebracht Aan het voornemen om zijne paarden van het rijtuig te spannen kon geen gevolg worden gegeven daar hij te paard van Ons Genoegen naar het hotel de Zalm reed Op du Markt was hel nog veel voller dan by de vorige ovatie Vele bewonen van den omtrek waren horwaarls gekomen Sequah hield ook thans een toespraak tol de verzamelde menigte de wijze waarop hij in Gouda ontvangen was zou h niet licht vergeten en hij zoo steeds een aangenaam aandenken bewaren aan deze gemeente en hare bewoners Toen gisteravond in do Boelekade eene eroole menschenmassa de komst vau Sequah verbeidde en ook troepjes opgeschoten jonsens en meisjes zingende heen en weder trokken kwam m draf aanrijden op een paard onder den man oen deelnemer aan de te vormen eerewacht vermoedelijk om nog even in de stad een of ander Ie verrichten Toen die persoon echter vóór het kaaspakhuia van den heer van der Heiden was genaderd kwam de stroom volk zingende en met bengaaleche lucifers werpende de Boelekada iustroomen waarvan hel gevolg was dat hel paard roet den ruiter omsloeg eu 4 knapen zich deerlijk bezeerden waarvan een tante de Back aan huis veel te veel wereldzin zou krijgen en zelve zo moest het mama bekennen vreesde ze daar ook wel voor wijl haar hart zich gaarne hechtte aan de geuialingen van t leven Eeu donkerroode blos van toorn kleurde de wangen der bejaarde dame toen e hoorde hoe men haar de soms wel wat scherpe maar door en door brave door en door odsdienstige vrouw vardacht van een haar toevertrouwd jong meisje niei anders te zullen inprenten dan wereldzin Een oogonblik beet ze op haar trillende onderlip als om de toornige woorden binnen te houden die in haar op j welden Schijnbaar kalmer sprak ze dan ook tot hare uicht I Hoor beste Clare I ik heb me een oogenblik driftig gemaakt en ik ben nog opgewonden daarom wil 1 ik over die zaak niet dadelijk meer spreken Hier ging ze voort en iets uit haar zak halende hier is je briefje vooreerst terug laten we de beslissing over die zaak twee dagen uitstellen en laat ons het gebeurde als ougedaan beschouwen Maar nu mijn kind onderzoek je zelf Beslis in de oprechtheid van je hart of ik die mijn petekind zoo lief heb u slechts voor frivole vermaken tijdverbeuzoling en wat het ergste is voor ougodsdiensti heid zou opvoeden U togen u eigene moeder opzetten mag en wil ik niet zelf zal ik ij tegenover haar verant I woorden en rekenschap vragen Om s hemels wil lauto doet u dal toch niet mama s ontevredenheid zou des te zwaarder op mij zelfs geheel onder het paard moest worden gehaald en waarschijidijk inwendig zwaar gekwetst meer dood dan levend naar de ouderlijke woning in de Zak iferd gedragen Man verzoekt ons mede In deelen als eeu bewijs hoever de haat legeu de coöperatieve Broodbakkerii alhier by sommigen is doorgedrongen dal een lid dier Vereeniging op lost van z jn huisheer voor zijn lidmaatschap heeft moeten bedanken of zgn woning verlaten De huurder heeft tot hel eerste besloten en als lid dier bakkerij bedankt Als een bijzonderheid kan worden gemeld dat an de 7 lotelingen welke gisteren uit Zeveuhuizeu moesten worden ingelijfd 5 zich doen vervangen door een plaatsvervanger of nnmmerverHisselaar Gisteren avond per staatsspoor van 7 u 40 min 8 uur verlieten H M de Koningin en H M dl Kouingiu Regeules de residentie tut het aanvaardea van de vroeger loeds aangekoudigde buitenlandsck Hel hoofdbestuur der Vereeniging voor lijkverbrtnding heeft eene circulaire verspreid waarin het mededeelt dal de vereeniging na een zeventieig arig bestaan besloten heeft over te gaan tot eeue daad om in Nederland een Igkoven te doen bouwen Zg zal een daartoe geschikten grond in de gemaeate Hilversum aankoopeu Het Miestek eu de plannea voor hel crematorium het columbarium en den ovea worden opgemaakt waarna met den bouw kan worden begonnen Voor den bouw is intuaschen meer geld noodigdan in het door de vereeniging bijeengebrachte fondülot dusver beschikbaar is Kene som van 20 000 ontbreekt der vereeniging nog Het hoofdbestuurvraagt den sleun van alle voorstanders van eeu snelen zuiver onlbiadiogsproces om het ontbrekendebgeeu U brengen Het vraagt vrijwillige bijdragen en biedt ook aan aandeelen aan toonder van ƒ 100 of halve aandeelen van ƒ 60 welke zoodra de finaacieele toestand der vereeniging het gedoogt allengsuitgeloot zullen worden ea wel zdd dat voor elkaandeel van lOu terugbetaald aal worden 125 on voor elk half aandeel ƒ 62 50 De aandoeleazullen voorts bij het gebruik maken van het op Krichten crematorium en columbarium in miuderingder kosten tegen de nominale waarde in betalingkunnen gegeven worden In den svoud vau 22 Februari jl maakten twee personen die nog al veel van klinkende nameo schenen te houdeu kennis iu het café Casino la s Gravenhage De een kellner van beroep en ia den moi gen van bovengunoemdcn datum uit de celgevangenis te Scheveuingeu ontslagen presenteerde zich als baron T v A v N en de ander coucierice van beroep von i het deftiger staan om ziju eenvondigen naam v Z te vergroeien door er tiog vlot Z aan toe te voegen De kennismaking werd gevierd met een glaasje en nog een glaasje en aan het slot van de fuif was de heer v Z half dronken en zijn portefeuille met ƒ tO aan bankpapier kwijl terwijl A A K d gewaande baron achter slot werd gezet verdacht neerkomen Want ach u moet welen mama heeft papa moeten beloven ons als waarachtige christenen op te voeden Het is nimmer hel voorbeeld van Christus of van zijn echte navolgers geweest om mei de machtspreuken uu zijn leer geput te beerschen over anderen Hel mag niet anders zijn dan elkander leiden in liefde Maar ga nu heen eu verzoek uw mama al is t maar even bg me te willen komen Toen Clare afscheid van hare tante had genomen en uit de kamer was gegaan zag ze er te erg tegen op om bare moeder zelve te gaan zasgen dat mevrouw de Back er was want dan zou ze wel dadelgk in t verhoor worden genomen Toch gunde zij het hare strenge heerschzuchlige moeder wel een weinig dat zij eens op t onverwachts voor het scherpe verhoor van mevrouw do Back kwam te staan want ze wist mama had altijd eene zekere vrees voor de toch volstrekt niet schrikwekkende tante Ze bedroog zich echter wat in hare schadenfreude want Belle was dadelijk naar mama gegaan om liaar te vertellen dat tante de Back in vrij opgewondene stemming alleen met Clare in de huiskamer was Men moest geen mevronw van Breughelen zijn om te gelooven dat dit komen barer zuster èn hare opgewondene stemming èn haar onderhoud met Clare alleen alles bloot toeval zou zijn iTTit termlfi i doh die portefeuille loegeéigond te hebben Gisteren ilud hij zich deswege voor de rechtbank te s Gra ivenbage te verantwoorden Bokl ontkende op de jmeest stellige en brutale wijze doch de bewijzentegen hem waren zóó sterk dal het O M niettegenstaande die ontkenteuis het ten laste gelegdewettig en overtuigend bewezen achtte en de veroordeeling van den bekl vorderde tot 1 jaar en 6 imaanden gevangenisstraf j De toegevoegde verdediger mr L van Praag betuigde dat het wettig en overtuigend bewijs gele j verd was Uitspraak Maandag a st Uit Wageniugen schrijft men aan de Amh Ct Een geacht ingezetene de heer W J de Voogl is ons dezer dagen door den dood ontvallen In tal van colleges had de heer do Voogt gedurende vele jaren zitting steeds was het hem oen genoegen werkzaam te zijn ten nutte van anderen DeNutsspaarbank verliest in hem een ijverig bestuurder en eve izoo de afdeeliug van den Protestantenbond alhier Goruimen tijd ivaa hg voorzitter van de Kamer van Kooph en Fabrieken bestuurslid van de liberale Kiesveroeniging enz Bij de teraardebeslelling volgdon vele notabele ingezetenen den lijkstoet grafwaarts Aau de geopende groeve werden do verdiensten van den overledene geschetst door den heer C Bergacker Onder de fraaie kransen welke do lijkkist beilekten was er een met het opschrift van do spaarbank hlen der zoons bedankte voor de eer den overledene bewezen Drie onlangs nil de bedelaars kolonie ontslagen mannen die Zondagavond te s Hago samen op de wandeling waren kregen aan het Bezuidenhout twist over de verdeeling van het geld dat een hunner nog van zijn uitgaauskas had overgehouden Eensklaps trok een vau de drie zijn zakmes en bracht daarmede zijn tegenstander een stoot in de bor l toe waaraan hg weinige oogenblikkan later in hel politie postbuis overleed Do dader een 60 jarige bekende bodelaar werd dadelijk gearresteerd en ging zonder eenig verzet kalm mede Hij werd in hel Ziekenhuis met het lijk van ziju slachtoffer geconfronteerd on bekende volledig Men jeugdig Germaan met een klein kapitaaltje waaronder drie bankbiljetten van 100 Mark geborgen in eene portefeuillu ontmoette te Bundejl Donderdag een landgenoot die geeu cent bezat Deze laatste gaf te kannen naar Amerika te wülen gaan an aau het postkantoor te Amsterdam daartoe geld te zullen vindon Eerstgenoemde modelijdend van aard betaalde reisen verblijfkosten te Groningen en zuu vervolgens de reis unar Amsterdam ook nog betalen Te Groningen aankomende werd intrek genomen in een logement alwaar hun óéne kamer met één bed werd aangewezen Alvorens zich ter ruste te begeven legde de rijke Duitscher die eveneens naar Amerika wilde zijn schat benevens horloge met ketting onder zijn hoofdkussen hetgeen door zgn kameraad werd opgemerkt die in den nacht wakker wordende en bemerkende dat zijn slaapkameraad zich even had verwijderd de drie bankbiljetten uit de portefeuille nam Do beide heeren werden daarop te 3 uren gewekt waarna de dief onmiddellijk opstond zich gedeeltelijk kleedde en de kamer verliet na tot ziju kameraad te hebben gezegd blijf maar te bed tot ik terug kom Een agent van politie ziel iemand uil het logement komen en zich haastig verwijderen hetgeen hem verdacht voorkwam Dien persoon niet meer kunnende inhalen gaat hij het logement binnen on stelt een onderzoek in Alsnu blijkt spoedig de gepleegde diefstal waarnahet der politie Ie 5 uren mocht gelukken den dader die nog in het bezit van het gestelene was in hetNoorderplantsoen aan te houden jV G C Binnen weinige dagen zal te Zwolle aan winkeliers in het manufactuur mode en behangersvak eene lijst worden gezonden met verzoek van hunne instemtding te doen blijken mol het denkbeeld om hunDe winkeis des avonds behalve op Zaterdag avond om 8 j a 9 uur te sluiten Het mindere gasverbruik zou een aanmerkelijk voordeel even de patroons zouden dan s avonds voor zich zelf ook vrijer zijn en het personeel zou dan s avonds wat meer tijd voor zich zelf krijgen waar nu geen denken aan is terwijl het van s morgens vroeg tot s avonds laat verbonden is Dit Groningen wordt het overlijden bericht van den hakenden industrieel W A Sobolten die Zaterdaa avorid 11 uur plotseling gestorvun is De heer Schollen was geboren den 6 Oof 1819 te Loanen op de Veluwe waar zijn vader predikant was Zijn eerste fabriek vestigde hij in ISll Thans was hij I Brussel had ook nog een schijnaanslag maar het I was er overigens juist als op andere Zondagen druk en vroolijk toch viel hel op dat vele Brusselaars naar buiten gegaan en talrijke buitenlui naar de stad gekomen waren Wat de eigenlijke manifestaties betreft ze waren veel minder indrukwekkend dan verleden jaar het getal deelnemers kan op een 6000 worden geschat zij togen van de Rue des Pierree met banieren en chassinelten met al do bekende emblemata en spreuken Algemeen kiesrecht of algemeene werkstaking Geen plichten zonder rechten Heden vragen morgen eischen wij kPlaals voor de armei 8 uur werk 8 uur rust 8 uur studie enz onder muziek en zang naar hel veld van Ten Bosch waar op acht tribunes de hoofden der partij Volders Defnet Vandendorpe Defuisseaux Delporte Van Loo Bobijes en Pierron het woord voerden Te half 3 waren de manifistatie s afgeloopen Uit Frankrijk zijn alle berichten even geruststellend Geeu spoor van opstootjes Wel waren de Boulevards en de Champs Elysées te Parijs minder druk bezocht dan gewoonlijk doch van de oproerige manifestaties werd nog in de hoofdstad noch elders geboord En de gemeenteraadsverkiezingen liepen zoo kalmpjes van stapel alsof er geen 1 Mei betoogingen werden gehouden De Engelsche berichten ziju schaarsch eu bepalen zich tot de Hyde Park meeting te Londen Vooral het internationaal en anarchistisch karakter vau de Londenscbe betooging springt in t oog Ook een opschrift op een der roode vlaggen brood of dood wees op die stemming onder de ontzaglijke menigte In Duitscbland hielp t weder mee om den dag zeer kalm te doen voorbijgaan hot was er vreesolijk koud te Muncbeu sneeuwde het Men scheen daar nog al beducht en bad o u hel Koninklijk paleis sterk door militairen doen bewaken Maar alle voorzorgen schenen overbodig Te Berlijn merkte men ongeveer niet dat er iets bijzonders aan de hand was en de meeste der aangekondigde meetings werden uitgesteld Alleen verdient vermelding dat in de bijeenkomsten der sociaal democratische Kiesvereenigingen wier zalen met roode vlaggen en banieren sommigen ook met de busten van Mari en Lasalle versierd waren en als bedekt met allerlei schilden met vrijheids en arbeids opschriften rechi genoeglijk feest werd gevierd men had er koorgezang en een fantareuitvoering Een officieele feestrede werd gehouden alle debat was verboden De besluiten vai het Parijsche werkliedencongres betretFende da invoering van den werkdag van acht uren en de baperking van den arbeid voor vrouwen en kinderen werden voorgelezen en bij acclamatie aangenomen Daarna werden tableaux vivants vertoond o a de internationale vereeniging van alle werklieden en de Staat der toekomst Ten slotte werd prettig gedanst Madrid had een groote socialiaten raeeting in den tuin van het Retire waar Modales als spreker optrad Van heinde en ver ook uit het buitenland waren ruim 50 telegrammen van adhaesie ingekomen De anarchisten lieten niets van zich hooren Het was in Itulie ook te Turijn en Liverno zeer kalm Zoo ook te Geneve waar een talrijke optocht plaats had en waar alle vooraf geuite bedreigingen togeu de overheid onvervuld bleven Te Lausanno daarentegen was men reeds Zaterdag van t woord tot da daad gekomen men liet daar t huis van den prefect door oen dynamiftbom bijna in do lucht vliegen Verdere bijzonderheden over dit geval ontbreken nog Burgerlül e Stand GEBOREN 29 April Gerarda Susanna Maria ouders J A Donker en A D van Dam 30 Johannes Frederik ouders C M W Kahle en H S M Schwemmer Thomasina ouders J G de Bruijn an P van den End 1 Mei Maria Catharina ouders G Wassing en W Brauiis 2 Christiaan Gerardus ouders N de Jong eu M Jansen Antje Adriana ouders P J Schoemakers en J C Morie Elisabeth ouders J A Raapis en E Klijn Maria Margaretha ouders M van Beuzekom en M M van Waas 3 Jan ouders J Broere en I Moppelink Maria Cornelia ouders i Streug enG de Kegzer OVERLEDEN 30 April J van Dongen 17 j J de Vries 59 j G K Nieuwland 18 d 1 Mei M G van der Want wed T van Vreumingen 73 j FmiOLFyüM NOTEERr GË van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk e Rotterdam De markt waa heden ouveranderd Loco Taukfust ƒ 6 35 Geïmporteerd fust 6 45 September October November en DteeraberIe vering 6 55