Goudsche Courant, donderdag 5 mei 1892

Donderdag 5 Mei 48S7 189d GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Beer B W HAENTJENS DEEEËR alhier die door verschillende Eiesvereeni gingen Candidaat werd gesteld machtigt ons U dringend te verzoeken bg de aanstsandt Verkieiing voor de Provinciale Staten op 10 Mei vooral geen stem op hem uit te brengen daar de Centrale Eiesvereeniging tot Candidaten heeft gesteld de Heeren A KnijCf Hz Mr D N Brouwer en P van der Hoog en iedere stem dus die hetzg nit persooniyke sympathie voor hem hetzg uit onbekendheidmet het besluit der Centrale Vergadering op hem uitgebracht niets anders zal bewerken j ji j vrgzinnige Candidaten rerminderen en die der tegeopartij dan dat de kansen onzer hierdoor vermeerderen Oudewater 2 Mei 1892 ATTENTIE bet geachte publiek van Oouda en Omstreken iA De insending van advertentiön kan gesohleden tot eto nor des namiddags van den dag der uitgave Ondergeteekende bericht hg met 1 MUI het Hotel WêM te Schoonhoven heeft overgenoi n en daaraan tevens eene UITSPASNINO heeft t bonden Hopende door eene nette bediening en paike consumptie zich de gnnst waardig is maken verblgve hg met achting L Ed Dw Dienaar M P DË GRUUTEB voorheen Restanratenr Station Gouda wr De PITSPANNIIVG zal den 15 Mei e k geopend worden ADVERTENTIEN Heden overleed onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder Mevrouw ADBIANA STOELENDRAIJEB Wednwe van wglen den Heer A DüFPRE DzN in den ouderdom van ruim 80 jaren D A DDPPEB AzN E C DÜPPER HlBTOQK HkMS Haaetrecht 28 April 1892 Vohtrelt Eenige en Algemeene Kennisgeving de betoonde bevan de geboorte Hartelgk dank voor langatelling bg gelegenheid van ons Dochtertje LION UON Spaamubkman Openbare Verkooping te Gouda op MAANDAG 16 MEI 1892 des morgens te elf uren in het kofSehois Harmonie aan de Markt ten overstaan van den Notaria G C FÜRTÜIJN DBOOGLEEVEB van Drie op goeden stand gelegen goed onderbonden WIKKELHlllZË en ERVEN als No 1 EEN waaris met goed gevolg de Broodbakkerij wordt uitgeoefend staande en liggende aan den Eorten Tiendeweg in de nabgbeid der Markt te Gouda wgk D No 6 met den geheelen inventaris der Bakkerg en van den Winkel Het Hnis van waterleiding en vele gemakken voorzien bevat beneden de Winkal 2 Earners de Bakkerg eene Open Plaats en 2 Schuren en Boven 5 Earners Eenkeo en Zolder Het Bovenhnis t welk ook een afzonderlgke opgang heeft is tot 1 April 1893 verhuurd aan Mej EOOIMAN geb Weiiema voor ƒ 175 per jaar Het Benedenhuis is te aanvaarden 1 Juni a s No 2 EEN waarin sedert vele jaren met goed gevolg de Schoenm akerij werd uitgeoefend staande en liggende aan de Wgdstraat bg de Markt te Gouda wgk A No 157 Terstond te aanvaarden Het Huis bevat beneden de Winkel 2 Earners en Eenken en boven 3 Earners en Zolder En No 3 EEN met een afzonderlgk opgang hebbend aan den Raam te Gouda wgk O No 442 en 442a Verhuurd bg de week voor ƒ 8 en ƒ 1 De perceelen zgn 12 13 en 14 Mei a s van 12 tot 4 en op den Verkoopdag van 9 tot 11 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris FOBTUIJN DBOOGLEEVEB voorgenoemd OPEIBABE TM00PIM6 te GOUDA ten overstaan van den Notans G C PORTOUN DROOGLEEVEB op WOENSDAG 11 MEI 1892 des morgens te elf uren in het Hotel os Zalmc aan de Markt van 6 Hectaren 86 Aren 37 Centiaren goed WEILAWf D liggende in Ae Voorwillens te Gouda in de nabgheid der stad Verhuurd aan de Wed BOTH tot 1 November 1897 voor 525 per jaar Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVEB te Gouda VÖORTZETril G Openbare Verkooping VAK den mBOEDEL in het Lokaal aan de Peperstraat te Gouda Wgk K No 252 op Woeosdag 4 Mei 1892 des morgens te 9 uren Mevr SCHIM van der LOEFF BOONDEBS vraagt om tegen 1 AUG bg haar te Leiden in dienst te treden eene KEUKEITHEID en eene TWEEDE MEID P G Het Bestuur der Vrgz Eiesvereeniging Vaderland en Oranje c A C TAN AELST PreMent M J J NIELSEN L Secretarü STEENKOLEN Van af beden de beste kwaliteit znivere grove franco alle Stations der voormalige Bgnspoor voor 80 per waggon van 10 000 Eilo s vrg blgvend Vgf dagen na de bestelling kan de waggon aan bet verlangde Station zgn Aanbevelend Uw Dw Dienaar A KAPTWN Gouda Mei 1892 FLUWEELEN SINGEL 630 Rhenmatiek SËOlIAHsOLIE is voor Gouda en omstreken aUéén en uitiiluit nd verkrggbaar bg de Firma De LAAT en Van S0 Apothekers Markt 139 Gouda llItDOOU S Beltknobbels Hoornvlies HuideeU Wratten enz worden in 7 i 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn t verooraaken ook zelfs niet de gevoeligste huid Prijs per flacon met penseel 50 ets AlMn echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Eiseh de handteekening vod A v TüIJLL Gouda Snelporsdruk van A Beinkman zook De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommen VU F CENTEN BINNENLAND GOUDA 4 Mei 1892 Te Beauwijk is tot onderwijzeres benoem l Mej M 0 KLursbergen te Willige Langerak De Ijjst der hoogstaauReslagenen in Zaid HoUaDd bevat 683 namon Hoogste aanslag 6411 79 C van der Oudermeulen te Wassenaar laagste aanslag 658 97 Uit onze gemeente komen daarop voor de heeren A Dortlaod mot 638 14 W Hoogendijk Wz 692 04 K Jonker 796 38 Cr J Steens ZjJDcn 991 19 Uit omliggende gemeenten D A Uupper te Haaalreobt aanslag ƒ 625 94 C van der Giessen Krimpen a d U 621 93 A J T Hofman Woerden 63 66 G A r Houweninge Gz Moordrecht 2066 13 G W Lans Capella a d IJsel V38 26 K T d Torreu Kz Waddinxveen 1908 60 De apotheker W F Privé alhier is bij kon besluit van 2 Mei benoemd bg het personeel ran den geneeskundigen dienst der landmacht tot militair apotheker der 2 klasse Na afloop der séance van Sequah op Maandag jl waren enkele jongelieden van Boskoop en Waddinxveen op de t liuisreis toen een hunner van Boskoop een boorakweeker bij de Oude Gouwe het aldaar geplaatste bord van den heer Hooftman wilde vernielen hetwelk door de anderen werd belet Tot aan de Baars werd druk er over getwist waarop men handgemeen geraakte De Boskooper nam zyn snoeimes en takelde de 3 jongelui van Waddinxveen erg toe naar men ons mededeelt moet een van FEVILLETOIM I Uit iet FratiMh 11 Ze zag dan ook alias volkomen duidelgk in en om haar mond speelde een valsch lachje toen Clare da bewuste boodschap van hare schoonzuster bracht Gooden avond zuster sprak za op den haar veelal eigen slependen toon toen ze de kamer waar deze gezeten was binnentrad De tijd van je bezoek wijkt zoozeer af van den gewonen tijd waarop je hier komt dat ik je wel bekennen moet dat je mij wat hebt doen schrikken Broeder de Back is toch wel hoop ik O ja zuster ik dank je on ik kom hier ook volstrekt niet wegens ziekte of andere nare omstandigheid ik kom alleen om te hcoren wat u heeft bewogen zoo trouweloos jegens mij te handelen Heden middag nog beloofde je mij t geen je mij reeds vroeger had toegezegd dat als Ciare zekeren leeftijd zou hebben bereikt ze bij ons mocht komen wonen en nu i het meisje t zelf heb gevraagd en zij het vol blgdschap aannam weot gg hen de spieren der hand tijli afgesneden zoodat die hand wel stijf zal btgven alk tweede heoft hij den arm verwond en nog een toder over het gezicht gesneden Proces verbaal is tegen den dader opgemaakt t i Voor de hulpbrug over de Gouwe zijn gisteren de eerste palen ingeheid Voor de Rotterdamsohe Roohtbank stond gisteren terecht de 26 jarize S K die op 11 Maart weder in dienst wilde treden bg ds infanterie te Oouda in garnizoen Toen hij door den kapitein tot den volgenden dag uitgesteld weid wilde hij zich niet uit de kazerne verwijderen ea gaf een sergeant en een korporaal een slag Bisch 1 maand gev Voorts siond terecht wegens mishandeling van T Schilt te Bergambacht en Verzet tegen den veldwachter Vos te Ammerstol P de B oud 19 jaar ijzerwerker wonende te Lekknkerk Eisoh 3 maanden ga Uitspraak Dinsdag e k Maandag had te s Haie onder leiding van mr J Heemskerk Az do algemeens vergadering plaats van de commissie van organisatie tot het 4e internationale congres tot bestrijding van het misbruik van alcoholhoudende dranken Daarbij werd o a door den voorzitter mededeeling gedaan dat H M de Koningin Regentes heeft goed gevonden op ren verzoek van de commissie om het congres onder Hare bescherming te plaatsen gunstig te beschikken Ook werd medegedeeld dat zich voortdurend leden voor het oongres aanmelden dat o a door afgevaardigden van vorschillende vereenigingen uit Eoleland Frankrijk Duitschland België Zweden en Noorwegen Oostenrgk Denemarken en Noord Araerika zal worden bijgewoond haar met allerlei drogredenen te bewesen dat het arme kind aan het tobben gaat ovor dingen die baar leeftijd vreemd zijn Ik zal u direct antwoorden zuster maar veroorloof mg even het gaslicht wat lager te draaien de ballons zouden kunnen springen En met bare gewone bedaardheid stond mevrouw op draaide de gaspitten lager en ging even in de andera kamer om ta bellen Dat alles deed za zooals gezegd is zeer bedaard maar liet meteen even hare gedachtenover da voor haar uu gevaarlijke zaak gaan Gewis Clare had haar alle schuld gegeven baar omzichtige rudeiieoring had tot geen ander doel geleid daiidat ze mevrouw de Back boos had gemaakt en datdeze daarvoor kende ze haar uu des ta meer haar voorgenomen plan zou willen doorzetten En ze had QJare nog wel zoo goed ingescbarpt dat mama niet degene mocht zijn aan wie do schuld lag O dia Glare Zuster de Back sprak 70 weer deftig plaats nemende naar ik uit uw woorden opmaak ben je uiet tevreden over mij Als t u echter hetzelfde ia zou ik over dat gaan of blijven van Clare heden avond liovar uiet spreken In de eerste plaats mag ik mg niet in opf ewonden stemming brengen daar ik heden avond de vergadering van eenige ADVBRTBNTIEN worden geplant van 1 5 regels ik 50 Centen iedai regal meerlOCenten GROOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Voorts werd het comité aangevuld met benoeming van een viertal bestuursleden een oomité van ontvangst der buitenleden benoemd en tiJB de pantaa vastgesteld welke op het congres zullen besproken norden Daarbij werden tevens de inleiders gekozen waarvan in den regel de eerste inleider een buitenlander zal zijn Als 2e secretaris werd aangewezen mr T G van Eek te s Gravenhage die deze benoeming beeft aanvaard In den avond van den lln deter heeft een bgna totale maansverduistering plaats begin 9 u 30 midden 11 u 13 einde 12 u 67 Bg het midden der eklips is de maan bijna geheel ia de schaduw alleen een klein strookje aan deu onderkant blgfl vrij Omtrent de uniformverandering bg het leger deelt men mede dat binnen kort voor da officieren ook onderscheidiugsteekenen voor de rangen op de moawen zullen worden aangebracht ongeveer zooala b de marine Toorts moet het plan zijn de afzonderlijke nniioia voor den generalen staf te laten vervallen da daarbf behoorande officieren zouden da uniform van h t wapen waarvan zg herkomstig zgn blijven dragen met oen afzonderlijk distinctief als stafoffioiar Ter vervulliDg van de vacature van onderwgsersi aan da meisjesschool te Goes ontstaande door bat vertrek van mej Van Loghem naar Indie zgn geplaatst de dames E H De Wal te Leiden E Groothoff te Gouda en P C G Koch te Kampen Ken schip geladen met kruit onder begeleidinf van eei ouderofficier van Delft naar Gouda gaande trachtte gisteren ochtend in strijd mat de verordening voorbg Rotterdam ta zeilen De Stoomboot Havendienst hield de tjalk echter aan bracht ze bo Christus IS om mij zijn gehoorzame volgelinge verdriet te willen aandoen en ook weet ik dat gg beseft hoezeer mijn vertoeven op aarde en vooral in gezondheid voor mgn talrijk huisgezin noodig is Je doet wel Louise dat je mg beweegt kalm ta zijn want zeer bedaard ban ik juist niet en da Back gevoelt zich ook beledigd Maar Louise ï waarmee heb ik het aan u wel verdiend ging ze voort op een smartelijke toon om aan ja dochter te zeggen dat ik slechts voor 1e wereld leef Hoe kon je mg in de oogen van mgn lief petekind schetsen als een wufte vrouw wier eenigsie streven is zooveel mogelg k in alle beuMlachtiga vermaken te deelen an dan God vergeve het u mij een vrouw zonder godsdienst te noeraeo Mevrouw van Breughelen beefde Hemel daoht B ffZOU dan diezelfde Clare die straks mg nog zoo oord aanhing nu eensklaps veranderd zgo en ua zo hare tante misschien alles hebben varteld wat ik omtrent haar in een onbewaakt oogcnblik zeide Zuster de Back sprak zo effen als bijna altijd ik heb niet eel tijd meer en om de ruden die ik straks aangaf zul je hoop ik het gesprek over Clar en haar besluit om bg je ta komen wonen tut morgen willen uitstellen Een oosrenblik nog zuster antwoortlde mevrouw de Back die hare partij kende eu zelvu belde ja neemt me niet kwalijk niot waar dat ik Clare even laat biunenkonien