Goudsche Courant, donderdag 5 mei 1892

Ttmr f P JÏ iiSfwW ii Vrijdag O Éyt IN o 4888 laos GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreketi uuending van advertentiön kan geschieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt taa f ll e T u a m nAm tm m iaer h t Pnblick gftkovu Muicwuuui kW w rk m eaMlutdaliJk en HoUHlddeL loneM ooti tni tt T Freriehs B my ti T Scanzoni WOnburo C Wltt oop o Zdekauer p iM burg Soederst dt K mn Lambl wsneiMui FOFSter einnlnghajn Onderbuiks organen kwataa dar Uvar laat van aaa dBTaada varatopplnc d d 4aa beden looali boofdplju dvls lEÏald abrak aan aattnat aa lilebard braadt wordea om hare saahia da leharp varkenda Zonteo BIttenrator Drappala Manfaab aaa 1Mr Om rAeh by den aankoop t benchennen t t n nnGT nianUt preper t n fracf men In de apothekee itaada naar da allaen e h e Xwttmf rmc Villen nn 4lpn Apotheker Rlehard Brandt Prra per dooa met gebrulk aenwij in o Cei t m Ml Tia nt uMt er o i diu liet tiierliowi n AfK Urifkie duor de wet he ehermde baiKleUitierk of etiket het ulfie kriiia 0 het roode veld en de haitdteekenlnc Uebdw Urnndt leh op leder dou j iii K j lloofddepot V K uu Kanten Uottr te Uottefdnia 1 SS ISS 2 SJiSK H110 aS nementeD ToboUk en Simbink in roldmnde mate Keholpen De oyfora eohter die de grootte deruitdeeling aanwijzen schijnen wat Simbirak betreft eeu tw fel zelbr te wettigen Voor het geheelo door hongersnood geteisterde gebied is nog behoefte aa i tien raillioen puds graan Deze hoeveelheid is eohter wel te krijgen daar de westelijke provinciën en Ocstzeestaten nog een voldoende voorraad over hebben en tegen bet einde van Juni kan men reeds rekenen op den oogst van den Kaukasus en midden Busland De gemeenteraad van Petersburg overweegt thans wat er gedaan moet worden ten einde een gioote staging der broodprijzen te voorkomen £ ene commissie van onderzoek deed het voorstel onmiddellijk over te gaan tot den verkoop van een voorraad meel die indertyd door een atedelgke commissie is aangekocht Gaat men onmiddellijk tot dien verkoop over dan zou de stad thans eeu verlies lydon van 73 duizend roebels Stelt men eohter den verkoop uit dan zou het verlies zeer aanmorkelgk kunnen worden Als een bewijs dat de Pranschen de banden met Buslund steeds nauwer trachten aan te halen kan gelden dat volgens het verslag van den raad van administratie van het Crédit Lyonnais aan de algemeene vergadering van TS April 1892 de bank te Moscou een agentschap heeft opgericht den iia December 1891 en do Odessa don 6den Februari 1892 en de raad zegt dat hij meent te mngeu verwachten dat dauk zij der ontwikkeling der betrekkingen tusschen Rusland en Frankryk deze agentschappen een goede toekomst te gomoet gaan Da Amerikaansohe Senaat heeft de beraadslaging ten einde gebracht over het door het Huis van Volksvertegenwoordigers aangenomen wetsvoorstel om den Chineezen den toegang tot de Vereenigde Staten onvoorwaardelijk te ontzeggen en in plaats daarvan met 43 tegen 14 stemmen een voorstel goedgekeurd om de tegenwoordige wet voor tien jaar te verlengen krachtens welke Chineezen t etuigschriften van vroeger verblijf bezittende wederom worden toegelaten Kaotongerecbt te Gouda Openbare terechtzitting op ♦ Mei 1892 Veroordeeld wegens Het doen arbeiden van een kind bene len 12 jaren oud W R te Moordrecht tot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis 1 In eene werkplaalts een penoon beneden 16 jaren doen arbeiden ca 7 uur s avonds t Als hoofd van een bedrijf waarin werkzaam is een persoon beneden 16 jaren oud niet ie het bezit zijn van een kaart vermeldende naam voornaam en woonplaats van dien persoon en niet op een zirhtbare plaats hebben opgehangen een Ijjst vermeldende de werkuren en dun rusttijd K O te Moordrecht tot 3 geldboeten elk van ƒ 2 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Op den openbare weg onbeheerd laten staan van een trekdier zonder de noodige voorzorgen te hebben genomen tegen het aanrichte van schade J H te Xieuworkerk a d IJssel tot ƒ 5 of 3 dagen hechtenis Als geleider van een hondenkar daarmede rijden zonder die honden van muilkorven te hebben voorzien J T te Nieuwerkerk a d Ussel tot ƒ 3 of 1 dag hechtenis Straatschenderij W V te Gouda tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Te zamen verwekken van rumoer waardoor de nachtrust kan worden verstroord J de J M F J N on J P B te Gouda ieder tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap en rustverstoring K V te Alphen a d Eijn en A J van B te Gouda tot 2 geldboeten elk van ƒ 2 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Op straat spelen met geld H E te Gouda tot ƒ 0 60 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap J B D N J C de V H v W S K en N B allen te Gouda tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis J B te Gouda tot 0 50 of 1 dag hechtenis Allen zijn tovena roordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdv an 1 dag PETROLEUM NOTEEttINGEN van de Makelaars C Dtzi iir Schalkwükt te Rotterdam De markt was heden onveranderd I oco Tankfust ƒ 6 3B Geïmporteerd fust ƒ 6 45 September October November en December levering ƒ 6 55 Gouda Snelpersdrnk van A Brinkman zoon BurgerlUke Stand Moordrecht GEBOBEN Dirk ouders 0 van Vlaardingen en K Oostfrom OVERLEDEN G van Grieken 26 j GEHUWD P Z de Jong 39 j en G A ƒ de Vos 21 A Vos 89 j en A Gravesteijn 23 j VUst GEBOREN Cornelia ouders C Boere en M Nobel Zevenhuizen GEBOREN Cornells ouders C Meyer en G M Bikaart Martinus ouders H Attoveld en J G de Bruin OVERLEDEN A Reus wed H OssebaarTSj ADVERTEWTIEN ECHTSCHEHDINQ Eerste p aatsing De ArrondissemeiiU Rechtbaiik te Gravenliage heeft bg vonnis van den 22 Maart 1892 op de vordering van den fleer LOUIS GASPERD ADBIAAN Graaf van LIMBURG STIEUM Gemeente ontvanger van en wonendete Wcutenaar ontbonden verklaard door Echtscheiding het huwel k ddor hem en JonkvroaweALPHEDA LOUISE TEDING van BERKHOUT nn gedomicilieerd te Wataenaar dochverblÖTende te Gravenhage gedaagde en defaillante den 30 December 1885 te sOravenhage gesloten De Procureur voor den eischer occuperende A M TA N 8T1PBIAAN LÜÏSCIÜS MODEZAAK TER OVERNAME aangeboden een Zaak in en aanverwante Artikelen op een der beste standen van Gouda Brieven franco onder letter M aan de Boekhandelaars J VAN BENTUM XN ZOOW te Goiida Burgemeester en wethouders van Slolunjk maken bekend dat de TENTWËG znidzgde kom der gemeente op VRIJDAG en ZATERDAG den 6 en 7 MEI a s voor de passage met Rijtuig en Vee zal zön AirOESLOTEN De Wethouder De Burgemeester tolt 10 Jam 4esr to c paM MBlwrslM 6enees rmir B VlFehow a nj T Oietl MO eh i v Beelam LOpiig t T Kussbanm Hertz T KoFczynskl Brandt bij Storingen In de mkif DOGTEROM J C KROON De Middelen yao zijn voor GOUDA en omstreken alléén verkrijgbaar bij den Heer L A DE VLETTER op de Markt naast het Hotel de Zalm No 97 C3O U 13 A DE HiEUWE Lomoir de beste van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN is zeer gemakkelijk in t gebruik wordt verkocht in flacons van 8S en 150 cents en is te Gouda verkrggbaar alleen bg I A OATS van welken aard ook en tanden bol of aangestoken worden oogenblikkelyk en voortdurend f mezen door het gebruik van het beroemde itract van Prof LEFRIES Prijs per flacon 35 Cents Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing by het gebruik van Prof LËFRIE8 tinctuur Attesten aanwezig Pr s per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 ffaar2 tn Depöthouder L A de VLETTEB Markt 97 uaast het Hotel co ZALM Kunstveiling VAK kHILDERIJEU Aquarellen en Gravures op DINSDAG 10 MEI 1892 des avonds te half 8 uren in het Koffiehuis rHABMOMiK aan de Markt te O OUID JL ten overstaan van den Notaris G C FORTüIJN DROOGLEEVER Dageiyks tot des avonds 6 nren te bezichtigen 1i iJ ai tfaf D tovlfanf voort mH TOOrtkomcDda ongtuteti U k id knUiBWdbda kortadeni Dia ZvUhiwIu mUn lan dn Ap ll k De catalogus is in gemeld Koffiehuis te verkrygen Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr B per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Wzonderlflke Nommera VIJF CENTEN Oe BINNENLANiy GOUDA 6 Mei 1892 In de door de Koninklijke Academie van wetenschappen fdoeling natuurkunde gohouden vergadering op 30 April werd door den heer Sohoute ter tafel gebracht eene verhandeling van den heer dr H A W Speckmann leeraar aan de hoogere burgerschool te Gouda Integratie van partieole dif ferentiaalvergelijlcingen van de tweede orde met verzoek deie op te nemen in de werken der Academie Volgens hut reglement van orde wordt dene verhandeling door den voorzitter in handen gesteld van de heeren Grinwis en Bierens de Haan om ad Te Haastrecht is tot Lid van den Gemeenteraad gekozen de heer J Leeuwenhoek met 67 ateinmeD van do 83 die waren uitgebracht Uit Kapelle a d IJsel schrijft men van gisteren Heden vierde ouze geachte burgemeester jhr C van Beresteiju zyn 20 jarige ambtsvervulling De kinderen zoowel der christelyke als der openbare scholen werden op roijalo wijze voor rekening van den jubilaris in de scholen onthaald In optocht hebben de kinderen der openbare school allen met vlaggen getooid hem eene serenade gebracht en hem liederen toegezongen die van hooge achting en ilankbanrhetd getuigden Van vele huizen wappert de driekleur Ofschoon de burgemeester binnen enkele weken onze gemeente verlaat zullen de vele blijken van wanrdeering hem heden te beurt gevallen zeker steeds eene alleraangenaamste herinnering aan Kapelle bij hem achterlaten FEVILLETO Utt het Fransch II Ze had echter te lang bij hare diplomatieke moedor school gogaan om ooit te verraden wat in haar omging waarom de geestigheden van do levendige tanlo do Back dan ook nooit zichtbaar vat op haar baddon lumiildels ratelde hel rijtuig mot do dames over de straatstoenen en bi weldra stil voor het fraaie groote huis van den jhu n koopman de Baak Als door eene onzichtbare hand werii de huisdeur bij het naderen van t rijtuig geopend en een bolder hcht straalde van uit de vestibule op de hooge stoep Mevrouw ging do meisjes voor naar de huiskamer waar Ho kamenier haar van de overkleereu ontlastte nZoo mchtjos I sprak oom de Back eene gezette vijftiger een lang niet te s ozet man met oen scherpen blik en een geestigen glimlach om dê lippen Zoo mcbtjesl komen jullie nog zoo laat op don avond en nog wel op Zondagavond Gaat dat alles wol zuiver toe mevrouw de Back vroeg hij lachend Gisterenmiddag te 12 uur kwam aan het station van de Rijnspoor te Amsterdam de extratrein aan die een geheelen troep Afrikanen met hunne paarden ezel kameelen huisraad en verdere bagage van Brussel naar Amsterdam bracht Het was duidelijk aan de gelaatskleur en uitdrukking der mensohen zichtbaar dat zij tot verschillende Afrikaanaohe stammen behooren Hun kleederdracht munt uit door rijkheid aan kleuren de lange witte blauwe en zwarte mantels de kleurige doeken rond het gitzwarte haar een geweer of een spies in de hand en een cigarette in den mond dit alles geeft die mannen en vrouwen allen schoon van gestalte een indrukwekkend uitzien De aardige kindertjes zijn zeer verschillend gekleed Sommigen van hen dragen mantels evenals hun ouders doch de meesten hebben kleine pelgrimspijen lun met kappen over het hoofd n groote z g Jan pleziers werden de Afrikanen naar het kamp gevoerd waar zy cich nu hun nieuw verbluf te hebben onderzocht in de Verschillende houten huisjes terugtrokken It kcto kinderen bleven spelen in hot gras en wroetten met hun blooto voetjes in de aarde totdat de kameelen en de mooie Arabische paardjes aankwamen Voor deze dieren zijn flinke stallen in gereedheid gebracht De troep is omstreeks 60 personen sterk Het hoofd een iuposante versch ning met een langen grijzen baard een hoog voorhoofd en groote sprekende oogon monsterde na aankomst don geheelen troep en bevond dozen in orde De apotheker de heer De W te s Hago op wien eeuige weken geleden door een zijnor bedienden eon moordaanslag werd gepleegd en die zoodanig werd verwond dat men aanvankelijk voor zijn leien vreesde is thans in zoovorre hersteld dat hij binnen enkele dagen het Ziekenhuis zal kunnen verlaten Om u te dienen mijnheer we hebbon do toestemming van mama van Brougheleu en ais wo nu uw consent maar krijgen dat we hier mogen blijven dan is de zaak in orde Onder ééne voorwaarde O ja die ken ik wel Twee zoenen in plaats van je éenc gewone kus Nu ziedaar dan I Ja meisjes als je man oud wordt dan moet je nat doen om hom te vree te houden Zie eens in de kachel mama wat ik prachtig doorgegloeide kolen voor je stoof heb bewaard En gij meisjes ging hij voort to drommel wat blijf je daar achteraan staan komaan krijg ik geen zoen Hoor eens jullie mogen wel dames maar nooit nuffen worden hoor Dat heeft ook volstrekt geen nood oompje sprak Clare Zog eens Cateau sprak mevrouw je staat daar toch bij het sohellekoord zou je zoo goed willen zijn even to bellen Gaarne tante éon of tweemaal Eenmaal lieve het is om Reinier te dooii In plaats van den ouden Reinier gewoonlijk Reint genaamd kwam echter do koetsier binnen wijl Reinier voor van avond aan een zijner talrijke kwalen sukkelde Willem de koetsier moest het fcamerscbut wat verder uitslaan want mijnheer h id zooals hij nu kwam te zitten van ter zijde last van tocht mevrouw moest eene warme stoof hebben welke stoof als buitengewone gunst van mijnheer uit de ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Het wetsvoorstel van den heer Schimmelponuinck vau der Oge strekt om de oprichting van kamers van arbeid te doen geschieden bij algemeenen maatregel van bestuur Zij zijn bestemd lo tot bot geven van inlichtingen en adviezen en het doen van voorstellen aan het openbaar gezag en 2o tot het indienen van voorstellen tot bemiddeling in geschillen tusschon patroons en arbeiders Het aantal leden wordt bij Kon besluit bepaald zij worden gekozen door twee kiescolleges van patroons en arbeiders Nopens de wgze van verkiezing zyn de bepalingen omtrent de kamers van koophandel gevolgd De kamers van arbeid bestaan voor do helft uit gekozenen door patroons en voor de andere heltt uit gekozenen door de arbeiders Voor het lidmaatschap wordt vereischt 30 jarige loeftgd en dat men gedurende ten minste 5 jaran op meerderjarigen leeftijd patroon of arbeider is geweest De kamer verkiest haren vMrzitter desverlangd terw l deze anders door den Commissaris der Koningin iitttH beaoemd Elke kamer bestaat uit twee afdeelingen een van leden patroons de andere van leden arbeidors Elke afdeeling kan afzonderlijk vergaderen en beraadslagen mtuir geen besluiten nemen Aan hot Atjeh verslag van 9 Februari tot 15 Maart wonlt het volgende ontleend Groot Atjoh Gedurende den f rslagt d werden onze posten bijna niet beschoten Op den 9n Maart word dt wacht bij het hek te PenajoenNoord verraderlijk overrompeld door eenige kwaadwilligen behalve een tweetal binnen do posteuhnie woonachtige personen bestaande uit lieden vau de IV Mookims by welke gelegenheid een oppasser gedood en twee militairen lioht gewond weiden terwijl do aanvallers met medeneming van 3 Beaumootgeweren wisten te ontkomen kachel van kolen mocht voorzien worden en dan moest de haard opnieuw aangelegd worden Cateau en Clare bedankten voor warmo stoven die werden te huis nooit gegeven zoodat ze daaraan ook hier geen behoefte gevoelden Oom lag de vraag op do lippen hoe is het toch wel gegaan datje Clare raoekroegt want hij kende zuster van Breugholen Het bijziju der kinderen weerhield hem evenwel over dingen te spreken die misschien de oude dames wat minder zachtzinnig hadden behandeld dan de aristocratische toon veroorloofde Wil ik je je breiwerk aangeven Marie vroeg de hoer des huizes het legt hier voor mo in de tafellfi Neen de Back het is imniers Zondag antwoordde mevrouw Zondag Maar straks o ja t is waar ook sprak oom die even als zijne vrouw begreep een klein klein beetje te moeten meêbuichelen voor da nichtjes die natuurlijk zulk sabbathschendcn te huis zouden vertellen Ik zie wel aan je gelaat wat jo vragea wilt nieuwsgionge man boson mevrouw maar ik vertel je t zoo dadelijk niet Ie mo j eerst beloven dat je over aog te breken pijpen u met zult knorren dan zal ik je den uitslag van mijn bezoek mededoelen Och kom wal praat je nu sprak oom zich groothoudende weet ik nel eens waarom gij uitgeweest zijt Was jo ni t gaan tüeedrinken bg mevrouw de Teste 7 s 5 ü SSÊÉiê 5